PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Avslutande replik till Jonas Esbjörnsson

2018-06-19 14:20

Jonas Esbjörnsson har fel om SD:s syn på vinster i välfärden.

Som vanligt är Jonas Esbjörnsson dåligt påläst när han debatterar.
SD har inte vänt i frågan  när det gäller vinster i välfärden. I Sverigedemokraternas valplattform från 2014 som antogs av ombuden på vår valkonferens så säger vi samma sak som nu:
“Vinster inom välfärdssektorn skall inte kunna skapas genom försämrad kvalitet i verksamheten, genom sortering av elever, patienter eller brukare och inte heller genom försämrade arbetsvillkor för personalen. Sverigedemokraterna vill således bevara valfriheten och konkurrensen, men också göra det möjligt att vid behov sätta gränser och bromsa privatiseringsprocessens hastighet och omfattning. Sverigedemokraterna vill också sätta stopp för orimligt höga vinstuttag genom att skärpa kvalitetskraven och kraven på långsiktigt ansvarstagande samt genom att kräva att en högre andel av eventuella vinster skall återinvesteras i verksamheten”

Samtidigt visar en undersökning från Demoskop på att 7 av 10 anser att privata aktörer inom välfärden är viktig för valfriheten. Socialdemokraterna vill ta bort människors frihet att välja. Ni har misslyckats med att återuppbygga välfärden och nu vill ni göra tillgängligheten och valfriheten ännu sämre. Inte ens era egna politiker tror att ett vinsttak förbättrar välfärden. Bara 14 procent. http://www.vardforetagarna.se/ 2018/06/rodgrona- kommunpolitiker-tvivlar-pa- vinsttaket/

Valfrihet är inte bara en ekonomisk fråga, utan är även viktigt därför att det ger väldigt många medborgare ett bättre liv än vad de hade haft om maktfullkomliga likriktande och centraliserande socialdemokratiska kommunpampar hade fått bestämma allting. Valfrihet gör det möjligt att i privat regi driva vidare nedläggningshotade landsbygdsskolor så att barnen inte behöver åka orimligt långt till skolan varje dag. Valfriheten gör att barn med särskilda behov och begåvningar kan välja en utbildning som passar just dem och där de känner sig trygga och sedda.

Lite fakta till Jonas och Socialdemokraterna:
– Oberoende bedömare (PwC) hävdar att det finns betydande risk att merparten av de privata företagens verksamhet avvecklas om regeringens vinstförslag gått igenom.
– Valfriheten försvinner till förmån för offentligt monopol. Både vi och brukarna vill ha en hög grad av valfrihet.
– 340 000 ungdomar som går på friskolor och 300 000 anställda i vård, skola och omsorg berörs av av S förslag och riskerar sina utbildningsplatser och jobb.
– Om 10 år har Sverige 400 000 fler unga (0-19 år) 325 000 fler äldre (65+). Lägger vi ner privata aktörer kommer vi inte att klara den demografiska utvecklingen, både privata och kommunala aktörer måste främjas till att investera i välfärden.
– Kvinnor driver mer än dubbelt så många välfärdsföretag som män. Nästan tre gånger så många kvinnor som män är anställda i den privata välfärdssektorn. Socialdemokraterna driver därmed en kvinnofientlig politik.
– Undersökning från SCB visar att en klar majoritet av löntagarna tycker det är viktigt med en mångfald av arbetsgivare att välja mellan – oavsett arbetsplats. Vidare skiljer sig vare sig löneläget eller personalomsättningen avsevärt åt mellan privat och offentlig sektor.

Socialdemokraterna ansåg innan valet 2014 att ett vinsstak var en dålig åtgärd men nu har Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet tvingat er till detta.

“Inför s-kongressen hösten 2009 ledde Ylva Johansson (S) och dåvarande Metall-ordföranden Stefan Löfven det så kallade välfärdsrådslaget för att ena partiet i frågan om vinster i välfärden. Deras rekommendation var att släppa tanken på vinstförbud och i stället ställa skarpa kvalitetskrav på såväl kommunala som privata utförare i vård, skola och omsorg. De riktade viss självkritik mot att Socialdemokraterna nedprioriterat kvalitetsdebatten och varnade tydligt för vinstförbudslinjen. “Vi ska inte reglera vad pengar inte ska användas till”, sa Ylva Johansson. Kongressen gick på deras linje. Inför valet 2014 höll den nye partiledaren Löfven fast vid sin uppfattning. Han var mycket tydlig med att vinst självfallet inte ska förbjudas. “Det är omöjligt. Det låter sig inte göras”, sa han i partiledardebatten. Han och hans parti var ett skydd mot socialiseringspolitiken hos Vänsterpartiet.”

Min fråga till Jonas Esbjörnsson: Varför har Ni ändrat er om vinster i välfärden? Det stavas Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-06-19 09:24

Välfärdens resurser ska användas till att höja kvaliteten – inte delas ut som vinst.

I valrörelsen 2014 var Sverigedemokraterna tydliga med att de ville ha en begränsning av vinsterna i välfärden. Sedan dess har någonting hänt. Sverigedemokraterna har blivit vinstintressets parti. De står nu för en linje som går ut på att fler uppföljningssystem ska höja kvalitén i välfärden. Något som i praktiken kommer att innebära att lärare, undersköterskor och läkare får ännu fler blanketter att fylla i.

Vi vet att det som behövs är mer tid med elever och äldre i välfärden – inte mer administration, fler inspektioner och fortsatt stora vinster till utländska riskkapitalbolag. Vi vet det, liksom 8 av 10 medborgare i Sverige som tycker att det behövs en vinstreglering i välfärden.

Offentliga medel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukare, patienter och elever till godo. Med den nuvarande regleringen av välfärdssektorerna används inte medlen på ett sådant sätt.

Oreglerade vinstincitament riskerar att gå ut över verksamhetens kvalitet. En reglering som innebär att vinstjakten som incitament försvinner från offentligt finansierad verksamhet i välfärdssektorn gör att medlen stannar kvar i verksamheten, vilket ger förutsättningar för att t.ex. anställa fler lärare i skolan och mer personal inom omsorgen. Varför är Sverigedemokraterna mot det?

På den yttersta högerkanten i svensk politik trängs många, som vill ha maximal avkastning till de börsnoterade jättar som växer i svensk välfärd. Det är orimligt att Sverige är det enda landet i EU som tillåter fria vinstuttag från skolan.

Efter flitig uppvaktning från riskkapitalister och andra kommersiella aktörer med intressen i den svenska välfärden har Sverigedemokraterna tvärvänt. De beskriver plötsligt att vinst inte är något problem, och de säger att det är ett ”övergrepp” att stoppa läckaget av skattemedel till utländska skatteparadis.

Det är dags för Sverigedemokraterna att stå till svars för sina ställningstaganden om fortsatt fritt vinstuttag i svensk skola och omsorg – en större kontrollapparat som slår hårt mot professionen – och fortsatt flathet gentemot de riskkapitalister som har växt sig stora i svensk välfärd.

Så därför frågar jag dig, Stefan Olsson (SD) varför du och Sverigedemokraterna har vänt i frågan när 80 procent av befolkningen likt oss vill se begränsningar av vinster i välfärden?

Jonas Esbjörnsson (S)


Stoppa vinstjakten

2018-06-19 09:20

Vinstjakten i välfärden måste stoppas, våra äldre och våra barn ska inte auktioneras ut till vinstdrivande företag som driver sina företag med våra gemensamma skattepengar.

Jag vill att våra skattepengar kommer oss alla till gagn. Hur ska det annars bli välfärd för alla, om någon stoppar pengar i egen ficka?

Anita Möller


Skattepengar och välfärdsbolag

2018-06-19 09:06

Skattepengar och dess användning som betalning till privata välfärdsbolag.

Långt de flesta är eniga om att våra skattepengar ska gå till folkets bästa och samhällets bästa, det vill säga våran välfärd, försvar och liknande.

På senare år har vi i Sverige öppnat upp för privata aktörer inom välfärden på ett annat sätt än tidigare och huruvida det är rätt eller ej är det jag tänker ställa en fråga runt.

Om vi tar ovan nämnda tankegång att skattepengar ska gå tillbaka till medborgarna så brister det att använda privata då en viss del försvinner ut till andra länder och ickemedborgare. Borde man då inte kräva att våra skattepengar återcirkuleras i systemet istället för att sprida ut den till utländska företag?

Ronnie Niby


Skapa ny uthyrningspolicy!

2018-06-19 08:45

Häromdagen (2018-06-04) ställer Stefan Olsson (SD) Torkild Strandberg (L) mot väggen i ett debattinlägg på temat: ”Vågar Du, Torkild Strandberg (L), följa Lidingös exempel?”

Stefan redogör för den s.k. uthyrningspolicyn. Uppbyggnaden av regeln, ”policyn”, påminner om skattelagstiftning; man använder t.o.m. Inkomstskattelagens terminologi. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, studiemedel (ej skattepliktigt – min anm.) etc.

Bakgrunden till uthyrningspolicyn har varit de gigantiska bostadsöverskotten i Landskrona sedan 1970- talet.

Detta sakernas tillstånd är förvisso ett minne blott – om man får tro Stefan Olsson (SD): ”De nyanlända får bostäder direkt, samtidigt som vi har många personer i vår bostadskö”.

Men hur lång är nu bostadskön egentligen? Redovisa nu i detalj! Det räcker kanske att bygga en lägenhet så får vi igång en flyttkedja som medför att alla i kön får en lägenhet som de vill ha!

Flyktingarna har ju naturligtvis blivit ”a pain in the ass” för många landskronapolitiker i vart fall sedan 1993 på hösten när frågan togs upp i ett privat samtal med mig (som fastighetsägare) och en
branschkollega. Samtalet fördes på den högsta politiska nivån.
När nu de ”ensamkommande barnen” får stanna så är ni i god demokratisk ordning alla med på tåget eller båten med ansvar. Ni ska väl inte placera dem i utsatta bostadsområden. Det vore väl stolligt!
Kanske får i detta sammanhang en ny uthyrningspolicy en roll att spela. Med bostadsbrist – om en sådan existerar – behövs ingen policy. De fattiga får inga lägenheter såvida nu inte hyresvärdarna gör det enda rätta, skiter i nuvarande hyrespolicy (INTE OLAGLIGT) och hyr ut till flyktingar. Var inte fega nu! Ställ ”stadens” politiker mot väggen. Det är ert val. Jag vet ju vilka ni är.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS. Läs gärna mina synpunkter i Dagens Industri 2001-09-05 sid. 4 ”Chockhöjda socialbidrag får ekonomin att lyfta”samt 2002-02-22 sid.4 ”Flyktingarna räddade bankerna, vill bankerna rädda flyktingarna?”/Ds.


Svar på Jonas Esbjörnssons debattinlägg

2018-06-18 10:00

Andelen barn och äldre kommer att öka med ungefär 725 000 på 10 år, enligt prognoser (Friskolornas riksförbund). Det vi borde använt denna mandatperiod till – mitt i högkonjunkturen – är att utveckla den svenska välfärden för att förbereda den på denna demografiska förändring. Istället har vi ägnat nästan hela perioden åt att diskutera om vi ska avveckla stora delar av välfärden genom att tvinga bort uppskattade och välfungerande alternativ bara för att de drivs i bolagsform. Socialdemokraterna har haft nästan 4 år på sig att återuppbygga välfärden, men har misslyckats. Ni har misslyckats, bland annat eftersom ni istället har avsatt enorma medel för den havererade invandringspolitiken istället för att göra ordentliga satsningar på våra äldre.Det är ett oerhört cyniskt agerande av regeringen och framförallt Socialdemokraterna. 300 000 löntagare i privat välfärdsverksamhet riskerar att bli av med jobbet, och 340 000 barn och unga som går i fristående skolor kommer inte ha en skola att gå till om regeringens förslag skulle bli verklighet. Och till vilken nytta egentligen? Innan valet 2014 ansåg S att ett vinsttak var en dålig åtgärd, men Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt har nu tvingat S till detta ställningstagande.

De privata alternativen har vare sig lägre lönenivåer eller högre personalomsättning (Riksdagens utredningstjänst). Tvärtom visar brukarundersökningar att nöjdheten är högre hos de privata jämfört med offentliga alternativ. En klar majoritet av löntagarna i privat välfärdsverksamhet uppger också att det är viktigt att det finns fler arbetsgivare att välja mellan, och inte enbart den egna kommunen. Värt att poängtera är också att dubbelt så många kvinnor som män är företagare inom välfärdssektorn. Nästan tre gånger så många kvinnor som män är sysselsatta inom privat välfärdsverksamhet (SCB).

Det är fullkomligt bisarrt att hävda att man vill värna valfriheten och mångfalden i välfärden samtidigt som man lägger lagförslag som syftar till att ta bort just detta till förmån för ett offentligt monopol. Ytterst kokar det hela ner till en ideologisk fråga: tycker man – som oss – att det finns ett egenvärde i valfrihet, eller tycker man – likt regeringen (Socialdemokraterna) – att monopol är att föredra? Fokusera på innehållet och på kvalitén, inte på driftsformen! Vi ska ha tillståndsprövning som gäller lika för alla, oavsett driftsform. Antalet kontroller ska öka och vi ska ha tydliga sanktioner för de fall verksamheten på ett eller annat sätt missköts – ytterst med möjligheten att återkalla tillståndet för att överhuvudtaget få bedriva verksamheten. Med högt ställda krav ska vi bli av med dåliga verksamheter, vare sig de är privat eller offentligt drivna.

Regeringens lagförslag är ett oerhört svek mot den svenska välfärden. Vi behöver mer resurser till välfärden för att kunna bibehålla kvalitén i framtiden, men vi behöver också ny teknik, effektivisering och innovationer. Att ha fler alternativ att välja mellan kommer att underlätta denna utveckling. Ett offentligt monopol gör det inte. Valfrihet handlar om att gamla ensamma människor ska kunna välja ett äldreboende som ligger närmare deras familj, så att de oftare kan få besök av sina nära och kära.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


SEB flytt

2018-06-18 09:07

En god vän och kund i SE-banken hävdar att han måste tömma sitt bankfack. Banken skall flytta till mindre lokaler.
Problemet är ju bara det att byggnaden är byggd av och för Skandinaviska Banken (eller om det var Enskilda Banken).
Kan inte en bank klara hyran – lär inte någon annan affär klara den heller. Fastighetsägaren borde därför (med stöd av Landskrona Stadsutveckling AB, kanske) tillåtas fortsätta sin verksamhet på befintlig plats, och till rimlig hyra. Det är inte realistiskt att tro att den lokalen kan användas till mycket annat.
 
Jag tror t.o.m. det ligger i de flestas intresse att banken inte blott fortsätter sin verksamhet i den fastighet man själva en gång byggt, utan att alla tre kvarvarande bankkontor återinför kontanter.  
 
Det finns fler än sentimentala skäl för kontanternas bibehållande. (Elekron-)kvantdatorn är redan en realitet, den är t.o.m. kommersiell. Dito är ofantligt snabba på bl.a. kryptoanalys (dekryptering) – och har redan idag en potential att forcera all känd kryptering och alla brandväggar. Då talar vi inte om 30% snabbare eller tio tusen gånger snabbare, utan om en teknik som får 
binära maskiner att framstå som stenåldern, vid jämförelse. Men de är stora som två tvättmaskiner och lär inte kunna krympas
in i en telefon i första taget. De kommer vara extremt dyra (15 miljoner dollar) länge till. Men det binära samhälle vi byggt upp
de senast 20-30 åren kommer bli extremt sårbart – och efter att ha läst några artiklar om “Quantum Supremacy” på engelska kommer jag osökt tänka på följande JRR Tolkien-citat “Det enorma i hans egen dårskap stod plötsligt klart för honom som i en bländande blixt…”  Och våran dårskap ligger i att koppla samman precis allt som bara tänkas kan i ett och samma nätverk. Allt förlitat på numera föråldrad “säkerhet”.
 
Alla finansiella transaktioner över nätet kommer först bli osäkra, sedan omöjliga. Även kontosaldo och allt annat som lagras eller körs binärt – och som på något vis är anslutet, står inför en omvälvning de kommande åren. Den 18:e maj utfärdade IBM den hittills starkaste varningen om detta  – https://www.zdnet.com/article/ ibm-warns-of-instant-breaking- of-encryption-by-quantum- computers-move-your-data- today/
 
Den statliga broschyren “Om krisen eller kriget kommer” nämner bl.a. att ha kontanter hemma. Men staten vill inte (än) lagstifta om att kontanter måste kunna växlas.

Pontus Eriksson


Stoppa pendlingsskojeriet!

2018-06-15 14:44

Redan första dagen då min kompis, låt oss kalla honom Christer, skulle företaga sin resa till, och sedan från, jobbet med allmänna kommunikationer så blev det strul. Jag känner Christer sedan 15 år. Han bor vid Vilan i Landskrona och ”jobbade” på Samhall i Landskrona, när han plötsligt (2016) förflyttas av Samhall till Samhalls aktiviteter i Postnords anläggning i Tostarp.

Christers första arbetsdag var bussförbindelsen i Landskrona mot Helsingborg försenad. Detta innebar att han kom för sent till Knutpunkten (oavsett val av regionbuss eller tåg så kan det bli problem) och därför inte hann med busslinje 54, som slingrar sig genom Helsingborg till Tostarp.

Min kompis skickades således på sightseeing genom Skåne. Hans arbetstider innebar att han förlorade tre timmar per dag sittande på bussar och tåg. Han har ingen bil.

Utifrån dagens ständiga problem med allmänna kommunikationer begriper jag inte varför folk skickas iväg att söka jobb utanför bostadsorten, eller till s.k. arbetsträning.

Här krävs en kursändring i arbetsmarknadspolitiken och i de lokala strategierna för ekonomisk tillväxt. Jag vill verkligen inte konkurrera med låginkomsttagare etc. om sittplatser på överfulla/ försenade tåg.

Var står de politiska partierna i denna fråga? Utifrån exemplet ovan kan man använda ordet pendlingsskojeri alternativt pendlingsstolleri!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS. Jag för numera, lite då och då, en dagbok över mina resor i västra Skåne./Ds.


Svar till Marko Huttunen

2018-06-14 15:45

Svar från Gatu- och parkavdelningen på insändaren ”Tora – vad kan och bör kommunen göra åt bilkaoset i sommarstaden?”:

Teknik- och servicenämnden är ansvarig väghållare i Landskrona stad och ansvarig för trafiksäkerheten.

Vi driver ett ständigt pågående utvecklingsarbete avseende framkomlighet och trafiksäkerhet.

Just nu händer det väldigt mycket i Landskrona stad med fysiska förändringar i gaturummet. Ett flertal projekt pågår som helt, eller delvis, syftar till ökad säkerhet. Byggnationerna syftar även till att öka de estetiska värdena i stadsmiljön och främja arbetsmiljön för våra anställda som sköter om vår vackra stad. Vi hoppas såklart att allmänheten har förståelse för och överseende med att dessa byggnationer under perioder inskränker på det annars öppna och tillgängliga offentliga rummet.

Vi eftersträvar en balans mellan tillgänglighet för de olika trafikslagen och att försvåra framkomlighet för specifika trafikslag, för att uppnå en säker trafikmiljö. Fysiska hinder kan vara nödvändiga i vissa fall men kan även innebära problem för cyklister och fotgängare. Ett exempel på en nära förestående åtgärd är att det kommer att anläggas höj- och sänkbara pollare på strategiska platser i stadskärnan för att kunna hantera trafikmiljön bättre. Det är dock varken möjligt eller för den skull önskvärt att bygga bort alla möjligheter att begå trafikförseelser.

När sådana ändå sker är det polismyndighetens uppgift att beivra dessa och stadens parkeringsvakter att hantera felparkerade fordon.

Mvh
Niklas Geidenstam
Avdelningschef Gata/Park


Landskronas skolor och framtiden

2018-06-13 09:37

Ett  avgörande faktum för vår civilisations utveckling är hur vi lyckas överföra föregående generationers kunskap och erfarenheter till det uppväxande släktet eller på ett mer byråkratiskt språk hur skolan uppnår sina kunskapsresultat och klarar sin måluppfyllelse. Det faktum att Landskronas skolor har problem är vi alla medvetna om.

Skolverket har nu erbjudit tre skolor i Landskrona hjälp med att nå dessa mål och detta på regeringens uppdrag. De skolor som valts ut är de med ”låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.”

Vi ser detta naturligtvis som en spännande utmaning för att med Skolverkets hjälp verka för att kvalitén skall kunna höjas på Landskronas skolor, men ställer oss samtidigt frågan hur det kunde gå så illa så att stadens skolor behöver hjälp från Skolverket för att kunna leva upp till sina mål om att ge eleverna en kunskap som de behöver för att hantera sina liv i en mer och mer komplicerad verklighet.

Samarbetets inriktning skall vara att,

a) stärka likvärdigheten i utbildningen,

b) stärka hela skolans uppdrag,

c) stärka professionen,

d) stärka skolors och huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.

Ingen skulle önska mer än vi att detta projekt skall nå framgång, men detta bygger också på insikten att dessa områden varit oprioriterade av den nuvarande politiska ledningen.

Vad som bidrager till vår oro för läget i skolorna är Lärarförbundets rapport som kom i höstas. Den slår fast att våra skolor rasat på deras rankning. Den tar upp olika punkter och visar på hur Landskrona rasat i placering. När det gäller löner har man gått från 65 plats av 290 till 212 och Lärarförbundet drar slutsatsen att kommunens arbete med lönebildning är undermålig. När det gäller resurser är fallet också stort från plats 202 av 290 2016 till 266 av 290 under 2017. Varför måste Landskrona tillhöra de absolut sämsta i landet. Den sammanlagda rankningen är ett fall från 138 av 290 år 2016  till 216 av 290 under 2017. Dessa fall under bara ett år måste ses som närmast katastrofala och det är våra ungdomar som betalar priset.

Vår uppfattning är naturligtvis att utbildningsnämnden behöver en ny politisk ledning som med kraft tar itu med de problem som skolorna står inför och som har kompetens och mod att driva på de nödvändiga förändringar som krävs.

Anders Kjellström (S)
Jonas Karlsson (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser