PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

SD nej till Handlingsplan och BDT-filter

2020-02-03 14:02

Sverigedemokraterna yrkade avslag på handlingsplanen för Landskrona koloniområden samt om att förelägga kolonisterna att installera BDT-filter.

Flera tekniska aspekter kommer upp när det gäller BDT-filter och alla områden måste behandlas separat var för sig. Det är oerhört svårt att både kontrollera, administrera, samt genomföra. Ett BDT-filter kräver dessutom visst periodiskt underhåll, och man bör inte ringakta risken att det inte kommer att skötas i flera fall, antingen pga. okunskap eller helt enkelt ovilja hos användaren. Vid de fall man väljer den enklaste lösningen med låda ovan mark som ej placeras frostfritt, så ska ändå koppling till stenkista göras och kan knappast medges på befintliga kistor då de redan är för gamla eller oklart beskrivna vad gäller både volym samt funktion.

Sannolikt kommer det uppstå problem och hela processen blir för svår för Landskrona stad att överblicka. Det hela kompliceras än mer att staden, enligt gällande lag och förordningar, endast har en stödjande och granskande funktion. Staden är således inte kontrollerande utan det faller på respektive enhet att uppfylla kraven och anlita behörig konsult för uppdraget. Det verktyg som finns för staden är vite om uteblivna handlingar, dokument och korrekta processer inte uppfylls. Det är inte med i beräkningen men uppskattas som minst en heltidstjänst under hela tiden som arbeten pågår dvs. flera år. Även i framtiden kommer kontroller att behövas för att säkerställa funktionen i alla hundratals avloppsanläggningar som det faktiskt är. Regelverket försvårar detta än mer då besiktningar som kommer behöva göras med löpande intervaller, inte får göras av staden då de endast har en stödjande funktion och inte kontrollerande för att undvika jäv samt myndighetsmissbruk.

Sammantaget rör det sig om flera år och oerhört mycket rent fysiskt arbete både för staden samt branschnivå, med ett ytterst tveksamt resultat och miljövinst. Det är dock värt att nämna att en del i lagstiftningen medger kommuner att utfärda generella tillstånd för BDT, dels för att förenkla för främst fritidshusägare som kanske har skral ekonomi. Men som i detta fall utfärda generella tillstånd synes väldigt tveksamt inte minst ur miljösynpunkt. Samtidigt vältrar staden över allt ansvar på medborgaren samt skapar en potentiellt laddad situation med än mer tveksamma effekter.

Ersättningsnivåer på återtagna stugor
Samtliga stugor som återtas bör ersättas med taxeringsvärdet.

Det finns stugor utan taxeringsvärde men på Kopparhögarna ligger snittet på 89 000 kr. Vissa stugor har enligt Lantmäteriet ingen taxering och därför blir ersättningen för dessa godtycklig. Andra har värden upp mot 300 000 kr i taxering. Att inte ersätta det värdet skulle vara väldigt tveksamt ur juridisk synpunkt. Fastigheten är taxerad på s.k. ofri grund men betingar ett värde till den nivå som står skrivet. Det bör undersökas mer och hanteras av extern fastighetsjurist så att inga fel begås och blir kostsamma i efterhand.

Vem eller vilka och hur har ersättningsnivåerna beräknats? Insyn och transparens i frågan bör inte nog tydligt efterfrågas. Det är anmärkningsvärt att siffror presenteras men inte redovisas.

Att se alla koloniområden som samma sak och inte behandla dem utifrån sina förutsättningar separat, och titta på respektive styrkor, belastningar, men även tillgångar är troligen ett misstag från stadens sida.

Man kan inte vinna allt, men att ge och ta kan skapa kompromisser som är godtagbara för alla de berör.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Daniel Engström (SD)
Vice gruppledare KF


Kolonierna

2020-02-03 09:38

Här kommer en insändare som svar till : Kolonist har fått nog – säljer efter beslut i KF

Vi socialdemokraterna är måna om våra koloniområden i Landskrona, och vi vill att det ska vara ordning och reda i våra koloniområden. De är viktiga för alla Landskronabor, där de kan gå runt och njuta och uppleva de gröna oaserna.

Vi förstår besvikelsen efter måndagens kommunfullmäktigebeslut om handlingsplanen.

Anledningen till att vi socialdemokrater inte deltog i beslutet var för att vi inte har varit med under processen, under diskussionerna för att arbeta fram handlingsplanen. Dessutom var inte frågan förankrad och diskuterad med kolonisterna. Jag kommer som oppositionsråd bjuda in koloniföreningarna till gemensam dialog. För mig och socialdemokraterna är det viktigt att lyssna på alla de kolonister som berörs. Och om det blivit fel, då får vi göra om och göra rätt.

Avslutningsvis vill jag upplysa att även om vi socialdemokrater skulle röstat Nej på kommunfullmäktigemötet, så var det en majoritet för beslutet som fattades.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Svar till Claes Glader

2020-01-31 09:22

Landskrona har, liksom ett antal andra kommuner, tagit ett oproportionerligt stort ansvar för den nationella flyktingpolitiken. Vi har haft, och har fortfarande, ett betydande mottagande av asylsökande. Detta ger stora effekter på vår förmåga till en bra integration. Kommunstyrelsen har därför beslutat att undanta Landskrona från EBO. Vi behöver en paus från denna lag.

EBO-lagen gör det möjligt för asylsökande att ordna eget boende hos exempelvis släkt och vänner, och då fortfarande få sin dagersättning om 71 kr/dag, i stället för att bo på Migrationsverkets boenden. Lagen har, förutom att ett antal kommuner i Sverige fått bära stora delar av migrationspolitiken, lett till trångboddhet och segregation, då de asylsökande bosätter sig i redan trånga bostäder i socialt utsatta områden. Trångboddheten leder ofta till ekonomisk och social misär. Hårdast drabbas barnen, som exempelvis inte får plats att leka inomhus eller göra sitt skolarbete. EBO innebär sämre chans till integration, både för de nyanlända och för värdfamiljerna.

Landskronas socioekonomiska situation är ansträngd. Vi har ett övergripande mål om att bli en stad i ekonomisk och social balans – men vi behöver andrum för att kunna fullgöra våra ambitioner.

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande


Hur tänker ni?

2020-01-29 15:49

Var finns förmågan till empati hos borgerligheten i Landskrona och Sverige?

Tänk att Torkild Strandberg L går ut i Sveriges Radio, Ekot, på minnesdagen för förintelsen att Landskrona inte vill ha asylsökande! Hur tänker ni?

Landskrona var en av de städer som visade empati i krigsslutet och tog hand om människor från förintelselägren. Nu visar borgerligheten att det inte finns någon empati i deras värdegrund! Borgerligheten i Landskrona bryr sig icke om människor i nöd och behov av skydd!

Hur kommer det sig att borgerligheten i Landskrona tycker att penningarna är viktigare än människors behov av stöd och skydd? Varför bygger ni bostäder för resursstarka samtidigt som de resurssvaga inte får byta bostad?

Jag ser att Sverige och Landskrona är på väg bort från kultursamhället på samma sätt som hände i Tyskland på 30-talet. Vi vet vad som hände med förintelse och värdegrund! Vissa hade bara ett värde – de vita arierna!

Kampen för människovärdet tar aldrig paus! Empati tar aldrig paus! Empati är ett sätt att vara! Var finns de kristna i Landskrona och i Sverige som ser sin medmänniskas behov?

Hur tänker ni? Är penningarna viktigare än människovärdet?

Claes Glader


Svart till Tommy Jonasson

2020-01-28 09:54

Tommy Jonasson frågar hur man räknar fågelvägen. När det gäller gångavstånd brukar man räkna med 400 m verkligt gångavstånd som acceptabelt. För att göra om fågelavståndet till verkligt gångavstånd brukar det bli ganska rätt om man dividerar med 1,2. Då blir det 333 m. Jag har markerat 400 m på karta. Fler hushåll än de ca 300 jag angett är alltså berörda! 

Gunnar Hermansson


Svar till Stefan Olsson

2020-01-27 14:42

Du får nog dämpa ditt sossehat och sluta jubla i förtid Stefan!

Det ”initiativ” du beskriver att V, SD, KD och M gemensamt ska genomdriva för att rädda välfärden saknar gemensam budget och de pengar som då ska ”satsas” tas från andra verksamheter. Och önskemålen om varifrån och vartill pengarna ska gå/tas är vitt skilda mellan partierna.
Jag läste igenom V:s partiprogram (2020) och plockade lite av deras önskemål. En hel del (de flesta) är nog mycket svåra att svälja för dina högerkonservativa kompisar.
Här kommer några exempel (det finns många, många fler):

V vill återinföra förmögenhetsskatt, arvsskatt och progressiv skatteskala, så att de förmögna ska kunna betala mer skatt. Att M, KD och SD ska kunna gå med på detta faller på sin egen orimlighet. Det ser du när du läser deras partiprogram.
V vill skapa ett socialistiskt samhälle. Inget sådant samhälle förordas i M,KD och SD programmen. Återigen- hur ska ni enas där?
V vill höja A-kassan. Där får de svårt att övertyga er i det högerkonservativa blocket.

Ja, det var bara ett litet axplock. Men om ni tror att ni kan jämka ihop detta (och allt annat) så säger jag bara som Stefan Löfven: Ja, lycka till!
Att du inte ser detta må vara hänt, men när förståndiga människor i V låter sig lockas med i denna ohederliga allians, blir man mörkrädd.
Det ”initiativ” du pratar om kommer inte från en genuin önskan att ge en likvärdig välfärd åt alla. Den kommer från det enda mål M, KD och SD har just nu: Störta regeringen till varje pris!

Lena Nilsson


400 meter ... fågelvägen eller?

2020-01-27 14:29

Strandvägsupproret har satt sin prägel här på Planket. Exempelvis skriver Gunnar Hermansson, Humlegränden 14, i ”Öppet brev angående Strandvägen” 2020-01-20: ”… kollektivtrafik inom ett avstånd på 400 m från hållplats.”

Min fråga: Avses fågelvägen? Eller ska man räkna på annat sätt?
Någon kan tycka att jag och frågan är knäpp men när Skatteverket ska räkna så blir det viktigt att räkna rätt, meter för meter, minut för minut.

Jag har processat en hel del kring problemet ”arbetsresor” med alla möjliga transportmedel. Läs gärna Betänkande av Reseavdragskommittén SOU 2019:36. Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Tommy Jonasson
Civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

Ps. Jag har haft minst tre klienter på Humlegränden så jag är väl förankrad i geografin där ute./Ds.


Protestera högljutt

2020-01-27 12:08

Om inte Landskronaborna förstått det, är det hög tid att reagera!
Idag kommer man att klubba igenom skövlingen av första etappen av kolonierna på S:t Olofsvång.
Mycket strategiskt har de satt tidpunkten ett par år framåt, de vet att det mildrar reaktionen hos alla andra som inte har en koloni där…

Men vad vill Landskronaborna? Värna om stadens gröna och sköna ytter, eller att all ”helig” mark exploateras!?
Varför inte nyttja all mark som finns på andra sidan järnvägsstationen. Måste vara tusentalet tomter!

Samtidigt hade man talat om för alla som passerar Landskrona, att här finns möjligheter att bosätta sig, nära stationen.
Naturligtvis kommer ett helt nytt centrum att växa fram här. Måste vara det mest logistiska ur en strategisk synpunkt för Landskronas utveckling.

Stoppa det här småpåveliknande beteendet. Säg er mening på måndag! Protestera högljutt!!!
Tommy Persson


Båtlinje till Havnegade

2020-01-27 11:56

Fast jag inte bott i Landskrona sedan 1967 försöker jag med hjälp av bl.a. Landskrona Direkt hålla mig uppdaterad kring vad som händer och vad som diskuteras kring händelser och planer.

Nyligen såg jag någon som längtade efter att Landskrona åter skulle få en förbindelse till Havnegade i centrala Köpenhamn. Utmärkt idé tycker jag.
Ta kontakt med Sundsbussarna i Helsingborg och be dem stationera en av sina båtar i i Kassakroken i Landskrona. Det kanske väcker dem?

LENNART ANDERSSON


SD vill rädda kommunerna från välfärdskrisen

2020-01-24 16:38

Ett unikt initiativ tas i Finansutskottet för att rädda kommunerna från välfärdskrisen. Samtidigt stryper man Januariöverenskommelsens kritiserade reformer från MP och C. Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är överens om att mer pengar ska läggas på kommunernas välfärd – 2,5 miljarder för 2020. Detta utöver det regeringens budget för 2020 innehåller och det extra anslag som under galgen aviserats till kommunerna, som dessa partier anser vara för lite. Det betyder att M, SD, KD och V förhindra nedskärningar och uppsägningar i landet skolor och äldreboenden. Samtidigt som Socialdemokraterna slår sig för bröstet för att man lyckas ”skaka” fram 5 miljarder till välfärden, där Sveriges kommuner får dela på 3,5 miljarder. För Landskronas del innebär det 15,6 miljoner kronor, vilket är för lite och försent.

Sveriges kommuner har under de senaste åren haft omöjliga utmaningar med tanke på vilken politik S och MP fört på riksnivå. JÖK:en är skadlig för landet. Den vänder upp och ner på vad som varit klassisk folkhemspolitik. Den ger ökad skatt för vanliga medborgare och minskad skatt för de rikaste. Detta medan samhällskontraktet bryts i allt fler delar. Därför är det glädjande att M, KD, V och SD har en annan syn på välfärden och prioriterar satsningar på vård, skola och omsorg istället för skattesänkningar för de allra rikaste som Socialdemokraterna gladeligen gör för att behålla makten.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser