PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Tycker Treklövern att besöksnäringen är viktig för Landskrona stad

Coronapandemin föranledde redan i våras såväl regering, regioner som kommuner att fatta beslut för att lindra den den ekonomiska skada restriktioner innebar för många branscher.
Landskrona, som många andra kommuner, gjorde insatser främst för att stärka företagens likviditet, på områden som kommunen förfogar över och är avsedda att främja det lokala näringslivet utöver statliga insatser. Bland annat förlängdes betaltiden för myndighetsavgifter, det vill säga uppskov.

Besöksnäringen drabbades svårt under våren, kunde inte hämta igen under sommaren och står nu inför ytterligare ekonomiska problem. Restriktioner inverkar på verksamheten och en förmodad större försiktighet bland besökare leder till ännu sämre likviditet med risk för att flera företag inte klarar påfrestningen. Pandemiutvecklingen och åtföljande restriktioner aktualiserar åter frågan vad Landskrona stad kan göra för att mildra de ekonomiska effekterna för besöksnäringen som redan drabbats av intäktsbortfall, men också kan träffas på ett tryggt sätt.

Med anledning av SD:s oro för besöksnäringen ställde jag en fråga till kommunstyrelsen ordförande, Torkild Strandberg, vid senaste kommunfullmäktigemötet. Jag frågade Torkild Strandberg om han var beredd att ta initiativ för att efterskänka och återbetala avgifter/taxor för upplåtelse av plats för uteserveringar, samt tillsynsavgifter för alkoholservering för hela 2020. Svaret jag fick var ett ”icke” svar. Torkild Strandberg var inte beredd att efterskänka  och återbetala avgifter till krögarna, han nöjde sig med uppskov och tycker att man ska betala för en tjänst som staden levererar.

Restauranger har levt med smittskyddsrestriktioner under hela sommaren och hösten. De flesta har gjort allt de kunnat för att tillgodose smittskyddskraven på bekostnad av intäkter. Andra branscher har kunnat dra ”fördel” av pandemin genom att produkter och tjänster kunnat ställas om och tillgodose efterfrågan på marknaden. Under hösten har pandemin och smittspridningen tagit ny fart och med nya restriktioner.
Eftergift av avgiften för tillsyn av serveringstillstånd liksom avgiften för markupplåtelse för uteserveringar kan möjliggöra att restauranger och hotell kan erbjuda säkrare miljöer att umgås i för invånare och innebära en lättnad ekonomiskt för företaget.

I kommunallagen finns ett grundläggande förbud mot att ge stöd till både enskilda och näringsidkare, då det normalt sett inte kan utgöra ett allmänt intresse att sådant stöd lämnas. Vad gäller riktat stöd till enskilda näringsidkare kan undantag göras från förbudet om det föreligger synnerliga skäl. Sverigedemokraterna anser att den rådande situationen med Covid-19 skulle kunna anses vara ett synnerligt skäl som ger staden rätt att lämna ekonomiskt stöd, likt flera andra kommuner har gjort eller tänker göra, bland annat Höganäs, Lund, Helsingborg och Malmö.

Treklövern säger ofta ”Mycket gjort, mer att göra.” Det blir mycket mer att göra om delar av besöksnäringen tvingas kapitulera för pandemin. Det är nu vi ska hålla ihop och hjälpa varandra genom den värsta krisen på länge.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd och på krögarnas sida

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).