PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar om havsnivåhöjningar

Svar till Marko Huttunen på hans  insändare: Vad säger miljöchefen om att havet stiger?

Precis som du framför Marko så är Landskrona en kommun som är särskilt utsatt för de förändringar av klimatet som förutspås och som vi till viss del börjat se.

Arbetet kopplat till klimatförändringar sker på två fronter i en framgångsrik kommun.

Det ena fronten är att arbeta med att minska påverkan på klimatet. Den andra fronten är att hantera effekterna av klimatförändringarna. För effekterna kommer och de kommer bara att förvärras efterhand som den globala medeltemperaturen i atmosfären stiger.

I Landskrona ligger det operativa ansvaret för klimatanpassning på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Mitt ansvar som chef för miljönämndens operativa verksamhet är att med hjälp av lagen som verktyg samt inte minst med frivilliga insatser se till att minska påverkan på klimatet.

Miljönämnden har mycket begränsade lagliga möjligheter att hantera de åtgärder som krävs för att hantera de faktiska konsekvenserna av klimatförändringarna som t.ex. havsnivåhöjningar. I de fall där havsnivåhöjningarna leder till följdverkningar som innebär risker för miljön eller hälsa så kan vi besluta att den som har rättsligt ansvar och möjlighet ska undanröja den risken.

Landskrona stad har antagit en energi- och klimatplan. Enligt den så är målet att de klimatpåverkande utsläppen från Landskrona stads förvaltningar och bolag ska vara noll senast 2035 för att därefter vara negativa. Det är ett ambitiöst mål som kommer att ställa stora krav på stadens alla olika verksamheter. Kopplat till planen har varje enhet i staden tagit fram åtgärdsplaner för att målet ska kunna uppnås.

Efter hand som arbetet fortskrider så utvärderas det för att kontrollera om åtgärderna genomförs och om de är tillräckliga för att målet ska kunna nås. Det intryck jag har från min position är att Landskrona stad kommer att göra så mycket som är möjligt inom det som staden råder över och staden har resurser för.

Klimatanpassningen hanteras genom en egen strategi av Stadsbyggnadsnämnden.

Jörgen Hanak
Miljöchef
Landskrona stad

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).