PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

IP-trams!

2017-02-22 09:41

Sälja ut IP? Så dumt. Det kommer aldrig att ske! Om kommunledningen driver frågan så kan man lika gärna avgå med omedelbar verkan. Vill man ta död på ett spirande föreningsliv, som vi har byggt upp under många år och som har ett så högt anseende i Sverige.

Sälj hellre Stadshuset, som skulle kunna tillföra Nyhamn mervärde. Rusta upp Weibullsholm och flytta byråkraterna dit.

Bengt Nissler


IP och Karlslund till salu?

2017-02-21 14:49

Uttalande: Angående Norrestads- och Karlslundsprojektet i Landskrona

Vid ett välbesökt medlemsmöte inom Socialdemokraterna i Landskrona den 20 februari behandlades den föreslagna utbyggnaden av Norrestad och Karlslundsområdet. Vid mötet närvarade affärsutvecklare Marie-Louise Svensson från Landskrona stad som informerade om projektet.

Livliga diskussioner uppstod när det blev klargjort att kommunen avser att sälja samtliga befintliga anläggningar på och kring idrottsplatsområdet såsom ridhus, idrottshall, bad, ishall och fotbollsanläggningar.

Många frågor ställdes såsom – kommer nolltaxan för föreningslivet att vara kvar? Vad är försäljningspriset? Kommer kommunen att rea ut anläggningarna? Vilket inflytande kommer medborgare, hyresgäster och föreningslivet att ha i processen? Hur kommer den framtida finansieringen att se ut?

Frågan ställdes också varför inte de politiska partierna, hyresgäster och föreningslivet deltar i en arbetsgrupp kring projektet.

Landskrona den 20 februari 2017

Socialdemokraterna

gm/ Jenny Tillander
Ordförande Landskrona Socialdemokrater


Ang. fria bussresor för 70+

2017-02-17 10:40

Jaha, då inför man en ny åldersgräns i Landskrona. Vad är det för skillnad på en 65+ och en 70+ mer än att dom kanske är färre till antalet. Kanske har man räknat på detta för att det ska bli så billigt som möjligt för kommunen. Pensionens storlek är det ju ingen skillnad på. Undrar vem som tror att dom ska vinna röster på detta?

Leif Thorsell


Mamma Teresa

2017-02-16 09:08

Så fin gest av er. Det var nog mycket uppskattat. Jag stöttar Malvan ekonomiskt inför storhelgerna. Helst med adress till ensamstående med småbarn.

Bengt Nissler


Avgiftsfri kollektivtrafik

2017-02-16 08:58

Vi Socialdemokrater har sedan 2006 drivit frågan om grattis kollektivtrafik för ålderspensionärer i Landskrona.

Förslaget har mötts med ett ständigt nej ifrån borgerligt håll.

Vi ser hur nuvarande och kommande ålderspensionärer tillhör en generation som fortsätter ett aktivt liv även efter pensionsdagen. Det är därför viktigt att vi fortsätter utveckla våra välfärdssystem för att inte bara ge en bra vård och omsorg utan också stimulera en aktiv pensionärstillvaro.

Vi ser behovet av en utbyggd äldreomsorg och satsningar för ökad livskvalitet som prioriterad. Att öka äldres möjligheter att träffa andra människor på dagcentraler, i föreningsliv eller på stan är ett viktigt steg i att bygga vidare på välfärden och öka livskvaliteten för äldre. Vi socialdemokrater vill utveckla, inte avveckla välfärden.

Vi säger JA till gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer.

 Jonas Esbjörnsson (S)


Lärlingsjobb är vägen framåt

2017-02-14 14:43

Den svenska arbetslösheten bland ungdomar under 25 år är sedan många år den högsta i Europa. Man talar om 25 procent ibland uppåt 30 procent. Landskronas arbetslöshet är bland de högsta i Skåne, och en orsak är att många saknar utbildning. Vi kommer inte att ha råd i så många år till att försörja så många ”fripassagerare”. Ungdomarna som inte vill plugga tills de är 25 år måste tidigare komma ut i arbetslivet. De lär sig ett yrke och kan redan i unga år försörja sig själva och börja betala skatt till vårt välfärdssystem. Det finns länder som har låg arbetslöshet bland ungdomar, till exempel Danmark och Tyskland. Där kan vi hämta inspiration för ett fungerande lärlingssystem.

Nu några pragmatiska förslag till hur vi snabbt kan få ungdomar in i arbetslivet när de är i 16–18-årsåldern och inte längre vill gå i skolan: Gör det möjligt att varje ungdom när hon/han vill lämna skolan har rätt till sex månaders lärlingsarbete. Gör det möjligt att varje arbetsgivare som har minst tio anställda varje år måste anställa en ungdom i sex månader. Staten betalar lön för dessa sex månader. Den lönen ska vara en lärlingslön och vara hälften av dagens avtalsenliga lön. Arbetsgivaren betalar inget under dessa sex månader. Efter sex månader kan lärlingen stanna kvar eller söka annat jobb. I ytterligare 18 månader gäller då lärlingslönen som betalas av arbetsgivaren. Observera att lärlingslönen gäller i totalt två år. Med den här enkla modellen får ungdomarna arbetslivserfarenhet och tränar både ögon och händer. Kostnaderna blir dessutom mycket lägre än i dag. Ungdomarna får tidigt kontakt med arbetslivet och känna att de gör nytta och lär sig något. Vi måste inse att alla ungdomar inte vill studera, utan många vill arbeta praktiskt. Låt de göra det och tvinga dem inte in på en utbildning som de sedan inte har någon nytta av.

Sverigedemokraterna satsar på ungdomarna. Lärlingsjobb är vägen framåt, inte subventionerade låtsasjobb.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Bra inlägg, Torkild!

2017-02-14 08:46

Bra och intressant inlägg, Torkild. MEN – varför är alla så rädda för att diskutera med SD. Partiet finns ju och har ganska många anhängare här. Det är väl bättre att sätta sig ner och diskutera än att låtsas som om det inte finns. Allt behöver ju inte handla om partiets syn på invandring och invandrare. Det kanske kan finnas andra och konstruktiva tankar om stadens framtid där.

Bengt Nissler


Ett litet fiskeläge skymt av en stor hamn

2017-02-13 16:55

Strandlinjen och ett vackert Öresund skymda av en stor hamn!
Så blir det om man bygger ut hamnen söderut enligt förslaget till ny detaljplan för Del av Borstahusen 1:1.

Borstahusen är ett gammalt fiskeläge med höga kulturvärden och är utpekat som särskilt värdefullt i länets kulturmiljöprogram.
I Landskronas bevarandeplan från 1986 anges Borstahusen som ”Bevaringsområde” med kulturhistoriskt och miljömässigt synnerligen högt värde.
Landskrona stad har utfärdat riktlinjer för bebyggelsen i Borstahusen där man noggrant och detaljerat föreskriver hur helheten i miljön skall bevaras. I helheten ingår inte bara själva bebyggelsen utan också friytor och anslutande markområden – i Borstahusens fall stränderna, stejlebackarna, hamnen, hamnplanen och anslutande vägar.

Den utbyggda hamnen kommer att ta dubbelt så lång strandsträcka i anspråk jämfört med idag och kommer att täcka nästan hela husraden längs den södra delen av Nedre gatan. Den fria utsikten över strand och hav försvinner för de boende som berörs av utbyggnaden och för alla som promenerar längs stranden. De charmiga husen i fiskeläget kommer inte att synas från förbipasserande fritidsbåtar och kryssningsfartyg.
Den utbyggda hamnen är inte proportionerlig i förhållande till det lilla fiskeläget.
Den kommer inte att få en ”småskalig karaktär” så som det anges i Miljökonsekvensbeskrivningen. Verksamheten i en modern fritidsbåtshamn av den planerade storleken kan liknas vid en logistikanläggning med karaktär av industriområde. Med sin breda mittpir, nya teknikbyggnader och parkeringsplaner blir den för stor!

Trafiken till och från hamnen kommer att fördubblas. Den redan kaotiska parkeringssituationen under sommarhalvåret kommer att förvärras, även om en stor P-plats anläggs söderut mellan den utbyggda hamnen och stejlebacken!

Området kring Borstahusens hamn är av riksintresse för friluftslivet.
Badstranden norr om hamnen är mycket populär och en motsvarande badstrand kan anläggas söder om befintlig hamn utan att hamnen behöver byggas ut.
Samtidigt kan strandlinjen åtgärdas så att tång- och sedimentansamling motverkas.

Kan man redan nu veta hur många båtplatser som kommer att efterfrågas av dem som flyttar in i Norra Borstahusen?
Vet man hur många av de båtplatsköande som bor i eller nära Borstahusen?

Efterfrågan på nya båtplatser kan tillfredsställas i Lundåkrahamnen där det redan nu finns kapacitet för utbyggnad utan att natur- och kulturmiljö störs. Tillfarter, parkerings- och båtuppställningsplatser finns redan – alternativt går lätt att ordna.
Där kommer heller ingen att störas av trafikbuller eller mastskrammel.

Skall Landskrona bli känt som den stad som byggde bort de kulturhistoriska värdena i Borstahusen? Att bygga en oproportionerligt stor hamn i Borstahusen kan med rätta kallas kulturvandalism.

Eva Zachrisson
Arkitekt SAR/MSA


Strandberg: "Vad och inte med vem är det viktiga"

2017-02-13 09:56

En diskussion pågår, bland annat här på Landskrona Direkt, om möjliga och omöjliga konstellationer och samarbeten i politiken. Debatten borde istället handla om vad som behöver göras. Vilka är Landskronas problem och utmaningar och hur ser lösningarna på dessa ut?

Sedan 2006 bedriver vi ett tydligt utvecklings- och förändringsarbete i Landskrona. Staden var på många sätt på botten. Bidragsberoendet tycktes oändligt, skolresultaten var dåliga, det saknades helt planer för stadens framtid och utveckling, företagen flyttade, centrum övergavs och antalet tomma lägenheter var stort.

Inför denna massiva problembild, som en ny kommunledning skulle hantera, var förslagen många om att Liberaler, Moderater och Socialdemokrater skulle samarbeta i syfte att ”hålla Sverigedemokraterna ute”. Jag avvisade bestämd detta. Syftet med politiken är inte, och kan inte vara, att förhålla sig till ett visst parti. Syftet måste vara att bedriva en politik för att lämna en stad i bättre skick efter sig. Hur skulle man med trovärdighet kunna argumentera för att de, som så tydligt bar ansvaret för stadens katastrofala utveckling, nu skulle vara förmögna att lösa och åtgärda problemen? Dessutom vore det mig främmande, att säga att ett demokratiskt valt partis företrädare ska räknas bort när besluten fattas och framtiden formas.

Sedan dess har mycket gjorts och mycket hänt. Skolresultaten vänder uppåt, planer för bostäder och företag växer fram och realiseras – det är idag tätt mellan byggkranarna i Landskrona. Etableringarna, stora och små, är många. I närtid slår Biltema, Rusta och El-giganten upp portarna. I Norra Borstahusen öppnar en av Sveriges allra bästa skolor – Internationella engelska skolan, och husen växer upp som svampar ur jorden. På Jönsaplan byggs bostäder och ett nytt hotell. Det vänder för Landskrona.

Syftet med allt detta är att inte enskilda hus och byggnader. Syftet är att skapa tillväxt i staden. Tillväxt för att vår stad, som sedan länge är kroniskt bidragsberoende, i större omfattning ska stå på egna ben och kunna försörja sig själv. Att de som växer upp eller blir gamla i Landskrona ska ha samma förutsättningar som andra. Att människor ska kunna försörja sig på arbete och inte leva av bidrag. Att Landskrona stad ska ha en organisation i takt med tiden och inte en som har sina rötter flera årtionden tillbaka.

Sett mot denna bakgrund blir den taktiska fixeringen kring vem som ska styra med vem märklig. Den saknar nämligen helt frågorna om vad man betraktar som problem, vilka lösningar man har på problemen  eller vilken förmåga man har att genomföra dem. Sverigedemokraterna i Landskrona har genom sitt stöd och sin vågmästarroll bidragit till att göra Landskronas positiva utveckling möjlig. Det ger jag gärna en stor eloge för. Det är bara att konstatera att om man valt den enkla och traditionella vägen 2006, med en koalition med (S), hade inget av det som nu händer hänt. Landskronas socialdemokrati har genom de senaste tio åren med alla till buds stående medel motarbetat, förhindrat och försinkat de beslut och åtgärder som nu bär frukt. Frågeställningen borde därför, inför kommande val, istället för att handla om vem som ska göra vad med vem, handla om vad man vill med vår stad. Vad ska man göra för att Landskronas spirande positiva utveckling ska fortsätta? Har man förmågan att genomföra sina förslag? För sanningen är att om utvecklingen från 2006 hade fått fortsätta, då hade Landskrona idag varit i ett riktigt dåligt skick.

Torkild Strandberg,
Kommunstyrelsens ordförande, Liberalerna


Svar till Jenny Tillander (S) och Jonas Esbjörnsson (S) "Ordning och reda i välfärden"

2017-02-10 11:47

Som en eftergift till Vänsterpartiet har regeringen sjösatt en utredning som ytterst syftar till att avskaffa valfriheten och införa ett offentligt monopol inom välfärdens verksamheter. Det förslag till vinsttak som Välfärdsutredningen har presenterat (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78) kommer särskilt att slå hårt mot de små välfärdsföretagen och därmed mot mångfalden. Förslaget säkerställer inte kvaliteten i verksamheterna, blir kontraproduktivt och bör inte genomföras.

Sverigedemokraterna har ställt sig negativa till detta. Om Civilminister Ardalan Shekarabi får sin vilja igenom tvingas populära verksamheter läggas ned med negativa följder för personal och brukare. Utredarens egna adjungerade experter har till och med tagit avstånd från hur deras arbete använts. Några av de mest populära skolorna i Sverige drivs i privat regi. Den kanske mest populära heter Engelska skolan och i utredningen målas den upp som ett hot eller ett problem. Den ideella sektorn drabbas likaså, då vinsttaket är formulerat på ett sådant sätt att även företag som inte får plocka ut vinst omfattas av det.

Regeringen vill få debatten att handla om ett vinsttak istället för det som verkligen betyder någonting, nämligen kvalitet, tillgänglighet och brister i vård, skola och omsorg. En av nackdelarna med förslaget är det uppenbara övergreppet på den marknadsekonomiska modellen i sig”, förslaget luktar kommunism. Om förslaget läggs fram är det en tydlig avsikt om att återinföra planekonomin i välfärdssektorn. Det vore ett säkert recept för lägre kvalitet, sämre resursutnyttjande, och mindre valfrihet – precis tvärtemot vad välfärden behöver. Istället för att angripa de populära alternativen borde vi lära av dem och arbeta för att försöka höja lägstanivån både i privat och offentligt drivna verksamheter. För att kunna erbjuda medborgarna valmöjligheter är det av central betydelse att se till att det finns en mångfald på marknaden. Utan mångfald, ingen valfrihet.

För hur många vill bara ha ett bilmärke eller bara en affärskedja att välja mellan?

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser