Säby tillåts växa

– Det råder efterfrågan på bostäder i Landskrona, det konstaterar planchef Åsa Lindborg i samband med antagandet av den detaljplan som medger uppförandet av 17 nya villor i Säby stationssamhälle strax nordöst om tätorten.
Tanken med planen är att stärka byns identitet och karaktär genom det ökade bostadsbeståndet samt skapa underlag för nya servicefunktioner och kommunikationer.
– Det är främst Skånetrafiken och Trafikverket som har haft invändningar, säger stadsbyggnadschef Per-Fredrik von Platen.
– Trafikverket har anmärkningar mot den bro som finns på platsen över Västkustbanan. Det märkliga är att det är de själva som byggt dessa längs hela Nordvästskåne men tyvärr valt en sneak-variant.

Som lösning på problemet med en godtagbar gång- och cykelförbindelse till byn har kommunen föreslagit en breddning av den befintliga vägbron.
– Samtidigt vet vi att det är i brons kantbalkar som konstruktionen är som känsligast. Vi låter detta vara en öppen fråga. Möjligen är alternativet med en helt ny GC-bro en bättre lösning, funderar Per-Fredrik von Platen.
Enligt planförslaget kommer en ny gata att anläggas för det nya bostadsområdet, denna ersätter dagens grusvägar som genomkorsar platsen. Den gamla stationsbyggnaden från 1902 rustas upp för att kunna inhysa diverse funktioner.

Till arkivet