PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Vad betyder valfrihet i Socialdemokraternas värld?

2018-08-14 09:02

Socialdemokraterna har sagt att valrörelsen bl.a. kommer att handla om att förbjuda vinster i välfärden. Många sätter likhetstecken med att de vill förbjuda människors valfrihet. Socialdemokraterna, som framträder som allt mer ideologiskt drivna av att begränsa rätten för människor att själva fatta beslut som påverkar deras vardag. Varför fokuserar vi inte på förlusterna istället? Förlusterna som svenska skattebetalare gör när stat och kommun driver välfärden så ineffektivt att andra aktörer kan göra det bättre och ändå tjäna pengar. De privata aktörerna får ju inte mer pengar än det offentligas självkostnader! Privata och offentliga välfärdsföretag har samma intäkter för sina utförda tjänster.

Privata och offentliga välfärdsföretag har samma kvalitetskrav, och de undersökningar som gjorts tyder inte på att de privata verksamheterna levererar en sämre tjänst än den som den offentliga verksamheten gör.
Vissa privata välfärdsföretag lyckas få pengar över trots samma intäkter.
Eftersom de pengar som eventuellt går till vinst uppstår genom att de privata bevisligen har lägre kostnader, så skulle det inte bli några pengar över om dessa tjänster utfördes av de offentliga verksamheterna (som behöver mer pengar för att åstadkomma samma sak).

Vår utgångspunkt i välfärdsdebatten är istället att vi måste fokusera mer på välfärdens kvalitet. Vi vill se hårdare kvalitetskrav och en skarpare tillsyn av såväl offentliga som privata välfärdsverksamheter. Hårdare kvalitetskrav med en skarpare tillsyn leder inte bara till höjd kvalitet i skolan, vården och omsorgen. Det leder även till att vi kan ha en valfrihet och en välfärd att lita på. Välfärd ska mätas i hur mycket välfärd vi får per skattekrona. Här är det ingen skillnad mellan privat och offentligt driven verksamhet, då det är samma ersättning till båda.

När det gäller privat drivna äldreboenden får den privata entreprenören maximalt vad det skulle kosta att driva boendet i offentlig regi. Nästan alltid är det vinnande budet kostnadsmässigt någon eller några miljoner billigare per år än kommunens kostnader. Det bör påpekas att vi Sverigedemokrater är en garant för att kvalitén på driften inte blir lägre utan oftast högre, vilket de årliga brukarundersökningarna från Socialstyrelsen fastslår.

Tyvärr är vissa partier ideologiskt drivna och vill inte att människor ska få ta egna beslut, utan det ska vara kollektivet som bestämmer och man måste anpassa sig till vad andra tycker. Det stavas socialism och inom socialismens ofta framhävda grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa.

Det är inte fult att tjäna pengar på människors valfrihet – däremot är det fult att ta bort eller begränsa människors valfrihet.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Prioritera primärvården

2018-08-13 12:00

Mer av samma ”medicin” kommer inte att lösa väntetider
och köer i sjukvården.

Min utgångspunkt är att en framgångsrik organisation vilar på
kundnytta (patientnytta) i första hand och därefter på ekonomi,
personal och organisation. En djup enighet råder om att vi solidariskt är beredda att finansiera välfärden där sjukvården är en del.

Den agenda som Alliansen i Region Skåne skisserade i debattartikeln i HD den 9/8 riskerar att leda till ytterligare fyra förlorade år. Alliansen tänker ordinera ”samma medicin fast i ännu högre dos” i form av större valfrihet.

Vilka forskningsrapporter lutar alliansen sig mot där man visat att en
ökad valfrihet kommer att lösa problemet med köer och ge en ökad
tillgänglighet?

Centerpartiets riksorganisation har förstått att en del av lösningen
för svensk sjukvård är en stark och väl utbyggd primärvård. Den två
år gamla statliga sjukvårdsutredning pekade på att Sverige har en
stor sjukhusorganisation och om man jämför med andra länder en
liten primärvård.

I alla andra länder (OECD) med en fungerande sjukvård finns i
basen en väl fungerande primärvård. Det senaste exemplet är
Norge där primärvården byggts ut. Reformen har blivit stor framgång och till och med har de tidigare köerna till sjukhusen har
försvunnit.

En väl utbyggd vård med kontinuitet i läkarkontakten leder till ett
längre liv för våra patienter! (Enligt New English Journal of Medicin)
Det finns ett antal studier som har visat att en väl utbyggd primärvård är vägen till en trygg vård. Det ger också en kvalitetsmässigt lika bra vård som den man kan få på sjukhuset
men till en lägre kostnad!

Remiss till sjukhusen kommer vara en nödvändighet för en ökad
tillgänglighet till specialistvården men kan inte bli verklighet innan
primärvården är utbyggd.

Att få ett stopp på sjukhusens kostnadsökning är en nödvändighet.
Under de sista tre åren har trots 2500 nya anställningar lett till en
lägre produktion. Det finns därför inget som pekar att ytterligare
anställningar plötsligt kommer att lösa problemen med väntetider
och tillgänglighet.

Primärvården måste vara den del av vården som nu ska prioriteras
och då får andra delar av vården stå tillbaka.

Sven Svederberg
Specialist i Allmänmedicin
Regionfullmäktigekandidat för Centerpartiet


Bad

2018-08-10 09:12

När jag gick med min pappa och badade på tjugo- och trettiotalen valde vi Nya Kallbadhuset vid Strandpaviljongen. Allt var perfekt vilket en heltidsanställd badmästare såg till att det var. Jag tyckte att det Gamla Kallbadhuset såg mörkt ut. Och var inte vattnet smutsigt vid hamnen?

Vid ett besök hos min bror Rolf,  jag tror på nittiotalet, följde jag med honom då han badade på Gamla Kallbadhuset. Han och tre, fyra bekanta hade nyckel till ett badhus som var höggradigt fallfärdigt. Alla var gråhåriga och verkade vara eller ha varit betydande män i stan. Badbyxor behövdes inte  för där var ingen insyn. De badade även på vintern. Det var väl Doppingarna men jag hörde inte namnet då.

Göran Hammarström
Melbourne


Instämmanden

2018-08-08 09:15

Jag instämmer till fullo med Ove och Birgitta Elf både angående platsen i sig och “kontantfria banker” generellt.
(Vad har Strandberg gjort för att behålla åtminstone ett kontant bankkontor ? Handelsbanken i Hultsfred är kontant – bara som exempel)
Därutöver kommer vi av nöd, och inom en inte alls avlägsen framtid åter behöva fysiska pengar, som sedlar och mynt. Vi står på tröskeln till kvantdatoråldern – men fortsätter likväl “lita på” binärt baserade brandväggar, lösenord,  RMS kryptering, Swish och Bizz.
 
Citat från
https://americanaffairsjournal.org/2018/05/winning-the-race-in-quantum-computing/
“Many experts agree that the new possibilities arising from advances in quantum computing will create a mortal threat to today’s IT security”

*

Instämmer även med Maths Backelin. 100%.
 
Och gällande Borstahusen – vad som kunde ha varit en bra idé , har enligt min uppfattning, istället eskalerat till en fullständig ödeläggelse, förstörelse – främst av de nybyggda områdena, genom de kustnära blockhusen med 5-6 våningar. Men hela det pittoreska Borstahusen påverkas även det, vill jag påstå. Man VET att längre fram bryts det fina abrupt. Och har jag förstått det hela korrekt finns numera inte ens en lokal mataffär norr och väster om Netto på Västra Fäladen. 
 
Dessutom – Ringvägens norra sida. För länge sedan urtrist, under 90-talet planterad och frodig, så de boende slapp se trafiken uppåt sju månader om året – och de som trafikerade Ringvägen, upplevde det nästan som att köra genom en skog. Nu har någon fått för sig att fjärna stora delar av vegetationen. Till vilken nytta ? 

Pontus Eriksson


Svar till Arne Nilsson

2018-08-07 09:07

Mycket i Sverige utvecklas i rätt riktning tack vare en Socialdemokratisk ledd regering. Arbetslösheten minskar, sysselsättningen ökar och tillväxten är hög. Statens ekonomi är god. Statsskulden minskar och stora överskott innebär mer resurser att satsa på välfärden. Nya steg har tagits för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, höjda barnbidrag, mer resurser till kommuner och landsting för att klara den nära välfärden så som äldreomsorg, skola och sjukvård.

Den Socialdemokratiska regeringen gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder kronor. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kan komma kommunen till del genom riktat stöd. Vilket möjliggör att Landskrona kan tillsätta fler extratjänster inom äldreomsorgen om man vill.

Äldre människor ska inte behöva se nya ansikten varje gång hemtjänsten är på besök. Det är viktigt att det så långt det är möjligt är samma personer som besöker omsorgstagarna.

Personalen måste få tid att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Ett mål inom hemtjänsten är att personalen ska få en stund över för att kunna sätta sig ner och prata med de äldre. Omsorgen om våra äldre ska prioriteras. Äldre ska ha rätt till en värdig äldreomsorg som genomsyras av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande.

Vi vill se en kraftfull satsning på trygghetsboende, serviceboende där de boende har egna lägenheter och tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Landskrona kan bättre.

Jonas Esbjörnsson (S)


Havsbad mitt i stan, eller?

2018-08-06 10:00

Straxt innan SM-veckan här i Landskrona monterades jättefina strandstolar upp nere vid vattentornet. Landskrona Stad passade också på att lägga ut sand på två tredjedelar av den gräsmatta där folk tidigare legat och solat, även en “plantering”, rabatt eller något i den stilen iordningställdes .

“Planteringen” eller vad det skall föreställa vattnades ihärdigt några dagar, trots allmänna rekommendationer om sparsamhet med vatten, nu ser den ut så här (se bilderna nedan).  Den sand som lades på gräsmattan har blåst över halva “planteringen” resten är helt täckt av ogräs, det ser för bedrövligt ut. Inledningsvis blåste sanden även ut över fritidsbåtarna i hamnen.

Där gamla kallbadhuset tidigare låg finns nu en brygga med en skylt  “PRIVAT” undertecknat av “Doppingarna”.  Jag har viss förståelse för att badvännerna  “Doppingarna” är irriterade på att de själva får underhålla bryggan med allt vad det innebär och att sedan turister och allmänhet använder den. Vissa äldre herrar spatserar näck på bryggan och badar helt näck, om det är ett led i att skrämma iväg barnfamiljer eller egen njutning av nakenbad låter jag vara osagt.

Hur som helst får Landskrona Stad se till att komma överens med “Doppingarna”, det är en självklarhet att det skall finns en badbrygga för allmänheten där.  Halvhjärtade “genialiska” lösningar med lite sand och en “plantering” som är totalt misslyckat, en “privat” badbrygga, skämmer ut hela badplatsen.

Landskronas invånare, har badat på den udden i alla tider, nya bostäder är byggda i närområdet som naturligtvis ska ha tillgång till det närbelägna badet med en riktig brygga. Landskrona har ett unikt läge vid havet med möjlighet till ett havsbad i stort sett mitt i vår vackra stad, turister, gäster i småbåtshamnen är undrande om det är en badplats eller om de måste åka till Borstahusen och bada. Bedrövlig.

Den ensidiga satsningar till Borstahusen  börjar bli riktigt tröttsamma. Som Landskronabo undrar man i termer som vänskapskorruption, eller vad som annars kan ligga bakom besluten.

Många röster höjs om en vikande cityhandel och ett utarmat city, trots enormt fina möjligheter kan Landskrona Stad inte ordna, hålla reda på ett riktigt havsbad i stan, utan ser till så att alla turister och lokalbefolkning skall befinna sig i Borstahusen vid fint väder, där bland annat parkeringskaos råder. Hur tänker ansvariga i Landskrona Stad??

Maths Backelin

 


Fler dietister till hemvården

2018-08-06 09:10

I Sverige lider 40 000 äldre av undernäring.  Ytterligare 117 000  äldre är i riskzonen för undernäring. 

Detta enligt statistik från Socialstyrelsen (2017) över de 235 000 äldre över 65 år som har hemvård eller särskilt boende.

Med åldrandet följer inte bara nedsatt hörsel och syn utan också oftast nedsatt aptit och i många fall tugg – och sväljsvårigheter.

För lite eller näringsmässigt fel mat orsakar orkeslöshet och en ökad risk för fallskador och infektioner. Detta leder i sin tur till omfattande omvårdnadsbehov och ökade vårdkostnader, förutom sänkt livskvalitet och onödigt lidande. Dessutom har undernärda äldre en fyra gånger så hög risk att dö i närtid.

Dietisten är med sin kompetens den som kan upptäcka och förhindra undernäring. Bland landets 290 kommuner är endast 51 dietister anställda inom äldreomsorgen. 

Detta trots att landets kommuner är skyldiga att kunna identifiera och förebygga undernäring. (Socialstyrelsens föreskrift 2014)

Det är så skamligt och så ovärdigt att så många äldre människor i Sverige inte får i sig den mat och näring de behöver.

Ett av Sverigedemokraternas viktigaste valförslag för en värdig ålderdom är därför att anställa dietister för att förhindra undernäring och lidande. 

I Landskrona ska alla kunna åldras med värdighet!

Omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Karlsson (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Anette Galia Olsson (SD)
Curt Jansson (SD)


Kontantcentret i Gallerian

2018-08-06 09:02

”Vilket jävla land vi lever i”

Ovanstående kommentar kom från en person som skulle ta ut kontanter i det nya ”kontantcenter” som finns i gången mellan Nygatan och Norra Långgatan.  Anledningen var placeringen av automaterna och en kommentar om öppettiderna

Där uttagsautomaterna finns placerade är det dålig belysning, vilket gör att många känner obehag att gå in och göra sina ”bankärenden” Flera äldre vi känner, vill inte gå in i gången då de känner sig otrygga.  Någon har berättat att de blivit bestulna i samband med uttag. Först kl 10 på förmiddagen öppnas ytterdörrarna. Av kön och irritationsnivån vid automaterna att döma, var det en hel del som stått och väntat på att lokalerna skulle öppnas upp.  Frånsett denna rusning vid öppningen är lokalen mörk och ”ödslig” om dagarna. Så idén att placera automaterna här verkar inte speciellt genomtänkt. Irritationen är också riktad mot bankerna som vägrar att hantera kontanter.

Vi tror att det parti som lovar att ”tvinga” bankerna att återgå till en kontanthantering, skulle få många röster i valet i höst.

Ove och Birgitta Elf  


En politik för alla

2018-08-06 08:49

De senaste mandatperioderna har Landskrona styrts av en treklöver bestående av liberaler, moderater och miljöpartister med stöd av SD med en tydlig ideologisk inriktning. Det har satsats på byggnation för de som har råd och möjlighet att belåna sig för att köpa sig en egen bostad, friskolor och vinstdrivande vårdföretag har mottagits med öppna armar och företagare har omhuldats. De med en bra ekonomi och ett kunskapskapital har fått det allt bättre och vi får ständigt höra att det nu går bra för Landskrona.

Men alla känner inte igen sig i den bilden. Den ensamstående, deltidsarbetande mamman som inte får hyra en bostad, eleverna på de skolor som har de största behoven, de äldre som söker äldreboende för att de känner sig ensamma och otrygga eller de som inte kan ta del av Landskronas utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Vänsterpartiet verkar för ett jämlikt och solidariskt samhälle. Därför vill vi skapa ett Landskrona där alla har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv. Landskrona ska vara en bra stad att leva i för gamla och unga, för män och kvinnor, för de med funktionsvariationer och för människor med olika bakgrunder och världsåskådningar. En förutsättning för detta är att vi har en stark gemensam välfärd och för att uppnå detta behövs en solidarisk omfördelning av våra skattepengar: Vi vill satsa mer resurser på förskola och skola, vård och omsorg, socialtjänst, fritid och kultur och miljö.

Vi vill helt enkelt skapa ett solidariskt Landskrona, där kampen mot arbetslösheten, mot sociala orättvisor och rasism står högt på dagordningen och där skola, vård, omsorg och föreningslivets villkor hör till Sveriges bästa.

Det är vår tur nu!
Christine “Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona


Pensionärsliv

2018-08-06 08:27

Jag har en enkel fråga till Landskronas fem manliga kommunalråd, jag inkluderar även de tre lojalitets entredjedelarna den här gången.

Hur lång tid behöver ni ha på er för att städa en tvårumslägenhet på si så där något mellan 45 – 55 kvadratmeter?

Innan vi går vidare så låt mig plocka några bitar ur ETC ledaren av den 16 juli i år av Ulrika Lindahl.
”Sverige har de senaste 20 åren genomgått ett systemskifte när det gäller äldreomsorgen. 40 000 platser på särskilda boenden för äldre har försvunnit.”

”Den största förändringen är att flera av Sveriges kommuner har avvecklat de så kallade servicehusen. Anpassade lägenheter för äldre, med personal och ofta med en gemensam restaurang och gemensamhetslokaler med olika aktiviteter.”

”Men servicehusen var dyra. Nu är ambitionen att de flesta äldre ska vårdas i hemmet i stället av hemtjänsten. Äldre vill bo kvar hemma heter det. Trots att det inte är riktigt sant.”

Jag är 87 år, sedan ett par år tillbaka är jag änkeman med en hårt sliten och skadad kropp men som fortfarande håller hyfsad intellektuell nivå. Jag får hjälp av Hemtjänsten med städning två gånger per månad och tvätt av mina kläder vid behov, hitintills var sjätte vecka.

Tills för någon dag sedan trodde jag att städningen omfattade en timma per gång, men det var fel, städaren disponerar enbart 25 minuter per gång. Tidsvilseledd eller har jag inte ställt de rätta frågorna, det överlämna jag till läsarna att bedöma.
Innan frågan till kommunalråden kan upprepas så skall följande ingå i städprocessen; damning, dammsugning, städning av kök och badrum och tvättning av golv av en lägenhet mellan 45 – 55 kvadrat meter.
Det här inga gratis tjänster man betalar för det man får. En gång per år får man deklarera inkomster och tillgångar och utifrån det fastställs taxan.

Så nu grabbar kommunalråd; Torkild Strandberg (L), Torbjörn Brorssons (M), Elvir Mesanovic (MP), Stefan Olssons (SD) och Jonas Esbjörnssons (S), klarar ni av att städa, rent och snyggt och dammfritt så även allergiker kan må gott i miljön och detta på 25
minuter.

Ta med i beräkningen att det kan sitta en ensam människa i en stol och titta på er medan ni jobbar och som gärna skulle vilja bryta sin isolering och byta några ord med er.

Gör nu inte som ni brukar med att försöka tiga bort det här, utan kom igen. I slutändan så är det ni som ligger bakom besluten.

Det är en förfärlig massa ogjort för Landskronas pensionärer!

Arne NilssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser