Annons

Ventrafiken: Utredning föreslår byte av styrelse och avsked av VD

Med anledning av mångmiljonförlusten för Ventrafiken har en konsult, på uppdrag av kommunstyrelsen, genomfört en genomgripande översyn av rederiets verksamhet. Denna är nu klar och bland annat föreslår nu stadsdirektör Susanne Öström att såväl VD:n Magnus Anderson som styrelsen fråntas sina uppdrag. Dessutom föreslås att man ska se över möjligheten att en extern entreprenör med erfarenhet av färjetrafik ska driva trafiken.

Den genomgripande översyn av Ventrafikens verksamhet som kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret under hösten är nu klar. Rapporten från översynen och förslag till beslut kommer nu att skickas till kommunstyrelsen för att tas upp på sammanträdet den 9 januari. Kommunstyrelsen föreslås bland annat besluta om att nya ägardirektiv ska tas fram som tydligt visar ägarens krav på omfattning av uppdraget, servicenivån och ekonomiska villkor och att en ny styrelse tillsätts utifrån inriktningen i de nya direktiven.
– Fokus måste nu ligga på åtgärder framöver och vem som bör ta ansvaret för omställningen. Med anledning av det stora underskott som bolaget har genererat under 2013 konstaterar jag att styrelsen och VD har det odelade ansvaret för detta och torde sakna förmågan att genomföra de stora omställningar som krävs för att få bolagets ekonomi i balans framöver, säger Susanne Öström, stadsdirektör i Landskrona stad.

Annons
 

Den nya styrelsen kommer bland annat att få i uppdrag att höja utnyttjandet av fartyget Uraniborg, avveckla den egna verkstaden, se över bolagets bemanning, sälja Stjerneborg, Norreborg och Köpenhamnstrafiken, lägga ut alla uppdrag som inte ingår i kärnverksamheten på entreprenad och teckna avtal med ett externt rederi för tillgång till godsfärja vid ett eventuellt större haveri med Uraniborg.

Kommunstyrelsen föreslås också fatta beslut om att parallellt med denna omstrukturering möjliggöra en upphandling av en extern entreprenör med erfarenhet av färjetrafik för att driva trafiken.
– Nu går ärendet till politiken och kommunstyrelsen för att beslut ska fattas, avslutar Susanne Öström.

  • Här är den aktuella rapporten gällande Ventrafiken (PDF).
  • Här är tjänsteskrivelsen från stadsledningskontoret (PDF).
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser