PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Vill kommunen ha bort torghandeln?

2017-09-29 13:17

En torghyra som tidigare kostade 5432 kronor för 18 kvadratmeter höjs till 10 000 kronor, en höjning på över 90%.

När kommunen i Landskrona fick bakläxa av Länsstyrelsen på torghandelsstadgan tog kommunen beslutet att ändå tillämpa de otillåtna föreskrifterna trots att dom strider mot ordningslagen. Kommunen beslutade även att höja torghyran med över 90%.

När hänsyn tas till öppettider och antal dagar som torghandeln får bedrivas jämfört med den bofasta handeln kan man konstatera att det i skrivandets stund finns lediga affärslokaler i centrum som har en billigare kallhyra per kvadratmeter än den som torghandlaren får betala.

Det är stor skillnad att bedriva handel från en bit oskyddad mark på torget, med ett sortiment som kommunen (i strid mot ordningslagen) har begränsat, jämfört med den bofasta handelns försäljning inomhus i en ombonad och skyddad miljö. Något som rimligen borde återspeglas i hyrans storlek för torghandeln.

Förändringarna tyder på att det finns krafter som vill få bort all torghandeln i Landskrona, krafter som styr kommunens beslut.

Stig Wiklund


Svar och fråga till Stefan Olsson

2017-09-28 15:03

När vi i från oppositionen ställer frågor till den styrande treklövern så svarar Sverigedemokraterna. Men det intressanta är att Sverigedemokraterna försvarar privatiseringen och slår vakt om valfriheten. Men valfrihet för vem?
Är det så att valfriheten är som bäst när skolan, sjukvården och äldreomsorgen privatiseras och går med vinster av våra gemensamma skattepengar?
Delar Sverigedemokraterna Liberalernas, Moderaternas och Miljöpartiets uppfattning att besparingarna genom privatisering har höjt kvalitén i äldreomsorgen i Landskrona?

Jonas Esbjörnsson (S)


Torget en runda till

2017-09-28 13:06

Tack Stig Wiklund för en informativ text om rättskraven för att göra förändringar i torgverksamheten. Efter att ha läst och begrundat ökar ju förvåningen över kommunens sätt att agera. Nog tusan har man juridisk kompetens väl insatta i ämnet att rådfråga inom kommunen. Nä det är handlar nog inte bristande kunskaper, skälen är säkerligen andra.

Det är kanske som min sagesman påpekade, som jag hoppas framgick av min tidigare text, att någon anser att det är fel publik som besöker torgdagarna. Och besökarna står inte i samklang med deras intressen. Har man förvaltningskontakter kan man väl alltid föreslå, flytta över loppisverksamheten till grusplanen, fräscha upp själva torget så kan vi nog locka hit en annan och för oss mer intressant publik.

Det är väl så att den här stan har god erfarenhet av hur man gör sådana här förändringar.  Som till exempel så har man ju lyckats att få en bostads marknad i balans sett med hyresgästögon, till att bli en bristmarknad.  Riva några bostadshus, omvandla bostäder till förvaltningar och skolor, kräva att fastighetsägare inte hyr ut till folk som saknar egen arbetsinkomst och uppmanar till renoveringar ut och invändigt av hyresfastigheter. Så nog har man erfarenhet i omvandlingar som leder till folkomflyttning.

Helt utanför ämnet, bostadsbrist är en nödvändighet för att kunna genomföra byggnationen av det havsnära, bostadsköparna måste garanteras en marknadsmässig prisökning på sina köpta bostäder och ett bostadsöverskott gynnar inte direkt sådana intressen.

Arne Nilsson


Politikers ansvar

2017-09-27 16:27

Det är uppenbart att Landskronas politiker och nämnder behöver upplysas om att ni enligt arbetsmiljölagen samt SKL har följande ansvar i lag: Som politiker i fullmäktige och nämnd är man den yttersta representanten för kommun och landsting som arbetsgivare. 

