PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Marko Huttunen

2018-06-14 15:45

Svar från Gatu- och parkavdelningen på insändaren ”Tora – vad kan och bör kommunen göra åt bilkaoset i sommarstaden?”:

Teknik- och servicenämnden är ansvarig väghållare i Landskrona stad och ansvarig för trafiksäkerheten.

Vi driver ett ständigt pågående utvecklingsarbete avseende framkomlighet och trafiksäkerhet.

Just nu händer det väldigt mycket i Landskrona stad med fysiska förändringar i gaturummet. Ett flertal projekt pågår som helt, eller delvis, syftar till ökad säkerhet. Byggnationerna syftar även till att öka de estetiska värdena i stadsmiljön och främja arbetsmiljön för våra anställda som sköter om vår vackra stad. Vi hoppas såklart att allmänheten har förståelse för och överseende med att dessa byggnationer under perioder inskränker på det annars öppna och tillgängliga offentliga rummet.

Vi eftersträvar en balans mellan tillgänglighet för de olika trafikslagen och att försvåra framkomlighet för specifika trafikslag, för att uppnå en säker trafikmiljö. Fysiska hinder kan vara nödvändiga i vissa fall men kan även innebära problem för cyklister och fotgängare. Ett exempel på en nära förestående åtgärd är att det kommer att anläggas höj- och sänkbara pollare på strategiska platser i stadskärnan för att kunna hantera trafikmiljön bättre. Det är dock varken möjligt eller för den skull önskvärt att bygga bort alla möjligheter att begå trafikförseelser.

När sådana ändå sker är det polismyndighetens uppgift att beivra dessa och stadens parkeringsvakter att hantera felparkerade fordon.

Mvh
Niklas Geidenstam
Avdelningschef Gata/Park


Landskronas skolor och framtiden

2018-06-13 09:37

Ett  avgörande faktum för vår civilisations utveckling är hur vi lyckas överföra föregående generationers kunskap och erfarenheter till det uppväxande släktet eller på ett mer byråkratiskt språk hur skolan uppnår sina kunskapsresultat och klarar sin måluppfyllelse. Det faktum att Landskronas skolor har problem är vi alla medvetna om.

Skolverket har nu erbjudit tre skolor i Landskrona hjälp med att nå dessa mål och detta på regeringens uppdrag. De skolor som valts ut är de med ”låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.”

Vi ser detta naturligtvis som en spännande utmaning för att med Skolverkets hjälp verka för att kvalitén skall kunna höjas på Landskronas skolor, men ställer oss samtidigt frågan hur det kunde gå så illa så att stadens skolor behöver hjälp från Skolverket för att kunna leva upp till sina mål om att ge eleverna en kunskap som de behöver för att hantera sina liv i en mer och mer komplicerad verklighet.

Samarbetets inriktning skall vara att,

a) stärka likvärdigheten i utbildningen,

b) stärka hela skolans uppdrag,

c) stärka professionen,

d) stärka skolors och huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.

Ingen skulle önska mer än vi att detta projekt skall nå framgång, men detta bygger också på insikten att dessa områden varit oprioriterade av den nuvarande politiska ledningen.

Vad som bidrager till vår oro för läget i skolorna är Lärarförbundets rapport som kom i höstas. Den slår fast att våra skolor rasat på deras rankning. Den tar upp olika punkter och visar på hur Landskrona rasat i placering. När det gäller löner har man gått från 65 plats av 290 till 212 och Lärarförbundet drar slutsatsen att kommunens arbete med lönebildning är undermålig. När det gäller resurser är fallet också stort från plats 202 av 290 2016 till 266 av 290 under 2017. Varför måste Landskrona tillhöra de absolut sämsta i landet. Den sammanlagda rankningen är ett fall från 138 av 290 år 2016  till 216 av 290 under 2017. Dessa fall under bara ett år måste ses som närmast katastrofala och det är våra ungdomar som betalar priset.

Vår uppfattning är naturligtvis att utbildningsnämnden behöver en ny politisk ledning som med kraft tar itu med de problem som skolorna står inför och som har kompetens och mod att driva på de nödvändiga förändringar som krävs.

Anders Kjellström (S)
Jonas Karlsson (S)


Marko Huttunen (C) skjuter skarpt!

2018-06-11 10:09

Man kommer onekligen tillbaka till de tillfällen då jag regelbundet besökte åhörarläktaren under fullmäktigemötena här i Landskrona. Det handlade då bl.a. om Norra Borstahusenprojekt som Marko var kritisk till.

Marko valde att lämna (M) och kandiderade i valet 2014 för (C). Marko pekar i sitt inlägg här på Planket 2018-06-04 (ang. bilkaoset i sommarstaden) på konsekvenserna av LSD-styret i Landskrona. Jag hamnar i 7:e himlen. LSD var ju en partydrog. Nu har internationella långivare fört Landskrona in i en bostadsbubbla (eller till 7:e himlen) som lätt kan explodera eller implodera.

Så här, inför slutspurten i valrörelsen, blir Markos slutord om ”vilda västern” i Landskrona tänkvärda. Markos parti, d.v.s. (C), har nu en skicklig Lundajurist som ledargestalt: Annie ”get your gun” Lööv!
När det blir aktuellt med regeringsbildningsförhandlingar efter valet så kommer hon inte att sälja sig och sitt parti billigt. Hon kommer inte att nöja sig med något mindre än finansministerjobbet. Möjligen vill hon bli statsminister, för att nu tänka utanför boxen – det måste ju vi skatterådgivare alltid göra.
Med allt detta sagt vågar jag sälja skinnet redan innan björnen är skjuten. Sen må vise talmannen i Sveriges Riksdag, Björn Söder (SD), säga vad han vill. (C) kommer aldrig att låta sig bli beroende av (SD).

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS: Bilden på den lille bilen och de två kanonerna är träffsäker – jag kunde inte göra det bättre själv./Ds.


Landskrona just nu

2018-06-08 08:42

Trots sommarvärmen försöker jag följa debatterna på Planket och störs av den överlägsna ton som präglar många av yrkespolitikernas debattinlägg när de verkar känna sig tvingade att gå i svaromål på sina uppdragsgivares synpunkter. Tydligt har det varit i inlägg på Pontus Erikssons texter.

En annan vald maktperson är Jan Allan Beer som gör ett osympatiskt angrepp på en tydligen färsk medlem i Omsorgsnämnden vid namn Henrik Ingelström. Efter att ha svalkat huvudet, vilat en stund på sängen så slog det mig, vad är det egentligen för fel på Jan Allan Beer som ordförande i nämnden inte kan driva verksamhet på samma och till och med på ett bättre sätt än privat intressen. Se hans inlägg på Planket den 26 maj i år. Här kan det ju naturligtvis även handla om ideologiskt snedtändning. Eller har vi valt alldeles fel person för uppdraget?
Är det så, måste vi se till att korrigera i september.

Lite störande är också de ”en tredjedels kommunalråden” som gärna titulerar sig kommunalråd bland annat när de undertecknar sin publika texter. Personligen kan jag inte frigöra mig från att det här har drag av muta för följsamhet. Som i och för sig kan ha betydelse för oss nu och på sikt som skattebetalare. Så låt oss hoppas på att någonstans bland ”tredjedelarna” finns det någon med ett gott omdöme och som i framtiden kommer att underteckna sina alster med ”1/3 dels Kommunalråd”.

Till sist var rädda om torget som på mig verkar var det enda som i centrum påminner om genuint mänskligt liv i alla fall på veckans två torgdagar. Järnvägsgatan känns som ett totalt misslyckat gågatuprojekt.

Arne Nilsson


Vågar Du, Torkild Strandberg (L), följa Lidingös exempel?

