Annons

Politik för jobb

Niklas Karlssons politiska arena har växt men han håller trots detta kvar i Landskrona och Skåne.

Niklas Karlssons politiska arena har växt men han håller trots detta kvar i Landskrona och Skåne.

– Det är rätt tid för investeringar, därför är det glädjande att regeringen presenterar en satsning på 10 miljarder per år till välfärdssektorn, säger Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och tillika riksdagsman från Landskrona efter att regeringen i sin vårbudget igår utlovat 10 miljarder till nya jobb.
– Vi är glada över att regeringen lyssnat på de synpunkter som bland annat vi i Skåne framfört. Det är ett steg i helt rätt riktning.

Annons
 

Socialdemokraterna i Skåne har med Niklas Karlsson i spetsen länge förespråkat en politik som kan vända utvecklingen i Sverige och därmed också i Landskrona, där arbetslöshetssiffrorna som bekant ligger på för landet rekordhöga nivåer.
Hög arbetslöshet, eftersatt välfärd och skriande bostadsbrist har lett till ökade klyftor och minskad sammanhållning, menar Niklas Karlsson.
– Senast igår har vi i distriktet själv presenterat ett antal politiska förslag för att nå full sysselsättning med fokus på vuxenutbildning, en reformerad arbetsmarknad och fler karriärvägar in i bristyrken, säger han och gläds åt satsningarna som nu även regeringen planerar för. 

– Beskedet kan utifrån regeringens egna bedömningar leda till 30 000 fler anställda i offentlig sektor. Dessutom är satsningen permanent och det skickar en viktig signal till kommunsektorn, säger Niklas Karlsson.

– Efter åtta år med minskade statsbidrag till kommunerna och skattesänkningar på  140 miljarder väljer regeringen nu en annan kurs och satsar på välfärden istället. Vad det innebär i kronor och ören för Landskronas del är för tidigt att säga idag. Men varje satsade skattekrona i välfärden kommer Landskronaborna till gagn på något vis, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S).

– Kommuner och landsting har varit hårt pressade under många år och är i stort behov av denna typ av satsningar för att klara välfärdsuppdraget och öka sysselsättningen, säger Niklas Karlsson och övergår till att berätta om de förslag som Skånedistriktet arbetat fram för att nå full sysselsättning.

“Hur skapar vi en modern arbetsmarknad där alla ges möjlighet till egen försörjning?” är en fråga som undersökts av Socialdemokraterna i Skåne under sex månader. Till detta arbete har man tagit hjälp av Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Dan Andersson, tidigare chefsekonom på LO som har skrivit varsin rapport om ämnet.
– Rapporten kan ses som ett uttryck för Skånsk vrede och förtvivlan över det nya politiska landskap som växer fram och en reaktion över det låga väljarstödet. Vi har sökt svaren på frågor som vi hoppas ska kunna bidra till avgörande förändringar inom arbets-, bostads-, och den ekonomiska politiken i Sverige, säger Niklas Karlsson.

Nedan följer en del av förslagen från de skånska socialdemokraterna:

  • Dubbla kunskapslyftet. Det krävs minst 100 000 utbildningsplatser inom vuxenutbildningen under kommande år. Personer med gymnasiekompetens ska ges rätt att utbilda sig via Komvux till en annan gymnasiekompetens.
  • Karriärvägar och jobbväxling för fler jobb. Arbetsförmedlingen ska arbeta med kompletterings-, vidareutbildning och validering som ger rätt till studielön. Karriärvägar som möjliggör för exempelvis en elevassistent att utbilda sig till lärare öppnar upp nya vägar på arbetsmarknaden. En jobbväxling ger nyanlända och utrikesfödda med utländsk examen möjlighet att under ett år validera sin utbildning, komplettera den och få möjlighet att delta i praktikperiod på ett arbete kopplat till utbildningen. Ett villkor ska vara att personen blir tjänstledig under perioden och att den vakans som skapas uppfylls av en arbetslös.
  • Utöka offentlig sektor med fler yrkeskategorier för att avlasta hårt arbetsbelastade yrkesgrupper.
  • Förtydliga arbetsförmedlingens uppdrag. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att de arbetssökandes förmåga matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. 
  • Kraftfull satsning på subventionerade anställningar med högre kvalitet. Anställningsstöden ska vara mer flexibla, enklare att använda och ha fokus på individens behov. Det ska också finnas ett tak för hur stor andel av de anställda på en arbetsplats som kan ha anställningsstöd.          
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser