Annons

Utbildningsgaranti diskuterades av riksdagsledamöter De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Ann Arleklo och Kerstin Nilsson gillar förslaget om en utbildningsgaranti som Jonas Olofsson i bakgrunden tagit fram.

En utbildningsgaranti som ger alla upp till 25 år rätt att gå färdigt gymnasiet kan vara en väg att komma tillrätta med den allt besvärligare ungdomsarbetslösheten.
– En mycket intressant tanke, tyckte de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Ann Arleklo och Kerstin Nilsson när strategier mot ungdomsarbetslöshet diskuterades på Folkets Hus i Landskrona tillsammans med företrädare från fackliga organisationer, skola och arbetsförmedling.
– Drygt var tionde ungdom uppnår inte målen för grundskolan och över 20 procent får inte slutbetyg från gymnasiet.
– Cirka 30 000 ungdomar lämnar gymnasieskolan utan att ha uppnått målen varje år och det är en skrämmande utveckling, förklarade Jonas Olofsson, docent vid Umeå Universitet, som för TCO:s räkning gjort rapporten ”Utbildningsgaranti – en väg till arbete”.
– Alliansregeringens insatser så här långt har främst handlat om att lösa ungas problem på arbetsmarknaden med sämre anställningsskydd och lägre lönekostnader, men det fungerar inte. Det innebär bara att man accepterar allt större sociala skillnader i samhället.
– De som inte fullföljer en gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland långtidsarbetslösa, försörjningsstödsberoende och bland dem som beviljas aktivitetsersättning och i den senare gruppen ser vi nu en dramatisk ökning.

Jonas Olofsson betonar i stället ökade satsningar på utbildning för att rusta ungdomarna för arbetsmarknadens krav.
– Inom ramen för utbildningsgarantin skall särskilda utbildningscenter inrättas i varje kommun med ansvar för samordningen av utbildningsinsatserna, förklarade Jonas Olofsson och betonade att det handlar om individuella bedömningar.
– Alla är inte stöpta i samma form, därför är det viktigt att se till individens behov, poängterade han och lyfte fram folkhögskolorna som ett exempel.
– Där bedrivs en undervisning som kan passa många av personerna som berörs.

Annons
 

Ambitionen är att lågutbildade unga och unga vuxna ska slussas över från arbetsförmedlingarna och socialtjänsten till utbildningscentren.
– Garantin skall också vara villkorad och det innebär att den som påbörjar en utbildning erbjuds ett särskilt vuxenstudiestöd samtidigt som den som inte är benägen att hålla överenskommelsen avstängs från stöd.

Jonas Olofssons förhoppning är att utbildningsgarantin skall vara igång 2020 0ch då omfatta omkring 5 000 studieplatser till en kostnad av omkring 1,5 miljarder kronor.
– Ingen större utgift jämfört med vad regeringen satsar på sänkta arbetsuppgifter för företag som anställer unga, poängterade han och betonade avslutningsvis med att den stora utmaningen ligger i att ge alla unga utbildningsmöjligheter som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.
– Nu kommer diskussionen att fortsätta inom partiet och en sak är klar, ungdomsarbetslösheten är ett gissel som måste bekämpas, avslutade Ann Arleklo och Kerstin Nilsson.


Jonas Olofsson, docent vid Umeå Universitet, har för TCO:s räkning gjort rapporten ”Utbildningsgaranti – en väg till arbete”.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser