PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

SD nej till Handlingsplan och BDT-filter

Sverigedemokraterna yrkade avslag på handlingsplanen för Landskrona koloniområden samt om att förelägga kolonisterna att installera BDT-filter.

Flera tekniska aspekter kommer upp när det gäller BDT-filter och alla områden måste behandlas separat var för sig. Det är oerhört svårt att både kontrollera, administrera, samt genomföra. Ett BDT-filter kräver dessutom visst periodiskt underhåll, och man bör inte ringakta risken att det inte kommer att skötas i flera fall, antingen pga. okunskap eller helt enkelt ovilja hos användaren. Vid de fall man väljer den enklaste lösningen med låda ovan mark som ej placeras frostfritt, så ska ändå koppling till stenkista göras och kan knappast medges på befintliga kistor då de redan är för gamla eller oklart beskrivna vad gäller både volym samt funktion.

Sannolikt kommer det uppstå problem och hela processen blir för svår för Landskrona stad att överblicka. Det hela kompliceras än mer att staden, enligt gällande lag och förordningar, endast har en stödjande och granskande funktion. Staden är således inte kontrollerande utan det faller på respektive enhet att uppfylla kraven och anlita behörig konsult för uppdraget. Det verktyg som finns för staden är vite om uteblivna handlingar, dokument och korrekta processer inte uppfylls. Det är inte med i beräkningen men uppskattas som minst en heltidstjänst under hela tiden som arbeten pågår dvs. flera år. Även i framtiden kommer kontroller att behövas för att säkerställa funktionen i alla hundratals avloppsanläggningar som det faktiskt är. Regelverket försvårar detta än mer då besiktningar som kommer behöva göras med löpande intervaller, inte får göras av staden då de endast har en stödjande funktion och inte kontrollerande för att undvika jäv samt myndighetsmissbruk.

Sammantaget rör det sig om flera år och oerhört mycket rent fysiskt arbete både för staden samt branschnivå, med ett ytterst tveksamt resultat och miljövinst. Det är dock värt att nämna att en del i lagstiftningen medger kommuner att utfärda generella tillstånd för BDT, dels för att förenkla för främst fritidshusägare som kanske har skral ekonomi. Men som i detta fall utfärda generella tillstånd synes väldigt tveksamt inte minst ur miljösynpunkt. Samtidigt vältrar staden över allt ansvar på medborgaren samt skapar en potentiellt laddad situation med än mer tveksamma effekter.

Ersättningsnivåer på återtagna stugor
Samtliga stugor som återtas bör ersättas med taxeringsvärdet.

Det finns stugor utan taxeringsvärde men på Kopparhögarna ligger snittet på 89 000 kr. Vissa stugor har enligt Lantmäteriet ingen taxering och därför blir ersättningen för dessa godtycklig. Andra har värden upp mot 300 000 kr i taxering. Att inte ersätta det värdet skulle vara väldigt tveksamt ur juridisk synpunkt. Fastigheten är taxerad på s.k. ofri grund men betingar ett värde till den nivå som står skrivet. Det bör undersökas mer och hanteras av extern fastighetsjurist så att inga fel begås och blir kostsamma i efterhand.

Vem eller vilka och hur har ersättningsnivåerna beräknats? Insyn och transparens i frågan bör inte nog tydligt efterfrågas. Det är anmärkningsvärt att siffror presenteras men inte redovisas.

Att se alla koloniområden som samma sak och inte behandla dem utifrån sina förutsättningar separat, och titta på respektive styrkor, belastningar, men även tillgångar är troligen ett misstag från stadens sida.

Man kan inte vinna allt, men att ge och ta kan skapa kompromisser som är godtagbara för alla de berör.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Daniel Engström (SD)
Vice gruppledare KF

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).