VÄO på rätt väg

Kostnaden för äldreomsorgen har jämförts mellan sex olika Skånska kommuner och för Landskronas vidkommande visar materialet att kommunens kostnader i stort inte avviker från de andra kommunerna.
– Nu kan man inte dra för långtgående slutsatser av denna undersökning, men vi får en fingervisning på att de insatser vi gjort också hamnat rätt, menar VÄO:s ordförande Eva Örtegren.

De kommuner som jämförts är Landskrona, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Skurup. Och om man plockar bort de pengar som kommunerna får i statliga ersättningar klarar sig Landskrona bra vid en jämförelse.
Vad gäller omsorgskostnaderna för invånare 65 år och äldre så hamnar Landskrona på 41 467 kronor medan Staffanstorp ligger högst på 50 453 kronor. Bryter man sedan ner dessa siffror i olika undergrupper så visar detta att Staffanstorp satsar 33 351 kronor per invånare i berörd åldersgrupp på särskilt boende, här hamnar Landskrona på 23 392 kronor.

Vad gäller stöd för ordinärt boende, alltså att bo kvar i hemmiljö, så kostar detta Landskrona 16 616 kronor medan Staffanstorp har en utgift på 15 692 kronor. Dessutom är det 11,1 procent av invånarna i åldersgruppen som får stöd i Landskrona, motsvarande siffra för Staffanstorp är 6,6 procent.
– Vi har medvetet satsat mer på vår hemvård, detta för att våra äldre skall kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. På sikt tror vi att det är bättre för de äldre, påpekar Eva Örtegren som menar att utredningen kommer att följas upp under kommande år för att kunna göra fler jämförelser.
– Det är ett instrument för att se hur våra åtgärder slår och var vi ligger ekonomiskt med våra insatser. Nu ligger vi bra till och då vet vi att vi är på rätt väg, det hade varit betydligt svårare om våra kostnader avvikit i större omfattning.

UPP

 

Till arkivet