PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vem bestämmer över miljön i Landskrona?

Stadsbyggnadschef Johan Nilsson säger till Landskrona Direkt 20/11:
” – Detaljplanen vann laga kraft redan 2011 och då hanterades frågan om trädet kopplat till de byggrätter som planen medger. Det finns inget formellt hinder eller förbud infört i planbestämmelserna om att trädet inte får avverkas.

Att trädet var utmärkt på detaljplanen har vi, som sörjer det, tolkat som att det skulle stå kvar.

Även kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg gjuter olja på vågorna.
– Byggbolaget, Midroc, har gjort bedömningen att trädet är gammalt och behöver ersättas. Det kommer att ske med ett välväxt ädelträd, exempelvis en ek, säger han.”

Torkild Strandbergs uttalande är anmärkningsvärt! Jag trodde att våra valda politiker och de chefer de utser är till för att bevaka medborgarnas intressen och försvara omistliga naturvärden i kommunen. Här låter det som att det istället är näringslivet som ska bestämma och fatta beslut som de vill. Jag upplever det som ett hot mot demokratin. Vi är många medborgare som sörjer detta vackra stora träd som hade stor betydelse för oss och den biologiska mångfalden i området. Det finns boende som uttryckt att de inte vill bo kvar i området längre! 

Att ett skyddsvärt träd är gammalt är inget argument för att såga ned det. Det är precis tvärtom och det här trädet var dessutom i gott skick. Det här var ett jätteträd enligt Naturvårdsverkets definition och var därför särskilt skyddsvärt. Är kommunens företrädare medvetna om vad lagen säger om skyddsvärda träd?

Exempel på skyddsvärda träd är: ”Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.”
Den här grova poppeln var ett sådant träd och hade kunnat bevaras om viljan funnits.

”En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Anmälan för samråd ska göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. miljöbalken.” Tillsynsmyndighet är i detta fall Länsstyrelsen. Läs här.

Har en sådan anmälan för samråd gjorts, och oavsett detta har kommunen arbetat för att trädet ska kunna bevaras? Eller har byggbolaget fått fria händer? Ursprungligen fanns fler träd på Lägerplatsen, bland annat en äkta kastanj, men de flyttades. De två träd som var kvar var tänkta att kunna bevaras eftersom de stod i utkanten av området och behövde därmed inte påverka eventuell bebyggelse utan skulle istället påverkat miljön positivt. Menar Torkild Strandberg allvar när han föreslår att en nyplanterad ek ska kunna ersätta det jätteträd som stod på platsen? Är Strandberg helt ovetande om hur lång tid det tar för en ek att växa till sig?

Och en annan fråga!
Vem eller vilka är det som är ansvariga för det kaos som utbröt när maskiner dundrade in i området kring Lägerplatsen och gator stängdes av och trafiken leddes om. Fortkörare tilläts dundra in på villagator utan farthinder och hastighetsbegränsningar. Det förekom ingen som helst information till boende i området vad som skulle hända. Först sedan kommunen kontaktats lades några farthinder ut som bilister flyttade bort vid flera tillfällen. Fortfarande finns inga hastighetsbegränsningar. Hur kan det vara så mycket trafik när Strandvägen fortfarande är avstängd i södra Borstahusen? Är det så att bilisterna smiter förbi avspärrningarna? Hur ska det bli när Strandvägen öppnas upp igen efter ombyggnaden? När ska det gå upp för de som har ansvar för trafikplaneringen i Landskrona att det är ohållbart att tillåta Borstahusens biltrafik ta Strandvägen genom känsliga strövområden och bostadsgator när det finns alternativa vägar som bättre tål trafiken och som inte är påtagligt längre? Låt kollektivtrafiken, gående och cyklister ta över kuststräckan istället. Det vore det bästa för miljön.

Per Nordlund

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).