Ett gott exempel när det gäller skolutveckling

Landskrona lyfts fram som ett gott exempel när det gäller skolutveckling i en rapport från SKL.
Grundskolorna i Landskrona rankas högre än någonsin.
 Landskrona lyfts fram som ett gott exempel när det gäller skolutveckling i en rapport från SKL.
Landskrona lyfts fram som ett gott exempel när det gäller skolutveckling i en rapport från SKL.

Nyligen släppte SKL, Sveriges kommuner och landsting en rapport gällande skolutveckling.
I den lyfts Landskrona stad fram som ett gott exempel.

Huvudmännens expertråd är de som står bakom rapporten med 30 rekommendationer där Landskrona är en av de kommuner som lyfts fram.
– Detta betyder främst att vi får erkännande för vårt systematiska och uthålliga skolutvecklingsarbete. Vi har lagt grunden för en unik modell där vi genom goda analyser av vår verksamhet kan göra rätt insatser för att höja våra elevers resultat, säger Christian Olsson, projektchef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Huvudmännens expertråd för skolutveckling tillsattes i juli 2015 av Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund med uppdrag att synliggöra några av de olika förutsättningar som visat sig kunna skapa väl fungerande verksamheter i förskola och skola. Expertrådet, som består av lärare, skolledare och forskare fick i uppdrag att samla erfarenheter av hur framgångsrik skolutveckling kan gå till i praktiken, och i rapporten finns slutsatser och rekommendationer om vad som krävs för att stärka svensk skola.

I rapporten lyfts Landskrona fram under rubriken ”En lärande organisation”:

”Landskrona har under snart sju år systematiskt arbetat med att utveckla förskolor och skolor. En utgångspunkt var de framgångsfaktorer som SKL identifierat. Att stärka skolledares och pedagogers kompetens har varit prioriterat. Staden har inte arbetat med en specifik metod eller inriktning utan har satsat på breda utvecklingsinsatser utifrån de behov som barn och elever har, där vikten av uthållighet och uppföljning ständigt har poängterats. Med syftet att ta tillvara goda erfarenheter från utvecklingsarbetet och sprida insatser som ger effekt påbörjade Landskrona 2013 konceptet Attraktiv skolkommun. För att omsätta detta innovativa och forskningsanknutna arbetssätt finns en projektorganisation som driver på och stöttar arbetet med lärandets förbättring. Genom att följa upp och analysera skolutvecklingens effekter på organisering, pedagogers arbetssätt samt elevers måluppfyllelse kan verksamheterna i staden stärkas och satsningar bli mer effektiva.”

– Denna positiva uppmärksamhet tar vi nu med oss i arbetet med att ytterligare förstärka vårt utvecklingsarbete bland annat genom översyn av vår utvecklingsorganisation. Tillsammans strävar vi efter att göra bra ännu bättre, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Till arkivet