Lägerplatsen åter på fullmäktiges bord

Vid vårterminens sista fullmäktigemöte yrkade socialdemokraten Anna Fernebro på att återremittera detaljplanen för Lägerplatsen. Detta för att låta tjänstemännen belysa de konsekvenser en exploatering inom området medför för omkringliggande naturområden.
Detta är nu gjort och i svaret sägs att, ”området hyser inte någon biologiskt intressant natur och är inte heller en yta som används för rekreation”. Planarkitekt Lisa Lindekranz och förvaltningschef Kåre Larsson gör i sin slutsats bedömningen att de fördelar som förtätningen av stadsstrukturen som planförslaget ger möjlighet till, det vill säga fyra flerfamiljshus för så kallat 55+boende, sammantaget överväger nackdelarna.
På denna linje gick också ledamöterna till det extrainkallade byggnadsnämndsmöte som hade att ta ställning till konsekvensbeskrivningen.
– Att driva frågan så här långt tycker jag är slöseri med skattemedel, säger nämndens ordförande Gerd Bernström (FP) som själv fått avbryta sin semester för att flyga till Landskrona.
– Under ärendets gång har de ledamöter som haft invändningar haft möjlighet att ställa frågor men inte gjort det. Nu blir det istället skattebetalarna som få ta kostnaden för ett extra sammanträde. Någon votering begärdes inte heller utan nu går frågan vidare för avgörande i fullmäktige i slutet av augusti, säger Gerd Bernström.

Skulle detaljplanen anats av fullmäktige kan man med störtsa sannolikhet räkna med att en överklagan kommer att ske från någon av sakägarna, det vill säga de närmast berörda grannarna.
– Så blir nog fallet, avslutar Gerd Bernström.

Till arkivet