2018-06-04 17:17

Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 (2016:38). Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Enligt bosättningsförordningen (2016:39) omfattar anvisningar till kommunerna endast nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

I Lidingö fattade kommunstyrelsen i oktober 2017 beslutet att nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en bostad på Lidingö, kommer att sägas upp från boendet när den tvååriga etableringstiden går ut. Detta gäller de nyanlända som kommit till Lidingö efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Lidingö är en av de kommuner som har sagt upp hyreskontrakt för nyanlända som kom till Sverige för två år sen. Man hänvisar till att etableringstiden är slut och Förvaltningsrätten slår fast att kommunen gjort rätt. I Landskrona införde vi en uthyrningspolicy 2013 som sedan reviderades 2015, denna policy stod SD bakom för just då var den nödvändig för att stoppa inflyttningen av socialt belastade personer. I policyn står där att inkomst skall kunna styrkas, hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, studiemedel, arbetslöshetskassa, inkomst av kapital och pension. En kreditupplysning görs innan kontrakt undertecknas för bedömning av betalningsförmåga. 

De nyanlända får bostäder direkt, samtidigt som vi har många personer i vår bostadskö. Min bedömning är att alla Landskronabor ska behandlas lika, ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Samtidigt är det viktigt med att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den nyanlände att forma sitt eget liv i Sverige, och i det ingår att också ordna sitt eget boende. Det är samma krav vi ställer på t.ex. försörjningsstödstagare i Landskrona. Det här är en viktig principfråga för faktum är att majoriteten av personer i Landskrona som beviljats uppehållstillstånd är inte självförsörjande när etableringstiden upphör efter två och måste då få försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle med mat och bostad. Tycker Torkild Strandberg (L) att det är rättvist att nyanlända asylsökande har en “gräddfil” på bostadsmarknaden till skillnad från t.ex. Landskronas egna ungdomar eller personer som av olika anledningar är i behov av försörjningsstöd? I vårt Landskrona skall likabehandlingsprincipen tillämpas oavsett om du kommer från Afghanistan eller Arjeplog. SD Landskrona vill följa Lidingös exempel, frågan är om Torkild Strandberg(L) vågar göra detsamma?

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd 


Håller med

2018-06-04 10:41

Maths Backelin – Huvudet på spiken ! Istället för fortsatt immigration (från utlandet eller norrifrån kan ofta kvitta, faktiskt) bör Landskrona, precis som du påpekar satsa på ungdomarna. Återupprättandet av en bra gymnasieskola, byggande av standard-hyresrätter till rimliga hyror, avsedda för främst Landskrona-uppväxte bosättare i 20-årsåldern samt för t.ex par som separerat. Och en nysatsning på nöjeslivet – inte t.ex “ett ställe där man kan ta sig en rejäl  macka för 170-190 kronor i en gemytlig miljö” (som en företrädare för ett bostadsbolag i stan uttryckte saken till mig) – utan snarare ställen där en öl går på 35 kr.
 
Henrik Igelström (S) – Håller med i stora drag. Skattemedel skall inte användas för subventioner till kommersiellt baserad välfärd.
Vill tillägga – Om man förbjöd stafettläkare nationellt – eller i varje fall överallt där det inte råder brist på bosatta läkare, skulle krisen på vårdcentralerna upphöra. Vi måste också (nationell fråga) utbilda många fler läkare, (inkl. anpassad läkarutbildning för översjuksköterskor. Många av de bästa allmänläkarna har ofta gått “den långa vägen”)

Pontus Eriksson


Tora - vad kan och bör kommunen göra åt bilkaoset i sommarstaden?

2018-06-04 09:00

I lördags seneftermiddag stod jag och pratade med fröken Hallenborg som rastade sin hund intill den gula kolonistugan vid Nordkap, dvs inte så långt från Selma Lagerlöfstatyn. Plötsligt kommer en bil körandes på grusvägen i riktning mot oss från Strandpaviljongens parkering. Den passerar oss och vid den gula stugan svänger den vänster upp på grusvägen mot Nordkap och kanonerna. Både fröken Hallenborg och jag reagerar över körningen. Så får man ju inte göra. Jag fotograferar bilen och Hallenborgskan går med fasta steg orädd fram till bilen med sin hund, en fullvuxen rottweiler. Hon talar om för chauffören att man inte får köra så. Chauffören svarar med att hans far som sitter i passagerarsätet inte kan gå. Hon fortsätter och frågar om de ser andra bilar där och ber dem att köra därifrån för så får man inte lov att göra. De lyder och lämnar platsen och när de kör förbi oss på grusgången vinkar den så kallade fadern leende till oss med rutan nervevad.

Det är inte första gången jag ser bilar köra på dessa grusvägar där det inte är tillåtet att köra medelst bil. Flera gånger har jag sett bilar köra upp på grusgången vid Strandpaviljongens parkering för att genom framrutan på bilen få en bättre utsikt över sundet. I den gång som delar vassen, till vilken man kommer från grusgången från Ekelundska villan (den så kallade engelska villan) har jag flera gånger sett spår troligen av bilar som kört fast då det inte är särskilt bra underlag för bilkörning i vassen. Under maj månads värmebölja och under de första dagarna i juni har människor parkerat sina bilar lite som de vill intill Citybadstranden även känd som la Playa Media Luna, eller Halvmånen. I Borstahusen kör bilar i fel riktning på enkelriktade gator. Även i Lill-Olas har jag förstått att det varit lite cirkus och gula lappar har delats ut friskt av så kallade lisor. En lisa för själen så att säga, men det löser ju uppenbarligen inte situationen.

Jag har inte för avsikt att här ta upp alla förseelser jag och andra kan vittna om – till vilka jag själv säkert är ansvarig till något enstaka – men man får lätt intrycket att här i Landskrona, ja här gör man lite som man vill, det 12-åriga LSD-styret till trots. Många jag pratat med upplever stadsmiljön som vilda västern och varken polisen eller kommunen gör något kraftfullt för att komma åt denna situation av kaos som råder.

Jag tycker att det är dags att vi får lite ordning och reda i vår annars ganska trevliga stadsmiljö. Jag riktar min fråga till Tora Broberg, stadsmiljöchef, för våra ledande politiker kommer bara med floskler och ickesvar av typen “mycket gjort, mer att göra”. Tora, vad kan kommunen göra och vad tycker du bör göras för att stävja vilda västern, cirkusen och kaoset som råder i stadsmiljön?

Marko Huttunen (C)


Mycket lågt av Torkild

2018-06-01 12:53

I kommunfullmäktige 2018-05-28 valde den borgerliga kommunledningen med stöd av Sverigedemokraterna att minska antal fritidspolitiker med 30 procent. Mer makt flyttas till kommunstyrelsen och samtidigt minskas antalet ledamöter i kommunrevisionen. På måndagens kommunfullmäktige var det så tydligt att samarbetet mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna är djupt förankrat hos Liberalerna men allvarligast var när kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) sjönk till den nivån att jämföra ledamöter med Kalle Anka när vi socialdemokrater har en annan uppfattning, med den inställningen visar Liberalerna att man har en annan syn på vad demokrati är. Detta är så lågt av kommunstyrelsens ordförande.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att så många människor som möjligt är med och formar och utvecklar Landskrona. Det är en viktig demokratifråga.
Att minska antalet fritidspolitiker och satsa på politiska sekreterare och flytta makten till kommunstyrelsen begränsar demokratin. Vi vill istället ta bort de politiska sekreterarna och finansiera att fler fritidspolitiker kan och ska vara med när besluten ska tas. Ett stort och omfattande politiskt engagemang med många förtroendevalda är en viktig grund för en väl fungerande demokrati.

Den politiska organisationen ska och bör alltid gå i takt med samhällets förändringar. Samhällets utmaningar kräver ibland nya lösningar.

En av välfärdens främsta utmaningar de kommande åren är kompetensförsörjningen därför måste personalfrågorna lyftas fram.

Att inrätta en personalnämnd skulle sätta fokus på och underlätta för att göra Landskrona till en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare.                     

Vi  Socialdemokrater menar att det är på tiden att arbetsmarknadspolitiken får en större roll. Att pressa ned arbetslösheten och ge människor förmåga till egen försörjning är avgörande för att Landskrona ska vara en stad för alla. Därför vill vi inrätta en arbetsmarknadsnämnd.

Kommunrevisionen måste ges goda förutsättningar att kunna utföra en effektiv och ändamålsenlig revision vi, Socialdemokrater ifrågasätter om det verkligen blir så om man minskar antalet ledamöter med mer än hälften.                                   

Kommunfullmäktiges insyn och kontroll över verksamheterna är viktig för att stärka demokratin.

Jenny Tillander (S)
Eva Örtegren (S)


Apropå Engelska skolans "bevisade" framgångar

2018-05-31 09:21

Pontus Eriksson


#stoppavinstjakten

2018-05-30 13:53

Avslutande svar till Jan-Allan Beer om vinster i välfärden / slöseri med skattemedel:

Jan – Allan Beer antyder i sitt svar till mig att jag behöver försvaras från mina åsikter, och att min räddning är att jag är ny i omsorgsnämnden. Jag är mycket riktigt ny i nämnden, men åsikterna känner jag mig ändå säker i.

När ett privat företag tar över en kommunal verksamhet vill de naturligtvis göra en vinst. Året efter kommer den ägarna till godo i form av aktieutdelning. Om företaget anslås lika mycket pengar som kommunen använde för att tidigare driva samma verksamhet kan de bara nå vinst genom att driva verksamheten billigare. Detta är själva poängen med vinster i välfärden.

Om det finns en möjlighet till effektivisering (samma verksamhet till lägre pris – mindre slöseri) är det fullt möjligt att tjäna pengar för den privata aktören, med bibehållen kvalitet. Å andra sidan talar alla de upprepade missförhållanden inom privat vård som vi läser om i tidningen att detta inte alls rör sig om effektivisering, men om neddragningar. Neddragningar är nämligen ett annat sätt man kan tjäna pengar på vinster i välfärden. Då ger man mindre kostsam vård av lägre kvalitet till brukarna, och stoppar pengarna för neddragningarna i ägarnas fickor som vinst, trots att man låtit kommunens medborgare betala skatt för vården ingen kommer att få.

För väldigt många privata vårdgivare nås vinst genom omfattande besparingar på personalen, trots att undersökningar flera gånger har visat att fler händer (och timmar) i vården ökar kvaliteten.

Skulle de lägre driftskostnaderna komma just från effektivisering som jag skrev om tidigare har beslutsfattare att ta ställning till hur pengarna som blivit över ska användas. De kan plockas ut som vinst av företagen, eller gå till mer vård. Jag anser att pengarna man får över bör gå till ännu bättre vård (eftersom det är vad de är avsatta till), och fortfarande inte till vinst för företag. Det anser jag är omdömeslöst slöseri med skattemedel som uppmuntrar företag till att bara precis ge minsta acceptabla vårdnivå som krävs för att få fortsätta driva verksamheten.

Pengar som medborgarna betalar i skatt till vård och omsorg ska gå till just vård och omsorg, inte till vinst för de som mest ogenerat gör neddragningar på personal och annan kvalitet för brukarna.

Till sist vill jag nämna att Jan – Allan gärna pekar på höga resultat i brukarundersökningar för att påvisa hög kvalitet. Kanske bör man bara lite försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser utifrån reflekterande frågor som ställs till dementa personer som inte alltid förstår frågorna. Vidare kanske man ska ta i beaktande att det kan kännas hotfullt för dem att ge dåliga betyg till personalen som kan vara de enda människorna de möter under en dag och som de är beroende av. Inte sällan är det dessutom just den personal som ska bedömas som hjälper till vid ifyllandet av undersökningen.

Brukarundersökningar är väldigt viktiga för känslan av att någon lyssnar på de som tar emot vård och behövs verkligen, men som utvärderingsinstrument kan de ifrågasättas på flera olika punkter. Då talar återkommande rapportering i massmedia om missförhållanden, bolagens egna årsredovisningar och personalens berättelser ett mycket tydligare språk.

Brukarnas behov är långt ifrån tillgodosedda. Vi behöver inga vinster i välfärden.

#stoppavinstjakten

Henrik Ingelström (S)
ersättare OmsorgsnämndenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser