PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Claes Glader

För oss är arbetet med vår miljö och med klimatet avgörande framtidsfrågor. Vår syn är att arbetet ska vara konkret och bedrivas på ett sätt som gör att vi får mest nytta av insatsen. Här följer ett antal åtgärder som vidtagits och som pågår.

Andelen klimatsmart el som används ökar. På kommunala byggnader sätts nu solceller; senast när vi byggde nya förskolor i Häljarp och Glumslöv. Nu står Stadshuset och brandstationen på tur.
Ett nytt sammanhängande naturområde, öppet för alla, skapas längs Säbybäcken i takt med att bostadsområdet Norra Borstahusen färdigställs. En plan för att säkerställa den biologiska mångfalden i och kring Säbybäcken har antagits. Ett handlingsprogram tas fram för att skydda den biologiska mångfalden. Våra höga ambitioner när det gäller biologisk mångfald och naturvård visar sig också i marken som skyddas: Vi är ganska ensamma om att som kommun ha tre naturreservat: Exercisfältet, Kvärlöv och Saxtorpsskogen.
Kollektivtrafiken i Landskrona är, som första stad i Skåne, helt fossilfri. Staden byter stegvis ut sin egen bilpark, och den är snart helt fossilfri. Antalet laddstolpar för elfordon har ökat kraftigt. En plastpolicy har antagits för att minimera stadens användande av skadliga plaster. I exploatering har hänsyn tagits till växter och djur och strandskyddet respekteras. Källsorteringen av avfall ökar liksom andelen hållbara livsmedel som staden köper in.

Claes Glader påstår att skolbarnen i Landskrona har höga halter av bly i blodet. Blyhalten i blod har sedan 70 talet mätts på skolbarn. Skolbarnen i Landskrona har idag en blyhalt i blodet som inte avviker från nivåerna i södra Sverige.

Claes Glader föreslår ett vätgascentrum i Landskrona. Det har aldrig varit aktuellt med ett vätgascentrum i Landskrona. Ett sådant projekt förutsätter att det finns externa aktörer som av olika anledningar ser potentialen för en sådan verksamhet förlagd i Landskrona. Landskrona stad har inte och ska inte ha resurser i form av kompetens eller ekonomi för att driva ett sådant projekt på egen hand. Det är helt enkelt inte heller en del i kommunens kärnverksamhet och utveckla framtidens fordonsbränsle. Det finns gott om andra aktörer som är bättre lämpade för denna uppgift.

Till sist: Vi har höga ambitioner för miljö- och klimatarbetet i Landskrona. Vi vidtar åtgärder som ger konkreta, mätbara resultat. Vår ambition är att kunna lämna över staden till våra barn i ett bättre skick än vi fick den i av våra föräldrar. 

Lilian Håkansson, ordförande miljönämnden (mp)
Torkild Strandberg, ordförande kommunstyrelsen (L)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).