Bättre belysning och säkrare gator i fokus

Vid nybyggda projekt som här den nya lekplatsen vid Pumphuset i Borstahusen finns det belysning för att platsen ska upplevas trygg även kvällstid. Staden sätter stort värde på Landskronabornas svar i de digitala trygghetsvandringarna.Nu kommer platser som upplevs otrygga att åtgärdas på olika vis.
Över 200 synpunkter kom in när staden och polisen bjöd in till digital trygghetsvandring tidigare i år. Detta ligger till grund för kommande insatser som nu presenteras. Främst lyfter Landskronaborna fram behov av belysning och säkrare gator.

Nu är årets sammanställning klar och staden och polisen presenterar en rad insatser i tätorten och i byarna. De digitala trygghetsvandringarna är en viktig del i både Landskrona stads och polisens trygghetsskapande arbete och det är av stort värde att få in Landskronabornas svar. 

Alla med tillgång till telefon eller dator kunde markera platser som känns trygga respektive otrygga. Tidigare digitala trygghetsvandringar har till exempel lett till ny belysning på Löpargatan och en passage över Barsebäcksvägen i Häljarp. 

— Det är glädjande att vi i år kan genomföra belysningsåtgärder i Öresundsparken, ett önskemål som kommit under flera tidigare trygghetsvandringar, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef, Landskrona stad.

Den vanligaste synpunkten rör otrygga trafiksituationer.

— Förutom en del fysiska åtgärder som staden genomför kommer vi på polisen att göra hastighetskontroller och använda vår flyttbara hastighetskamera på olika platser i kommunen, säger Jessica Mårtensson, kommunpolis i Landskrona. 

Även en del skolvägar kommer åtgärdas på olika sätt, till exempel kommer staden under årets gång att bygga en trottoar på Troeds väg i Glumslöv och ny cykelväg längs Exercisgatan och Vallgatan. En annan åtgärd staden kommer att genomföra är att rensa bort sly på olika platser, till exempel i Karlslundsparken, för att göra den luftigare och tryggare.

Ett flertal synpunkter rör vägar som inte är stadens. Ibland är det en samfällighetsförenings, men ofta är det Trafikverkets vägar. Staden för synpunkterna vidare och tar upp dem till diskussion vid möten med Trafikverket.

På stadens hemsida finns en sammanställningen av den digitala trygghetsvandringen och planerade insatserna. Du hittar den här.

Till arkivet