PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Samverka för torghandeln

2017-10-05 09:14

Landskrona Samverkan AB ägs av lika delar handel & övrigt näringsliv, fastighetsägare och Landskrona stad. En av ledarmötena är Tora Broberg. Det behöver dock inte vara någon nackdel, men…om den bofasta handeln vill strypa torghandeln i Landskrona så har dom en öppen motorväg in i hjärtat på Landskrona kommun och deras beslutsfattare. I en sådan situation är det svårt att bortse från att Tora Broberg i egenskap av ledamot i Landskrona Samverkan AB utgör mer än en dikesrenen i en sådan eventuell motorväg.

Om det förhoppningsvis är så att  Landskrona Samverkan AB vill värna om stadens torghandel är det nu dags att visa sitt stöd för att bevara torghandeln och ge deras utövare en rimlig möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Stig Wiklund


Många underliga turer

2017-10-04 16:02

Frågan Stig Wiklund ställer, “Vill kommunen ha bort torghandeln?”, är högst berättigad! Man kan misstänka det finns starka krafter bakom de olika turerna kring torghandeln och kommunens försök med olika restriktioner och pålagor. Den senaste med att höja  torghyran till 10 000 kronor är ju rena nedläggningshotet för de som står och säljer på torget. Vilka som ligger bakom detta kan man ha sina aningar om! Kan cityhandeln månne ha sina fingrar med i det elaka spelet? Kanske restaurangerna runt torget?
Nedsågningarna av  träden som stod utanför ingången till en restaurang kanske också kom efter önskemål av någon affärsidkare runt torget. Från kommunens sida har det kommit olika konstiga skäl för kapningarna av träden. Ett skäl skulle vara att Räddningstjänsten begärt det! Ett annat att trädet skulle vara sjukt! Vem har egentligen gett den diagnosen?
Längre ner mot polisstationen och en pizzeria finns ytterligare träd som då också borde vara en fråga för Räddningstjänsten!? Som en insändare frågade:
“Är det viktigare sälja öl än att behålla träd i staden Landskrona”

Mvh/
Kjell Andersson
 


Öppet brev till Landskrona stad

2017-10-04 11:03

Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona, försvarar torghandlarnas hyreshöjning på 90% med att torghyran i Helsingborg och Malmö är högre än den i Landskrona, ett uttalande som förvånar. Den hyran har inte prövats av högre instans, och kommunen har inte tillskrivits möjlighet att fastställa sin egen torghyras storlek i jämförelse med den extremt höga som tillämpas i Helsingborg och Malmö. Här ska även påpekas att det även finns kommuner som har avgiftsfria torgplatser.

Enligt lag(1957:259) 1 § om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. har en kommun rätt att ta ut ersättning i fråga om användning, som avser salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.

Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.

Det förfaller som högst osannolikt att dessa villkor tillsammans eller var för sig helt plötsligt utgör grund för en hyreshöjning på över 90%.

Tora Broberg betonar vidare, i en artikel som publicerades HD den 30 september, att torghandeln är uppskattad och att hon vill ha fler handlare, samt att det har lämnats jättemycket klagomål på att det inte ser snyggt ut.

Två frågor till Tora Broberg:

1 Tror du att det blir flera torghandlare på torget när hyran höjs med 90%? och belastar torghandlarna med regler som ej är tillåtna enligt ordningslagen?

2 Hur många klagomål, att det inte ser snyggt ut, finns diarieförda på kommunen?

Att det står torghandlare på torget som har varor utanför sitt område och skräpar ner så det inte ser snyggt ut är även ett bevis på att kommunen brister i sin tillsyn av kommunens torghandel.

Kan inte kommunen i Landskrona åtgärda problemen på plats med dom som inte sköter sig i stället för att höja hyran med 90% och införa regler som inte är tillåtna enligt ordningslagen?

Stig Wiklund


Vill kommunen ha bort torghandeln?

2017-09-29 13:17

En torghyra som tidigare kostade 5432 kronor för 18 kvadratmeter höjs till 10 000 kronor, en höjning på över 90%.

När kommunen i Landskrona fick bakläxa av Länsstyrelsen på torghandelsstadgan tog kommunen beslutet att ändå tillämpa de otillåtna föreskrifterna trots att dom strider mot ordningslagen. Kommunen beslutade även att höja torghyran med över 90%.

När hänsyn tas till öppettider och antal dagar som torghandeln får bedrivas jämfört med den bofasta handeln kan man konstatera att det i skrivandets stund finns lediga affärslokaler i centrum som har en billigare kallhyra per kvadratmeter än den som torghandlaren får betala.

Det är stor skillnad att bedriva handel från en bit oskyddad mark på torget, med ett sortiment som kommunen (i strid mot ordningslagen) har begränsat, jämfört med den bofasta handelns försäljning inomhus i en ombonad och skyddad miljö. Något som rimligen borde återspeglas i hyrans storlek för torghandeln.

Förändringarna tyder på att det finns krafter som vill få bort all torghandeln i Landskrona, krafter som styr kommunens beslut.

Stig Wiklund


Svar och fråga till Stefan Olsson

2017-09-28 15:03

När vi i från oppositionen ställer frågor till den styrande treklövern så svarar Sverigedemokraterna. Men det intressanta är att Sverigedemokraterna försvarar privatiseringen och slår vakt om valfriheten. Men valfrihet för vem?
Är det så att valfriheten är som bäst när skolan, sjukvården och äldreomsorgen privatiseras och går med vinster av våra gemensamma skattepengar?
Delar Sverigedemokraterna Liberalernas, Moderaternas och Miljöpartiets uppfattning att besparingarna genom privatisering har höjt kvalitén i äldreomsorgen i Landskrona?

Jonas Esbjörnsson (S)


Torget en runda till

2017-09-28 13:06

Tack Stig Wiklund för en informativ text om rättskraven för att göra förändringar i torgverksamheten. Efter att ha läst och begrundat ökar ju förvåningen över kommunens sätt att agera. Nog tusan har man juridisk kompetens väl insatta i ämnet att rådfråga inom kommunen. Nä det är handlar nog inte bristande kunskaper, skälen är säkerligen andra.

Det är kanske som min sagesman påpekade, som jag hoppas framgick av min tidigare text, att någon anser att det är fel publik som besöker torgdagarna. Och besökarna står inte i samklang med deras intressen. Har man förvaltningskontakter kan man väl alltid föreslå, flytta över loppisverksamheten till grusplanen, fräscha upp själva torget så kan vi nog locka hit en annan och för oss mer intressant publik.

Det är väl så att den här stan har god erfarenhet av hur man gör sådana här förändringar.  Som till exempel så har man ju lyckats att få en bostads marknad i balans sett med hyresgästögon, till att bli en bristmarknad.  Riva några bostadshus, omvandla bostäder till förvaltningar och skolor, kräva att fastighetsägare inte hyr ut till folk som saknar egen arbetsinkomst och uppmanar till renoveringar ut och invändigt av hyresfastigheter. Så nog har man erfarenhet i omvandlingar som leder till folkomflyttning.

Helt utanför ämnet, bostadsbrist är en nödvändighet för att kunna genomföra byggnationen av det havsnära, bostadsköparna måste garanteras en marknadsmässig prisökning på sina köpta bostäder och ett bostadsöverskott gynnar inte direkt sådana intressen.

Arne Nilsson


Politikers ansvar

2017-09-27 16:27

Det är uppenbart att Landskronas politiker och nämnder behöver upplysas om att ni enligt arbetsmiljölagen samt SKL har följande ansvar i lag: Som politiker i fullmäktige och nämnd är man den yttersta representanten för kommun och landsting som arbetsgivare. 

Politikerna i fullmäktige ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Som nämndpolitiker SKALL man se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Bland annat ska arbetsgivaren bedöma risker för ohälsa i verksamheten, riskerna ska sedan åtgärdas och följas upp. Det systematiska miljöarbetet ska ske i samverkan med personal och skyddsombud. Arbetsgivaren är kommunen som juridisk person. Ytterst är det en styrelse eller nämnd med valda politiker som är verksamhetsansvariga och har arbetsgivarrollen och därmed arbetsmiljösvaret. 

Alltså, ni är var och en juridiskt ansvariga för varje enskild medarbetare under den förvaltning som respektive nämnds ledamöter är delaktiga i. Det är uppenbart detta inte verkar vara känt av flertalet i staden då svaret på arbetsmiljö-relaterade frågor oftast blir “vi är bara fritidspolitiker och kan eller får inte göra något i ämnet”. Folkvalda politiker är oavsett om det som heltids eller fritidspolitiker skyldiga att lyssna på medborgarna och ta till sig och eftersträva att i alla sammanhang sätta människors bästa i främsta rummet. Om man inte delar den  inställningen kanske man ska fundera över sitt uppdrag och sin inställning till människors hälsa.

Thorvald Lidner

 


Människors valfrihet före ideologin i en partibok

2017-09-27 11:38

Precis som Jonas Esbjörnsson påpekar har SD varit med på beslutet att konkurrensutsätta äldreboenden i Landskrona. Detta för att vi är för valfrihet.
 Istället för ett vinsttak/vinstbegränsning vill SD att skolor som vill ta ut vinster först måste lägga upp en buffert som ska kunna säkerställa att de kan slutföra undervisningen av eleverna om offentliga medel dras in. Vi politiker ska inte bestämma åt föräldrarna i vilken skola deras barn ska gå i. Den sortens socialism är jag djupt allergisk mot. SD vill i stället värna om kvaliteten, för om du håller en hög kvalité, minst lika hög som de offentliga alternativen, har jag inga som helst problem med att företag tjänar pengar. Det vi behöver är ett tydligt regelverk, en tillstånds- och en tillsynsmyndighet, och en gedigen kvalitetsuppföljning. Det betyder att man som privat företag inte får ta en vinstutdelning innan man har byggt upp en tillräckligt god buffert som garanterar långsiktigheten. Vi ska slippa det som vi såg för några år sedan att när eleverna gick till skolan på morgonen så hade skolan gått i konkurs. Därför förespråkar vi en buffert före vinst, en slags stabilitetsfond innan man får göra en vinstutdelning.

År 2005 infördes bolagsformen SVB, en aktiebolagsform med särskild vinstbegränsning. Här var det tänkt att verksamheten primärt skulle drivas i andra syften än att ge aktieägarna vinst. Reglerna innebär att vinstutdelning enbart fick omfatta motsvarande statslåneräntan plus en procentenhet. Resten skulle oavkortat reinvesteras i verksamheten. Inom skolans område har fem företag därefter fram till idag, registrerats som SVB-bolag. Ett av dem bedriver alltjämt verksamhet, tre är nedlagda och ett gick i konkurs. Om man ska dra erfarenheter av det, så är det av allt att döma svårt att bedriva verksamhet om man inte kan attrahera kapital.

Jag tvivlar på att S ens själva tror på vinsttak. Esbjörnssons argumentation handlar om populistiskt röstfiske med fett bete i grunda pölar. Det som skrämmer mig mer är att Socialdemokraterna vill styra människors val av skolor och omsorg. De sitter i knät på Vänsterpartiet som klart och tydligt inte övergivit tanken på planekonomi där ingen får tjäna mer pengar än någon annan och där staten bestämmer över individen och dennes val. För oss Sverigedemokrater är människors möjligheter till valfrihet viktigare än en ideologi i en partibok. Socialdemokraterna brukar alltid hävda att det var deras parti som byggde välfärden i Sverige, men de glömmer att det var bl.a riskkapitalisterna inom Wallenbergsfären som finansierade den.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Treklövern snedvrider debatten

2017-09-26 11:01

Frågan är om Treklövern slår svenskt rekord i konsten att snedvrida debatten. Men tydligt blir det när företrädare från Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet beskriver privatiseringen som besparingar i äldreomsorgen och att man inte hade klarat privatiseringen utan Sverigedemokraterna.

Vilket blir nästa äldreboende att sälja ut? Vilken skola står näst på tur i er privatiseringsiver att säljas ut på marknaden?

Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar. Vissa verksamheter är olämpliga för vinstjakt, som vård, skola och omsorg. 

Vad regeringen föreslår är en vinstbegränsning som syftar till att stoppa läckaget av skattemedel till privata konton och se till att strävan efter privat vinst inte tillåts gå ut över brukare, personal och kvalitet. I vårt land har vi de senaste åren tyvärr sett allt för många exempel på detta.

När äldreomsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet. Pengar som blir över går tillbaka till verksamheten. 

En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar – inte för att göra vinst. 

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Välfärden i högsätet för treklövern

2017-09-25 16:31

Omsorgsnämnden i Landskrona har under de gångna tre året beslutat att upphandla två äldreboenden, Kassakroken och Skiftesvägen, att nyupphandla Segergatan och två LSS-boenden. Detta har kunnat genomföras trots motstånd från vänsteroppositionen men med stöd från Sverigedemokraterna.

Att som Jonas Esbjörnsson (S) hävda att detta är ett tecken på att vinst går före välfärd är djupt felaktigt och speglar en stor okunnighet. Märkligt är också att många S-styrda kommuner bejakar privat drivna äldreboenden. Men inte i Landskrona – här säger (S) som vanligt nej, nej och åter nej.

Segergatans äldreboende, som drivits av Attendo, har varit en succé. Enligt Socialstyrelsens stora årliga undersökning har Segergatan ständigt kämpat i toppen när det gäller brukarnöjdhet. Förra året tog vårt kommunalt drivna boende, Solbacken, hem förstaplatsen, tätt följd av Segergatan. Den som besöker Solbacken kommer snart att märka den stolthet som finns över att vara Landskronas bästa äldreboende. Samma kampvilja finns hos Segergatan som kämpar för att återta förstaplatsen.

Detta är ett exempel på sund konkurrens som gynnar de boende.

Men enligt Esbjörnsson går ju vinsten före välfärden för de privatägda företagen. Sanningen är att stadens kostnader för att låta Attendo driva Segergatan är ca 10% lägre än vad våra egna kostnader hade varit. Denna besparing är nog så viktig. Vi i omsorgsnämnden behöver så väl pengarna till våra andra verksamheter. Men huvudsyftet är inte att spara pengar. Det är att ge våra brukare så bra boenden som möjligt.

När det gäller hemtjänsten har Landskrona under några år bara haft två aktörer på marknaden: Stadens verksamhet och det privata företaget Aktsam. Till vår glädje knackar nu flera andra företag på dörren och vill etablera sig enligt LOV (Lagen Om Valfrihet). LOV innebär att staden inte ger några som helst garantier när det gäller antalet brukare som vill anlita företaget. Det är helt upp till den enskilde att bestämma om han eller hon vill anlita stadens hemtjänst eller någon privat entreprenör. Brukarna kan också när som helst ångra sitt val. Det kallar vi för riktig valfrihet och att arbeta för våra brukares bästa.

Jan Allan Beer (L) ordförande ON
Ingrid Jerlsten (m) 1:e vice ordförande ON
Angelika Andersson (mp) ledamot ONFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser