Annons

Debatt: Visst borde avloppsslammet återföras till jordbruket

Björn O Persson (M) har ägnat många år åt politiken i Landskrona och ligger bakom Energiknuten, Landskrona Energi och NSVA bland annat. Han har kvar uppdragen som v.ordf. i NSVA och ledamot i styrelsen i Sweden Water Research.  I arbetslivet har Björn O Persson haft tunga uppdrag inom teknisk forskning inom nuvarande Yara’s svenska och europeiska verksamhet. Ett område är gödselmedels användning, effektivitet och miljöpåverkan . Minskad påverkan av tungmetaller som kadmium är ett exempel.

Sven Svederberg (C) har lämnat en motion om att avloppsslammet skall återföras till jordbruket.
Svaret från NSVA och kommunens facknämnd är, att motionen bör avslås. Det är skrivet med hänsyn till myndigheter och politik i Sverige, inget annat. Självklart skall fosfor recirkuleras.

Landskronas reningsverk fungerade för c:a 10 år sedan mycket dåligt och hade inget hänt, så hade verket inte haft något miljötillstånd idag. Det hade varit nödvändigt att bygga ett nytt reningsverk och inte heller det hade fungerat. Moderaterna tog därför initiativ till att bilda NSVA för att väsentligt höja vår kompetens inom VA-området. Lundåkraverket och mycket annat inom VA-området fungerar nu väldigt mycket bättre och det finns ett miljötillstånd för Lundåkraverket. Påverkan från industrin har genom NSVA’s uppströmsarbete minskat kraftigt. Det skulle med relativt rimliga åtgärder vara möjligt att få en REVAQ-certifiering av slammet.

Fosfor är livsnödvändigt. Med dagens användning räcker kända fyndigheter 300 år. Vi behöver öka livsmedelsproduktionen med 50 % eftersom jordens befolkning ökar. Vid den nivån räcker resurserna 130 år. Det är dessutom geopolitiskt så illa att hela 70 % av resurserna finns i ett land, Marocko. Det är alltså av största vikt att recirkulera. FN har genom Brundtland-kommissionens förslag slagit fast, att vi skall möta våra behov idag på ett sådant sätt att inte framtida generationers behov skall äventyras.

2013 presenterade Naturvårdsverket en utredning om hållbar återföring av fosfor. Målet med utredningen tycktes främst vara att göra KRAV glada. De tillåter ingen användning av slam.
Utredningen föreslog så låga gränsvärden för metaller slam, att det skulle vara renare än mat i det avseendet. De medgav vid en VA-konferens att deras krav var sådana, att återföring av fosfor inte skulle vara möjligt. De hänvisade till begreppet Giftfri Miljö. Nu kommer en ny fosforutredning år 2020. Den kommer troligen kräva förbränning av slam. Allt kväve förloras då och det kostar energi att bränna slam. Askan skall sedan upparbetas till gödselmedel. Ur klimatsynpunkt är det inte bra.

LRF har genom åren varit tveksamma till slam men genom REVAQ certifiering har man enats om en rimlig nivå av metaller och andra föroreningar. Detta till trots går en stor del av REVAQ-slam till parker, jordproduktion etc  vilket inte är ett sant kretslopp av näringsämnen. ( I England skall ett ekologiskt jordbruk recirkulera slam !)

Kommunerna vill ha KRAV-märkta livsmedel, vilket omöjliggör slamåterföring, samtidigt som vi inom VA-verksamheten arbetar hårt för att kunna återföra slam som en bra och nödvändig produkt. Det är svårt att förstå, men det är troligtvis det tyngsta skälet till att man nu föreslår att en klok och bra motion ska avslås. Istället för avslag så borde man kanske börja titta över riktlinjerna för inköp av livsmedel. KRAV-märkningen har stora brister.

Björn O Persson (M)

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser