PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Öppet brev angående Strandvägen

Kommunalrådet Torkild Strandberg
Landskrona stad

Sveriges förmodligen första omnibusslinje öppnades på sträckan Rådhuset – Borstahusen 1901. Sedan dess har vi haft busstrafik och på senare tid med bra turtäthet, fina fordon och mycket god service. Resandet utvecklas positivt cch kan öka. Den 15 december 2019 stängdes ett antal hållplatser för linje 5. Informationen till de boende har varit obefintlig. Insändare i Landskronaposten når inte alla. Information på Skånetrafikens hemsida gav ingen information.

I Landskronaposten och på LandskronaDirekt har ett antal insändare behandlat busstrafiken på Strandvägen i Landskrona. Stor kritik har riktats mot Skånetrafiken och kommunen.

Den 17 januari höll Skanska ett informationsmöte med de fastighetsägare som direkt påverkas av den första ombyggnadsetappen. Fastighetsägarna hade blivit inbjudna till mötet. Mötet var föredömligt informativt och jag är övertygad att entreprenören kommer att göra ett bra jobb. Vid mötet visades en profil över ingreppet i Strandvägen där nya avloppsledningar ska läggas på fyra meters djup. Med slänter på 1:1 tar 4,3 m. Sand i undergrunden gör att det vore önskvärt med flackare lutning. Plats för busstrafiken medges inte enligt NSVA. Detta kan ifrågasättas!

Problemet ligger tidigare i processen. I en insändare den 13 december anger tjänstemän från Landskrona stad, Skånetrafiken och Skånetrafikens entreprenör Nobina de kriterier som gällde för projektet sedan augusti 2019. Här framgår att busslinje 5 omloppstider mm har prioriterats och att busslinje 5 läggs om. En anropsstyrd linje 55 kompletteras för de boende längs Strandvägen. Ingen hänsyn till de boendes behov.

Upphandlingen av ombyggnaden genomfördes av NSVA som säkerligen har den större delen av kostnaden för ombyggnad av ledningsnätet. Med de kriterier som gällde för projektet behövde man inte ta hänsyn till busstrafiken. Gatan kunde stängas av helt. Om bibehållen busstrafik hade varit ett alternativ i upphandlingen kunde anbuden ha visat vad en alternativ utformning med räls och stämp eller motsvarande, dvs med mindre utnyttjande av gatubredden skulle ha kostat. Troligen mer men då hade man haft underlag för att säga att avstängning är det enda möjliga. Det bör observeras att det är ledningsomläggningen som gör att så stor del av gatan måste grävas upp. Ledningsprojektet kunde förmodligen tålt en högre kostnad.

Om kommunen med samarbetspartners i detta projekt kallat berörda till möte på ett tidigt stadium hade en större förståelse för projektet åstadkommits.

Busstrafiken stängdes av den 15 december och den 20 januari skall arbetena påbörjas. Varför dra in busstrafiken så tidigt? Skånetrafikens representant på informationsmötet förklarade att planeringen skedde samman med den generella tidtabellsskiftet för Skånetrafiken och förhandlingar med entreprenör och fack blev enklare. Något resenärsperspektiv fanns tydligen inte. Man kunde ha genomfört linjeändringen, men gjort en tillfällig trafikomläggning till det gamla fram till att arbetena påbörjas, jämför tillfälliga omläggningar vid Landskronafestivalen och andra gatuarbeten. Särskilt enkelt var det i detta fallet då omloppstider och tidtabeller är identiska.

Vid mötet framkom att arbetena ska vara färdiga i december detta år. Detta är mycket positivt men kan naturligtvis inte helt garanteras. Jag förutsätter att kommunen och Skånetrafiken vid tidtabellsskiftet i december prövar möjligheten att återställa trafiken och då eventuellt tillfälligt köra trafiken enligt nuvarande sträckning tills att arbetena färdigställts. Eventuellt kan trafiken köras i ena riktningen mot staden tidigare vilket borde vara möjligt och är önskvärt.

Av bifogad karta framgår det område som ligger utanför den trafikstandard som Skånetrafiken har som planeringsmål, dvs kollektivtrafik inom ett avstånd på 400 m från hållplats. Drygt 300 hushåll berörs. De som förfogar över bil klarar sig men många har svårare att klara sig utan buss. Någon information om linje 55 har inte synts till. Normal anropsstyrd trafik är inte ett alternativ till stadsbusstrafiken.

Alla längs Strandvägen är mycket glada för att Strandvägen rustas upp och att ledningsnätet förnyas. Den negativa attityden kan främst förklaras i hanteringen av projektet och främst bristerna i kommunikation med de boende.

Med vänliga hälsningar
Gunnar Hermansson
Humlegränden 14

Bifogas: Karta över kommunen som visar område med längre än 400 m till hållplats

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).