PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Liberalism och böneutrop

2018-04-05 10:48

Att vara liberal och tillåta böneutrop går inte ihop.

Liber betyder frihet. Att vara liberal ( liberala partier i Sverige C, L, KD och M) är att vara mån om att varje enskild människa har rätt till frihet och vars integritet i alla lägen ska försvaras. ”Kräv din rätt med gör din plikt”.

Centralt i liberalismen är tron på den enskilda människan som själv eller i fritt samspel med andra ska utforma sitt liv. Viktigt är också att frihet är en frihet under ansvar där man ska kunna växa upp och utvecklas till en kraft i samhället. I ett liberalt land ska individen ha frihet att kunna välja eller att kunna välja bort. Eftersom individen är viktigast inom liberalismen har drivkraften varit stor för att värna individen.

En minaret som via högtalare för ut sitt budskap oavsett oavsett språk kan jag
som individ inte att skydda sig mot. Friheten för mig blir inskränkt och det går
inte ihop med en liberal livsåskådning. Malmö moské har i stället valt att ha
inre böneutrop vilket känns tilltalande.

Om minareter tystas då ska kyrkklockor också tystas menar somliga. Detta är inte så enkelt. Klockor har gjutits och använts sedan förhistorisk tid av indianer i Amerika, i mellanöstern, i Asien och i Romarriket. Säkert därför att klockklangen kunnat höras över stora avstånd.

Vällingklockan användes på gårdar för att kalla till måltid och som påminnelse om arbetsdagens början eller slut. Under min barndom kallade den handhållna skolklockan in till lektion. Under kristen tid har också kyrkan anammat traditionen med klockan och som kallat församlingen till kyrkan.

Till Sverige har också kommit många människor som flytt från länder där totalitära regimer eller prästerskap i religionens namn styrt människor och under ett religiöst förtryck. Låt inte dessa människor ytterligare en gång blipåminda om den terror och det förtryck de tidigare en gång flytt från.

Varför skulle inte moskéer kunna anamma traditionen med klockringning när alternativet är att ställa sig på kant med majoritetssamhället?

Sven Svederberg (C)
Landskrona och Ven


Strandberg och Rådhuset

2018-03-29 11:44

Först dock- en gång till – ros och ris till Tora. Bra att du vill bevara träden längs Österleden, men varför förstöra torghandeln? Lite oreda några timmar var lördag hör till en bra stadsbild!  Så är det i andra europeiska städer av vår storlek.
Men träd (utom poppel) tar 75-100 år att växa upp.

*

Läste att Strandberg åter vill ha rättegångar i Rådhuset – och äras den som äras bör –  ett bra utspel! Fast bara ett utspel….

Vad har gjorts för att bygga om tingsrätten till säker standard?
Naturligtvis kan Rådhusets fasad inte beröras, men på baksidan kan t.ex. gångbroar till polishuset byggas, etc. 
Med måttliga medel går det att  skapa separata entréer för rätten,  häktade med vakt,  samt advokater/åklagare som inte vill använda stora porten.
Och inuti byggnaden, kan mindre ombyggnader också utföras.

Kort sagt – all säkerhet som krävs går att installera. Investera  i detta, Strandberg! Nu – inte senare! Det varken finns eller kommer finnas någon bättre
ämnad huvudförhandlingssal i Lund, än den som finns i vårt Rådhus, med  Mosesstatyn och det hela.

Att  gräva upp gator gynnar bara kloakråttorna. Och till skillnad från under 80-talets fjärrvärmegrävningar, har antalet måsfåglar kraftigt minskat.
Det är naturligtvis aldrig kul med en måsskit på en nyputsad fönsterruta eller måhända på bilen. Men måsfåglarna hittar all ätbart – innan
råttorna hinner. När antalet nu har minskat kraftigt i vår stad, är det enbart till råttornas fördel! Och som däggdjur kan dessa gnagare sprida enormt många sjukdomar till människan. Inklusive den värste dräparen genom europeisk historia,  Pest…

Jag saknar den eftertänksamhet Landskroniterna förtjänar!
Kan inte S, M och SD sluta bråka om lekstugefrågor lokalt – det är beklämmande att läsa tjafs om ingenting!
Tänk istället!

Pontus Eriksson, opolitisk


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-03-29 11:26

Allmännyttan har byggts upp för att ge medborgarna en vettig bostadsstandard till ett överkomligt pris och något som de genom den politiska processen kan ha inflytande över.

Vi tycker detta är en utomordentlig idé som är värd allt stöd.

Att såsom SD tillsammans med den borgerliga kommunledningen sälja ut stora delar av Landskronahem uppfattar vi som ett svek mot denna grundläggande princip.

Att vi självklart sade nej till detta är inte för att vi är nej-sägare av princip, utan för att vi värnar Landskronabornas grundläggande intressen.

Vi vill utveckla Landskronahem och hela deras bostadsbestånd. Detta görs inte genom att avskilja ett problemområde och låta detta bilda ett eget bolag. Karlslund skall vara en del av Landskronahem och på så sätt kunna ta del av deras resurser och utvecklas gemensamt med övriga delar av bostadsbeståndet.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar till Jonas Esbjörnsson (S)

2018-03-28 11:08

Jonas skriver i sitt svar till mig att “Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha till uppgift att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta bostäder för vanligt folk.” För det första: vad menar Jonas med vanligt folk?
Är det låg- medel eller höginkomstagare?
Eller Jonas menar för potentiella socialdemokratiska väljare?

Jonas vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån. Är det bara till Landskronahems bostäder ungdomarna ska flytta till? Vi har andra hyresvärdar i Landskrona som säkert attraherar ungdomar i Landskrona. Om Jonas pratar med sina partikamrater i Landskronahems styrelse så borde dessa veta att Landskronahem har för avsikt att bygga i Borstahusen, Häljarp och Asmundtorp.

Hade Jonas bemödat sig med att läsa handlingarna i AB Landskronahems förslag till “Framtida legal struktur”, så skulle Jonas sett att i förslaget så står följande: “Förslag till ny legal struktur utgår från gällande ägardirektiv och från beslut i Landskrona stads kommunstyrelse. I ägardirektivet framhålls bl.a. tydligt att AB Landskronahem skall vara en aktiv och drivande part som utvecklare av framförallt allt Karlslundsområdet.” Förslaget till ny legal struktur syftar bl.a. till att säkerställa AB Landskronahems allmännyttiga status. För att lyckas vända ett område som under 20-30 år präglats av utanförskap, segregation och kriminalitet behöver staden ta krafttag för att bryta utvecklingen. AB Landskronahem nya bolagsstruktur kommer att innefatta ett moderbolag med koncernansvar. Detta moderbolag äger ett antal dotterbolag där ett driftbolag och Karlslunds utveckling AB är de centrala. Det sistnämnda bolaget – Karlslunds Utveckling AB – föreslås äga och förvalta ett större fastighetsbestånd omfattande Koppargården och del av Silverängen. Med denna konstruktion kan en organisation skapas som successivt ges kompetens och resurser för att hantera de problem som kännetecknar de aktuella områdena.

Allt detta säger Socialdemokraterna NEJ till, trots att det är precis det Jonas Esbjörnsson efterlyser i sitt svar till mig. Förtjänar inte de boende, i framförallt Koppargården, ett tryggt och säkert boende med en bra boendemiljö? 
Med tanke på (S) vid det senaste valet hade över 60 % av väljarnas stöd i de aktuella områdena så är det konstigt att man inte vill göra området tryggare och bättre för dessa.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Fråga och svar om barnäktenskap

2018-03-27 15:55

I Sverige tillåts idag äktenskap med barn om giftermålet ingåtts utomlands. De senaste årens rekordstora flyktinginvandring har satt ljus på frågan då flera små flickor uppdagats varit gifta med betydligt äldre män när de tillsammans med dessa sökt asyl i Sverige. Svenska myndigheter ser på då det i nuläget fattas skarp lagstiftning för att stoppa männen.

Att ens frågan om barnäktenskap är uppe för diskussion i Sverige år 2018 känns bara det för mig helt overkligt. Självklart ska barns rätt till trygghet och välmående gå före ofta okända äldre mäns rätt till barns kroppar och liv.

I min värld får ingen tid gå till spillo för att ingripa och rädda flickorna. Vi ska säkerställa att alla barn behandlas lika i Sverige och ges en trygg uppväxt. Sexuellt utnyttjande av barn och tvång att ingå äktenskap får aldrig under några omständigheter accepteras.

I förra veckan samlade tillslut riksdagen stöd för att ta bort de undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att hundratals barn lever under dessa hemska omständigheter. I Sverige ska det vara förbjudet att äldre män tar ett litet barn som deras fru.

Alliansen med Sverigedemokraterna menade att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att göra om lagstiftningen så de äktenskap som dessa män ingått med barnen omedelbart ogiltig förklaras när de söker asyl i Sverige.

Men Socialdemokraterna röstade emot. Socialdemokraterna ville inte skärpa lagstiftningen. Tvärtom försvarade flera S-ledamöter dagens ordning.

Varje dag, vecka och månad som går utan att vi vuxna agerar är bortkastad barndom och trygghet för dessa små flickor. Riksdagens socialdemokrater borde ta sitt vuxenansvar.

Flera hundra barn lever i dessa äktenskap i Sverige. Här i Landskrona kan vi anta att någon eller några av dem finns. Det som händer i politiken på riksplanet påverkar alltså vår vardag och verklighet här hemma. Det spelar med andra ord roll vem vi väljer till att företräda oss i riksdagen.

Niklas Karlsson (S) är Landskronas riksdagsledamot. Igår hörde jag av mig till riksdagens informationstjänst och tog del av det protokoll från sammanträdet i frågan om barnäktenskap som hölls den 21/3, det vill säga förra onsdagen.

Niklas Karlsson närvarade när frågan diskuterades och han röstade i voteringen nej till att stoppa barnäktenskap. Det låg ett färdigt förslag på bordet om att stoppa äktenskap med barn. Niklas valde att inte agera.

Vad är dina argument för att äldre utländska män ska få utnyttja och tvinga små flickor, barn, här i Sverige till äktenskap och sex, Niklas?

En politiker har sin integritet att försvara och människors förtroende att förvalta. Inte minst borde det vara en del av uppdraget att ge en röst åt dem som ingen röst har.

Erik Rantzow (MED)
Riksdagskandidat, Medborgerlig Samling.

 

SVAR DIREKT

Ingen, och jag ber Erik Rantzow läsa det en gång till. Sakta. Ingen, i Sveriges Riksdag är för barnäktenskap. Från höger till vänster råder total enighet om detta. Den debatteknik Rantzow nu ägnar sig åt är så graverande att den inte kan ursäktas med varken ungdomligt oförstånd eller dåligt omdöme. Det gör mig beklämd när jag inser vilken nivå på valrörelsen vi har framför oss. Rantzow har tydligen bestämt sig för att dra runt dynghögen.

I Sverige är det förbjudet för barn att gifta sig, och ska vara det. Före sommaren kommer regeringen med ett konkret lagförslag där även äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har anknytning till Sverige ska förbjudas. Men först ska alla remissvar från rättsväsende med mera analyseras. Så stiftar man nämligen lagar i vårt land.

Att medvetet sprida uppgiften att vi socialdemokrater röstat nej till en lag mot barnäktenskap är alltså både felaktigt och djupt ohederligt. Däremot reserverade vi oss i riksdagen mot att ta initiativ till en lagskärpning – eftersom en sådan redan utreds. Från den 1 januari 2019 kommer den nya skärpta lagen gälla.

Niklas Karlsson (S)

 

Varför publicerar vi överhuvudtaget Erik Rantzows insändare?
Frågan om vem som, mot allt sans och vett, skulle vara för barnäktenskap har under dagen svämmat över på sociala medier.
Fejknyhter halvsanningar och skarvande från såväl politiker som allmänhet vill vi naturligtvis inte sprida vidare. Därför vill vi belysa problemet och uppmana våra läsare att vara källkritiska. Vi uppmanar våra insändarskribenter att vara detsamma.
Metros Viralgranskaren (som vi litar på) har tittat mer noga på vad som sades i riksdagen i onsdags. Under eftermiddagen har flera av landets stora tidningar hakat på och också granskat uppgifterna.
Med detta sagt vi vill inte begränsa någons yttrandefrihet men tänk också på att du som insändarskribent eller för den delen publicist i sociala medier har ett ansvar för att debatten hålls anständig.

https://www.metro.se/artikel/nej-regeringen-r%C3%B6stade-inte-nej-till-en-lag-mot-barn%C3%A4ktenskap

Håkan Karlsson och Kary Persson,
redaktörer för Landskrona Direkt


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-03-27 14:14

Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha uppgift till att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta bostäder för vanligt folk.
I stället väljer den borgerliga kommunledningen med stöd av SD att föra över de kommunala fastigheterna till Landskronahem för förvaltning.

Detta är inget annat än ett köp och säljsystem. Vi vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån.
I stället väljer borgarna med stöd av SD att bilda nya dotterbolag.
Vi vill lägga energin på att bygga för vanligt folk.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd


(S)å märkliga turer

2018-03-27 12:31

Att (S) har utvecklats till ett rent missnöjesparti som säger nej, nej och åter nej till alla konstruktiva och för Landskronaborna bra förslag är vid det här laget knappast någon hemlighet.

Det senaste exemplet på just detta är när (S) säger nej till en mycket bra organisationsplan från Landskronahem. Det kanske mest uppseendeväckande är att (S) inte vill ha någon utveckling av Karlslundsområdet, framförallt Koppargården, som räknas som ett särskilt utsatt område. Landskronahems vd Mikael Forsberg skriver att bolagets största utmaning under de närmaste åren blir att förädla och utveckla Landskronahems del av området. Därför vill Forsberg bilda ett dotterbolag med namnet Karlslund Utveckling AB. Bolaget ska förvärva Landskronahems fastigheter i området och med all kraft bidra till att utveckla området i positiv riktning.

Detta säger (S) nej till av grumliga och luddigt formulerade anledningar. Vill man inte utveckla området? Vill inte (S) att människor ska få det bättre i Karlslund? Vill inte (S) bryta utanförskapet och komma tillrätta med kriminaliteten i området? Hur tänker (S)-ledningen i den mån man tänker alls? Kanske är det så enkelt att (S) inte har förmågan att göra annat än att säga nej. Den här gången gäller det att rusta upp Karlslundsområdet. Då behöver Landskronahem rusta sin organisation för att detta ska vara möjligt. Det enda Landskronas socialdemokrater då klarar av är att säga att man har en annan uppfattning och vill inte delta i beslutet. Vilken uppfattning då, Jonas Esbjörnsson. Vad är ditt alternativ i den här frågan? Gång på gång, de senaste åren, har ni aktivt motarbetat förslag som bidrar till att vända Landskrona. Det är allvarligt. Ännu allvarligare är att ni inte ens klarar av att berätta vad ni vill istället. Det kan inte tolkas på annat sätt än att ni är nöjda med situationen i Karlslund som den är.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Det fria vårdvalet och nätläkare urholkar ekonomin

2018-03-23 16:20

Primärvården befinner sig i en svår situation. Allt sämre ekonomi och låg status. 

Dessutom försämras ekonomin ytterligare av det fria vårdvalet. Det finns t.ex. taxeläkare och sjukgymnaster som belastar primärvårdens ekonomi men mest ökar kostnaderna för nätläkarna t.ex. Kry och min Doktor.

Hörde av en kollega till mig att han träffat patienter som via nätläkare fått utskrivet läkemedel mot depression och som bett patienten boka tid på vårdcentralen för uppföljning. Att man ska kunna ställa diagnosen behandlingskrävande halsfluss genom rikta mobilen mot svaljet är att luras.

Via Kry kan man få veta att de kan de kan skriva sjukintyg för två veckor ”Om du bokar ett videomöte kan du få sjukintyg via KRY. Våra läkare kan skriva sjukintyg förutsatt att det inte finns ett behov av fysisk undersökning för att utfärda intyget.” För de första två veckorna betalar arbetsgivaren sjukersättningen och Kry kommer helt undan den mycket belastande kommunikationen med Försäkringskassan.

Att som primärvård vara utsatt för Region Skånes godtycke och vara satt under ekonomisk  press är inte rimligt. Bevisat är att förutsättningen för en bra funktion i sjukvården är en stabil primärvård och där alla skåningar har en namngiven familjeläkare.

Till Region Skåne. Det finns ett mycket enkelt sätt att få stopp på detta stora slöseri av skattemedel. Inför remissplikt där patientens familjeläkare styr remissflödet. Detta har man gjort i Norge och nu är till och med köerna till sjukhusen borta.

Sven Svederberg (C)
Pensionerad distriktsläkare
Landskrona och Ven


Nytt journalsystem i Region Skåne

2018-03-22 14:44

Region Skåne har för några månader sedan bestämt sig ett journalsystem från det amerikanska It-företaget Cerner. Upphandlingen är överklagad och ska upp i förvaltningsrätten.

Mitt förtroende för Region Skånes förmåga att fatta kloka beslut i journalfrågan är liten. För bara några år sedan skaffade man ett nytt journalsystem till primärvården (PMO) som inte ”pratar med” sjukhusens journalsystem. Nu sitter region Skåne med två olika system för anteckningar och läkemedel. Att detta innebär avsevärda risker för den enskilde patienten är lätt att inse. Att detta leder till ökade kostnader är inte heller konstigt då prover ordinerade på sjukhusen inte syns hos
primärvården.

Fortfarande skickas remisser och svar på papper som ska skannas in i nästa system. När en patient är utskrivningsklar från sjukhus 2018 i Region Skåne åtgår ca 20 fax per patient. Region Skåne ligger minst 10 år efter många andra landsting.

Kostnaden för införande av det nya journalsystemet kommer att bli över 1 miljard. Enligt envisa rykten tillkommer utveckling av vårdprocesser där insatsen kommer att bli 70 läkare under några års tid. Den totala kostnaden kommer att bli minst 1,25 miljarder (nära 1000 kr per skåning). Utveckling av vårdprocesser har redan gjorts i en grannregion – så varför göra om?

Enligt envisa rykten finns heller ingen läkare från primärvården med i styrgruppen för det nya  journalsystemet. Ännu ett exempel på hur man i Region Skåne ser på primärvården.

Det viskas också om att finns planer i Halland och i Blekinge att upphandla ett nytt journalsystem. Att Region Skåne inte fört samtal i journalfrågan med sina grannregioner Kronoberg, Blekinge och Halland är enligt min uppfattning att betrakta som huvudlöst. För att underlätta och snabba på kommunikationen mellan landstingen i södra sjukvårdsregionen borde man absolut ha samma journalsystem.

Gör om och gör rätt!

Sven Svederberg (C)
Pensionerad distriktsläkare
Ven


Förvaltningsrätten avslår torghandlarnas överklagan

2018-03-20 16:45

Förvaltningsrätten bedömning är bland annat att de särskilda bestämmelse endast gäller för dom som har ingått avtal med kommunen och därmed inte är att anse som föreskrifter enligt ordningslagen.

Man kan således med fog anta att det är frivilligt att ingå avtal med kommunen när man står på torget och säljer.

Förvaltningsrätten konstaterar även att det överklagade beslutet troligtvis kommer att få motsvarande konsekvenser för enskilda torghandlare som en lokal ordningsföreskrift

Resultatet blir alltså att för den som inte tecknar avtal med kommunen endast har att följa den lokala föreskriften. T.ex. Själv bestämma hur utseende på marknadsståndet.

Samtidigt som den som ingår avtal med kommunen har att rätta sig efter de särskilda reglerna som kommunen utfärdar. T.ex. Se till att marknadsståndet ser ut så som kommunen bestämmer.

Om alla ska tvingas teckna avtal med kommunen som innehåller regler som inte får förekomma i torgstadgan torde ett överklagande till Kammarrätten stå för dörren.

Stig WiklundFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser