PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Replik till Jonas Esbjörnsson

2019-10-28 09:54

Nej, Jonas, detta handlar inte om att skyddet ”systemet”. Detta var för att förklara för dig Jonas, varför att säga upp avtalet med Attendo idag inte är möjligt och hade varit destruktivt för alla parter, det vill säga Landskrona Kommun, de boende på Skiftsvägen samt Landskronaborna. Och återigen vill jag upprepa ”sakligt skäl” är alltså en standardklausul i många kontrakt och det är domstolar som avgör vad som krävs för att detta ska vara uppfyllt. Det finns alltså klausul i avtalet som gör att det kan hävas, men kriterierna för detta är tyvärr inte uppfyllda oavsett hur upprörda vi är. Om man skulle försöka skriva avtal som innefattar att kommunen kan häva detta enligt eget tycke hade det varit väldigt svårt för Landskrona kommun att skriva avtal alls oavsett om det handlar om äldreomsorgen eller något annat.

För att svara på din fråga Jonas, jag vill såklart också att vi ska ge den bästa möjliga servicen till våra äldre i kommunen. Det är självklart i min mening. Jag håller med dig Jonas att våra skattepengar ska gå till den bästa kvalitén för våra äldre och den bästa vård och omsorgen, det vill säga, inte till att betala av avtalsbrott.

Du får gärna förklara för mig om du har möjligheten Jonas, på vilket sätt att betala kostnaderna för avtalsbrott skulle ge bättre service till våra äldre, och jag vill samtidigt återigen ställa frågan som du tycks ha undvikit att svara på Jonas: Vilka garantier finns det för att servicen hade blivit förbättrad när boendet är återigen kommunalt, framförallt med tanke på att boendet var under all kritik redan innan Attendo tog över det?
Jag tvivlar också starkt på att betala avgifter för avtalsbrott hade lett till bättre service för de boende på skiftesvägen med tanke på att det hade lett till mindre pengar för kommunen.

Om vi inte kan garantera att boendesituationen efter ett avtalsbrott sker kommer bli bättre så är det vi enda vi gör är att spela på kasino med kommunala skattepengar, vilket i min mening är verklighetsfrånvarande.

Var det inte ert kommunalråd, Fatmir Azemi som tog upp frågan om lågkonjunktur? Och därefter så förslår ni att vi ska göra Landskrona kommun skyldiga till avtalsbrott med önsketänkandet att boendesituationen på skiftesvägen skulle bli bättre? Detta resonemang är ohållbart i min mening.

Staffan Blonde (M)


Matematik och moral

2019-10-28 09:38

Efter måndagens fullmäktigemöte var vi spända på de svar Torkild Strandberg hade att ge till Jonas Esbjörnsson angående Christian
Alexanderssons löneförmåner. Vi hade så gott det går och efter uppgifter i pressen räknat på hans årslön.
Lön: 141 000 x 12 = 1 692 000
Pensionsförsäkring: 35% av månadslön x 12 = 592 200
Remissfri sjukförsäkring: inga uppgifter, men enligt Skandias hemsida ligger en sådan på cirka 150 000
Tjänstebil: Här tar vi bara upp den lägre leasingavgiften på 10 000/månad
och utelämnar den laddstolpe på 5 000 som vi skattebetalare betalt,= 120 000
Total lönesumma: 2 554 000 kronor/år

Dessa summor är vad vi har hittat i press och på nätet. Rätta oss om vi har fel.

Vi tycker detta är en anmärkningsvärd utgift för skattebetalare i en kommun där det saknas 33 miljoner.
Enligt de referat vi läst av fullmäktiges möte handlade debatten mest om bilmodell och mindre om hur man ska förvalta våra skattepengar.
Frågan om huruvida TS ska ha fortsatt mandat att göra dessa avtal kom tydligen inte upp.
Inte heller redovisades i fullmäktigen de konkreta resultat tjänstemannen har åstadkommit och som kunde förklara dessa löneförmåner.

Torkild Strandberg stod fast vid att han hade förhandlat rätt och tyckte tydligen (vår tolkning) att det är så man i besparingstider använder våra skattepengar. ”Jag ville ha Christian. Han ville köra en Tesla”.
Stefan Ohlsson (SD) menade sen gammalt att ” Det ligger i sakens natur att den anställde kan begära i princip vad som helst”.
Lisa Flinth tyckte inte att det var okej att man offentligt i fullmäktige diskuterade anställningsförmåner för en enskild tjänsteman. Vi tolkar då det som att hon tycker att denna summa på drygt 2,5 milj ska man smyga med.

Det verkar inte som om någon i treklövern har funderat över det moraliskt riktiga i att ge en enskild tjänsteman dessa förmåner. Den moraliska ryggraden saknar vi också hos en tjänsteman som tar för sig så av våra skattemedel. Här visar han, enligt vår mening, hur girighetens rätta ansikte ser ut.

Avslutar med att citera Sven-Åke Olofsson (HD):
”Gamla tiders kungar och befälhavare ledde trupperna framför fronten och stupade inte sällan på kuppen. Dagens överhet lever inte lika farligt. Men trots allt vill den ha höga löner och förmåner. Inte minst politiker och högre tjänstemän”.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Svar till Staffan Blonde

2019-10-25 11:19

Staffan Blonde (M) tar i med stora brösttoner att jag verken förstår på mig avtal eller avtalsbrott. Om det är så att man skriver avtal som gör att dessa inte kan hävas när våra äldre far illa på våra äldreboende då tycker jag att det är fel. Men vad tycker Staffan?

För mig har gränsen gått för länge sedan när vi har läst att äldre människor far illa på Attendo i Landskrona. För Staffan blir det att skydda systemet i stället för att skydda människan.

För mig går människovärdet först. Men frågan är om avtalet och juridiken går före människan för Staffan?

Våra gemensamma skattepengar ska gå till den bästa kvalitén för våra äldre och den bästa omsorgen för människan. Här ligger skillnaderna mellan oss.

Jonas Esbjörnsson (S)


Jonas Esbjörnsson förstår sig inte på avtal och avtalsbrott

2019-10-25 10:08

Under interpellationen i Landskronas Kommunfullmäktige, torsdagen den 24:e oktober upprepade Socialdemokraterna med bland annat Jonas Esbjörnsson (S) och Fatmir Azemi (S) flertalet gånger att ett av våra äldreboenden i Landskrona Kommun – Skiftesvägens äldreboende drivet av Attendo är under all kritik. Flertalet gånger medgav Jan Allan Beer (L) – omsorgsnämndens ordförande att undersökningar har varit negativa, men resultatet är på väg uppåt, och att bryta avtalet är inte aktuellt då detta skulle leda till avtalsbrott och ge tunga skadestånd med högst sannolikhet.

Som svar på detta så hävdade Jonas Esbjörnsson (S) att Landskrona då har gjort ett dåligt avtal, Jan Allan Beer (L) yttrade att det krävs mycket mer, enligt förvaltningens bedömning, för att det ska vara en saklig grund för att tillåta avtalsbrott.

På detta ställde Jonas (S) frågan, om alla de äldre som har skadat sig, blivit dåligt behandlade på äldreboendet och de dåliga uppvisade resultaten inte utgör en saklig grund, vad är då en saklig grund? För det första vill jag här säga att jag kan personligen tycka att det är arrogant av Jonas
Esbjörnsson att anse att han vet bättre vad saklig grund är i jämförelse med förvaltningen och dess bedömning i frågan om saklig grund för att bryta kontrakten finns.

Jag må inte vara en advokat eller jurist, men när jag lyssnade på detta från åhörarläktaren som en student på Malmöuniversitet inom ämnet förvaltningsrätt blev jag oerhört frustrerad. ”Saklig grund” är inte bara tomma ord inom juridiken. Det är inte heller vad politiker eller medborgare tycker. Saklig grund är något som bestäms genom juridisk praxis – det vill säga med hjälp av lagstiftarnas förarbeten såsom propositioner och med avgöranden från våra domstolar, bland annat högsta förvaltningsdomstolen. Det finns alltså avgöranden om vad saklig grund innefattar, och oavsett vad vi tänker och tycker om detta så är lagen det som gäller.

Jag har personligen inte läst lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, och det hade varit arrogant av mig att försöka analysera vad saklig grund skulle innefatta inom denna lag utan kunskapen som behövs men jag kan ta ett jämförande exempel från kommunallagen som till och med berörde ett tidigare beslut från Kommunfullmäktige i Landskrona år 1993.

I fallet RÅ 1996 ref. 9 ville Landskrona kommun införa lägre färdtaxa för venborna med Ventrafiken AB i jämförelse med övriga kommuninvånare. Fullmäktige ansåg att de hade gjort ”sakliga överväganden” för att förbise likställighetsprincipen (KomL 2 kap. 2 § i dåvarande kommunallagen. 2
kap. 3 § i nuvarande), då det var betydligt dyrare för venbor att ta sig in till Landskrona och använda kommunal service i jämförelse med övriga kommunalinvånare.

Regeringsrätten (idag högsta förvaltningsdomstolen) höll inte med, eftersom den dåvarande kommunfullmäktige inte hade anfört ”sakligt skäl” för att inte låta övriga kommunalinvånare åtnjuta samma rabatt på färdtaxan som Venborna fick ta del av. Detta demonstrerar att sakligt skäl alltså
inte är något man kan debattera om, det är något som domstolarna avgör om det finns eller ej genom praxis. Om förvaltningen bedömer att det inte finns saklig grund, så bör vi lita på detta. Även om vi leker med tanken att Landskrona Kommun väljer att bryta avtalet och ta på sig kostnaden
som avtalsbrott hade innefattat, vad har Socialdemokraterna, eller någon annan för den delen, för garantier att servicen på skiftesvägens boende faktiskt hade blivit bättre om det hade återigen blivit kommunalt? Och om det inte finns någon garanti för att det hade blivit bättre, vad har Landskrona kommun, de boende på skiftesvägen, eller Landskronas invånare tjänat på att bryta avtalet, framförallt med de dyra kostnaderna som det kommer att innebära?

Staffan Blonde (M), Student vid Malmöuniversitet


Svar till Lilian Håkansson om återvinning

2019-10-22 10:37

Svar till Lilian Håkansson om P-återvinning

Lilian Håkansson skriver, att det i slam finns ämnen som vi inte vill ha i vår livsmedelsförsörjning. Vidare att vårt slam innehåller för höga halter av metaller. Det är sant, att slamkvaliteten ännu inte är riktigt uppe på den nivå, som en certifiering kräver trots de stora förbättringar som gjorts. Det är fullt möjligt nå dit, men KRAV och MP vill inte ha slam oavsett kvalitet.

VA SYD har drivit fältförsök med olika kombinationer av slam och gödselmedel i mer än 20 år. Man har bland annat funnit, att innehållet av mikroplast och läkemedel inte påverkar grödan. KRAV, MP och regeringen kräver en giftfri miljö. Det skall tolkas så, att om man överhuvudtaget kan analysera ett giftigt ämne i exempelvis slam så kan det inte godkännas. Du kan köpa ett äpple, som är fullt godkänt som livsmedel, men det innehåller kadmium. Det gör alla våra livsmedel i små koncentrationer. Är äpplet dåligt i smaken och det kastas på ett fält, så anses det ha för hög halt av kadmium.

Det finns kadmium i all mark, odlad eller inte. Globalt kan det variera mellan 300 och 3000 g kadmium/ha. I Sverige ligger vi på ung 550 g kadmium/ha. De givor och de halter, som är aktuella kan ge en ökning eller minskning med max 1 g kadmium/ha.

Att återvinna fosfor är ännu viktigare än klimatfrågan. Det finns inga alternativ. Men vi skall också bli fossilfria. En del slam runt städer, där det inte finns tillräckligt med jordbruksmark, så måste slammet brännas, men i Skåne som exempel måste slammet kunna användas i jordbruket.

Förbränning av slam kostar mer fossil energi (vi har inte överskott på biobränslen ) och förbränning av ammoniumkväve kan ge klimatskadliga utsläpp. Om vi eldar upp kväve i slammet, så måste vi använda mer gödselmedelskväve. Ammoniak produceras idag av naturgas. Det har producerats genom elektrolys av el, men det är en lång väg innan vi är där igen. Idag ökar vårt klimatavtryck kraftigt om vi bränner allt slam.
Förbränns slammet, så finns fosforn i en olöslig form i askan. Det vet vi sedan 200 år, att det inte fungerar. Det kan också vara så, att metallerna finns i askan. Askan måste processas i en form av gödselmedelsfabrik och KRAV och MP gillar inte fabriker.

Det är inte rimligt att lägga pengar på en certifiering av slam i Landskrona, om vi inte vet att det finns en marknad . Tyvärr !!

Björn O Persson (M)


Svar till Björn O Persson

2019-10-21 09:26

Fakta om slam från Lundåkra  reningsverk.
Idag klarar inte reningsverket de gränsvärde som finns för att återföra slammet till jordbruksmark.
Slammet innehåller för höga halter av kadmium, bly och zink. Det innehåller också läkemedelsrester,organiska ämnen och mikroplaster. Detta vill vi inte ha i kretsloppet för livsmedelsproduktion eller sprida det i naturen.
På regeringsnivå pågår en utredning som syftar till att fasa ut spridning av avloppsslam och ersätta med tekniker där fosforn återvinns.
Utredningen ska vara klar 10 januari 2020

Lilian Håkansson (MP)
Ordf. Miljönämnden Landskrona

*  * *

Läs Björn O Perssons debattartikel: Visst borde avloppsslammet återföras till jordbruket


Häcklandets ädla konst

2019-10-18 10:46

Med Thomas H Johansson inlägg och Lans/Nilsson slutreplik tar denna diskussion en annan vändning.
Det är demokratibegreppet, häcklande och till sist politiker.

Lans/Nilsson och Johansson har naturligtvis helt rätt, demokrati skall tåla kritik, synande och även häcklande. Även beröm som båda inläggen gör gällande.

Politiker skriver båda. Här har jag en kritik för jag anser att man är inte ärlig i sin argumentation (i alla fall Lans/Nilsson).  Jag anser att det är makthavare, inte enbart politiker, som skall synas, kritiserar häcklas och berömmas. Jag hoppas att det är det de menar för annars har ju stadsdirektören drabbats oavsiktligt. Men om det är makthavare så blir även Johansson och Lans/Nilsson även makthavare. Visserligen i en mycket mindre skala. Det är naturligtvis en ojämlik skala men den finns.

Till sist häcklandets ädla konst. Smaken är ju delad som bekant. Det som faller vissa i smaken kanske andra ogillar. Jag finner Lans/Nilssons häcklande som plumpt och elakt och inte minst ointressant. Johansson, om det är samma signatur, som skrev ”sagan” i debattinlägg på Direkten, för några år sedan, så var den mer sofistikerad, dock ganska elak.

Det ”djupa vatten” som vi har begett oss ut på handlar ju även den ton som förs här på Direkten. Ifall Lans/Nilsson, eller någon annan för den delen, tar sig hög ton i sitt häcklande, eller har fel i sin kritik så öppnar de själva upp att drabbas. Det är klart att Lans/Nilsson skall kritiseras, häcklas och även berömmas. Det är publikens dom och Landskrona Direkts redaktion som avgör när någon går över gränsen. Ju större makthavaren desto mer får man tåla men det ger inte Lans/Nilsson immunitet.

Mikael Fahlcrantz 


Slutreplik

2019-10-17 10:52

Vi vill först och främst tacka för det stöd och den uppmuntran vi fått av kända och okända, både här o på stan! : Tack!
Vi förstod nog inte hur många som håller med oss men inte heller hur  många som har ”ömma tår”.
Vi kommer att fortsätta att trampa på tår, gissla, kritisera men oxå berömma när man så förtjänar!
En demokrati som inte tåler att nagelfaras, skojas med eller på annat sätt synas i kanten är bara en skendemokrati eller ingen demokrati alls!

Håkan Lans
Lena Nilsson


Att förhålla sig till sanningen

2019-10-17 10:49

Visst är det bra om våra styrande politiker granskas. Det råder det inga tvivel om från min sida. Men granskningen bör inte vara falskheter. Det har varit mycket debatt här, men Håkan och Lena eller någon annan av deras supportrar har inte gett replik på mitt inlägg. 

Att i sitt inlägg ljuga om att TS ljuger är inte att recensera, granska eller kritisera.

Kanske kan vi gemensamt höja nivån på inläggen, annars riskerar verkliga granskningar att hamna i skymundan om trovärdigheten på debattörerna är låg.

Johan Laurin


Terrorbalans

2019-10-16 14:16

Mikael Fahlcrantz och Tony Petersson samt Johan Laurin trampar i aningen för djupt vatten när de angriper ”Lena Nilsson och Håkan Lans”. Politiker ska, oavsett partifärg, nagelfaras, kritiseras, ifrågasättas, och i viss mån även häcklas, men givetvis också berömmas. Ett grundläggande fundament i en liberal samhällsordning.

Det är när man bekvämt (läs tyst) lutar sig tillbaka klimatet börjar bli farligt på riktigt. Den som är nöjd tenderar att stagnera.

Därför uppmanar jag ”Lena Nilsson och Håkan Lans” att fortsätta analysera Landskronas lokalpolitik. Inte för att jag nödvändigtvis alltid håller med dem. Utan för att de – om uttrycket tillåts – upprätthåller en viss terrorbalans. Tystnad är skadligt.

Thomas H JohnssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser