Leif Thorsell avgår

I ett pressmeddelande sent på torsdagseftermiddagen meddelar Ventrafikens ordförande Leif Thorsell (M) att han ämnar avgå så snart  som det låter sig göras rent praktiskt.
– Detta innebär att jag sitter kvar tills ersättare har kunnat utses vilket kan ske tidigast på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2014 då fyllnadsval eller ny styrelse kan utses, skriver han inledningsvis i pressmeddelandet.
–  Därefter måste troligen en extra bolagsstämma hållas. Att jag skulle avgå meddelade jag också på moderaternas gruppmöte redan den 25 november, det var då bara en fråga om att hitta rätt tidpunkt.

Fram till dess att ny styrelse utsetts kommer endast nödvändiga beslut att tas för att den dagliga driften skall säkerställas.
– Bolagets ekonomiska situation samt den pågående utredningen om bolagets framtid har självklart påverkat även mitt beslut men som styrelseordförande måste jag ta mitt ansvar och in i det sista se till bolagets bästa. Därför väljer jag att agera på det här sättet.

Det är ingen hemlighet att den ekonomiska redovisningen till styrelsen inte varit rättvisande. Under hösten har prognosen för 2013 fått justeras ner åtskilliga gånger när nya fakta kommit fram. En del av dessa borde varit kända men en del beror på den kostnadsökning som det första året med nya terminaler och ny båt gett upphov till och har därmed varit lite svårare att förutse. En del beror också på att bidragen från ägaren inte räckt till för den verksamhet som RTI-projektet genererat men här har bolaget och ägaren tyvärr helt olika uppfattningar.

Som Landskrona Direkt redogjort för i en annan artikel idag går RTI-projektet loss på 279,2 miljoner kronor.
  Man har från ägarens sida vägrat att inse att en investering på cirka 270 miljoner även drar med sig ökade driftskostnader utan hävdar med stor envishet att vi sagt att det skulle bli billigare med två båtar. Detta sades i ett mycket tidigt skede och med utgångspunkt från verksamheten före, både RTI-projektet och Transportstyrelsens ökade krav efter Estoniakatastrofen. Det har hänt mycket sen dess och ägaren gör nu allt som står i dess makt för att lägga hela skulden för kostnadsökningen på bolaget. Trots att vi klart redovisar att skillnaden i enbart driftkostnader före och efter RTI uppgår till drygt 6 miljoner, envisas man med att påstå att vi fått ersättning även för detta, allt för att undandra sig sin del av ansvaret för den uppkomna ekonomiska situationen, skriver Leif Thorsell vidare i pressmeddelandet.

– Klart är dock att RTI-projektet gett bolaget en möjlighet att på ett säkert sätt klara transporterna till och från Ven under lång tid framöver. Hur detta skall ske och vilken servicenivå som skall upprätthållas beror enbart på hur ägaren väljer att agera och därmed hur mycket det får kosta. Det kan mycket väl vara så att den vision som jag, VD och styrelsen haft om hur verksamheten skulle kunna bedrivas kommer att ersättas med ren linjetrafik utan ombordservice och möjlighet att själv utföra underhållsarbete på båtarna samt med en nedlagd Danmarkstrafik. Detta får utredningen och kommande politiska beslut utvisa, avslutar Leif Thorsell och undanber ytterligare kommentarer.

Till arkivet