PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Stefan Olsson

2019-04-15 10:55

Tackar för ditt svar och dina offensiva ställningstagande!
Här helt överens med dig om dessa eventuella IS-återvändare som kanske begått mycket grova brott i Syrien. De bör om de nu återkommer ställas 
under uppsikt och beivras för sina eventuella brott. Det är skrämmande att dessa återkommer till Sverige, alla dessa som är både traumatiserade och grovt  indoktrinerade.
Vad gäller övriga partier i Landskrona skulle stadens invånare säkert  uppskatta samma klargörande synpunkter som SD och Stefan Olsson här framfört..
Terrorister och deras anhängare hör inte hemma i vårt samhälle, det  hoppas jag alla kan ställa sig bakom?!
Ställningstagande från övriga partier ser  jag fram emot.

Kjell Andersson


Ställningstagande kring IS-återvändare

2019-04-11 15:58

Svar till Kjell Andersson

IS-resenärer har börjat återvända till Sverige. I dagarna har debatten tagit fart på allvar. Hur Sverige ska hantera denna situation borde ha klargjorts för länge sedan.

Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Landskrona stads område och våra invånare. Enligt Säpo har tolv kända män som är IS-återvändare återvänt till Sydsverige sedan 2012, varav minst en har återvänt till Landskrona. Landskrona är en av 41 svenska kommuner som måste förbereda sig på en situation med ett ökat antal IS-återvändare. Landskrona stad kommer inom kort att bjudas in till ett möte med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att diskutera gemensamma strategier.

 Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen och regeringen.

Landskrona stad bör därför tillskriva regeringen i frågan. Vi bör påtala att hanteringen av återvändande IS-terrorister ytterst är ett statligt ansvar. Det är inte rimligt att landets kommuner med sina begränsade förutsättningar ska hantera människor som gjort sig skyldiga till fruktansvärda brott. Detta måste åvila staten. Därför föreslår vi att Landskrona stad snarast tillskriver regeringen angående statens ansvar för återvändande IS-terrorister. 

Undertecknad har dessutom lämnat in en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande Torbjörn Brorsson, om att Landskrona stad ska implementera samma arbetssätt som Stockholm stad. Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare. Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS. Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

Även Landskrona är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att individ- och familjeförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis och åklagare och att det skapas en rutin kring detta. Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över Individ- och familjeförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


IS-återvändare

2019-04-11 10:09

IS är i stort sätt besegrade i Syrien och nu väntas många tillbaka till Sverige för att åter ta del av vår välfärd. Säpo har bl.a. nämnt Landskrona som presumtiv mottagare av  dessa personer.
Skulle gärna vilja veta hur bra Landskrona har koll på hur många som  lämnade staden för Syrien och sedan eventuellt återvänt. Har Ni någon som helst beredskap eller  strategi för dessa?
Skulle vara intressant för många i Landskrona att få info och åsikter  från någon av de styrande i staden, kanske Stefan Olsson eller Torkild Strandberg känner sig manade!

Kjell Andersson


Fartkameror

2019-04-08 09:39

Stort tack till Socialdemokraterna för att ni tar tag i det där med fortkörning och trafiksäkerhet. Fartkameror är en bra början!

Lena Nilsson
Håkan Lans


Oinskränkt makt i Landskrona

2019-04-04 12:30

Bravo – Håkan Lans, Lena Nilsson, Lennart Larsson och Örjan Kärrsgård !
 
Så sant så sant. Men grunden till att Landskrona nu tydligen skall styras som ett företag av en kommersiell, kamratutnämnd och falsk Odysseus är främst att den inre fienden lyckas dölja sig bakom diverse politiskt trams av avsevärt lägre dignitet..
Uttryckt i lokala partitermer – enbart därför att det i princip bara är L som accepterar SD (och dess relativa storlek) – kommer nu mer eller mindre all demokrati på lokal nivå ersättas av AUTOKRATI dolt av ett s.k. liberalt skynke.
 
Utan minsta önskan om att stänga ännu fler kaféer och pubar – Heja BoIS !

Pontus Eriksson


Sprängningarna i Landskrona

2019-04-04 11:23

För tredje natten i rad, denna gång 04.30, skallrade våra fönsterrutor här hemma. De sprängningar som görs på olika ställen i vår stad, men företrädesvis i de centrala delarna, har pågått under lång tid och nu börjar konsekvenserna visa sig.
Vi har grannar som valt att flytta eftersom deras barn inte kunnat somna på kvällen av rädsla för nästa smäll. Landskronas rykte, som stadigt blivit bättre, är i fara när mäklare får frågor om sprängningarna under lägenhetsvisningar och vanliga hyggliga människor bara går och väntar på nästa smäll.

Jag inser förstås att kommunens möjligheter att lösa problemet är begränsade. Polisen är, tyvärr, förstatligad och förefaller lida svårt av sina interna problem. Men när medborgarna börjar känna vanmakt inför ett problem som samhället inte kan skydda dem från eroderar grunden för det samhällskontrakt som man trodde fanns. Hade vi bott i en stad i USA har jag svårt att tro att sheriffen skulle bli omvald nästa gång

Vi betalar skatt för skydd, vård, skola, och omsorg och när detta eller delar av det inte fungerar spiller missnöjet över på alla aktörer, till och med på dem som inte har jurisdiktion i saken. Olika aktörer kan säga att det är “oacceptabelt” hur många gånger som helst men när det smäller nästa gång kommer tio medborgare av tio att önska sig konkreta åtgärder istället för tomma ord.

Jag förstår att alltså att vi på kommunal nivå har högst begränsade möjligheter att påverka polisens arbetssätt och prioriteringar, men vilka löften och avsiktsförklaringar vi än får så kan konstateras att; Det fungerar inte! Givetvis skall vi arbeta förebyggande, ingen tycker något annat, men jag får för mig att det är lite för sent när det handlar om den eller de individer som spränger just nu. Trygghet, ordning och reda får inte bli ljumma förhoppningar, att förebygga brott är bra, att beivra brott och lagföra brottslingar är nödvändigt.

Lars Lindblad
Landskrona


Ska Landskrona drivas som ett företag? 

2019-04-03 09:05

Rubriker som ”Mannen som håller i trådarna”, ”Vem håller i trådarna”, ”Vem ska styra i en kommun”, ”Treklövern vill ge Landskronas koncernbolag mer makt”, ”Det handlar om demokrati och mångfald, mina herrar”, ”Ge mig en förklaring”, ”Man börjar bli rädd” osv har varit en följetång i Landskronaposten allt sedan 2013. Både i form av grävande journalistik, artiklar och ”Min mening”. 

”Är kompetens någonting att frukta” kom som genmäle med häpnadsväckande formuleringar. (LP 26/3 2019) Förutom Torkild Strandberg (L) stod här även Börje Andersson (-), som mest hållit sig bakom kulissen i snart ett decennium, som undertecknare. 

Den senaste debattet startade genom att Landskrona Stadshus AB, som är koncernbolag, inte ansågs kunna styra de kommunala bolagen till att generera tillräckligt stor vinst. ”En kommun är inte konstruerad för att styra kommunala bolag” säger Torkild Strandberg. (Intervju i LP 14/3 2019). Ett beslut i Kommunfullmäktige den 1/4 2019 ändrade 14 bolagsordningar i ett slag. De som nu utser ordföranden i de kommunala dotterbolagen är inte längre de folkvalda utan Landskrona Stadshus AB där Börje Andersson tronar på den absoluta toppen. Toppen av ”Keops pyramid”?! 

För inte allt för länge sedan ifrågasattes om kommunal verksamhet över huvud taget skulle få drivas i bolagsform. Minskad demokratisk insyn från medborgarna, minde offentliga handlingar för medier att granska liksom att anställningsavtal inte tillät missförhållanden att påtalas utåt anfördes som argument. 

Nu tar Börje Andersson (och Torkild Strandberg) koncentrationen av makt steg för steg mot nya svindlande höjder. Styrsystemet är på plats men utan kalibrerad höjdmätare. Vem ska nu granska hur val av ordföranden sker i praktiken. Ledare med ett så avgörande inflytande över hur de kommunala bolagen verkar. Hittills förefaller det vara legio med internrekrytering av dem som redan lärt rätta in sig i ledet. Frågan om jäv blir alltid mera problematisk då politik och näringsliv förenas. Börje Andersson har för övrigt 17 bolagsengagemang. Vem granskar att informella kontakter och ”svågerpolitik” inte tar överhanden? Detta sagt även om Torkild Strandbergs mor inte längre sitter i stadsbyggnadsnämnden. Vad blir garantin för mångfald och olika perspektiv? 

De bolag som bör vara kommunala är till för att ge oss medborgare service. Primärt inte för att generera maximal ekonomisk vinst. Det handlar här inte bara om vad som åstadkoms utan också hur, om medbestämmande och om vi- känsla. Demokrati kostar en del pengar men har alltid visat sig vara det bästa styrelseskicket över tid. 

Landskrona är inne på en farlig redan upptrampad väg. Här finns tyvärr en lång, trist och cementerad tradition av att ”Statshuset” styr, eller rent av ”beskyddar”, och att det inte är någon mening att bry sig. Hur långt kunde någon avancera utan partibok under den socialistiska eon när Landskrona var mera eller mindre än enpartistad? ”Kompetensen” att ta över denna maktstruktur fanns och finns. Vill du ingå i den? 

Enligt Strandbergs resonemang borde då inte hela Landskrona stad styras som ett företag? Som Konsekvens borde Torkild Strandberg genast ersätta sig själv med någon mycket erfaren och framstående person inom näringslivet. Vad sägs om Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen? 

Örjan Kärrsgård

Läs mera:

(Grävande reportage från 2013)

Vi är inte bara oroade,vi är rädda!!

2019-04-02 09:43

Fullmäktiges beslut igår att ge högsta makten över stadens koncernbolag till företagare ger oss rysningar. När Strandberg trots en stark opinion helt frankt förklarar att “allt är klappat och klart” får vi en obehaglig känsla av att befinna oss i Orbans Ungern eller Erdogans Turkiet. 
Det känns som om demokratin är allvarligt hotad i Landskrona kommun. 

Vad händer nu? Ska vi få fler hemliga upphandlingar där företagare skor sig på våra skattepengar? Vi kan inte heller se att vi kommer att kunna påverka tjänstetillsättningar och andra kommunala poster. Allt ligger i händerna på en styrande politiker och en företagare med hemlig politisk hemvist samt de medhjälpare de tillsatt. 

Hur stor kontroll har kommunens jurister över att allt går rätt till? Eller är de också “handplockade”?

Viktig dagordning får bara publiceras i en enda tidning och om vi såg rätt så var den inte fullständig där heller. Vad kommer sen. Vad får vi publicera, hotas tryckfriheten i framtiden Så här började demokratin strypas i diktaturer allt för många gånger i historien. 

Har de glömt att även om liberal betyder fri/frihet, att tänka och leva fritt. Och istället tror att det betyder frihet för politiker göra precis som man vill?
Man börjar bli rädd. 

Lena Nilsson
Håkan Lans


Vem styr i en kommun?

2019-04-01 10:00

Det kommunala självstyret ger stor frihet att bestämma om verksamheten. I varje nämnd måste ärenden behandlas enligt vissa regler.

Du kan göra din röst hörd genom att engagera dig i ett politiskt parti, eller genom att hålla kontakt med en eller flera politiker och se till att de vet vad du tycker i olika frågor. Tänk på att utan delaktighet i vardagspolitiska frågor vet de folkvalda inte vad du tycker i olika frågor.

För att Landskrona skall bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter och kunskap.

Ovanstående står ordagrant att läsa på KOMMUNENS hemsida. Om detta kan man säga att Torkild Strandberg (L) och Börje Andersson (-), ordförande i kommunstyrelsen respektive stadsbyggnadsnämnden, läst men inte förstått. Därför kan de inte se något fel i att rekrytera näringslivsfolk till politiska uppdrag. ”Vi, Torkild Strandberg (L) och Börje Andersson (-), har ”aktivt valt att leta efter personer som har kunskaper och erfarenheter i bagaget, som stadens bolag och därmed skattebetalarna kan ha nytta av.” 

”Allas erfarenheter och kunskap” är något som man bara säger, då kunskap och erfarenhet uppenbart saknas i Landskrona. Torkild Strandberg har tidigare antytt en besvikelse över att kommunens nya byggprojekt i stort sett bara inneburit en omflyttning av boende i kommunen. Därför är det kanske rimligt att rekrytera personer från andra städer för att inta maktens boning så att skattebetalarna i Landskrona framöver skall få full valuta för sina pengar. Möjligtvis kan man invända med att stadsplanering ytterst handlar om att väga olika intressen och perspektiv mot varandra och att söka en balans. Och att väga mellan olika och ibland motstridiga perspektiv för att införliva och förena ekonomiska, politiska, ekologiska, sociala och estetiska dimensioner i planeringen. Med detta resonemang är man tillbaka till vad som sägs på kommunens hemsida.

Varför inte låta de folkvalda tillsammans med intresserade invånare inta sina platser uppe på åhörarläktaren vid fullmäktigemötena. Inte ens de kommunala tjänstemännen tycks platsa i er beskrivning vad gäller kompetens och kunskap. De folkvalda kan bjudas på kaffe och macka i pausen för visat intresse medan de som har den reella makten, dvs nyrekryterade näringslivsfolk sitter nere i fullmäktigesalen.

Lennart Larsson


Att bygga sitt varumärke!

2019-03-29 10:56

Vi har väl alla mött dem, på arbetet eller i kontakt med företag och föreningar, de som lyckas övertyga alla om sin egen förträfflighet. De framhäver ofta sin egen storhet och hur rätt de har i det de vill framhäva. De bygger ofta sin framgång genom att på samma gång nedvärdera andra och ofta börjar de med att liera sig med chefen. Vi andra är gammalmodiga menar de och de re/presenterar då det nya rätta.

Det kan vara lärarstrebern i skolan som smilar mot rektorn och anförtror hen någon ny “trend” (förmodligen helt ute inom ett halvår) som är “det enda rätta” – något som de andra kollegorna,enligt strebern,  inte begriper, för de representerar ju “det gamla” och “det dåliga”.  Så får de andra att känna sig mindervärdiga och ute. Förmodligen får strebrarna en förstelärartjänst, högre lön och mer makt över kollegors arbete. De som inte vågar hävda sig samlas runt strebern, runt köttgrytan i hopp om fördelar. Här glöms ofta viktiga värderingsfrågor, samarbete och gemenskap bort.

Eller företagsledarna som under 80-talet hävdade (mest med borgarpressens hjälp) att de enda viktiga personerna i samhället var företagarna. Gräddfiler skulle minsann skapas för dessa viktiga män. Business-class på flyget, privata sjukförsäkringar etc, etc. Tidningsreportage publicerades om dessa män, även “hemma hos”. Tänk de klarade av att läsa sex-sju nyhetstidningar på morgonen, innan arbetet. Vi andra skulle skämmas. Varför hann vi inte detta innan morgonens arbete på sjukhuset, skolan eller på fabriken. På företagen lyssnar strebrarna naturligtvis, redan i startgroparna att stiga i rang, tjäna mer och försöka efterlikna “de stora”. Samling runt köttgrytorna igen!

Vi undrar hur en politiker bygger “sitt” varumärke, till exempel i en kommun.
Förmodligen arbetar de lite långsiktigt, lierar sig med pressen. Ber dem skriva illa om den politiska motståndaren ofta och mycket. Ber dem skriva lite positiva reportage om dem själva och om hur bra just hens politik är, ofta och mycket. Banka in budskapet dag för dag tills ingen ifrågasätter om det möjligtvis är hen som för en dålig politik. Utan blir långsamt övertygade om att den politiska motståndaren har fel, “är dålig och gammalmodig”. Om det är en borgerlig/högerkonservativ politiker finns ju pressrelationerna nära och sen fjäskar hen för företagarna, bygger relationer och vips är det en sanning att hen är en “coming person”. Kanske har hen en bra coach som rådgivare. Coachen råder kanske hen att bara synas och höras i positiva sammanhang. Undvika att skylta när det gäller att svara för obekväma beslut, att då istället skicka fram underhuggarna i partiet/alliansen.
Göra stora och extremt många valaffischer, där hen ler fryntligt med positiva budskap i bakgrunden. Om valet vinns samlas många runt köttgrytan. Till exempel företagaren/tjänstemannen som  skiftar från “Röde Olle” till “Blå-Olle” och då samsas med andra kameleonter, som sviker sina väljare efter valet och blir “politiska vildar” för att komma åt köttgrytan/makten och kanske få lov att kalla sig “en frisk fläkt”. Men också dem som sviker sina väljare genom att hoppa till annan politisk ståndpunkt och andra värderingar. Nu samlas de alla runt makten, samarbete med motståndarna är uteslutet för dem. Internt gör de kanske upp om viktiga beslut. Ifrågasätter om insyn i kommunala bolag av den obildade menigheten behövs, om dagordningen inför kommunfullmäktigemöten verkligen skall vara fullt synlig för alla etc, etc . Kommunala tjänstemän och direktörer anställs, noga utvalda. Kanske blir det så att en tjänst kan vikas för en bekant eller bekants barn och kanske kan en upphandling vinnas genom att en företagare har större insyn i upphandlingsprocessen än andra.  Samarbete, diskussion och det viktiga ordet demokrati försvinner mer och mer. Ja, så kan det gå om inte haspen är på.

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser