PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Så vill vi lyfta skolan

Svar på Lärarförbundets debattartikel: Hur vill partierna lyfta skolan?

Vi socialdemokrater anser att en bra skola är nyckeln till individens frigörelse. Förskolan är det bästa sättet att ge barn en chans att klara sig bra, inte bara i skolan utan även resten av livet. Från förskola till vuxenutbildning ska alla elever få möjlighet att utveckla sådant som självförtroende, förmåga till samarbete och samspel med andra.

Det är allvarligt att skolan i Landskrona under lång tid har blivit allt mer ojämlik. Barn med tuffa förutsättningar träffar färre behöriga lärare och får inte lika bra skolgång som barn som har goda förutsättningar med sig hemifrån. Därför måste resurserna fördelas så att skolor med störst behov kan ha fler anställda, mindre grupper och ge stöd i rätt tid.

Jag håller med Lärarförbundet gällande målet om att Landskrona bör nå Sveriges högsta utbildningskvalitet. För att vi ska kunna uppnå det så vill vi socialdemokrater i Landskrona ha skolor för barn och elever från olika stadsdelar för att stärka resultatet och likvärdigheten. Skolan skall vara en trygg miljö med fler vuxenresurser. Lärarna ska ha mandat att hålla ordning i klassrummen och skapa studiero. Landskronas skolor ska ha fler anställda och fokus på kunskap och studiero – inte vinstuttag.

Vi ska öka respekten för skolans personal, stärka jämlikheten i skolan och höja kunskapsresultaten i de skolor med absolut tuffast förutsättningar – så att alla elevers kunskapsresultat kan höjas.

Men under lång tid har treklövern inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, ojämlikhet, lärarbrist och dålig studiero. Därför vill vi socialdemokrater riktar en särskild skolsatsning till områden med socioekonomiska utmaningar, tillämpar mobilförbud på lektionstid, gör stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper. Vi behöver höja lärarlönerna och anställa fler lärare, ge särskilt stöd till elever som behöver det och stärka elevhälsan. Alla barn och unga skall även ha samma möjlighet att välja skola.

Framför allt ska vi ha en skola som ger alla barn stora möjligheter i livet. Elever som klarar skolan begår mycket sällan brott. Skolan ska vara som starkast där utmaningarna är som tuffast. Vi ska ha en välfärd som skapar trygghet i Landskrona.

Vi måste ha en politik som orkar prioritera för att komma åt samhällsproblemen i grunden. Därför är det lika viktigt att se till att barn klarar skolan oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Vi får inte glömma bort att det är i skolan som grunden läggs för resten av våra liv.

 

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)

En sjukförsäkring att lita på är bra för alla

Vi har ett samhälle där vi ska arbeta trots att vi i själva verket är sjuka. ”Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete” varnade sju läkare och en kurator vid onkologen på Karolinska på DN-debatt 2009. Nu är det 2022 och högerpartierna har samma politik som då.

Många inom tjänstemannayrkena kan arbeta hemifrån, trots lättare sjukdom eller sjuka barn. Det blev tydligt inte minst under pandemin. Medan de flesta tjänstemän jobbat hemifrån, så har 9 av 10 arbetare i LO-yrken fortsatt gå till jobbet. För man kan inte köra buss, vårda äldre eller tillverka stål på distans. Ojämställdheten, ojämlikheten, och klassamhället visar sig otroligt tydligt.

Sveriges största arbetsmiljötidning Arbetsliv skriver att en ny studie från högskolan i Gävle visar att om man går till jobbet fast man är sjuk så kan det både leda till framtid förtidspension och bli dyrt för arbetsgivaren. Människor som arbetar när de är sjuka riskerar alltså att bli ännu sjukare.

Socialdemokraterna har lyckats återställa en hel del av de försämringarna som högerpartierna gjorde mellan 2006-2014 men nu vill Moderaterna återigen införa stupstocken i sjukförsäkringen, alltså att man blir av med sin sjukpenning efter en viss tid trots att man är för sjuk för att arbeta. Med Moderaternas politik ska färre få sjukpenning under kortare tid och med lägre ersättning. Dessutom vill högerpartierna öka på karensavdraget och Liberalerna vill t.ex. införa två karensdagar.

Tidpunkten kunde inte vara sämre vald – runt hörnet väntar en lågkonjunktur.

Karensavdraget är en klasslagstiftning. Det slår hårdast mot arbetare, som sällan kan jobba hemifrån utan går till jobbet varje dag för att samhället ska fungera.  Nu är det hög tid för Sverige att avskaffa karensen. Sverige är det enda landet i Norden som har karens i sjukförsäkringen.

Idén om svenskarna som världens sjukaste folk har antagligen aldrig varit sann, och den är definitivt inte sann idag. Att partierna på högerkanten mitt i en ekonomisk kris där matpriserna skenar har mage att i stället prata om, sänkta löner, sänkta sjukersättningar och minskad a-kassa. Att bli sjuk eller arbetslös under M-KD-L-SD regering kan snabbt leda till att många inte kommer få pengarna att gå runt och får flytta från sitt hem.

Vi socialdemokrater säger nej till alla de försämringarna. Vi lovar att vi ska ta hand om de som har det svårast.

Är du sjuk då ska du ha rätten till och råd till att kunna stanna hemma tills du blir frisk igen.

Därför ska du rösta på Socialdemokraterna!

 

Adis Heldic,
Facklig ledare (S) i Landskrona

Alla barn är allas barn

Enligt ett indianskt ordspråk som lyder ”Man ser hur en stad fungerar genom barnens mående.”

Vad vill detta ordspråk säga oss? Mår alla barn och unga bra i Landskrona?

Är Barn/familjeperspektivet viktigt i arbetet för att främja psykisk och fysisk hälsa? För att nå toppenresultat så behöver alla barn å unga rustas med psykisk hälsa, god självkänsla och känna en trygghet att alltid bli bemötta med respekt från trygga vuxna.

Sophie Molander
Socialdemokraterna
Tro och Solidaritet

Jag tror på dig som är gymnasieelev i Landskrona

Du är viktig för Landskronas framtid.
Jag har stora förhoppningar om dig.
Jag tror på dig.
Här delar jag mina tankar till dig och ger dig ett råd på vägen.

Ditt allra första möte med en vuxen var när du föddes. En barnmorska fanns på plats och förlöste dig. På så sätt kunde din mamma känna trygghet att du kom till världen på ett säkert sätt. Barnmorskan lade dig på din mammas bröst. Från den stunden fanns en villkorslös kärlek till dig från dina föräldrar. De finns för dig. De lever för dig.

När du blev lite äldre fick du börja i förskolan. Där togs du emot av barnskötare och förskollärare som valt detta yrke för att ge dig och alla andra barn en trygg, utvecklande och rolig tid.  Alla du mött i förskolan jobbar för att just du ska komma till grundskolan med ett stort självförtroende och en härlig nyfikenhet.

I grundskolan fanns det lärare, specialpedagoger, kuratorer, lärare i fritidshem, förskollärare, skolledare, assistenter, vaktmästare med flera som alla var där för din skull. Allas mål var och är att du ska lyckas i skolan så att du kan komma in på det gymnasieprogram som kan leda till den utbildning du vill få.

Nu har du börjat på Öresundsgymnasiet i Landskrona.  Ett alldeles nyrenoverat gymnasium som erbjuder massor av möjligheter till utbildningar inom olika yrken.
Det är den här tiden som är viktigast i ditt liv just nu.
Det är nu det gäller.

Som medmänniska vill jag ge dig ett råd på vägen.
Ett råd som faktiskt kan göra stor skillnad för resten av ditt liv.
Det handlar bara om tre ord.

GÖR DITT BÄSTA

Tar du emot dessa tre ord och förstår vad de innebär kan du förhoppningsvis nå dina drömmars mål. Dessutom kommer alla personer som på något sätt varit en del av ditt liv tidigare att bli väldigt glada. Glada både för din skull, men också för deras egen skull. För dem betyder detta mycket. Genom att tro på dig och ge dig förutsättningar för en lyckad utbildning har de också fått bekräftelse på sitt jobb. Att tro på människan är nyckelordet för
framgång.

GÖR DITT BÄSTA på lektionerna. Lyssna, var aktiv, var intresserad, läs på och var noggrann.

GÖR DITT BÄSTA med relationerna du har till din familj, dina vänner, lärarna och alla andra du möter i din utbildning.

GÖR DITT BÄSTA för att vårda miljön du finns i. Du är en del av din studiemiljö, var rädd om lokaler, läroböcker och material så att de fungerar lika bra till nästa elev. Vårda också vår gemensamma utemiljö. Utemiljön ska vi ha tillsammans långt in i framtiden.

Lycka till med dina studier.
Jag tror på dig.

Med vänlig hälsning

Göran Andersson
medmänniska, förskollärare och facklig förtroendevald för Lärarförbundet Landskrona

Tid för reflektion

Nu i slutet av en mandatperiod är det dags för alla politiska partier att göra den sista reflektionen över vilken politik som åstadkommits under de 4 åren man haft förtroendet och uppgiften att representera kommuninvånarna. Detta gäller såklart även oss i Centerpartiet.

Efter 20 år utanför kommunpolitiken har vi denna period haft ett mandat, Sven Svederberg, i fullmäktige och 6 platser i nämnder och styrelser.  Ska vi summera väldigt kortfattat, fullt medvetna om att vi är partiska, vill vi påstå att vi har gjort skillnad. Vi har lyft frågor som bevarandet av åkermark och att råvarorna som används i stadens kök ska vara producerade i enlighet med svenskt regelverk. Vi har agiterat för att alla stadens invånare, även de i byarna, ska ha samma förutsättningar för att välja typ av bostad, driva företag och ha service som kollektivtrafik, skola och fritidshem så att livspusslet går att få ihop.

En reflektion är att det är mycket som gjorts i Landskrona som är bra. Företagare har välkomnats och arbetslösheten minskat, skolresultaten har höjts, ekonomin har svarta siffror och förvaltningarna har arbetat på ett strukturerat sätt med samarbete för att både höja kvalitén och använda varje skattekrona på ett värdeskapande sätt. Här är det flertalet partier som varit delaktiga.

Sedan finns det ett antal frågor, större och mindre, där Centerpartiet varit drivande genom motioner eller yrkande i budgetförslag som vi fått majoriteten i fullmäktige att bifalla. Dessa är:

 • Utbildning för undersköterskor i välfärdsteknologi.
 • Skolbarn ska beredas tid att bygga insektshotell för den blommande ängsmarken i staden.
 • Undersöka möjligheterna att samordna transporter och varuleveranser till stadens inrättningar och ett ökat inköp av närproducerade varor.
 • Ett ökat lokalt fokus vid offentliga upphandlingar utan att åsidosätta god ekonomisk hushållning.
 • Samordnad paketleverans på landsbygden.
 • Vid översiktsplanering undersöka förutsättningarna för trygghetsboenden eller seniorboenden i byarna.
 • Se över effekterna av att livsmedel som upphandlas inom staden ska vara producerade i nivå med svensk lagstiftning.
 • Befria bygglovsansökningar för solpaneler från bygglovsavgifter i de fåtal områden där bygglovsplikt fortfarande föreligger.
 • Landskrona Energi AB får i uppdrag att ytterligare utveckla laddinfrastrukturen för elbilar i Landskrona.
 • Utöka samarbetet mellan gymnasieskola och företag för att på ett bättre sätt trygga företagens och den offentliga sektorns framtida behov av kvalificerad arbetskraft. Detta inkluderar också utbildning av undersköterskor i digital kompetens
 • Ge Ventrafiken i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka resandet under lågsäsong.
 • Utreda möjligheterna att anlägga en cykelväg mellan Landskrona och Fortuna längs kusten.
 • Införa en marknadsplats för hjälpmedel.

Det finns även ett antal motioner som är under bearbetning i förvaltningarna och där inget beslut ännu är taget:

 • REVAQ-certifiera avloppsslam.
 • Identifiera och om möjligt fasa ut kemikalier som inte är biologiskt nedbrytbara.
 • Öka säkerheten för potentiellt utsatt personal i Landskrona stad.
 • Öka tillgången på effekt och elenergi i Landskrona genom samarbete med privata eller offentliga solcellsanläggningar.
 • Bygga en tillfällig ishall.
 • Tillsätta en akademikoordinator samt en företagssamordnare.

Sedan finns det såklart frågor vi inte fått gehör för hos de andra partierna. De frågor vi inte kommer att ge oss utan arbeta vidare med är:

 • Krav på lägre energikonsumtion för kommunala byggnader.
 • Införandet av borgerliga begravningsförrättare.

Vad kommer då att hända nästa mandatperiod? Hur valresultatet blir vet vi ju inte, men vårt mål är att öka till 2, gärna 3 mandat.

Det vi vet är att om vi får fortsatt förtroende, kommer vi fortsätta lägga förslag som gör att det ska vara

 • Gott att leva i hela Landskrona
 • Lätt att vara miljösmart
 • Tryggt att bli äldre
 • Smidigt att vara företagare

Henric Molin
Erika Nilsson
Sanna Hofvander
Sven Svederberg

Vem grävde av kabeln?

