PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Det betyder att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning och att de som arbetar med barn får skarpare juridiskt verktyg.

Vid kommunfullmäktiges möte 2021-06-23 skulle beslut tas gällande Socialdemokraternas motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för barns rättigheter. Vi Socialdemokrater kunde bara konstatera att församlingens intresse blev svagt och talarlistan kort. 
Är inte barnen det viktigaste vi har?

Vi Socialdemokrater menar att en kommunövergripande handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Landskrona är ett bra steg för att förbättra barns levnadsvillkor i praktiken. Kommunens revision har pekat finger till kommunstyrelsen att man inte arbetar för barnets bästa. Kommunstyrelsen saknar ett tydligt barnrättsperspektiv i både styrning och ledning.

Vissa nämnder gör en del idag men inte tillräckligt eller systematiskt och det saknas både redovisning och uppföljning av kommunstyrelsen.

Landskrona stad är en av de kommuner som inte anslutit sig ”Barnsrättsforum i Skåne” som är en regional plattform för att samordna barnrättsarbete genom bla utbildningar.
Landskrona stad har heller inte fattat beslut i fullmäktige att arbeta i enlighet med barnkonventionen.

Att arbeta med en handlingsplan ser vi Socialdemokrater inte bara som lagkrav utan som en garanti att vi verkligen försöker göra allt enligt grundprinciperna i barnkonventionen.

Liberalerna försvar till att motionen ansågs vara besvarad var att man följer redan skollagen???
Liberalerna har kanske missförstått barnkonventionen som lag?

Med den nya lagen kommer det nu ställas betydligt högre krav på myndigheter och domstolar att tillämpa barnkonventionen i praktiken. Förändringarna kommer inte att ske över en natt utan det är ett långsiktigt arbete och ett synsätt på barn som vi Socialdemokrater hoppas ska få genomslag i samhället. Det krävs stora utbildningsinsatser och politiska prioriteringar.

För oss Socialdemokrater är våra barn viktiga!

Roger Lindskog
Socialdemokrat

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).