Politikerna i fullmäktige ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Som nämndpolitiker SKALL man se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Bland annat ska arbetsgivaren bedöma risker för ohälsa i verksamheten, riskerna ska sedan åtgärdas och följas upp. Det systematiska miljöarbetet ska ske i samverkan med personal och skyddsombud. Arbetsgivaren är kommunen som juridisk person. Ytterst är det en styrelse eller nämnd med valda politiker som är verksamhetsansvariga och har arbetsgivarrollen och därmed arbetsmiljösvaret. 

Alltså, ni är var och en juridiskt ansvariga för varje enskild medarbetare under den förvaltning som respektive nämnds ledamöter är delaktiga i. Det är uppenbart detta inte verkar vara känt av flertalet i staden då svaret på arbetsmiljö-relaterade frågor oftast blir “vi är bara fritidspolitiker och kan eller får inte göra något i ämnet”. Folkvalda politiker är oavsett om det som heltids eller fritidspolitiker skyldiga att lyssna på medborgarna och ta till sig och eftersträva att i alla sammanhang sätta människors bästa i främsta rummet. Om man inte delar den  inställningen kanske man ska fundera över sitt uppdrag och sin inställning till människors hälsa.

Thorvald Lidner

 


Människors valfrihet före ideologin i en partibok

2017-09-27 11:38

Precis som Jonas Esbjörnsson påpekar har SD varit med på beslutet att konkurrensutsätta äldreboenden i Landskrona. Detta för att vi är för valfrihet.
 Istället för ett vinsttak/vinstbegränsning vill SD att skolor som vill ta ut vinster först måste lägga upp en buffert som ska kunna säkerställa att de kan slutföra undervisningen av eleverna om offentliga medel dras in. Vi politiker ska inte bestämma åt föräldrarna i vilken skola deras barn ska gå i. Den sortens socialism är jag djupt allergisk mot. SD vill i stället värna om kvaliteten, för om du håller en hög kvalité, minst lika hög som de offentliga alternativen, har jag inga som helst problem med att företag tjänar pengar. Det vi behöver är ett tydligt regelverk, en tillstånds- och en tillsynsmyndighet, och en gedigen kvalitetsuppföljning. Det betyder att man som privat företag inte får ta en vinstutdelning innan man har byggt upp en tillräckligt god buffert som garanterar långsiktigheten. Vi ska slippa det som vi såg för några år sedan att när eleverna gick till skolan på morgonen så hade skolan gått i konkurs. Därför förespråkar vi en buffert före vinst, en slags stabilitetsfond innan man får göra en vinstutdelning.

År 2005 infördes bolagsformen SVB, en aktiebolagsform med särskild vinstbegränsning. Här var det tänkt att verksamheten primärt skulle drivas i andra syften än att ge aktieägarna vinst. Reglerna innebär att vinstutdelning enbart fick omfatta motsvarande statslåneräntan plus en procentenhet. Resten skulle oavkortat reinvesteras i verksamheten. Inom skolans område har fem företag därefter fram till idag, registrerats som SVB-bolag. Ett av dem bedriver alltjämt verksamhet, tre är nedlagda och ett gick i konkurs. Om man ska dra erfarenheter av det, så är det av allt att döma svårt att bedriva verksamhet om man inte kan attrahera kapital.

Jag tvivlar på att S ens själva tror på vinsttak. Esbjörnssons argumentation handlar om populistiskt röstfiske med fett bete i grunda pölar. Det som skrämmer mig mer är att Socialdemokraterna vill styra människors val av skolor och omsorg. De sitter i knät på Vänsterpartiet som klart och tydligt inte övergivit tanken på planekonomi där ingen får tjäna mer pengar än någon annan och där staten bestämmer över individen och dennes val. För oss Sverigedemokrater är människors möjligheter till valfrihet viktigare än en ideologi i en partibok. Socialdemokraterna brukar alltid hävda att det var deras parti som byggde välfärden i Sverige, men de glömmer att det var bl.a riskkapitalisterna inom Wallenbergsfären som finansierade den.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Treklövern snedvrider debatten

2017-09-26 11:01

Frågan är om Treklövern slår svenskt rekord i konsten att snedvrida debatten. Men tydligt blir det när företrädare från Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet beskriver privatiseringen som besparingar i äldreomsorgen och att man inte hade klarat privatiseringen utan Sverigedemokraterna.

Vilket blir nästa äldreboende att sälja ut? Vilken skola står näst på tur i er privatiseringsiver att säljas ut på marknaden?

Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar. Vissa verksamheter är olämpliga för vinstjakt, som vård, skola och omsorg. 

Vad regeringen föreslår är en vinstbegränsning som syftar till att stoppa läckaget av skattemedel till privata konton och se till att strävan efter privat vinst inte tillåts gå ut över brukare, personal och kvalitet. I vårt land har vi de senaste åren tyvärr sett allt för många exempel på detta.

När äldreomsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet. Pengar som blir över går tillbaka till verksamheten. 

En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar – inte för att göra vinst. 

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Välfärden i högsätet för treklövern

2017-09-25 16:31

Omsorgsnämnden i Landskrona har under de gångna tre året beslutat att upphandla två äldreboenden, Kassakroken och Skiftesvägen, att nyupphandla Segergatan och två LSS-boenden. Detta har kunnat genomföras trots motstånd från vänsteroppositionen men med stöd från Sverigedemokraterna.

Att som Jonas Esbjörnsson (S) hävda att detta är ett tecken på att vinst går före välfärd är djupt felaktigt och speglar en stor okunnighet. Märkligt är också att många S-styrda kommuner bejakar privat drivna äldreboenden. Men inte i Landskrona – här säger (S) som vanligt nej, nej och åter nej.

Segergatans äldreboende, som drivits av Attendo, har varit en succé. Enligt Socialstyrelsens stora årliga undersökning har Segergatan ständigt kämpat i toppen när det gäller brukarnöjdhet. Förra året tog vårt kommunalt drivna boende, Solbacken, hem förstaplatsen, tätt följd av Segergatan. Den som besöker Solbacken kommer snart att märka den stolthet som finns över att vara Landskronas bästa äldreboende. Samma kampvilja finns hos Segergatan som kämpar för att återta förstaplatsen.

Detta är ett exempel på sund konkurrens som gynnar de boende.

Men enligt Esbjörnsson går ju vinsten före välfärden för de privatägda företagen. Sanningen är att stadens kostnader för att låta Attendo driva Segergatan är ca 10% lägre än vad våra egna kostnader hade varit. Denna besparing är nog så viktig. Vi i omsorgsnämnden behöver så väl pengarna till våra andra verksamheter. Men huvudsyftet är inte att spara pengar. Det är att ge våra brukare så bra boenden som möjligt.

När det gäller hemtjänsten har Landskrona under några år bara haft två aktörer på marknaden: Stadens verksamhet och det privata företaget Aktsam. Till vår glädje knackar nu flera andra företag på dörren och vill etablera sig enligt LOV (Lagen Om Valfrihet). LOV innebär att staden inte ger några som helst garantier när det gäller antalet brukare som vill anlita företaget. Det är helt upp till den enskilde att bestämma om han eller hon vill anlita stadens hemtjänst eller någon privat entreprenör. Brukarna kan också när som helst ångra sitt val. Det kallar vi för riktig valfrihet och att arbeta för våra brukares bästa.

Jan Allan Beer (L) ordförande ON
Ingrid Jerlsten (m) 1:e vice ordförande ON
Angelika Andersson (mp) ledamot ON


Tystnad

2017-09-22 15:38

För en vecka sedan skrev borgerliga företrädare att vinst ska gå före välfärd.

Då ställde jag ett antal frågor och redogjorde varför vi Socialdemokrater tycker att välfärden går före vinst.

Men svaren uteblev ifrån borgerligheten så jag tänker ställa frågorna igen.

Varför är det viktigt för er att Landskronabornas skattepengar ska gå till vinster i stället för att höja kvalitén i äldreomsorgen, skolan och sjukvården?

Aktiebolagen har som uppgift att maxa avkastning till aktieägaren. Är det viktigare än att låta fler barn få en bättre skola?

Dessa svar är ni skyldiga Landskronas medborgare som skattebetalare.

För oss Socialdemokrater går vår gemensamma välfärd före vinst.

Därför kan inte frågan om vinstbegränsning utgå från aktiebolagens perspektiv utan måste utgå från barnens behov.

Det handlar inte om rätten att välja skola, det handlar om rätten att få välja sin framtid, för barns liv går inte i repris.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Utvecklingen i centrum

2017-09-19 16:01

Jag är imponerad över allt som nu händer i centrum och nere vid hamnen. Det byggs och det renoveras. Jag har aldrig sett något liknande i Landskrona. Det är “full speed ahead” i stan.

Björn Lind


Torgregler

2017-09-18 09:53

Ett klargörande till Arne Nilsson om torghandeln.

Problemet ligger i att kommunen vill kringgå lagen och införa otillåtna föreskrifter som redan upphävts av Länsstyrelsen.

TORGHANDELN REGLERAS UR ORDNINGSSYNPUNKT

Landskrona kommun tänker, enligt uppgift, i ”Särskilda bestämmelser om torghandel” ta in lokala föreskrifter som redan granskats och upphävts av Länsstyrelsen. Föreskrifter som lägger onödigt tvång på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, något som inte är tillåtet enligt lag (1993:1617) 3 kap. Lokala föreskrifter m.m. 12 §. sista stycket.

Kommunen får reglera torghandeln från ordningssynpunkt. Någon möjlighet att meddela föreskrifter som begränsar varuutbudet har inte införts. Torghandeln utgör enligt förarbetena (prop. 1992/93:210 s. 149) en positiv konkurrensfaktor gentemot den etablerade handeln. En begränsning av varuutbudet skulle kunna få negativa effekter för prisbildningen och vara till men för konsumenterna. Därför kan varuutbudet vid torghandel endast regleras om det behövs med hänsyn till ordning och säkerhet.

Varusortimentet får alltså inte begränsas av andra skäl än hänsyn till allmän ordning. Kommunen kan inte begränsa varuutbudet under hänvisning till knappheten av torghandelsplatser eller i syfte att skydda särpräglade eller känsliga miljöer. Det är t.ex. inte tillåtet att begränsa handeln till att enbart avse sedvanlig torghandel, t.ex. livsmedel, blommor o.dyl., för att låta handeln smälta in i en viss kulturell bebyggelse eller miljö.

Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd t.ex. att alla stånd skall ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar t.ex. vagnar eller bord, kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

LÄNSSTYRELSEN UPPHÄVER FÖRESKRIFTER

Länsstyrelsen har upphävt flera punkter i sin senaste granskning av Landskronas föreskrifter. Föreskrifter som nu sägs bli återinfört i kommunens särskilda bestämmelser för torghandeln i Landskrona.

Ett exempel: ”Torghandlare är skyldiga att följa de anvisningar teknik och servicenämnden, dess tjänstemän, polisen eller andra myndigheter meddelar, samt iaktta ordning och skötsamhet”, står det i fullmäktiges beslut.

Länsstyrelsen upphäver bestämmelsen eftersom den strider mot ordningslagen och lägger onödigt tvång på allmänheten.

Också regeln att bara mat och växter får säljas på Rådhustorget får underkänt och upphävs av samma skäl. Likadant gick det för regeln som förbjöd försäljning av kemikalier.

Ursprungligen ville kommunen att alla handlare skulle ha likadana markiser på sina stånd, men av det syns inget i den nya torgstadgan. Den frågan har därför inte prövats av länsstyrelsen, men dyker nu upp i de särskilda bestämmelserna.

Handlarna på torget måste ha presenningar av plast på sidan av, över och bakom ståndet för att skydda sig, och de lagstadgade kassaapparaterna i synnerhet. Som bekant existerar inga kassaapparater som uppfyller Elsäkerhetskraven för att få nyttjas i utomhusmiljö. Skatteverket menar dock att nyttjaren har skyldighet att skydda apparaterna så att inga olyckor uppstår, genom att införa föreskrifter i de särskilda bestämmelserna omöjliggörs dock nyttjares möjlighet att på ett tillfredsställande sätt skydda kassaapparater.

Om Kommunen i Landskrona mot bättre vetande försöker kringgå lagen genom att införa och tillämpa otillåtna föreskrifter som bl.a. upphävts av Länsstyrelsen, återstår att låta Förvaltningsrätten fälla ett avgörande.

Stig WiklundFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser