PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

F(L)er kvinnor i politiken

2017-08-30 08:08

Ska vi få fler kvinnor på ledande positioner i Landskrona måste vi kraftsamla. Liberalerna drar nu igång en satsning för att få fler kvinnor att söka politiska uppdrag och på så sätt bidra till utvecklingen av Landskrona. 

I maj 1919  fick vi kvinnlig rösträtt i Sverige. Sedan dess har mycket hänt. Fortfarande  finns det dock mycket kvar att göra. Alltför få kvinnor syns på ledande positioner i  politiken och i näringslivet. Därför behöver vi bli  fler. Fler kvinnor som engagerar sig i politiken. Fler som tar plats i våra styrelser.

För det är ju självklart så att det finns både män och kvinnor som är lämpade för chefskap och ledarroller. Vi behöver dock bli bättre på att uppmuntra kvinnor i Landskrona att söka uppdrag. Och vi behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns i staden.

Liberalerna vill vara med och bidra till att fler kvinnor söker sig till chefsposter och politiska uppdrag.
Därför satsar vi på att få in fler kvinnor i politiken.  

Nu öppnar vi upp våra nomineringar till kommunlistan i valet 2018. Alla som vill får nominera sig själva, eller någon annan, till Liberalernas kommunlista. Vi vill starkt uppmuntra Landskronas kvinnor att ta steget och anmäla sig. Det behövs ingen tidigare politisk erfarenhet eller kunskap i detaljfrågor, du lär dig efter hand och vi hjälper dig. Vi vill att hela Landskrona ska dra nytta av dina erfarenheter och din kompetens. Det skulle göra stor skillnad. För dig, för oss och för vårt samhälle i stort. 

Tillsammans kan vi rätta till den skevhet som finns vad gäller kvinnors och mäns representation. Tillsammans kan vi fortsätta att driva den positiva utveckling som nu sker i Landskrona.

Gunlög Stenfelt, ordförande i kommunfullmäktige (L)
Lisa Flinth, ordförande Utbildningsnämnden (L)
Lena Benediktsson, ledamot i Regionfullmäktige (L)
Camilla Knobblock, vice ordförande Liberalerna Landskrona (L)


Primärvården i Landskrona får betala för sjukhusens underskott

2017-08-30 08:03

Region Skånes politiker har bestämt att en större del av sjukbesöken ska göras i primärvården men som vanligt vet inte den ena handen vad den andra gör.

Det finns ett begrepp inom Region Skåne som heter täckningsgrad (Tg). Tg beskriver hur stor del av sjukvårdsbesöken som sker i primärvården jämfört med mottagningsbesök i andra mottagningar.

Om fler besök görs på sjukhusen, på privata mottagningar hos läkare, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer etc sjunker täckningsgraden för primärvården. Pengar måste skickas från primärvården till sjukhus och andra mottagningar.  

Primärvården har en bestämd summa att använda medan övrig specialistvård har budget som man sällan lyckats hålla. Trots en ökad budgetram på 6%  pekar enbart underskottet för Skånes universitetssjukhus mot 600 miljoner. Vem är ansvarig? Enligt svensk tradition – ingen. 

En vän ställde frågan till en regiontjänsteman i Danmark.
– Vad händer i Danmark om inte budgeten hålls?
Först förstod han inte frågan men när frågan förtydligades sa han att den som var chef i den organisation som gick med underskott skulle vara borta inom 2 månader. Därför har de inga problem med underskott.

Politikerna i Region Skåne har också öppnat upp för att teckna avtal med andra yrkesgrupper som kuratorer, psykologer, sjukgymnaster etc. På sjukhusen, även i Landskrona, har man också förstått ekonomisystemet och expanderat sina sjuk- sköterske-, dietist-, kurators- och skötare-mottagningar m.fl. Detta leder till att allt flera besök görs utanför primärvården och som primärvården får betala.

Politikerna har beslutat att ca 20% av alla mottagningsbesök ska ske inom specialistsjukvården men i motsats till vad politikerna beslutat sker en allt större andel av vårdbesöken nu på sjukhus och på privata mottagningar. Detta är orsaken till att många både privata och offentliga primärvårdsmottaggningar går med underskott.

Utvecklingen har gått mot att den vårdproduktion som kunde ske i primärvården nu sker på sjukhus och på privata mottagningar. Ett system som leder till mindre vård för pengarna. Patienter ska inte gå på sjukhusets dyrare mottagningar när behandlingen lika gärna kan ske i primärvården. 

Och än viktigare är att det måste finnas plats på sjukhuset för den patient som jag skickar in när han/hon behöver sjukhusets resurser för sin behandling.

Är det rimligt att primärvården dräneras på pengar av politiska beslut och av en svag regionledning? Mitt svar är att en stark primärvård sparar pengar men det behövs politiskt mod och en ledning med ett stark politiskt mandat. 

Sven Svederberg (c)
Landskrona o Ven


Svar till Jonas Esbjörnsson

2017-08-24 08:41

Varje människa har ett långtgående ansvar att själv tillgodose sitt behov av försörjning och boende. För kommuninvånare som inte själv har kapacitet eller förutsättningar att klara detta har socialtjänsten ansvar för att tillhandahålla akut boende. Det ansvaret tar vi naturligtvis, och har bland annat öppnat ett nytt akutboende. Men man kan inte flytta till Landskrona från städer runt omkring oss och ha förväntan att omedelbart tas om hand. Man kan inte heller lägga sin inkomst, i det här fallet en pension, på att köpa flygbiljetter till Sydamerika och sedan förvänta sig att samhället ska ta hand om kostnader för boende och andra livsnödvändigheter. Om det är detta Jonas Esbjörnsson menar, är vi djupt oeniga.

Torkild Strandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

 


Rätten till tak över huvudet

2017-08-23 08:35

Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att människor ska behöva tälta för att få tak över huvudet.
Hemlöshetens politik i Landskrona är ett större problem, som speglar samhällets och demokratins tillstånd.
Allas rätt till en bostad är en grundsten i ett välfärdssamhälle. Socialdemokraterna vill därför aktivt förebygga, förhindra och minska hemlösheten i Landskrona. Alla ska ha rätt till tak över huvudet.

Vi vet att klyftorna i samhället minskar när vi satsar på välfärden och på en solidarisk fördelningspolitik. 
Tillsammans bygger vi Landskrona helt!

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Landskronabornas val av väg

2017-08-23 08:28

Vesterstadsprojektet blev Norra Borstahusen. I stället för att närma er till Köpenhamn så har ni fjärmat er från den danska huvudstaden.

Häromdagen (2017-08-14) under rubriken ”Sverigedemokraterna avgör utvecklingen” redovisade kommunalrådet Stefan Olsson (SD) vad han och hans parti åstadkommit sedan Thord Lindholm i sin roll som ledande företrädare för SD lyckades skapa en jordskredsseger för SD här i Landskrona 2006. Samtidigt angriper Stefan Olsson (SD) Treklövern och sossarnas gamla styre har han inte mycket till övers för.

Men vad har egentligen åstadkommits under de senaste 27 åren? Vi hade borgerligt styre i början av 1990-talet såväl på riksnivå och lokalt här i Landskrona. I Stockholm satt Carl Bildt (M) som statsminister. I Landskrona styrde tjejerna Inga Jansson (FP) och Gerd Broberg-Bernström (M).

Några år tidigare hade arkitekten Peter Broberg presenterat ett ambitiöst bostadsbyggnadsprojekt: Vesterstad. Projektets tilltänkta placering markerade ett närmande till Köpenhamn. I skriftväxling med mig personligen klargör Peter sin uppfattning om varför det inte blev av . Min uppfattning har varit och är: Timing. 1991-1992 fick vi en finanskris. Med lite otur så hade projektet måst avbrytas. Senare kämpade sossarna för att för att få igång Nyhamn. Jag minns första spadtaget. Jag hade blivit inbjuden och var på plats. Peter Brobergs projekt på kartan har (hade) stöpts om och omplacerats. Det har blivit en ny stadsdel ”Norra Borstahusen”. Man har fjärmat sig från Köpenhamn.

Om nu du, Stefan Olsson, ställer dig frågan: Hur tar jag mig till Kongens Nytorv i Köpenhamn om jag bor på bästa läge i den nya stadsdelen Norra Borstahusen?

Ja, man kan ju använda en egen motor- eller segelbåt. Allmänna kommunikationsmedel finns det ju också, d.v.s. buss + tåg + eventuellt egen bil till stationen i Landskrona.

Hur lång tid tar det att förflytta sig till Hôtel d’Angleterre i Köpenhamn nu i vår tid. Där runt Kongens Nytorv finns ju många arbetsplatser. Stefan Olsson, jag emotser din kommentar och svar på frågan: Hur lång tid tar det och hur mycket kostar en resa till och från arbetet i Köpenhamn, om du bor i Norra Borstahusen? För pendlare är frågorna och svaren viktiga för eventuell avdragsrätt i deklaration.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Sverigedemokraterna avgör utvecklingen

2017-08-14 16:54

Om ett år är det val i Sverige och Landskrona, ett av de viktigaste valen på länge. Ska den politiska minoriteten återigen få nytt förtroende, eller vi ska återgå till (s)tagnation och tillbakagång?

Treklövern har försökt styra Landskrona i snart elva år, hela tiden i minoritet. Delar av den politik som förts har vi som stadens ledande oppositionsparti varit överens om, andra delar har vi varit djupt kritiska mot. Socialdemokraterna har varit emot i stort sett allt utan att ha några egna förslag, vilket är en dålig oppositionspolitik. Socialdemokraterna är ett idéparti med två idéer – att ta makten och att behålla den. 

Visste ni att:
– Engelska skolan fick tillstånd att etablera sig i Landskrona tack vare oss?
– Förstärkt elevhälsa i grundskolan för att motverka den psykiska ohälsan bland våra elever tack vare oss?
– En ny camping som är öppen året runt tack vare oss?
– En ny stadsdel i Borstahusen med ca 1100 bostäder tack vare oss?
– Flera miljoner i extra anslag för fokus på tryggheten tack vare oss?
– Fri kollektivtrafik för pensionärer 70+ tack vare oss?
– Krafttag och strukturella åtgärder i Norrestad tack vare oss?
– Landskrona vägval som är ett projekt vars syfte är att ta fram omfattande handlingsprogram för en positiv utveckling i Landskrona, kan genomföras tack vare oss?

Detta är ett axplock av vad Sverigedemokraterna har bidragit till för att förbättra och utveckla Landskrona.

Men det finns mycket i treklöverns politik som vi inte stöder. Torkild Strandberg och hans följeslagare har misslyckats med att stoppa strömmen av ensamkommande och människor med stora sociala och ekonomiska behov. Landskrona har tagit ett oproportionerligt stort ansvar för dessa grupper under många år. Brottsligheten är ett stort problem i staden, liksom skolresultaten. En alldeles för stor del av eleverna som går ut åk 9 är inte behöriga till gymnasiet. Omsorgen om våra äldre behöver också förbättras och inte drabbas av indragningar på grund av att andra områden kräver stora ekonomiska insatser.
Att bedriva en konstruktiv, kritiskt granskande politik är ett oppositionspartis viktigaste uppgift.

Därför är SD Landskronas ledande oppositionsparti – på riktigt!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Bengt Nissler

2017-08-11 14:46

Polisen måste hela tiden överväga hur resurserna ska användas och prioritera bland inkomna ärenden. Förutsättningarna här var att polishelikoptern redan fanns i luften i ett område i närheten där det skett ett brott och bedömning gjordes att helikopterns medverkan i spaningsarbetet kunde få avgörande betydelse. Därför kunde den även användas vid ett anmält inbrott där gärningsmannen precis lämnat.

Vänligen
Anneli Manelli
lokalpolischef i Landskrona


Replik till Tommy Persson

2017-08-11 10:05

Det kanske inte är endast hemlösa som behöver enkelt boende- utförsäkrade arbetslösa, psykiskt sjuka och inte minst våra unga. 

Raden kan göras lång. Vad menar Du med “konstgjorda jobb för socialarbetare” ?

Det finns ett uttryck  som säger “man talar som man har förstånd till”, hoppas du är bättre påläst än så.

Bodil Nilsson


Replik till Jonas Esbjörnsson och Eva Örtegren (S)

2017-08-11 09:10

Är det något Landskrona behöver, så är det inte fler enkla boende för “hemlösa”! Inte heller fler konstgjorda jobb för socialarbetare.
Visst har alla rätt till tak över huvudet i dagens samhälle, om man accepterar de regler som gäller och inte väljer att leva utanför samhället i övrigt.
Landskrona stad har alltid haft ett stort överskott på “billiga/enkla boende”. Nu är det dags att andra kommuner drar sitt strå till stacken. Det Landskrona behöver idag, är Bättre boende! Vilket nu i elfte timmen Landskrona kan erbjuda.
För är det något Landskrona behöver, så är det  skattekraft! Annars hamnar snart Landskrona i samma klass som Malmö. Malmö kommun är idag, vilket til en del Landskrona också är, beroende av att Andra kommuner betalar 25 % av den Kommunala “välfärden”!!
Varje dag är Malmö beroende av att andra skattebetalare än Malmös, betalar 25 % av Malmös sociala behov!
Hur kommer Sverige att se ut, om Socialdemokraterna fortsätter sin “välfärdspropaganda”?? Den “välfärden” kommer ju inte Svensson till del.

Tommy Persson
Landskronaambassadör


Bostaden, en social rättighet

2017-08-10 09:12

Allas rätt till en bostad är en grundsten i ett välfärdssamhälle. Socialdemokraterna vill därför aktivt förebygga, förhindra och minska hemlösheten i Landskrona. Alla ska ha rätt till tak över huvudet.

Under elva år med borgerligt styre och stöd av SD har det stödjande socialarbetet i Landskrona bortprioriterats.

Hemlöshet är ett sammansatt och komplicerat samhällsproblem som kräver många olika åtgärder.
Kommunen måste förbättra det sociala och förebyggande arbetet så att färre blir hemlösa. 

Vi behöver utveckla flera olika sorters boenden. Det behövs enkla former av boenden i avvaktan på en varaktig bostad liksom boenden med socialt stöd och dels olika former av ”tröskelboenden” där man successivt kan ta mer ansvar och sedan få chans till en ordinarie bostad.

Kommunen kan också göra det lättare för människor att ta sig ur hemlöshet genom att erbjuda kontaktpersoner som hjälper till i kontakten med sjukvård, myndigheter och hyresvärdar.  

Vi socialdemokrater vill satsa på välfärden.

Eva Örtegren (S)
2:e vice ordförande individ- och  familjenämnden  

Jonas Esbjörnsson
Kommunalråd för oppositionen Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser