Dubbelt så många deltog i digital trygghetsvandring

Allt fler väljer att deltaga i kommunens digitala trygghetsvandringar

Mellan den 20 januari och den 16 februari genomförde Landskrona stad i samverkan med polisen en digital trygghetsvandring. Cirka 400 synpunkter på områden och platser runt om i kommunen inkom vilket är en fördubbling jämfört med föregående år.

Cirka en tredjedel av de inkomna synpunkterna handlade om osäkra trafiksituationer. Av dem som har pekat ut trafik som ett problem ansåg 55 procent att hastighetsbegränsningarna inte efterlevs och 35 procent att trafikregler sällan respekteras.

Polisen kommer utifrån detta att genomföra kontroller på flera av dessa platser med inriktning på nykterhet, hastighet och beteendeövervakning.
– Vi värdesätter medborgarnas synpunkter. Med hjälp av dessa ställer vi oss vid de platser som Landskronaborna upplever att det finns problem, säger Anders Enqvist, kommunpolis.

Trafikproblem i byarna
Just nu pågår en utredning som ska svara på vilka sträckor i byarna som är hårdast drabbade av för höga hastigheter för att därigenom kunna ta fram förslag på åtgärder.
– Utöver de tekniska mätningarna har vi även dialog med byalagen och utredningen ska vara klar till hösten, säger Anneli Erson, natur- och parkingenjör, Landskrona stad.

Utöver trafikinsatser görs även flera förbättringar gällande bland annat belysning, till exempel på Löpargatan, i Häljarp och på Koppargården.
– Staden riktar ett stort tack till alla som tagit sig tid att skicka in synpunkter och på så sätt bidrar till att öka tryggheten i staden. Möjligheten för Landskronaborna att lämna synpunkter och felanmälningar via stadens hemsida är öppen året runt, säger Annika Persson, trygghetssamordnare på Landskrona stad.

Trygghetsvandringarna kommer dock tillbaka.
– Den digitala trygghetsvandringen är ett viktigt komplement till de fysiska trygghetsvandringarna. Vi tycker att det är glädjande att engagemanget ökat i år eftersom det ger oss ett bra underlag för hur vi ska rikta våra trygghetsskapande insatser, säger Annika Persson.

Till arkivet