Annons

Debatt: SD vill ha ett flyktingstopp till Landskrona

Stefan Olsson är kommunalråd för Sverigedemokraterna i Landskrona.

Var ska de nyanlända flyktingarna och asylsökande bo? Ska de själva ha möjlighet att välja bostadsort eller ska det finnas en statlig regleringsnyckel som fördelar de nyanlända över landets kommuner? Och ska de nyanlända själva ha möjlighet att välja var och hur de vill bo i mottagarkommunen, oavsett förekomsten av ett nationellt regleringssystem, eller ska kommunen ha möjlighet att anvisa boende i särskilda bostadsområden? Den svenska politiken för nyanländas boende har alltsedan införandet av ebo-lagen 1994 (Prot. 1993/94:74) erbjudit en möjlighet för nyanlända asylsökande att själva bestämma i vilken kommun de vill bosätta sig, till skillnad från t.ex. Danmark där det är staten som har full kontroll över bosättningspolitiken.

Under många har Sverige tagit emot väldigt många människor som sökt asyl. Bara under de senaste fyra åren 2014-2017 sökte nästan 300 000 människor asyl i Sverige. (källa: Migrationsverket). Nu får inte att alla som söker asyl uppehållstillstånd, men som exempel så fick 77 % av de som sökte asyl under 2016 bifall på sin ansökan. (Källa: Migrationsverket). Efter bifall på ansökan börjar processen med att få hit anhöriga. Många som får avslag reser inte tillbaka till sina respektive hemländer, utan uppehåller sig illegalt i landet. En del politiker från framförallt vänstersidan väljer att kalla dem papperslösa, vilket är helt fel då de fått ett papper på avslag på sina asylansökningar.

Naturligtvis påverkar så många nya invånare de välfärdssystem som vi har i Sverige, oavsett vad vissa tyckonomer tycker. Skolor, bostäder sjukvård, personal, pensionssystem och polisiära resurser har inte hängt med när befolkningen har vuxit så kraftigt under så kort tid. Regeringen la förslag till riksdagen som rekordsnabbt (världsrekord?) lagstiftade om att alla kommuner ska ta emot nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd. För Landskrona stad innebär det att 2016 tog vi emot 328 st. inklusive anvisade. 2017 tog vi emot 246 inklusive anvisade. Det är personer som kommunen ska anvisa bostad, språkundervisning, skola, dagisplatser, praktikplatser med mera åt. I en kommun som historiskt drabbats av den havererade migrations- och integrationspolitiken.

I två år står staten för merparten kostnaderna, dock inte alla, sedan är det kommunernas ansvar. Snittet för att dessa nyanlända ska bli självförsörjande är långt längre än två år, det visar Landskrona stads årsredovisning tydligt på, då endast ett fåtal procent är självförsörjande efter etableringstiden på två år.

Våra politiker på riksnivå har fegt skjutit över ansvaret på landets 290 kommuner.

I mitt uppdrag som politiker och kommunalråd för Sverigedemokraterna i Landskrona, kan jag inte äventyra Landskrona stads ekonomi, inte heller kan jag äventyra tryggheten eller den samhällsbyggnadsstruktur som generationer av landskroniter byggt upp långt före min tid, bara för att vi har politiker från andra partier som under många år har vägrat att se konsekvenserna av deras migrationspolitiska experiment.

Sverige och min kära stad Landskrona behöver andrum och därmed ett flyktingstopp. Troligen under lång tid framöver. Integrationspolitiken har aldrig existerat i någon större utsträckning, då man frångått att ställa krav på de som kommer hit. Sverigedemokraterna kräver att vårt förslag om integrationsplikt med tydliga krav på nyanlända genomförs så fort som möjligt.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser