PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar på insändare om kommunens arbete med trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet har stor betydelse för vår vilja och möjlighet att röra oss i kommunen, inte minst för barn och äldre. Trafiksäkerheten är en viktig faktor för upplevelsen av trygghet. Genom att förbättra trafiksäkerheten förbättrar vi livskvaliteten för våra medborgare. Trafiksäkerhet bygger på ett samspel mellan väg, förare och fordon. Hur föraren väljer att framföra sitt fordon kan staden inte påverka. Om föraren bryter mot de bestämmelser som finns, är det en fråga för polisen.

Teknik- och serviceförvaltningen genomför fortlöpande trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig infrastruktur. Fokus ligger på oskyddade trafikanter med prioritet till våra barn. Säkra skolvägar och säkra avlämningsplatser vid skolorna är mycket angelägna åtgärder. Även här är dock samspelet viktigt. Stressade föräldrar utgör den största riskfaktorn i anslutning till skolorna.

Vi kontaktas ofta av engagerade medborgare som framställer behov av omedelbara trafiksäkerhetsåtgärder och där det påstås att det körs fört fort mm. När sådana uppgifter når oss undersöker vi förutsättningarna bland annat genom trafikmätningar och hastighetsmätningar. Tills vidare finns inga förutsättningar för fasta eller mobila kommunala fartkameror.

När vi genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder vill vi göra det metodiskt. Fysiska åtgärder ska göras där det finns behov och där positiva konsekvenser kan uppnås. Fysiska åtgärder får ofta negativa konsekvenser för framkomligheten för t.ex. kollektivtrafiken. För att veta var åtgärder behövs följer vi statistik i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet) och vi gör givetvis egna iakttagelser. Uppgifter från medborgare och polis hjälper till. Uppgifterna värderas och sedan studerar vi och genomför lämpliga åtgärder i den takt våra resurser tillåter.

För närvarande pågår utvärdering efter vinterns hastighetsmätningar på Landskronavägen i Häljarp. Dessa kompletteras nu av trafikmätningar. Syftet är att kontrollera om det finns ett uttalat behov av fysiska åtgärder och var dessa skulle kunna göra störst nytta.

De omedelbara åtgärderna på Strandvägen och Erikstorpsvägen är följden av en allvarlig olycka. Åtgärderna får stöd av genomförda hastighetsmätningar och rapporter från allmänheten. Samtliga fysiska åtgärder blir inledningsvis av tillfällig art eftersom vi vill agera omedelbart och vara säkra på att åtgärderna får önskvärda effekter.

Niklas Geidenstam
Chef gatu- och parkavdelningen

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).