PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Jonas Esbjörnsson (S)

2018-03-28 11:08

Jonas skriver i sitt svar till mig att “Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha till uppgift att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta bostäder för vanligt folk.” För det första: vad menar Jonas med vanligt folk?
Är det låg- medel eller höginkomstagare?
Eller Jonas menar för potentiella socialdemokratiska väljare?

Jonas vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån. Är det bara till Landskronahems bostäder ungdomarna ska flytta till? Vi har andra hyresvärdar i Landskrona som säkert attraherar ungdomar i Landskrona. Om Jonas pratar med sina partikamrater i Landskronahems styrelse så borde dessa veta att Landskronahem har för avsikt att bygga i Borstahusen, Häljarp och Asmundtorp.

Hade Jonas bemödat sig med att läsa handlingarna i AB Landskronahems förslag till “Framtida legal struktur”, så skulle Jonas sett att i förslaget så står följande: “Förslag till ny legal struktur utgår från gällande ägardirektiv och från beslut i Landskrona stads kommunstyrelse. I ägardirektivet framhålls bl.a. tydligt att AB Landskronahem skall vara en aktiv och drivande part som utvecklare av framförallt allt Karlslundsområdet.” Förslaget till ny legal struktur syftar bl.a. till att säkerställa AB Landskronahems allmännyttiga status. För att lyckas vända ett område som under 20-30 år präglats av utanförskap, segregation och kriminalitet behöver staden ta krafttag för att bryta utvecklingen. AB Landskronahem nya bolagsstruktur kommer att innefatta ett moderbolag med koncernansvar. Detta moderbolag äger ett antal dotterbolag där ett driftbolag och Karlslunds utveckling AB är de centrala. Det sistnämnda bolaget – Karlslunds Utveckling AB – föreslås äga och förvalta ett större fastighetsbestånd omfattande Koppargården och del av Silverängen. Med denna konstruktion kan en organisation skapas som successivt ges kompetens och resurser för att hantera de problem som kännetecknar de aktuella områdena.

Allt detta säger Socialdemokraterna NEJ till, trots att det är precis det Jonas Esbjörnsson efterlyser i sitt svar till mig. Förtjänar inte de boende, i framförallt Koppargården, ett tryggt och säkert boende med en bra boendemiljö? 
Med tanke på (S) vid det senaste valet hade över 60 % av väljarnas stöd i de aktuella områdena så är det konstigt att man inte vill göra området tryggare och bättre för dessa.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Fråga och svar om barnäktenskap

2018-03-27 15:55

I Sverige tillåts idag äktenskap med barn om giftermålet ingåtts utomlands. De senaste årens rekordstora flyktinginvandring har satt ljus på frågan då flera små flickor uppdagats varit gifta med betydligt äldre män när de tillsammans med dessa sökt asyl i Sverige. Svenska myndigheter ser på då det i nuläget fattas skarp lagstiftning för att stoppa männen.

Att ens frågan om barnäktenskap är uppe för diskussion i Sverige år 2018 känns bara det för mig helt overkligt. Självklart ska barns rätt till trygghet och välmående gå före ofta okända äldre mäns rätt till barns kroppar och liv.

I min värld får ingen tid gå till spillo för att ingripa och rädda flickorna. Vi ska säkerställa att alla barn behandlas lika i Sverige och ges en trygg uppväxt. Sexuellt utnyttjande av barn och tvång att ingå äktenskap får aldrig under några omständigheter accepteras.

I förra veckan samlade tillslut riksdagen stöd för att ta bort de undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att hundratals barn lever under dessa hemska omständigheter. I Sverige ska det vara förbjudet att äldre män tar ett litet barn som deras fru.

Alliansen med Sverigedemokraterna menade att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att göra om lagstiftningen så de äktenskap som dessa män ingått med barnen omedelbart ogiltig förklaras när de söker asyl i Sverige.

Men Socialdemokraterna röstade emot. Socialdemokraterna ville inte skärpa lagstiftningen. Tvärtom försvarade flera S-ledamöter dagens ordning.

Varje dag, vecka och månad som går utan att vi vuxna agerar är bortkastad barndom och trygghet för dessa små flickor. Riksdagens socialdemokrater borde ta sitt vuxenansvar.

Flera hundra barn lever i dessa äktenskap i Sverige. Här i Landskrona kan vi anta att någon eller några av dem finns. Det som händer i politiken på riksplanet påverkar alltså vår vardag och verklighet här hemma. Det spelar med andra ord roll vem vi väljer till att företräda oss i riksdagen.

Niklas Karlsson (S) är Landskronas riksdagsledamot. Igår hörde jag av mig till riksdagens informationstjänst och tog del av det protokoll från sammanträdet i frågan om barnäktenskap som hölls den 21/3, det vill säga förra onsdagen.

Niklas Karlsson närvarade när frågan diskuterades och han röstade i voteringen nej till att stoppa barnäktenskap. Det låg ett färdigt förslag på bordet om att stoppa äktenskap med barn. Niklas valde att inte agera.

Vad är dina argument för att äldre utländska män ska få utnyttja och tvinga små flickor, barn, här i Sverige till äktenskap och sex, Niklas?

En politiker har sin integritet att försvara och människors förtroende att förvalta. Inte minst borde det vara en del av uppdraget att ge en röst åt dem som ingen röst har.

Erik Rantzow (MED)
Riksdagskandidat, Medborgerlig Samling.

 

SVAR DIREKT

Ingen, och jag ber Erik Rantzow läsa det en gång till. Sakta. Ingen, i Sveriges Riksdag är för barnäktenskap. Från höger till vänster råder total enighet om detta. Den debatteknik Rantzow nu ägnar sig åt är så graverande att den inte kan ursäktas med varken ungdomligt oförstånd eller dåligt omdöme. Det gör mig beklämd när jag inser vilken nivå på valrörelsen vi har framför oss. Rantzow har tydligen bestämt sig för att dra runt dynghögen.

I Sverige är det förbjudet för barn att gifta sig, och ska vara det. Före sommaren kommer regeringen med ett konkret lagförslag där även äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har anknytning till Sverige ska förbjudas. Men först ska alla remissvar från rättsväsende med mera analyseras. Så stiftar man nämligen lagar i vårt land.

Att medvetet sprida uppgiften att vi socialdemokrater röstat nej till en lag mot barnäktenskap är alltså både felaktigt och djupt ohederligt. Däremot reserverade vi oss i riksdagen mot att ta initiativ till en lagskärpning – eftersom en sådan redan utreds. Från den 1 januari 2019 kommer den nya skärpta lagen gälla.

Niklas Karlsson (S)

 

Varför publicerar vi överhuvudtaget Erik Rantzows insändare?
Frågan om vem som, mot allt sans och vett, skulle vara för barnäktenskap har under dagen svämmat över på sociala medier.
Fejknyhter halvsanningar och skarvande från såväl politiker som allmänhet vill vi naturligtvis inte sprida vidare. Därför vill vi belysa problemet och uppmana våra läsare att vara källkritiska. Vi uppmanar våra insändarskribenter att vara detsamma.
Metros Viralgranskaren (som vi litar på) har tittat mer noga på vad som sades i riksdagen i onsdags. Under eftermiddagen har flera av landets stora tidningar hakat på och också granskat uppgifterna.
Med detta sagt vi vill inte begränsa någons yttrandefrihet men tänk också på att du som insändarskribent eller för den delen publicist i sociala medier har ett ansvar för att debatten hålls anständig.

https://www.metro.se/artikel/nej-regeringen-r%C3%B6stade-inte-nej-till-en-lag-mot-barn%C3%A4ktenskap

Håkan Karlsson och Kary Persson,
redaktörer för Landskrona Direkt


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-03-27 14:14

Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha uppgift till att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta bostäder för vanligt folk.
I stället väljer den borgerliga kommunledningen med stöd av SD att föra över de kommunala fastigheterna till Landskronahem för förvaltning.

Detta är inget annat än ett köp och säljsystem. Vi vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån.
I stället väljer borgarna med stöd av SD att bilda nya dotterbolag.
Vi vill lägga energin på att bygga för vanligt folk.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd


(S)å märkliga turer

2018-03-27 12:31

Att (S) har utvecklats till ett rent missnöjesparti som säger nej, nej och åter nej till alla konstruktiva och för Landskronaborna bra förslag är vid det här laget knappast någon hemlighet.

Det senaste exemplet på just detta är när (S) säger nej till en mycket bra organisationsplan från Landskronahem. Det kanske mest uppseendeväckande är att (S) inte vill ha någon utveckling av Karlslundsområdet, framförallt Koppargården, som räknas som ett särskilt utsatt område. Landskronahems vd Mikael Forsberg skriver att bolagets största utmaning under de närmaste åren blir att förädla och utveckla Landskronahems del av området. Därför vill Forsberg bilda ett dotterbolag med namnet Karlslund Utveckling AB. Bolaget ska förvärva Landskronahems fastigheter i området och med all kraft bidra till att utveckla området i positiv riktning.

Detta säger (S) nej till av grumliga och luddigt formulerade anledningar. Vill man inte utveckla området? Vill inte (S) att människor ska få det bättre i Karlslund? Vill inte (S) bryta utanförskapet och komma tillrätta med kriminaliteten i området? Hur tänker (S)-ledningen i den mån man tänker alls? Kanske är det så enkelt att (S) inte har förmågan att göra annat än att säga nej. Den här gången gäller det att rusta upp Karlslundsområdet. Då behöver Landskronahem rusta sin organisation för att detta ska vara möjligt. Det enda Landskronas socialdemokrater då klarar av är att säga att man har en annan uppfattning och vill inte delta i beslutet. Vilken uppfattning då, Jonas Esbjörnsson. Vad är ditt alternativ i den här frågan? Gång på gång, de senaste åren, har ni aktivt motarbetat förslag som bidrar till att vända Landskrona. Det är allvarligt. Ännu allvarligare är att ni inte ens klarar av att berätta vad ni vill istället. Det kan inte tolkas på annat sätt än att ni är nöjda med situationen i Karlslund som den är.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Det fria vårdvalet och nätläkare urholkar ekonomin

2018-03-23 16:20

Primärvården befinner sig i en svår situation. Allt sämre ekonomi och låg status. 

Dessutom försämras ekonomin ytterligare av det fria vårdvalet. Det finns t.ex. taxeläkare och sjukgymnaster som belastar primärvårdens ekonomi men mest ökar kostnaderna för nätläkarna t.ex. Kry och min Doktor.

Hörde av en kollega till mig att han träffat patienter som via nätläkare fått utskrivet läkemedel mot depression och som bett patienten boka tid på vårdcentralen för uppföljning. Att man ska kunna ställa diagnosen behandlingskrävande halsfluss genom rikta mobilen mot svaljet är att luras.

Via Kry kan man få veta att de kan de kan skriva sjukintyg för två veckor ”Om du bokar ett videomöte kan du få sjukintyg via KRY. Våra läkare kan skriva sjukintyg förutsatt att det inte finns ett behov av fysisk undersökning för att utfärda intyget.” För de första två veckorna betalar arbetsgivaren sjukersättningen och Kry kommer helt undan den mycket belastande kommunikationen med Försäkringskassan.

Att som primärvård vara utsatt för Region Skånes godtycke och vara satt under ekonomisk  press är inte rimligt. Bevisat är att förutsättningen för en bra funktion i sjukvården är en stabil primärvård och där alla skåningar har en namngiven familjeläkare.

Till Region Skåne. Det finns ett mycket enkelt sätt att få stopp på detta stora slöseri av skattemedel. Inför remissplikt där patientens familjeläkare styr remissflödet. Detta har man gjort i Norge och nu är till och med köerna till sjukhusen borta.

Sven Svederberg (C)
Pensionerad distriktsläkare
Landskrona och Ven


Nytt journalsystem i Region Skåne

2018-03-22 14:44

Region Skåne har för några månader sedan bestämt sig ett journalsystem från det amerikanska It-företaget Cerner. Upphandlingen är överklagad och ska upp i förvaltningsrätten.

Mitt förtroende för Region Skånes förmåga att fatta kloka beslut i journalfrågan är liten. För bara några år sedan skaffade man ett nytt journalsystem till primärvården (PMO) som inte ”pratar med” sjukhusens journalsystem. Nu sitter region Skåne med två olika system för anteckningar och läkemedel. Att detta innebär avsevärda risker för den enskilde patienten är lätt att inse. Att detta leder till ökade kostnader är inte heller konstigt då prover ordinerade på sjukhusen inte syns hos
primärvården.

Fortfarande skickas remisser och svar på papper som ska skannas in i nästa system. När en patient är utskrivningsklar från sjukhus 2018 i Region Skåne åtgår ca 20 fax per patient. Region Skåne ligger minst 10 år efter många andra landsting.

Kostnaden för införande av det nya journalsystemet kommer att bli över 1 miljard. Enligt envisa rykten tillkommer utveckling av vårdprocesser där insatsen kommer att bli 70 läkare under några års tid. Den totala kostnaden kommer att bli minst 1,25 miljarder (nära 1000 kr per skåning). Utveckling av vårdprocesser har redan gjorts i en grannregion – så varför göra om?

Enligt envisa rykten finns heller ingen läkare från primärvården med i styrgruppen för det nya  journalsystemet. Ännu ett exempel på hur man i Region Skåne ser på primärvården.

Det viskas också om att finns planer i Halland och i Blekinge att upphandla ett nytt journalsystem. Att Region Skåne inte fört samtal i journalfrågan med sina grannregioner Kronoberg, Blekinge och Halland är enligt min uppfattning att betrakta som huvudlöst. För att underlätta och snabba på kommunikationen mellan landstingen i södra sjukvårdsregionen borde man absolut ha samma journalsystem.

Gör om och gör rätt!

Sven Svederberg (C)
Pensionerad distriktsläkare
Ven


Förvaltningsrätten avslår torghandlarnas överklagan

2018-03-20 16:45

Förvaltningsrätten bedömning är bland annat att de särskilda bestämmelse endast gäller för dom som har ingått avtal med kommunen och därmed inte är att anse som föreskrifter enligt ordningslagen.

Man kan således med fog anta att det är frivilligt att ingå avtal med kommunen när man står på torget och säljer.

Förvaltningsrätten konstaterar även att det överklagade beslutet troligtvis kommer att få motsvarande konsekvenser för enskilda torghandlare som en lokal ordningsföreskrift

Resultatet blir alltså att för den som inte tecknar avtal med kommunen endast har att följa den lokala föreskriften. T.ex. Själv bestämma hur utseende på marknadsståndet.

Samtidigt som den som ingår avtal med kommunen har att rätta sig efter de särskilda reglerna som kommunen utfärdar. T.ex. Se till att marknadsståndet ser ut så som kommunen bestämmer.

Om alla ska tvingas teckna avtal med kommunen som innehåller regler som inte får förekomma i torgstadgan torde ett överklagande till Kammarrätten stå för dörren.

Stig Wiklund


Ekonomin i BoIS

2018-03-19 11:04

Jag tycker att vi behöver sansa oss lite nu. Sponsorer flyr, ekonomin värre än vi trott m.m. av alarmerande signaler från den nytillträdda styrelsen. För det första så kan detta inte komma som en nyhet då både den nye ordföranden och den förre suttit i den gamla styrelsen och under denna mandatperiod varit med och godkänt den budget föreningen nu skall arbeta efter. För det andra vore det mycket intressant att få veta huruvida den budget som den gamla styrelsen godkände i höstas tog höjd för den miljon kronor, som den nye sportchefen i BoIS lär kosta med sociala avgifter? Eller är denna miljon en oförutsedd kostnad som tillkommit efter det budgeten för 2018 godkänts?
 
Vi skall också vara så rättvisa att vi inser att den ekonomiska “kris” föreningen nu befinner sig i inte är resultatet av de senaste årens härjningar. Ekonomin har tyvärr eskalerat åt fel håll och gått från ett E K på + 14 miljoner till ett  E K på – cirka 3 miljoner under de senaste 15 åren. Den negativa utvecklingen började med de fullständigt huvudlösa värvningar av spelare som gjordes för cirka 15 år sedan. För att nämna ett namn så värvades en högt betald spelare, Yngvesson, från MFF där han inte platsade. Kassören i MFF skrattar fortfarande åt denna affär. Spelaren i fråga uträttade inte heller ett dugg i vår förening. Han hade gjort sitt!
 
Vi kan alla vara överens om vad varumärket BoIS betyder för Landskrona. Under de 28 år jag arbetat i Göteborg så upplevde jag vad det är Landskrona är känt för. När man pratar med de flesta människorna jag kom i kontakt med så var det BoIS de nämnde när jag talade om var jag kom ifrån.
 
Detta skall vi vara rädda om och inte förstöra genom att flykten  av ett antal sponsorer från föreningen riskerar dess fortsatta existens, som medlem i Svensk Elitfotboll. Ställ nu upp för föreningen!

Björn Lind


Insamling till BoIS

2018-03-19 10:42

Hej alla BoISare!

Vi är alla medvetna om att 2018 kommer bli ett tufft år för Landskrona BoIS både ekonomiskt och på planen – BoIS är nykomlingar i Superettan och klubbens ansträngda ekonomi kan knappast ha undgått någon. Med anledning av detta har en grupp BoIS-medlemmar sjösatt en insamling med mål att hjälpa klubben ekonomiskt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för klubben under 2018.

Detta är ett initiativ med syfte att bidra till den kraftsamling föreningen behöver göra under 2018. Klubbens förtroendevalda, anställda och spelare har sitt självklara ansvar i denna kraftsamling men detsamma gäller oss supportrar. Vi uppmuntrar därför alla randiga själar att bidra och vi välkomnar bidrag i alla storlekar, stora som små. Detta är också en uppmaning till våra fantastiska sponsorer att haka på och kanske rent av dra in ännu mer pengar än vad vi kan mäkta med.

I skrivande stund har en handfull personer redan bidragit med 28 000 kronor och vårt mål är att samla ihop en ansenlig summa pengar från och med idag och fram till bortapremiären mot Jönköping den 7 april. Då vi hoppas på en stor uppslutning bakom initiativet har vi valt att använda oss av Landskrona BoIS egna Swish-, Bankgiro- och Plusgironummer så att det inte råder några som helst tvivel om var pengarna ni bidrar med hamnar någonstans:

Swish: 123 220 01 52
Bankgiro (BG): 692-6570
Plusgiro (PG): 37 14 41 – 7

OBS! Märk betalningarna med: GÅVA

Med randiga hälsningar,

Richard Persson
Anton Jönsson
Linus Karlsson
Simon Hendin


Svar till Pontus om kanonerna

2018-03-16 08:30

Svar till Pontus Eriksson

Kanonerna är på renovering. De kommer få nya lavetter.
Kanonerna sätts ut under våren så snart de är färdigfixade.

 

Med vänlig hälsning
Maria Nordh
Fastighetschef
Statens FastighetsverkFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser