PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar på dina frågor Tommy

2017-10-06 14:44

Svar på fråga 1. Jag är en pensionerad 79 år gammal åldring som tidigare i egenskap av vice ordförande, kassör samt ombud i Torg Och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening, TOMER, har en god erfarenhet av kommuners ageranden när det gäller torghandel, samt den lag som reglerar torghandeln i synnerhet.

Jag ingår dock inte längre i TOMERs styrelse, men den erfarenhet och kunnande som jag införskaffat under de gångna åren som aktiv ledamot i TOMER bidrar jag fortfarande med. Däremot så ingår jag i redaktionskommitten för föreningens tidning Torg och Marknadsnytt som jag tidigare varit ansvarig utgivare för.

För närvarande har jag i uppdrag, att tillsammans med TOMERs suppleant Agne Johansson, att bevaka och agera i frågor och ärenden som berör svensk torghandel och kommuners agerande i därtill hörande frågor som berör TOMERS medlemmar. TOMER har torghandlare i staden som är medlem i TOMER och drabbas av de nya reglerna.

Svar på fråga 2. Nej, jag vill inte glänsa. Bidragit med? Ingenting än så länge, hoppas dock att jag kan se tillbaka på att jag bidragit till att ytterligare en kommun tvingats rätta sig efter lagen när det gäller regler för torghandeln.

För övrig så har jag inte beskyllt cityhandeln för någonting.

Ta del av överklagandet till Förvaltningsrätten där det även finns en utförlig förklaring beträffande den föreslagna hyreshöjningens storlek i förhållande till den bofastas.

Förändringar är av ondo för torghandlare som tvingas lyda under de förändringar som kommunen i Landskrona nu har beslutat om.

Stig Wiklund


Landskrona tappar många placeringar i skolranking

2017-10-06 12:26

Lärarförbundet har släppt sin ranking av Sveriges bästa skolkommuner. För Landskronas del är det en dyster läsning, sedan förra året har kommunen tappat 78 placeringar på listan. Landskrona ligger nu på plats 216 av totalt 290 kommuner. Lärarförbundet har vägt samman 13 olika kriterier för att bedöma kommunernas skolverksamhet, och Landskrona sticker ut på ett par kriterier. När det gäller resurser i skolan har Landskrona tappat från 202 (2016) till 266, alltså 64 placeringar. När det gäller friska lärare som varit tjänstlediga på grund av sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer, har Landskrona tappat fån plats 81 till 114. Likaså lönen, där tappet är hela 147 placeringar, från plats 65 till 212. Treklövern och framförallt Liberalerna slår sig alltid för bröstet att meritvärdet har höjts i våra skolor, det är en sanning med modifikation. Andelen elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 har sjunkit 37 placeringar, från plats 126 till 163. När det gäller de två kriterier som fackförbundet ser som allra viktigast, andelen lärare med pedagogisk utbildning och lärartätheten, hamnar Landskrona på plats 198 respektive plats 184 av totalt 290 kommuner.

Treklövern har sedan 2006 haft skolan som ett prioriterat område, nämligen skola för kunskap med arbetsro och en växande andel elever ska nå skolans mål. Samtidigt går ca 40 % utav kommunens totala budget till utbildningsförvaltningen. Den gemensamma nämnaren för de kommuner som klättrar eller hamnar i topp på listan är att politikerna satt sig ned tillsammans med lärarprofessionen, enats om en målsättning och säkerställt att det finns resurser, samt jobbat för lugna och trygga skolor, relativt låg personalomsättning och att lärarkåren förstärkts med specialpedagoger. Liberalerna säger ofta: “Mycket gjort, mer att göra”. Börja med att åka till Vellinge för att se hur de jobbar, då de är ohotad etta på skolrankingen. Eller varför inte till Ovanåker, som på två år klättrat från en anonym mittenplacering till topp tre. När vi säger att vi ska attrahera nya invånare med attraktiva bostäder, då måste också våra skolor vara attraktiva för barnfamiljer, och just nu harmonerar inte dessa två med varandra.

Våra barn och lärare förtjänar en “skola för kunskap med arbetsro” där fokus ska ligga på lärande och arbetsmiljö, och inte tomma fraser som “Mycket gjort, mer att göra”. Nu är det dags att gå från ord till handling, på riktigt!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd
Britta Hellström (SD)
Ledamot utbildningsnämnden
Daniel Petersson (SD)
Ledamot utbildningsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot utbildningsnämnden


Svar till Stig Wiklund

2017-10-06 11:03

Vi är stolta över det stadsliv som torghandeln medverkar till att skapa och vill att handeln ska upplevas inbjudande och kunna utvecklas positivt. Det är viktigt att kommersen ser trevlig ut, att det är välstädat på torget och att torghandeln lockar till besök. För den övriga handeln i Landskrona är det ett stort mervärde om torghandeln kan locka till uppskattade besök. Handeln föder handeln är ett uttryck som ofta används. För handlarna som deltar i Landskrona Samverkan finns inget annan uppfattning än att torghandeln är ett positivt inslag i stadsbilden och att den kommers som sker på torget är till fördel även för dem.

Det var många år sedan avgiften höjdes senast. Det har med åren tillkommit kostnader för torghandeln som inte fanns tidigare, exempelvis kostnader för markiser, utökad bevakning och utökad renhållning. Detta i sig motiverar en höjning.

Vår bedömning och förhoppning är att avgiftshöjningen inte kommer att avskräcka utan i stället locka handlare med ett brett utbud av grönsaker och frukt och service av hög kvalitet. Dessa handlare verkar i andra städer, som exempelvis Malmö och Lund, och därför anser vi inte att avgiften är omotiverat hög.

Det finns bara ett fåtal diarieförda klagomål på ordningen vid torghandeln men det finns däremot ett stort antal foton som visar att det ofta varit ostädat runt stånden. Exempelvis har varor lagts på marken och tältdukarna har i vissa fall varit trasiga eller inte ordentligt fastsatta. Det har också legat högar med skräp runt stånden. Som Stig Wiklund skriver är ordningen på Rådhustorget också en tillsynsfråga, och därför har Landskrona stad hyrt in bevakning. Detta har tyvärr inte gett önskad effekt.

Vi vill ha en livaktig och inbjudande torghandel där både seriösa handlare och kunder känner sig välkomna. Rådhustorget och Kasernplan är några av Landskrona stads finaste rum och vår förhoppning är att de även i framtiden ska vara centrum för både kommers och folkliv.

Tora Broberg,
stadsmiljöchef, Landskrona stad

 


Vem är du Stig?

2017-10-06 10:51

Stig Wiklund, vem är du? Du som uppenbart tagit som din uppgift att motarbeta centrumutvecklingen i Landskrona! Skulle vara intressant och veta vad du bidragit till i stan. Eller är det så att du bara vill glänsa ett par minuter i media!?

För om du överhuvudtaget varit i Landskrona centrum de senaste 25 åren, hade du tagit del av hur det sett ut på torget. Varför kan ni inte se att en separation mellan loppis och livsmedelsförsäljning är gynnsamt för båda parter! Att koncentrera livsmedel och likvärdig handel på torget, kommer med största sannolikhet att innebära att fler söker sig dit. Detsamma gäller loppisen, att ha en “egen” plats kommer att innebära att det blir intressant för fler, vilket gynnar alla! En plats som tydliggör ändamålet och
exponerar objekten på bästa sätt.

Vad gäller “cityhandeln” är det verkligen magstarkt att beskylla dem för att vilja ha bort torghandeln. Den är en del av handeln! Ingen vill ha bort torghandeln. Utan det handlar om att strukturera upp och göra den attraktivare. Stig, kom inte med en massa smutskastning av de som vill utveckla Landskrona centrum.

Vad gäller hyran 10 000kr/år, får det väl ändå anses vara mycket gynnsamt! Möjlighet till försäljning mitt i Landskrona centrum och i övrigt inga andra kostnader där, 365 dagar om året i princip. Det finns knappt någon annan handlare i centrum som har 10 000 kr eller mindre i månadshyra!! Det får man inte en kassaapparat för ens. För det är väl knappast ideella föreningar som regelbundet är torghandlare!?
Sluta protestera mot allt!

Stig, förändring är inte av ondo, utan till det bättre, trots bakåtsträvare.
Landskrona förtjänar en bra och trevlig torghandel.

Tommy Persson
För smakfull centrumutveckling
“Loppishandlare” & livsmedelshandlare.


Samverka för torghandeln

2017-10-05 09:14

Landskrona Samverkan AB ägs av lika delar handel & övrigt näringsliv, fastighetsägare och Landskrona stad. En av ledarmötena är Tora Broberg. Det behöver dock inte vara någon nackdel, men…om den bofasta handeln vill strypa torghandeln i Landskrona så har dom en öppen motorväg in i hjärtat på Landskrona kommun och deras beslutsfattare. I en sådan situation är det svårt att bortse från att Tora Broberg i egenskap av ledamot i Landskrona Samverkan AB utgör mer än en dikesrenen i en sådan eventuell motorväg.

Om det förhoppningsvis är så att  Landskrona Samverkan AB vill värna om stadens torghandel är det nu dags att visa sitt stöd för att bevara torghandeln och ge deras utövare en rimlig möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Stig Wiklund


Många underliga turer

2017-10-04 16:02

Frågan Stig Wiklund ställer, “Vill kommunen ha bort torghandeln?”, är högst berättigad! Man kan misstänka det finns starka krafter bakom de olika turerna kring torghandeln och kommunens försök med olika restriktioner och pålagor. Den senaste med att höja  torghyran till 10 000 kronor är ju rena nedläggningshotet för de som står och säljer på torget. Vilka som ligger bakom detta kan man ha sina aningar om! Kan cityhandeln månne ha sina fingrar med i det elaka spelet? Kanske restaurangerna runt torget?
Nedsågningarna av  träden som stod utanför ingången till en restaurang kanske också kom efter önskemål av någon affärsidkare runt torget. Från kommunens sida har det kommit olika konstiga skäl för kapningarna av träden. Ett skäl skulle vara att Räddningstjänsten begärt det! Ett annat att trädet skulle vara sjukt! Vem har egentligen gett den diagnosen?
Längre ner mot polisstationen och en pizzeria finns ytterligare träd som då också borde vara en fråga för Räddningstjänsten!? Som en insändare frågade:
“Är det viktigare sälja öl än att behålla träd i staden Landskrona”

Mvh/
Kjell Andersson
 


Öppet brev till Landskrona stad

2017-10-04 11:03

Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona, försvarar torghandlarnas hyreshöjning på 90% med att torghyran i Helsingborg och Malmö är högre än den i Landskrona, ett uttalande som förvånar. Den hyran har inte prövats av högre instans, och kommunen har inte tillskrivits möjlighet att fastställa sin egen torghyras storlek i jämförelse med den extremt höga som tillämpas i Helsingborg och Malmö. Här ska även påpekas att det även finns kommuner som har avgiftsfria torgplatser.

Enligt lag(1957:259) 1 § om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. har en kommun rätt att ta ut ersättning i fråga om användning, som avser salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.

Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.

Det förfaller som högst osannolikt att dessa villkor tillsammans eller var för sig helt plötsligt utgör grund för en hyreshöjning på över 90%.

Tora Broberg betonar vidare, i en artikel som publicerades HD den 30 september, att torghandeln är uppskattad och att hon vill ha fler handlare, samt att det har lämnats jättemycket klagomål på att det inte ser snyggt ut.

Två frågor till Tora Broberg:

1 Tror du att det blir flera torghandlare på torget när hyran höjs med 90%? och belastar torghandlarna med regler som ej är tillåtna enligt ordningslagen?

2 Hur många klagomål, att det inte ser snyggt ut, finns diarieförda på kommunen?

Att det står torghandlare på torget som har varor utanför sitt område och skräpar ner så det inte ser snyggt ut är även ett bevis på att kommunen brister i sin tillsyn av kommunens torghandel.

Kan inte kommunen i Landskrona åtgärda problemen på plats med dom som inte sköter sig i stället för att höja hyran med 90% och införa regler som inte är tillåtna enligt ordningslagen?

Stig Wiklund


Vill kommunen ha bort torghandeln?

2017-09-29 13:17

En torghyra som tidigare kostade 5432 kronor för 18 kvadratmeter höjs till 10 000 kronor, en höjning på över 90%.

När kommunen i Landskrona fick bakläxa av Länsstyrelsen på torghandelsstadgan tog kommunen beslutet att ändå tillämpa de otillåtna föreskrifterna trots att dom strider mot ordningslagen. Kommunen beslutade även att höja torghyran med över 90%.

När hänsyn tas till öppettider och antal dagar som torghandeln får bedrivas jämfört med den bofasta handeln kan man konstatera att det i skrivandets stund finns lediga affärslokaler i centrum som har en billigare kallhyra per kvadratmeter än den som torghandlaren får betala.

Det är stor skillnad att bedriva handel från en bit oskyddad mark på torget, med ett sortiment som kommunen (i strid mot ordningslagen) har begränsat, jämfört med den bofasta handelns försäljning inomhus i en ombonad och skyddad miljö. Något som rimligen borde återspeglas i hyrans storlek för torghandeln.

Förändringarna tyder på att det finns krafter som vill få bort all torghandeln i Landskrona, krafter som styr kommunens beslut.

Stig Wiklund


Svar och fråga till Stefan Olsson

2017-09-28 15:03

När vi i från oppositionen ställer frågor till den styrande treklövern så svarar Sverigedemokraterna. Men det intressanta är att Sverigedemokraterna försvarar privatiseringen och slår vakt om valfriheten. Men valfrihet för vem?
Är det så att valfriheten är som bäst när skolan, sjukvården och äldreomsorgen privatiseras och går med vinster av våra gemensamma skattepengar?
Delar Sverigedemokraterna Liberalernas, Moderaternas och Miljöpartiets uppfattning att besparingarna genom privatisering har höjt kvalitén i äldreomsorgen i Landskrona?

Jonas Esbjörnsson (S)


Torget en runda till

2017-09-28 13:06

Tack Stig Wiklund för en informativ text om rättskraven för att göra förändringar i torgverksamheten. Efter att ha läst och begrundat ökar ju förvåningen över kommunens sätt att agera. Nog tusan har man juridisk kompetens väl insatta i ämnet att rådfråga inom kommunen. Nä det är handlar nog inte bristande kunskaper, skälen är säkerligen andra.

Det är kanske som min sagesman påpekade, som jag hoppas framgick av min tidigare text, att någon anser att det är fel publik som besöker torgdagarna. Och besökarna står inte i samklang med deras intressen. Har man förvaltningskontakter kan man väl alltid föreslå, flytta över loppisverksamheten till grusplanen, fräscha upp själva torget så kan vi nog locka hit en annan och för oss mer intressant publik.

Det är väl så att den här stan har god erfarenhet av hur man gör sådana här förändringar.  Som till exempel så har man ju lyckats att få en bostads marknad i balans sett med hyresgästögon, till att bli en bristmarknad.  Riva några bostadshus, omvandla bostäder till förvaltningar och skolor, kräva att fastighetsägare inte hyr ut till folk som saknar egen arbetsinkomst och uppmanar till renoveringar ut och invändigt av hyresfastigheter. Så nog har man erfarenhet i omvandlingar som leder till folkomflyttning.

Helt utanför ämnet, bostadsbrist är en nödvändighet för att kunna genomföra byggnationen av det havsnära, bostadsköparna måste garanteras en marknadsmässig prisökning på sina köpta bostäder och ett bostadsöverskott gynnar inte direkt sådana intressen.

Arne NilssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser