PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Lilian Håkansson om återvinning

Svar till Lilian Håkansson om P-återvinning

Lilian Håkansson skriver, att det i slam finns ämnen som vi inte vill ha i vår livsmedelsförsörjning. Vidare att vårt slam innehåller för höga halter av metaller. Det är sant, att slamkvaliteten ännu inte är riktigt uppe på den nivå, som en certifiering kräver trots de stora förbättringar som gjorts. Det är fullt möjligt nå dit, men KRAV och MP vill inte ha slam oavsett kvalitet.

VA SYD har drivit fältförsök med olika kombinationer av slam och gödselmedel i mer än 20 år. Man har bland annat funnit, att innehållet av mikroplast och läkemedel inte påverkar grödan. KRAV, MP och regeringen kräver en giftfri miljö. Det skall tolkas så, att om man överhuvudtaget kan analysera ett giftigt ämne i exempelvis slam så kan det inte godkännas. Du kan köpa ett äpple, som är fullt godkänt som livsmedel, men det innehåller kadmium. Det gör alla våra livsmedel i små koncentrationer. Är äpplet dåligt i smaken och det kastas på ett fält, så anses det ha för hög halt av kadmium.

Det finns kadmium i all mark, odlad eller inte. Globalt kan det variera mellan 300 och 3000 g kadmium/ha. I Sverige ligger vi på ung 550 g kadmium/ha. De givor och de halter, som är aktuella kan ge en ökning eller minskning med max 1 g kadmium/ha.

Att återvinna fosfor är ännu viktigare än klimatfrågan. Det finns inga alternativ. Men vi skall också bli fossilfria. En del slam runt städer, där det inte finns tillräckligt med jordbruksmark, så måste slammet brännas, men i Skåne som exempel måste slammet kunna användas i jordbruket.

Förbränning av slam kostar mer fossil energi (vi har inte överskott på biobränslen ) och förbränning av ammoniumkväve kan ge klimatskadliga utsläpp. Om vi eldar upp kväve i slammet, så måste vi använda mer gödselmedelskväve. Ammoniak produceras idag av naturgas. Det har producerats genom elektrolys av el, men det är en lång väg innan vi är där igen. Idag ökar vårt klimatavtryck kraftigt om vi bränner allt slam.
Förbränns slammet, så finns fosforn i en olöslig form i askan. Det vet vi sedan 200 år, att det inte fungerar. Det kan också vara så, att metallerna finns i askan. Askan måste processas i en form av gödselmedelsfabrik och KRAV och MP gillar inte fabriker.

Det är inte rimligt att lägga pengar på en certifiering av slam i Landskrona, om vi inte vet att det finns en marknad . Tyvärr !!

Björn O Persson (M)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).