Foto: Örjan Kristenson.
Om nu en kabel blev avgrävd i fredags,
varför väntar elnätschefen till måndag för
att åtgärda problemet?
I ett fall då vi får strömavbrott är Landskrona energi
snabba på bollen. Men inte när det gäller att fixa
att gatlamporna lyser dygnet runt.
En räkning som vi skattebetalare måste stå för.
Att elnätschefen inte ”har en aning” om vad det kostar
att låta gatubelysningen brinna när den inte behövs…
tyder på okunskap om hans eget område.
Det är ju knappast så att Landskrona kommun har
EN elräkning för alla sina aktiviteter.
Att räkna ut vad det kostar att låta gatlamporna lysa
över en helg är enkel aritmetik!
Jag undrar vem som är ansvarig för att jag snart måste
betala allt mer i kommunalskatt.
Är det kommunen som grävt sönder kabeln,
eller någon entreprenör?
Vem ställs till ansvar?
Solen lyser utanför mitt fönster, klockan är fem på eftermiddagen.
Och… lamporna är tända!
Örjan Kristenson

En fråga SD, Hur skapas utanförskap?

Sverigedemokraterna väljer återigen att se människor som ett problem. De väljer helt och hållet att ignorera de egentliga orsakerna bakom en fallerad integration, vilket bland annat är en hemskt underfinansierad skola, en nedmonterad arbetsförmedling och ett överarbetat Migrationsverk.

Det vi ser är ett samhälle som monterar ned sitt skyddsnät. Ett samhälle som vänt ryggen till de som mest behöver det. Det är detta som göder utanförskapet och misstron i det Svenska samhället.

Det är dessutom de mest utsatta som drabbas värst av detta. Sverigedemokraterna väljer att skuldbelägga de utsatta. De svikna, och för att göra det ännu värre väljer man att budgetsamarbeta med de som står bakom nedmonteringen av den svenska välfärden.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser den stora problematiken. Men vi ser också vad som orsakat problematiken. Det är inte individer, utan ett icke-fungerande skyddsnät. Vi måste ta vårt ansvar och återupprätta ett system värt oss medborgare som bor i Sverige.

Vi måste ta vårt ansvar och skapa ett samhälle som inkluderar alla i Sverige, ny som gammal. Som ger rätt förutsättningar för utbildning, arbete, god hälsa och god samhällstro.

För det är med rätt förutsättningar vi vidareutbildar våra medborgare. Det är med rätt förutsättningar våra medborgare hittar arbete. Med krav och hårda ord skapar man inte en fungerande skola. Med krav och hårda ord skapar man inte en fungerande arbetsmarknad. Det är skillnaden på oss. Vi ser de systematiska problemen och vill göra något åt dem!

David Bergström
Amanda Castro Ulén
Vänsterpartiet Landskrona

Den civiliserade borgerlighetens undergång

Den europeiska civilisationen står inför ett vägval, eller rättare sagt den europeiska borgerligheten står inför en utmaning och  ett krav på ställningstagande. Den måste förhålla sig till den tilltagande nationalistiska högerpopulismen som håller på att föra oss alla in i en återvändsgränd. Farsoten breder ut sig över Europa, auktoritära tendenser i Polen, Ungern, och Österrike och ett EU som till viss del slits i stycken.

Historiskt har alla svenska partier varit en del av den europeiska upplysningstraditionen, men detta verkar inte gälla längre. Denna tradition, med sin betoning av av tolerans, mänskliga rättigheter och universella värden, blir irrelevanta när en allians med högerpopulismen skulle kunna ge politisk majoritet i kommuner och riksdag.

I detta läge beter sig delar av svensk borgerlighet som hankatter i mars. De har en vittring av den politiska makten och alla andra hänsyn blir irrelevanta. Maktens sötma är så ljuv så att man är villig att sälja ut alla värden som man påstår sig stå för.

Vi som vill ge den europeiska civilisationen en annan riktning och återupprätta traditionen från upplysningen och värna demokratin och mänskliga rättigheter har därför en historisk utmaning. Vi måste i varje kommun, i varje region samt på nationell nivå göra vad vi kan för att förhindra detta samarbete och i värsta fall samgående mellan den civiliserade borgerligheten och populisthögern. Europas framtid är avhängigt av detta, antingen en framtid i den nationalistiska återvändsgränden eller ett fortsatt hyllande av öppenhet, universella värden och internationellt samarbete.

Vilken väg kommer den svenska borgerligheten att välja?

Anders Kjellström (S)

Nej, MP och V, bidrag och utanförskap hjälper inte invandare

Torsdagen den 1 september besökte jag i egenskap av lokalt aktiv Sverigedemokrat frikyrkan Livsglädje i Landskrona, för att tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet träffa asylsökande och presentera vår politik, samt ha en politisk diskussion.
Många asylsökande vittande om en fruktansvärd situation då de hårt ansträngda läget på Migrationsverket bidrar till att asylprocessen tar flera år. De asylsökande rotar sig i Sverige, men vet inte om de kommer få avslag eller ej. De kan heller inte jobba, studera eller intrigeras under denna process och många av dem sitter ensamma i en lägenhet och mår väldigt dåligt.

Som sverigedemokrat blir man frustrerad när politiker för de andra partierna skryter över hur hög invandring Sverige har, samtidigt som de ger många en framtid i utanförskap och psykisk ohälsa. Detta är inte humant!
Jag berättade för de asylsökande att vi behöver ett totalt asylstopp från länder utanför Europa, för att ta kunna hand om de som är här, samt ge snabba beslut om vad som kommer att ske. Vi sverigedemokrater menar att Sverige helt enkelt har tagit emot fler asylsökande och invandare än vad systemet klarar av. Många asylsökande nickade instämmande under mötet.

Medan Miljöpartiet lyfte hur miljökraven måste bli ännu hårdare och Vänsterpartiet lyfte hur alla skatter måste höjas lyfte de asylsökande framför allt hur landet kunde bli tryggare då de fruktar för sina familjer. Detta var också en fråga som vi i Sverigedemokraterna lyfte som prioriterad och fick medhåll av de asylsökande.
En fråga som också stod högt på agendan var hur de asylsökande kunde få en bättre framtid. Miljöpartiet och Vänsterpartiets lösning var att ge de högre bidrag, högre försörjningsstöd och bygga ännu billigare och mindre hyresrätter. Här finns en monumental skillnad mellan socialisterna och oss sverigedemokrater.

Nej, Miljöpartiet och Vänsterpartiet! Det är ingen lösning att asylsökande och invandare ska vara beroende av bidrag och då i sin tur vara i utsatthet och i beroendeskap av de socialistiska partiernas bidrag. Det garanterar eventuellt röster till er, men det hjälper inte dessa människor, menar jag.

Jag som sverigedemokrat lyfte i stället möjligheterna och kraven, i Sverigedemokraternas Sverige, att fortare och bättre lära sig språket, vår kultur, våra seder och bruk för att fortare och bättre komma in i samhället och få ett jobb. Detta så att de asylsökande och invandrare som finns i Sverige kan leva ett självständigt liv och självförverkliga sina arbets- och bostadsdrömmar för en bättre framtid för deras barn. Många av de asylsökande höll med mig, och tyckte att krav är bra.

Med vänliga hälsningar
Daniel Engström
Ordförande SD Landskrona

Landskrona behöver en framtid utan ansvarslösa politiker

Vanligt folk måste kunna lita på politikerna och alla politikers viktigaste tillgång är förtroende. Att några politiker är beredda att kasta bort det för några kronor på kontot stinker korruption. Välkommen till lag och ordning med Liberalerna!

P4 Malmöhus skriver att det inte är klart om liberalernas andranamn i Landskrona Lisa Flinth kommer strykas från kommunlistan till valet efter Kalla faktas uppgifter om att hon varit beredd att kringgå lagen kring partidonationer. Det säger Torkild Strandberg, ordförande för Liberalerna i Landskrona, samtidigt som han nämner att han har förtroende för henne.

Det kan man bara tolka på ett sätt, att Torkild därmed indirekt stöttar tilltaget.

HD/Sydsvenskans kulturjournalist Peter Fällmar Andersson beskriver Torkild Strandberg och det inträffade som: För starke man är lagen en fluga att vifta bort.

Statsvetaren Jan Thurvall tycker inte att Liberalernas krishantering där de lägger allt ansvar på Flinth duger. – Ansvarig är alltid chefen, jag menar att det är fler personer än de just nu omtalade som borde lämna sina uppdrag, säger han till TV4.

Vi socialdemokrater i Landskrona tycker inte att vi kan ha det så här. Alla medborgare, även oansvariga politiker, skall följa gällande lagar. Det är inte lagen det är fel på utan felet ligger i politikernas olämpliga eller korrupta beteende. Därför ifrågasätter vi både Lisas och Torkilds lämplighet att inneha tunga politiska uppdrag i staden. För vanligt folk ska kunna lita på politikerna och i det här fallet är förtroendet förbrukat. I Landskrona finns det ingen plats för ansvarslösa politiker.

För Landskronas bästa!

Adis Heldic (S)
Fatmir Azemi (S)