PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

SD kräver: Inga fler besparingar inom äldreomsorgen

2020-09-14 17:19

För några dagar sedan kom regeringen och dess stödpartier med ett nytt paket som bland annat innebär att äldreomsorgen ska tillföras fyra miljarder ytterligare.

Förslaget går i rätt riktning men är inte tillräckligt. Äldreomsorgen behöver betydligt större summor. Liberalerna på riksplanet går ju som bekant i regeringens ledband och står bakom de extra miljarderna. Jag hoppas liberalerna i Landskrona (läs: Torkild Strandberg) följder partilinjen och slutar spara pengar på de äldres bekostnad.

Ett tidigt vallöfte från oss Sverigedemokrater är att vi aldrig, vare sig i den omedelbara framtiden eller efter valet 2022, kommer att stödja förslag från treklövern som innebär ökade utgifter eller försämrade villkor för våra äldre. Huvudanledningen till att treklövern fick igenom ett batteri avgiftshöjningar inom äldreomsorgen var att en tidigare Sverigedemokrat lämnade partiet och blev medlem hos moderaterna. Inget fel i sig, men att behålla sin plats i fullmäktige när man byter parti och därmed sätter demokratin ur spel är direkt förkastligt.

Omsorgsförvaltningen har under många är drabbats av besparingskrav från den styrande treklövern. Sådana krav kommer att leda kvalitetsförsämringar. Det ser vi tydligt i Landskrona nu. Hemtjänstens resultat i brukarundersökningar är långt under rikssnittet och våra privata entreprenörers resultat i samma undersökningar är skrämmande låga. Inget av detta är acceptabelt.

Vi Sverigedemokrater välkomnar valfrihet inom omsorgen, men de som drivs i privat regi måste noga granskas så de håller utlovad kvalité. Om så inte är fallet får staden i sista hand ta hem boendena och driva dem i egen regi.

Slutligen: En röst på Sverigedemokraterna i nästa val är en garant för att nedrustningen av äldreomsorgen slutar. Våra seniorer förtjänar något mycket bättre än treklöverns Landskrona.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Kerstin Stein Sandell
Gruppledare omsorgsnämnden (SD)


Omsorgsnämnden i Landskrona stad följer inte Folkhälsomyndighetens och stadsdirektörens rekommendationer

2020-09-14 09:09

Vi Sverigedemokrater tycker inte att det är rätt att omsorgsnämndens möte hålls i en trång lokal där man omöjligt kan hålla de avstånd som Folkhälsomyndigheten, stadsdirektören Christian Alexandersson samt bitr. stadsdirektör Carina Leffler rekommenderar. Det finns lappar uppsatta i hela stadshuset där det står skrivet att vi ska hålla avstånd men det gäller tydligen inte omsorgsnämndens ledamöter.

Vi är några stycken ledamöter på 70+, som inte kan komma, vi får information om att delta på distans på bekostnad av att övriga ledamöter ska sitta i en lokal som inte följer rekommendationerna. 

Vi Sverigedemokrater anser att det är helt fel och inte solidariskt mot övriga ledamöter.

Det finns större lokaler där alla kan närvara fysiskt men då påstår ordföranden Jan-Allan Beer (L) att man inte följer kommunallagen vad gäller ledamöter som önskar delta på distans på grund av covid19, men det är ett val som ordförande gör, han prioriterar möten på distans som egentligen är ett komplement till fysiska möten, deltagarna ska delta på lika villkor som de fysiska som befinner sig i möteslokalen.

Nedanstående är taget från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Juridiska avdelning, Promemoria 2020-05-04
 ”Kravet är att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor, vilket bör inte anses innebära att den eller de distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället . Det bör inte krävas att alla deltagare kan se varandra vid varje given tidpunkt under sammanträdet”.

Varför anses det acceptabelt att förtroendevalda politiker inte tar ansvar och följer Folkhälsmyndighetens och stadsdirektörens rekommendationer om social distans?
Hur ska detta uppfattas av all omsorgspersonal, brukare och anhöriga som kämpar med besöksförbud, isolering och att ta socialt ansvar under covid-19 pandemin.

Vi Sverigedemokrater förutsätter därför att ovan nämnda personer omedelbart tar itu med problemet och agerar.

Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD) ersättare omsorgsnämnden


Bra skrivet Fatmir Azemi

2020-09-11 18:50

Du har helt rätt i det du skriver. Bra att få veta vad som planeras och görs. Vi blir upprörda över hur det går till i kommunen.

Undrar om du har läst boken ”De lönsamma” av Marcus Larsson, som beskriver hur privatiseringen av skolorna negativt påverkar de kommunala skolorna och kostar oss många skattekronor. Där tas Landskrona upp som ett av flera avskräckande exempel. Det gäller IES. Alla stans behöriga lärare/pedagoger borde få läsa den, ja alla i Sverige faktiskt. Upprörande läsning!
Nu ska vi läsa hans förra bok ”De effektiva” som tydligen handlar om hur privatisering och bolagisering påverkar personal  och ekonomi i vård, skola och omsorg.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Bara ett tips

2020-09-11 15:23
Ber att få tipsa om ”The Social Dilemma” på Netflix
Vår tids viktigaste dokumentär om vad sociala media gör med hela mänskligheten! Mycket kuslig inside information från skapare till de största sociala forumen på internet. 
ALLA över 13 år borde se den! 
Hur kommer det sig att nyhetsbyråer, regeringar, myndigheter osv som ska vara opartiska och fria använder ett extremkapitalistiskt bolag som informationsplattform? 

Önskar Dig en fin dag!

Bästa Hälsningar

Monica Drexler Bergman

Nej till bolagisering av kommunala verksamheter

2020-09-11 08:31

Vi socialdemokrater tycker inte om när kommunala offentliga verksamheter, som drivs via förvaltningar, övergår till en bolagsform som har som huvudmål att driva bolaget med vinst. Den här formen av styrning (bolagisering) försvagar demokratin och försvårar möjligheterna för oss politiker att ha insyn över bolagsstyrning. I en bolagsstyrelse sitter ofta ledamöter från näringslivet som är affärsdrivande, deras mål är vinsten i insatt kapital, ett kommunalt bolag har däremot som mål att skapa samhällsnytta.Det finns starka skäl att avslå en bolagisering. 

För det första kan man inte bolagisera i syfte att skatteplanera och i andra andetaget begära att staten skjuter till statsbidrag. Det är nämligen samma pengar och om man skatteplanerar urholkar man skatteunderlaget. Det vore rimligt att för varje krona vi skatteplanerar minskas statsbidraget med motsvarande summa.

För det andra är social verksamhet inte lämplig att utsättas för bolagisering och därmed styras av marknadens principer om lönsamhetskrav och vinstintresse. Den som är utsatt och beroende av socialt stöd är ingen kund på en marknad, utan ska ges stöd och hjälp efter behov. AB i sådan verksamhet är direkt olämpligt.

Det tredje är själva utredningen. Om vi förstått det rätt så tänker Landskrona anlita samma konsult som Höganäs. Det innebär att staden köper en i princip redan klar utredning för dyra pengar, som företaget bara lagt i kopiatorn. De kan ju av trovärdighet inte komma fram till något annat än vad de gjorde i Höganäs.

Vi ser inga fördelar med bolagisering, vi anser att det är risk att insyn och offentlighet försvinner när kommunala angelägenheter drivs i aktiebolagsform.

Man kan inte jämföra aktiebolagslagen med kommunallagen.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

2020-09-08 13:41

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Men pandemin har också blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smiddspridning.

För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas. De högerkonservativa vill se privatiseringar och att var och en betalar för sig. Vi vill istället att alla, oavsett storlek på plånboken, får den vård och omsorg de behöver.

Nu gör vi en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna.

För Landskrona innebär det 17 969 784  kronor till äldreomsorgen redan 2021. Därtill förstärks Äldreomsorgslyftet. Det syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Ännu ingen löneutmätningsstopproklamation

2020-09-07 10:36

Coronakrisen fortsätter. Vi får makroekonomiska konsekvenser av ett virus. Läget jämföres med kriserna i början av 1990-talet och 2008/2009. Den tidens… etc! etc!
Det blir förbannat tjatigt att taga upp rubricerad problematik! De ärenden jag konfronterats med innehållet mycket av folkhälsoproblem. Detta kan man utläsa i sjukhusjournaler och i Kronofogdemyndighetens register. En spännande läsning! Ska vi titta närmare på några fall?

Vad säger kommunens ledande politiker? Pengar rinner ut ur stan!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Behöver Landskrona en akut för våra föreningar?

2020-09-01 16:44

Den farsot som härjar har fått oanade konsekvenser, och vi är många som försöker minska effekterna
av pandemin. I Landskrona har vi fattat beslut som förenklar för våra näringsidkare, och där det varit
möjligt har vi sett över kostnaderna. Vissa avgifter har minskats eller skjutits på framtiden. Från
statlig håll har man sjösatt flera olika räddningspaket.

I Helsingborg har de förtroendevalda valt att gå ännu längre och man har inrättat ett krisstöd på 5
miljoner som ska gå till föreningslivet. Föreningar inom idrott- och fritid, kultur, arbetsmarknad, vård-
och omsorg samt socialt arbete kan få del av det riktade stödet. Trots att flera av dessa föreningar
fått viss ersättning från staten, och då från exempelvis Riksidrottsförbundet är det inte tillräckligt,
utan deras ekonomi går likväl inte ihop.

Det ideella föreningslivet betydelse för en kommun kan inte underskattas. Alla de frivilliga som ställer
upp som ledare och funktionärer gör att våra ungdomar får en meningsfull fritid inom både fysisk
hälsa och psykiskt välmående. Den gemenskap man kan få inom en förening kan inte heller
underskattas. Vi vill ha ett större föreningsliv och inte ett mindre, och där det är möjligt ska vi
uppmuntra till ett ännu aktivare föreningsliv.

Hur situationen i Landskrona ser ut idag vet vi inte, men det vore ganska enkelt att göra en
inventering hos våra föreningar och fråga dem hur tillståndet är och hur man ser på den kommande
tiden. Landskrona stad bör därför snegla på upplägget som man tagit fram i Helsingborg och
samtidigt föra en dialog med vårt föreningsliv.

Vi hoppas att denna dialog kan påbörjas så snart som möjligt och är behovet av en föreningsakut i
Landskrona stort, så bör den också införas.

Torbjörn Brorsson, kommunalråd (M)
Peder Alberoth, vice ordf. i Teknik- och fritidsnämnden (M)


” There’s a hole in the bucket...”

2020-08-31 13:47

Tack Sven Svederberg ( C)
Vi vill bara tala om att vi håller med dig om att det finns många hål att stoppa skattepengar i:
Engelska skolan, avgångsvederlag, en Tesla , en tunnel istället för i kommunal skola, vård och omsorg. Där kan vi snacka om nödvändiga hål att fylla!
Vi har alltid trott att varje kommunfullmäktige ledamots röst är lika mycket värd som ett kommunalråds men din formulering ger oss anledning att tro att så inte är fallet!

Håkan Lans
Lena Nilsson


Svar till Lena Nilsson, Håkan Lans och Stefan Olsson

2020-08-31 08:54

Det är fantastiskt vad dessa personer kan få till det. 

Faktum är att Centerpartiet och jag som gruppledare inte har mycket att säga till om. Eftersom vi inte har någon kommunalrådspost likt Stefan Olsson eller har någon post i kommunstyrelsen ens som ersättare är vi beroende vad andras goda vilja att dela med sig.

Således för att vara extra tydlig. Den ende som tillfrågat mig i frågan om flygplatsen är Torkild Strandberg. Min och Centerpartiets uppfattning fick han besked om innan att jag visste hur han och Liberalerna ställde sig. 

Det kan knappast vara min och Centerpartiets uppgift att tvinga på Stefan Olsson och övriga partier vår uppfattning om inte någon undrar. Men om någon är intresserad att ta reda på min och Centerpartiets uppfattning kommer jag att lämna ett svar precis som jag svarade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg när han undrade.

Sven Svederberg (C)
Kommunfullmäktigeledamot och gruppledare
LandskronaFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser