PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Måndagen den 24:e januari
4.8°C 5.9m/s
Dagens namn: Erika

Där sitter Lena

2021-11-07 13:20

Angående det faktum att ” Rättspraxis går före verkligt behov”!
Det talas om treklöver  som blivit fyrklöver!
Det dansas på tak bland solceller!
Det skall ut och cyklas (!) ordentligt i kommunen!
Det skylls på en den ena eller den andra praxisen utan att någon verkar veta vilken!
Och så till sist men inte minst den gamla vanliga visan: Vi bollar vidare och vidare och vidare och vidare…så blir det nog tyst!
MEN där, där mitt framför ögonen på oss alla sitter Lena och alla vi andra och undrar:
Vad i hela friden sysslar ni med???
SKÄMS

Håkan Lans


Det är ni som står för oredan på arbetsmarknaden, Stefan Olsson

2021-11-04 09:47

Avslutande replik till Stefan Olsson (SD), kommunalråd.

Vi tycker, när det gäller finansieringen av regionala skyddsombudens verksamhet, hellre att våra skattepengar går till en trygg arbetsmiljö på våra arbetsplatser än att, som du och ditt parti röstar för, de skattepengarna fyller fickor av alla utländska riskkapitalister som driver privata skolor, vård och omsorg här i landet.

Vidare skriver du att facket säljer sin ”produkt” som att det är en hamburgare eller lunch på en restaurang vi pratar om. Respektlöst av dig Stefan Olsson med tanke på att den här s.k. produkten har kostat människoliv en gång i tiden och facket strider fortfarande för samma saker som i arbetarrörelsens början: för hög lön, bättre arbetsmiljö, trygga arbeten, mer fritid, en behaglig ålderdom via pensionsavsättningar osv.

År 2008 öppnade den moderatledda alliansregeringen dammluckorna för den oreglerade arbetskraftsinvandringen under förevändningen att det var ingenjörer, läkare och andra som skulle komma till Sverige för att arbeta. Effekten blev en annan, den svenska arbetsmarknaden översvämmades av oseriösa och kriminella företag som hänsynslöst utnyttjade- och ännu utnyttjar arbetare inom bl.a. åkeribranschen, färdtjänst, sjukvården, hemtjänsten och byggsektorn.

Marian, en ung man från Rumänien lockades till Sverige med löften om bra lön i svenskt byggföretag. Idag sover han på en madrass på byggarbetsplatsen, han tjänar 40 kr i timmen och tvingas dessutom betala tillbaka pengar till arbetsgivaren under bordet för att få sin anställning. Samtidigt får det företaget, som kopplats till kriminella gäng, bidrag från svenska staten genom arbetsförmedlingen, skattepengarna som du och jag betalar in för att användas till våra föräldrars äldrevård eller våra barns förskoleplatser hamnar i händerna på den organiserade brottsligheten. Jag ser även dagligen verkningarna av bristande regler när det gäller offentliga upphandlingar i våra kommuner. Det är den moderata arbetsmarknadsmodellen som ni stödjer.

Vi har ingen koll på de skurkföretagen för att ni sverigedemokrater inte tillåter våra skyddsombud komma ut till de arbetsplatserna och ni säger nej till vårt förslag att alla utländska företag som kommer hit ska följa svenska kollektivavtal vilket skulle stoppa arbetslivskriminaliteten.

Det är riktigt att Sverige behöver kvalificerad arbetskraft men det är helt orimligt att människor från andra sidan jordklotet ska komma till Sverige för att jobba deltid på en restaurang. Jobben i Sverige måste i första hand gå till arbetslösa som redan befinner sig i Sverige. Dagens system slår ut svenska företag och gör svenska städare, restaurangarbetare och byggarbetare arbetslösa. Vi måste tänka på våra barn och deras framtid.

Alla arbetare förlorar på din arbetarfientliga politik. Ni röstade emot förslag för att minska cancerframkallande ämnen på arbetsplatser vilket indirekt innebär att ni accepterar att fler och fler kan drabbas av cancer kopplat till arbetet. I dagens Sverige får vi inte tillåta att landskronabon och tvåbarnspappan Johan drabbas av cancer eller att en ung tjej Emma går bort i cancer på grund cancerframkallande ämne på arbetsplatser.

Ni röstade för att avdragsrätten för fackföreningsrätten och A-kassa ska tas bort. Med andra ord ni röstar för att det ska vara dyrare att vara med i facket och a-kassa och därmed ska arbetsgivare få all makt.  Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal. Utan starka fackförbund finns inga kollektivavtal och därmed försvinner all trygghet på arbetsmarknaden.

Vi tycker att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige och våra skyddsombud ska ha rätt att besöka alla arbetsplatser runt om hela landet. Vi står på rätt sida om historien, gör du?

Fackens S, Ordförande Adis Heldic


Gör en översyn av arbetsmiljöarbetet

2021-11-01 16:10

Avslutande replik till Adis Heldic (S)

Dagens arbetsmiljöarbete behöver anpassas till de förändringar som har skett på lönta­garsidan där fler väljer att inte vara medlemmar i ett fackförbund. I dag finns det arbets­platser där det kan vara svårt att få någon person vald till skyddsombud på grund av att personen saknar facklig koppling. Det finns exempel där medarbetarna har velat välja en person men facket har använt sin företrädesrätt och utsett någon annan. Den som är lämplig och har intresse för och kunskap om arbetsmiljöarbete ska inte behöva vara eller bli medlem i ett fackförbund för att kunna bli skyddsombud. Sverige har föreningsfrihet. Makten att utse företrädare ska ligga hos arbetsplatsens anställda. Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras och utföras oavsett om fackförbunden har representation på arbetsplatsen eller inte. Vi måste förhålla oss till de faktiska förutsättningar som finns och ta till oss att det finns ett stort antal arbetsplatser där fackförbunden inte har lyckats sälja in sin produkt till någon medarbetare. Facklig förankring saknas således helt. Likväl har arbetsgivaren arbets­miljöansvar och ska i första hand samverka med fackligt utsedda parter. Denna ordning är inte längre gångbar. Fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud måste avskaffas. Fackförbundens tidigare legitimitet i form av höga medlemstal kvarstår inte längre och kan därför inte framföras som skäl för att fackförbunden ska kunna kvarhålla makten över det avgörande arbetsmiljöarbetet. 

Regionala skyddsombud
De regionala skyddsombuden utses och anställs av fackförbunden. De har i uppdrag att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet. Finansieringen av den regionala skyddsombuds­verksamheten sker till stor del genom skattemedel. Trots det har det aldrig skett någon utvärdering av de regionala skyddsombudens arbete och effekterna därutav. Staten tilldelade denna verksamhet 125 miljoner kronor under år 2018. Ekonomistyrningsver­ket har konstaterat att verksamheten med de regionala skyddsombuden saknar mål och att det finns ett behov av att tydliggöra alla inblandade aktörers ansvar och befogen­heter Svenskt Näringsliv rapporterar att arbetsgivarna ser ett antal problem kopplade till de regionala skyddsombuden. Missförstånd kan uppstå när det inte framgår vilken roll ett regionalt skyddsombud har vid ett företagsbesök. Det kan handla om arbets­miljöarbete, facklig verksamhet, medlemsvärvning eller en blandning av dessa. Riksrevisionen har också påtalat bristerna i styrning och uppföljning av verksamheten med de regionala skyddsombuden och menar att användningen av dessa statliga medel bör genomlysas.

Fackförbunden ska enbart fokusera på att företräda medlemmarnas intressen. Så ser det inte ut i dag. Fackförbundens nära band till Socialdemokraterna har politiserat fackföreningsrörelsen till en sådan nivå att fackförbunden inte längre fokuserar på att för­svara och framföra medlemmarnas intressen.

Fackförbunden driver i stället Socialdemo­kraternas frågor och politiska agenda till den grad att den som har en annan politisk uppfattning aktivt hindras av facket från att erhålla förtroendeposter.

Under LO-kongressen år 2016 togs ett beslut om att man ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. I praktiken innebär det att de med en annan poli­tisk uppfattning inte kan erhålla fackliga förtroendeposter trots kunskap, engagemang och medarbetarnas förtroende. Sverigedemokraterna vill se ett annat system för att främja och stötta arbetsmiljö­arbetet. I realiteten innebär det att vi vill avpolitisera arbetsmiljöarbetet och lägga uppdraget hos Arbetsmiljöverket. Vi vill se oberoende arbetsmiljörådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna och i stället underställda Arbetsmiljöverket. Dessa arbetsmiljörådgivare ska ha ett myndighetsuppdrag och därmed ges tillträde till Sveriges samtliga arbetsplatser. Tid och resurser ska läggas på arbetsmiljöarbetet i stället för på fackförbundens och Socialdemokraternas politiska agenda. Det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet är i praktiken exkluderande. Vi värnar samtliga löntagares trygghet och välmående.

Avslutningsvis så vore det klädsamt om Adis är lite mer påläst när han skriver att jag visar mitt rätta ansikte. När det gäller frågan om lika lön för lika arbete för utstationerade arbetare inom EU (reformerat utstationeringsdirektiv) så röstade SD ja till detta i EU 2018 tillsammans med bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

 


Starka fackföreningar och duktiga skyddsombud är bäst för Sverige

2021-11-01 10:04

Replik till Stefan Olsson, kommunalråd

Onödigt med ditt försök att smutskasta Socialdemokraterna i den här frågan med det enda syfte att vinna politiska poäng. Socialdemokraterna har inte att göra med arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöansvar ligger hos arbetsgivaren och det är arbetsmiljölagen som reglerar skyddsombudens roll, alltså inte Socialdemokraterna. Enligt arbetsmiljölagen ska företagen säkerställa att alla anställda kan jobba utan att skada sig, utan att ta risker, utan att bli sjuka av jobbet.

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare och arbetstagare ska gemensamt jobba för en trygg arbetsmiljö, står det i lagen. På Arbetsmiljöverkets hemsida står att skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. De utses av anställda på arbetsplatsen. I AML under kapitel 6, 4 § står så här – Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Alltså, arbetsgivare följer arbetsmiljölagen och skyddsombuden företräder alla anställda oavsett vilket politiskt parti man röstar på, oavsett vilken hudfärg man har, oavsett svensk eller invandrare, oavsett ung eller gammal, oavsett medlem i facket eller inte, oavsett kön osv.

Utifrån mina långa erfarenhet som skyddsombud så vet jag att alla seriösa arbetsgivare uppskattar hjälp från facket och våra skyddsombud. Vi har den största branschkännedomen och relevant utbildning för att utföra vårt uppdrag. Många arbetsgivare har inte de kunskaper som krävs och de tycker att samverkan mellan oss funkar jättebra. Problemet som finns är oseriösa arbetsgivare.

Maria Morberg, rådgivare i arbetsmiljöfrågor på arbetsgivarorganisationen Almega, håller med om att kunskapen hos arbetsgivare behöver bli bättre. – Vi är väldigt mycket för skyddsombud och tycker att de är jätteviktiga, säger hon. Skyddsombuden har en oerhört viktig roll, menar Maria Steinberg, jurist och docent i arbetsmiljörätt samt författare till boken Skyddsombudsrätt. De verkar i allas intresse, anser Maria.

Både SD:s och högerns intresse är att ställa arbetare mot varandra genom att flytta fokus från konflikten mellan arbete och kapital, till att få den att handla olika intresse bland arbetarna själva. Att SD står på arbetsgivarnas sida och är arbetarfientliga finns gott om exempel. Ni röstade nej till det förändrade utstationeringsdirektivet om att svenska löner ska gälla för utländska arbetare i Sverige. Ni röstade även emot förslag för att minska cancerframkallande ämnen på arbetsplatser. Ni röstar emot bättre villkor för arbetarrörelsen.

Stefan Olsson, du visar ditt rätta ansikte. Du vill ha svaga fackförbund. Konsekvensen av det blir ett samhälle där arbetsgivarna kan fritt härja och ensidigt sparka anställda. Vi här i Sverige vill inte jämföras med Ungern, ett land med svaga fackföreningar och med en tystnadskultur som råder på arbetsplatser. Vi vill inte ha arbetsgivare som kan tvinga anställda att arbeta 400 övertidstimmar per år. Det motsvarar varje lördag under ett år. Vi vill kunna påverka våra anställningsförhållande och ha ett värdigt liv utanför arbetet där man kan träffa och umgås med sin familj och sina vänner.

Jag vill ha starka fackförbund. Forskningen visar att starka fackföreningarna är viktiga aktörer för att stärka demokratin i samhället och att de även bidrar till ett ökat ekonomiskt välstånd. Forskningen visar även att starka fackliga organisationer har en positiv effekt på löntagarna, deras intressen och bidrar till nöjdare arbetstagare. Utan fackföreningar skulle de svenska lönerna vara betydligt lägre. För en genomsnittlig arbetstagare handlar det om ungefär 60 000 kronor om året, enligt studier.

Svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Oseriösa arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ingen plats på den svenska arbetsmarknaden. De ska ut från landet. Vi ska ha ordning och reda i Landskrona och Sverige. Starka fackföreningar är en garant för det.

Fackens S, ordförande Adis Heldic

 


Demonstrera mot farliga jobb

2021-10-29 09:48

Det diskuteras här om hur kan vi stoppa olyckor och dödsfall på jobbet.
Med yrkeslivet bakom mig så kan jag bara bidra med mina erfarenheter. Jag har upplevt 2 dödsolyckor och sett fingret fara i väg på en ung tös i ett bageri. Detta fick mig att agera själva för att hindra olyckor framledes. På en annan arbetsplats lyckades jag få med mig ett antal arbetskamrater på att stoppa ett farligt lyft av papperstunnor med innehåll på mellan 50 och 70 kg med en el-lyft . Till sist övertygade vi även arbetsledaren, som stoppade denna typ av lyft för all framtid. Skulle vi avvaktat ett skyddsombud hade troligen någon skadat sig.
Det finns skyddsombud som är verkligt engagerade men det finns också de som försoffats. Om 60 avlider och 500 skadas mer eller mindre svårt på jobbet under ett år i Sverige, så måste jag nog dra slutsatsen att systemet med skyddsombud är allmänt försoffat. Orsakerna är framförallt 2. 
– Lagstiftningen är i 90% till arbetsgivarens favör
– Byråkratiseringen av fack och ombud.

Jag förespråkar därför att fackligt anslutna och icke anslutna arbetare demonstrerar själva kollektivt, med eller utan skyddets stöd, mot ett farligt jobb och i förlängningen förändrar sig själva, lagar och maktförhållandena på jobbet för all framtid.

Lars (Lasse) Erlandsson 
Kävlinge fd Landskronabo


Fler i arbete ger fler självförsörjande

2021-10-28 15:14

Det är helt oacceptabel att Landskrona har 7666 personer som inte är självförsörjande.

Det är glädjande att skattekraften ökar men vi kan inte vara nöjda med så låg självförsörjningsgrad i Landskrona. Bland dem sämsta i Skåne.

Trots flera företagsetableringar i Landskrona så ligger arbetslösheten bland de högsta i Skåne. Arbetslösheten bland utrikesföda kvinnor är 24,3 %, och utrikesföda män 21,3%. Totalt ligger vi på 11,3 % arbetslösa i Landskrona. Det är alldeles för höga siffror för Landskrona där en stor andel invånare kommer från andra länder. Att få ett jobb är avgörande för att bli en del av det svenska samhället. Alla arbetslösa ska ges en individuell bedömning och åtgärder av god kvalitet som skapar bästa möjliga förutsättningar för en hållbar anställning. Det ska läggas mer fokus på integrationsfrämjande aktiviteter och satsningar på arbete och utbildning. Möjligheten att utbilda sig, med ett tydligt fokus på bristyrken, ska öka på alla nivåer. Vi har fortfarande en alldeles för hög andel av dem som försörjer sig genom sjukpenning, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder, och ekonomiskt bistånd. Det är ett tecken på att vi i genomsnitt har en dålig hälsa bland våra invånare i Landskrona i jämförelse med riket.

Landskrona stad har flera aktörer som jobbar med att minska arbetslösheten, exempelvis arbetsmarknadsråd, Tillväxt Landskrona, utbildningsförvaltning och näringslivet. Frågan är om vi har lyckats?

Vi måste skapa ännu fler projekt, vi måste hitta andra lösningar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Det krävs fler och mer individuellt utformade insatser för att skapa jobb eller utbildning för personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

Jag är medveten om att arbetslöshet beror på att man saknar rätt kompetens, en del behöver mer kunskap i form av yrkesutbildningar och andra åtgärder. Det behöver finnas ett batteri av arbetsmarknadspolitiska verktyg för att arbetslösa, och långtidsarbetslösa ska få det stöd de behöver för att möta kunskapskraven på arbetsmarknaden.

Fatmir Azemi (S), kommunalråd.


Alla har rätt till en god och säker arbetsmiljö

2021-10-27 16:50

Replik till S fackens ordförande Adis Heldic.

Man skall ha rätt till en god och säker arbetsmiljö även om man röstar på ett annat parti än Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna har varken föreslagit eller har för avsikt att avskaffa skyddsombuden, som S fackens ordförande Adis Heldic påstår. Tvärtom så vill vi stärka dem i deras arbete. Det vi vill är att förhindra att skyddsombuden skall tvingas förhålla sig till Socialdemokraternas partilinje i sitt arbete. För i en tillvaro där dödsolyckorna ökar på våra arbetsplatser behöver vi fokusera på arbetsmiljön, och inte på skyddsombudens politiska hemvist. Man skall ha rätt till en god och säker arbetsmiljö även om man röstar på ett annat parti. Vad vi vill är att skyddsombuden, alltså de arbetsmiljöombud som man har på sin arbetsplats, skall utses av de anställda på arbetsplatsen. På regional nivå vill vi se oberoende arbetsmiljörådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna och i stället underställda Arbetsmiljöverket. Dessa arbetsmiljörådgivare ska ha ett myndighetsuppdrag och därmed ges tillträde till Sveriges samtliga arbetsplatser. 

Sverigedemokraterna har under flera år drivit frågan om att dubbla preskriptionstiderna för både normalgraden och för allvarliga arbetsmiljöbrott. Det finns även andra partier som vill gå i samma riktning. Tyvärr är det politiskt käbbel som ligger bakom att vi inte redan har denna lagstiftning på plats. I dag hämmas det lokala arbetsmiljöarbetet av fackförbundens politiska kopplingar. Flera fackförbund inom till exempel LO kräver att man som förtroendevald ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Löntagare med politiska uppdrag i andra partier utesluts därmed i regel från skyddsombudsrollen. 

Vi vill att den löntagare som har sina kollegors förtroende ska kunna axla rollen som skyddsombud oavsett vilken politisk hemvist personen har eller om denne är medlem i ett fackförbund eller inte. Detta blir ännu viktigare nu när ett stort antal medlemmar i LO-förbunden inte längre röstar på Socialdemokraterna. Tid och resurser ska läggas på arbetsmiljöarbetet i stället för på fackförbundens och Socialdemokraternas politiska agenda. Det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet har i praktiken blivit exkluderande. Vi värnar samtliga löntagares trygghet och välmående och det är skälet till att vi vill avpolitisera och öppna upp arbetsmiljöarbetet. 

Vi motarbetar inte arbetsmiljöarbetet, vi motarbetar det Socialdemokratiska partiets inflytande över människor som arbetar runt om i vårt land idag. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Idag är det skyddsombudens dag – ingen ska dö på jobbet

2021-10-27 14:54

Idag 27 oktober är det skyddsombudens dag och det vill vi uppmärksamma. Vi vill först och främst tacka er alla som går skyddsronder, bevakar allt som rör arbetsmiljö och tar fajten när situationen kräver det. Det är ni som gör våra jobb och svensk arbetsmarknad tryggare. Det är ni som håller Sverige uppe och som ser till att alla arbetare kommer hem efter jobbet, har mat på bordet och träffar sina nära och kära.

Enligt arbetsmiljölagen ska företagen säkerställa att de anställda kan jobba utan att skada sig, utan att ta risker, utan att bli sjuka av jobbet. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt.

Enligt Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin, är olyckorna bara toppen på ett isberg. Han uppskattar att det varje år dör 490 personer i arbetsrelaterad cancer, 460 i arbetsrelaterad hjärtinfarkt och 110 i arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar. En studie från Arbetsmiljöverket visar att varje år dör drygt 770 personer till följd av stress i arbetslivet, och fler väntas det bli i framtiden. En annan studie från AFA Försäkringar visar att ”mobbning och kränkande särbehandling” i arbetslivet ökar risken för självmord.

Varje dag skadas närmare ca 350 människor i sina jobb och mellan 40-50 dör varje år på jobbet. 

Högern, Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv struntar i alla dessa studier och vill att skyddsombuden ska bli färre. De har valt en mörk sida där det är ok för arbetsgivarna att strunta i arbetsmiljön och de vill knäcka facket och alla våra skyddsombud som räddar människoliv. Skyddsombud hotas, trakasseras och hindras att utföra sina uppdrag på många arbetsplatser runt om i landet. Företagens pengar och vinster går före och är viktigare än vanliga arbetarens liv.

Vi Socialdemokrater i Fackens S har valt en annan sida. Vi tycker att:

–          ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

–          människoliv måste vara viktigare och gå före företagets vinster 

–          skyddsombuden måste bli fler när arbetsgivarna struntar i arbetsmiljön

Avslutningsvis, våra skyddsombud kämpar alla dagar i veckar, runt om i Sverige för arbetskamraternas rätt till bättre hälsa och säkerhet på jobbet. Skyddsombuden behövs mer än någonsin. Se till så att de får även ditt stöd.

Ännu en gång, grattis till alla er skyddsombud och stort tack för att ni finns. Ni gör ett livsviktigt arbete och räddar liv.

Fackens S

Ordförande Adis Heldic


Det finns ingen valfrihet i äldreomsorgen

2021-10-27 10:34

Svar till Treklövern

Ni pratar om valfrihet och kvalitet. Det finns ingen valfrihet i äldreomsorgen. Du kan önska dig ett boende men aldrig välja. Sen kan man undra var valfriheten var när ni beslutade om att privatisera Kassakroken. Frågade ni en ända brukare boende på Kassakroken om de ville privatiseras. Nej, valfriheten finns bara hos er och ni väljer privatisering. Den enda verkliga valfriheten inom äldreomsorgen finns inom hemtjänsten och ändå väljer väldigt få privata utförare. Det kanske skulle mana till eftertanke.
Vi Socialdemokrater är inte emot verklig valfrihet.
Kvalitet, hur kan ni prata om kvalitet, när ni tillåter de privata att leverera så usel kvalitet som man gjort de senare åren. Ni säger att de har gått framåt. Hur vet ni det, jo från en undersökning som de själv gjort och som visar att det gått från usel till dålig. Det är långt till en acceptabel kvalitet. Trots det förlänger ni avtalet. Ni tar inte ert ansvar mot de brukare som bor på våra privata boende. Vi Socialdemokrater anser att alla har rätt till en bra kvalitet, det gör helt klar inte ni.

Eva Örtegren omsorgsnämnden
Bengt Karlsson omsorgsnämnden
Annette Nilsson omsorgsnämnden
Lamees Ar-Rami omsorgsnämnden
Rafael Bakrawi omsorgsnämnden
Jonas Esbjörnsson Ordförande Landskrona Arbetarekommun
Fatmir Azemi Kommunalråd


Kvalitet och valfrihet

2021-10-25 16:35

Replik till Eva Örtegren m.fl.

För oss är det grundläggande att människor ska ha en möjlighet att välja. Därför spelar det mindre roll om den som sköter äldreomsorgen är offentligt eller privat anställd. Bara kvaliteten är hög. Socialdemokraterna har aldrig tyckt att detta är viktigt. Vem som utför äldreomsorgen är viktigast för dem. Vi kommer aldrig att tumma på kvaliteten. När det uppstår brister – oavsett om det sker på ett privat boende eller ett kommunalt – kommer vi att slå ned på detta och kräva tydliga och reella förbättringar.

Socialdemokraterna vill att all äldreomsorg ska drivas i kommunal regi. Denna inställning är ideologisk och har inget med kvaliteten på enskilda boenden att göra. Vi vill påminna om att det inte var många år sedan det privatägda Attendo drev Segergatans äldreboende med stor framgång. I flera år toppade Segergatan brukarundersökningarna och låg över många av de kommunala boendena. Trots detta ville Landskronas socialdemokrater inte att boendet skulle få fortsätta att drivas av Attendo.

Förenade Care har sedan 2018 drivit Kassakrokens och Segergatans äldreboenden. Så nyligen som 2019 var 93 procent av brukarna på Segergatan nöjda eller mycket nöjda, men denna siffra föll i 2020 års mätning.

Sedan dess har Omsorgsförvaltningen och Förenade Care fört, och för fortfarande, samtal om hur resultaten ska förbättras. Omsorgsförvaltningen ställer tydliga och konkreta krav på förbättringar. De krav som förvaltningen hittills ställt har genomförts och vi ser nu en tydlig förbättring för både Kassakrokens- och Segergatans äldreboende. Målet är att båda boendena minst ska uppnå riksgenomsnittet för nöjdhet.

Därför beslutade vi i Omsorgsnämnden att endast förlänga avtalet ett år åt gången. Resultaten av Socialstyrelsens nya brukarundersökning under våren 2022 kommer kunna ligga till grund för och vara avgörande för hur vi ställer oss till förlängning i framtiden.

Vi gjorde på samma sätt när det gällde Skiftesvägen, och deras siffror har nu förbättrats ordentligt.

För oss finns två nyckelord: Kvalitet och valfrihet. Vem som utför omsorgen spelar mindre roll, så länge det sker med högt ställda kvalitetskrav. Kan man inte leverera detta har man inget att hämta i Landskrona!

Jan Allan Beer (L) ordförande omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) förste vice ordförande omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden
Sven Svederberg (C) ersättare omsorgsnämnden

 Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser