PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Stig Wiklund ang torghandeln

2017-04-18 09:30

Hej Stig,

Sedan en lång tid tillbaka har torghandeln på Rådhustorget varit omdiskuterad. Många medborgare och besökare har framfört sin synpunkter på att handeln som den fungerar idag inte ger en positiv upplevelse för dem eller för intrycket av staden.

Vi vill ge förutsättningar för en torghandel i Landskrona som ger boende och besökare en trevlig upplevelse. Alla som passerar eller besöker vår stadskärna skall få ett positivt intryck av kommersen och lockas till att ta del av den.  Försäljare skall stolt kunna visa upp sina varor på ett inbjudande sätt och fler handlare skall attraheras av att använda våra platser till deras försäljning.

Genom att förändra stadgarna och skriva nya särskilda bestämmelser försöker vi att skapa denna förändring. Den skall ge Landskrona stad verktyg för en bättre ordning på försäljningen och den skall ge var och en av handlarna möjlighet att bjuda ut sina varor under bättre förhållanden än vad de har idag.

Vänliga hälsningar
Tora Broberg
Tf Avdelningschef
Stadsmiljöavdelningen

 


Utvecklingen av Koppargården

2017-04-13 14:14

Redan 2007 började SD göra påtryckningar för att få situationen i Landskrona och framförallt i Karlslund utredd, och att man skulle vidta strukturella förändringar för att få en hållbar situation i vår stad. Men alla partier i Landskrona tycker inte att det behövs strukturella förändringar i vår stad. Vid senaste fullmäktigemötet var ärendet om Landskronahems köp av en del av Koppargården samt försäljning av Silvergården uppe för beslut. S yrkade som vanligt på återremiss då de ansåg att värderingen av Koppargården var ofullständig och en oberoende värdering skulle göras. När ärendet veckan efter var uppe i kommunstyrelsen för beslut yrkade istället S avslag på hela affären.

Widehov konsult AB har genomfört en oberoende och extern värdering av fastigheten Silverängen 1 och Kopparängen 3, oavsett vad S hävdar. Vidare påstår S att de inte fått tillräcklig information om strukturaffären mellan Landskronahem och Paulssons fastigheter. Detta är ren och skär lögn då Landskronahems styrelse hade ärendet uppe den 27 februari, vilket resulterade i en hemställan den 2 mars 2017 till kommunfullmäktige om att godkänna försäljningen/ förvärvet mellan AB Landskronahem och Paulssons fastigheter Öresund AB. Genom att förvärva Paulssons fastigheter på Koppargården får nu Landskronahem ett mycket tydligt ansvar för utvecklingen och förändringen av hela Koppargården.

Att vi måste ta krafttag idag beror mycket på den förda politiken, framförallt bostadspolitiken, under 80 och 90-talen. Där den förda politiken såg till att öka segregationen och utanförskapet i nämnda område. Delar av Norrestad kännetecknas av betydande segregation, socioekonomisk problematik och kriminalitet. Området har utmaningar (problem) men det finns en stor potential och där vi gemensamt ska ta utgångspunkten i det som uppfattas som attraktivt och positiv, nämligen Karlslundsparken och idrottsanläggningar. I Karlslund finns det en betydande andel människor som lever på en lägre socioekonomisk nivå än staden i övrigt. Vid jämförelse över tiden så framgår det att utvecklingen av inkomstnivån, (disponibel inkomst,) sysselsättnings samt utbildningsnivån i jämförelse med staden på en lägre nivå.

I polisens rapport “utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” från december 2015 pekas Koppargården ut som ett av 53 utsatta områden i Sverige beträffande kriminalitet. Det är 53 områden som enligt polisens rapport är utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Brottsligheten i området kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp, narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet, som påverkar de boende både direkt och indirekt. Det tragiska är att de politiska partier som lät folkhemmet förfalla inte vill vara med att bygga upp och renovera det igen.

Sverigedemokraterna tar ansvar för hela staden, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Torghandelns regler styrs av ordningslagen

2017-04-13 08:41

Föreskrifter om företräde till torgplats åt till exempel försäljare av ortens egna produkter eller åt försäljare som är hemmahörande i kommunen torde inte vara lagliga. Enligt ett regeringsrättsavgörande från 1981 är det däremot möjligt för kommunen att vid upplåtelse av fasta torgplatser ge förtur åt försäljare som under längre tid innehaft plats på torget.

Kommunen får reglera torghandeln från ordningssynpunkt. Någon möjlighet att meddela föreskrifter som begränsar varuutbudet har inte införts. Därför kan varuutbudet vid torghandel endast regleras om det behövs med hänsyn till ordning och säkerhet. Varusortimentet får alltså inte begränsas av andra skäl än hänsyn till allmän ordning. Kommunen kan inte begränsa varuutbudet under hänvisning till knappheten av torghandelsplatser eller i syfte att skydda särpräglade eller känsliga miljöer.

Det är till exempel inte tillåtet att begränsa handeln till att enbart avse sedvanlig torghandel, som livsmedel, blommor och dylikt, för att låta handeln smälta in i en viss kulturell bebyggelse eller miljö.

Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd – exempelvis att alla stånd ska ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar som vagnar eller bord – kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

Stig Wiklund


6-2

2017-04-12 15:02

Lennart Andersson påminner om 6 – 2. Det går inte att glömma. Jag har knappt missat ett BoISresultat sen 1928 men intresset är dämpat när man vet att det lag som har mest pengar att köpa spelare för vinner. Det var annat på tjugotalet. Landskronas spelare som mina idoler Satte, Tjodde, Buckla, Hacke och Bergsten var från stan eller omnejden och fick inte ta betalt eller köpas.

Göran Hammarström


Trygghetsskapande

2017-04-12 14:55

För att öka tryggheten i Landskrona krävs att vi får förstärkta resurser.
Fler poliser – helst lokalt förankrade. Vi i Centerpartiet Landskrona vill utöka kameraövervakningen i områden med hög kriminalitet för att minska brotten och öka tryggheten.

Man ska inte behöva oroa sig för att utsättas för bränder, våld eller sexuella övergrepp någonstans i vår stad.

Där vill vi i Centerpartiet se:

– fler lokalt förankrade poliser
– kameraövervakning i brottsutsatta stadsdelar
– bra belysning i hela staden
– vi vill även se ett krafttag i det brottsförebyggande arbetet och ett större samarbete mellan olika brottsförebyggande enheter som skola, polis och socialtjänst m.fl.
– ett större föräldraansvar där förövaren inte är myndig.

Med dessa åtgärder hoppas jag att brottsligheten ska minska och vi ska öka tryggheten i vår stad.

Att känna sig trygg är en mänsklig rättighet.

Emma Nylander (C)


Olsson ifrågasätter ökad befolkning

2017-04-10 14:39

Trots vad övriga partier vill påskina är befolkningsökningen som fenomen inte alls synonymt med något som gynnar oss ekonomiskt. Tvärtom spår SKL att skatteunderlagets tillväxt framöver kommer att minska kraftigt vilket kommer att skapa ett hålrum mellan de tillgängliga resurserna och de kommunala åtagandena. Trots en ökad befolkning på ca 2 000 personer de senaste 4 åren, har inte skattekraften ökat.

En stor del av den kraftigt förändrade demografiutvecklingen beror på den ansvarslösa invandringspolitiken. Inte ens efter 20 år i Sverige når den invandrade delen av befolkningen samma sysselsättningsnivå som infödda svenskar. Konsekvenserna av mottagandet av människor med låg skattekraft är alltså en nettoutgift för kommunerna varför SKL beräknar att vi står inför kraftiga skattehöjningar framöver.

Direktiven till stadens nämnder inför 2018 är effektivisering/besparing och jag blir inte förvånad om vi framöver kommer att se sammanslagningar av skolklasser och barngrupper, minskad personaltäthet, längre vårdköer och en försämrad äldreomsorg om ingen förändring sker. Hos övriga partier framstår det ofta som att bostadsbristen är det enda hindret för att massinvandringspolitiken ska lyckas. Också detta är fel eftersom följden av det stora flödet av nyanlända till kommunerna också blir att investeringsbehovet när det gäller exempelvis skolor är större än någonsin. Parallellt med detta krävs mycket omfattande investeringar i infrastruktur, förskolor och omsorgsboenden.

För Sverigedemokraterna är det i sak ointressant huruvida Landskrona har 40 000 eller 50 000 invånare. Det viktiga i sammanhanget är hur stor del av befolkningen som försörjer de som inte kan stå för sitt eget leverne. Grundläggande i ett välfärdssamhälle är att det finns en balans mellan intäkter och utgifter, annars blir det obalans i vårt välfärdssystem.

Vill vi ha denna balans krävs ett uttalat stopp av invandring från Migrationsverkets anvisningar och minskade incitament för personer med behov av försörjningsstöd att bosätta sig i Landskrona, genom att strypa möjligheten till försörjningsstöd till personer utan egenförsörjning som väljer att flytta till kommunen framöver. Parallellt med detta krävs förnyade ansträngningar för att öka antalet arbetstillfällen i Landskrona och utbildningsinsatser för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Läget för Landskrona stad framöver ser inte bra ut och vi vill ta ansvar för situationen. Med en åldrande befolkning som lever allt längre krävs att vi snabbast möjligt ökar skattekraften, och slutar tro på myten om att vi behöver invandring för att klara välfärden.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Lekplatser

2017-04-10 14:30

Jag är väldigt positiv till att det ska byggas fler lekplatser i vår stad.

Jag önskar också att man ser över skolorna och förskolornas utemiljö, hur deras skolgård/lekplatser ser ut och fungerar.

Emma Nylander
Centerpartiet Landskrona


Blir det en ny finanskris?

2017-04-10 13:39

FÖRTYDLIGANDE
I min insändare på temat:
”I väntan på finanskrisen? – – – eller i väntan på Godot?” (publ 2017-04-06)
citerar jag Hans Dalborg (f.d. styrelseordförande Nordea). I sin bok ”Ansvarets sköna börda” skriver Hans: ”Utvecklingen fick sedan ett ännu aggressivare förlopp genom två avregleringar, som säkert var rätt i sak och lika säkert låg fel i tid.” beträffande utvecklingen i Sverige fram till fastighets- och bankkrisen som slog till i början av 1990-talet.

Någon har blivit nyfiken och undrat: Vilka är dessa två avregleringar?

Svaret är och nu citerar jag Hans bok (sid. 28-29):
”Den ena avregleringen var, som sagt, avskaffandet av kreditregleringen. Den hade tidigare styrts av Riksbankens hårda nypor. När kreditgivningen släpptes fri, skuttade bankerna iväg som ystra kalvar och gjorde det ena misstaget efter det andra.
Den andra avregleringen var avskaffandet av valutaregleringen. Många företag och privatpersoner lade om sina lån och lånade i utlandet till lägre ränta – men var naket exponerade inför ändringar i valutan.”

Hans tillägger på sid. 29: ”Det fanns ytterligare bakomliggande faktorer till katastrofen. En sådan faktor var ett perverst skattesystem med generösa avdragsmöjligheter, där man tog hänsyn till inflationen på ett mycket anmärkningsvärt sätt genom indexuppräkning innan man beräknade realisationsvinst.”

Hur blir det nu? Blir det en ny finanskris? Hur står det till i den finansiella sektorn och i skatteregelverket?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet
samt fastighetsägare i Landskrona och Malmö


Världshälsodagen

2017-04-10 09:25

I fredags firades Världshälsodagen.

Uttrycket ”freden, vaccinet och potäterna” tillskrivs den svenske författaren och prästen Esaias Tegner. Uttrycket myntades i början av 1800-talet. Efter freden 1809 har inte Sverige varit i krig. Potatisen kom via Jonas Alströmmer från Amerika på 1700-talet och bidrog till att mätta Sveriges befolkning. Vaccinet var smittkoppsvaccinet som ledde till att denna fruktade farsoten smittkoppor kunde kontrolleras. Tre vikta faktorer som gjorde att Sveriges befolkning växte och levde i ett relativt välstånd.

De största effekterna på den förbättrade hälsan under 1900-talet var inte utvecklingen av sjukvården. Den starka utvecklingen av hälsan var i stället möjligheten att hålla sig ren och de varma bostäderna. I och med utvecklingen av kyl- och frysteknik har vi kunnat hålla oss med en matkvalitet som tidigare inte var tänkbar. Vi lever också i ett stabilt demokratiskt, rättssäkert, öppet och fungerande samhälle.

Det är lätt att ta allt detta för givet och tänker oss att det alltid ska vara så. Någon eller några flygtimmar bort kan man folk inte säga vad man vill utan att riskera fängelse.

Ledare i länder som för krig i sammanfallande och rättsosäkra länder utan hänsyn till sin befolkning. Barn gifts bort och kvinnor son inte får inte fritt välja den hon vill leva med tyngda under klaner och sekter. Infrastruktur som faller samman i länder torka, vattenbrist och svält. 

Allt detta får förödande effekter på folkhälsan med svält, nedsatt motståndskraft, sjukdomar, epidemier och död. Hälsa är så intimt förknippad med fred, tillgång till bostäder, vatten, mat och vård.

Över allt vakar ett nära nog hjälplöst FN blockerat av konflikter mellan stormakter. I många länder finns självutnämnda ledare som agerar i eget, klanens eller religionens intresse utan tanke på dem de styr över. 

De demokratiska och rättssäkra länderna har sedan andra världskriget utvecklat ett välstånd unikt i världen. Mycket av det som utvecklats t.ex. vaccin och teknik har spridits över jorden till allas gagn.

I slutet av 1800-talet bodde författaren August Strindberg i Schweiz. Han skrev ”att det politiska systemet i Schweiz är det enda som på sikt kommer att överleva”. Våra politiker har fattat för många beslut som går emot folkflertalet och undviker att prata om problem som finns. Är det detta som vi ser början på när populistiska partier breder ut sig och länder isolerar sig från varandra? Till men för folkhälsan?

Sven Svederberg (C)
Landskrona


062

2017-04-06 14:15
Denna dag för 15 år sedan fick Helsingborg ett nytt riktnummer, 062, som under hösten ändrades till 032! Vilket fotbollsår. Får vi någonsin uppleva detta igen?
 
Björn Lind


Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser