PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Torsdagen den 27:e januari
5.5°C 6.7m/s
Dagens namn: Göte, Göta

På tal om att vara ärlig  

2021-05-25 17:05

Replik till fyrklövern

Vi ledamöter (SD) i omsorgsnämnden har tidigare, av nämndens ordförande, getts uppfattningen att digital tillsyn var frivilligt för brukare att använda sig av eller inte. Efter diskussion i ämnet under nämndsmöte 2021-05-19 Ärende 3, insåg vi att digital tillsyn inte är frivilligt för brukaren att tacka nej till utan att det kan få konsekvenser som att inte få någon tillsyn alls. Vår nya insikt förstärktes av följande text i Ärende 9Bpunkt 1.3. citat: ”Digital tillsyn första val vid biståndshandläggning”. 

Så mycket var alltså den frivilligheten värd. Det påminner om ett annat citat, ur filmen The Godfather: ”I´m going to make him an offer he can´trefuse”.

Digital tillsyn som 1:a val innebär att en brukare som söker bistånd för tillsyn av omsorgspersonal ska i första hand prövas för om digital tillsyn är tillräckligt för brukarens behov. Ribban är högre för att få bistånd för fysisk tillsyn än digital tillsyn. Vi är övertygade om att äldre och sköra brukare i första hand vill ha besök av personal, en människa att prata med, i stället för en kamera. Vi är också övertygade om att digital tillsyn kommer att beviljas i hög grad framåt medan bistånd för fysisk tillsyn kommer att minska. 

Digital tillsyn ger en kostnadsbesparing som inte är oväsentlig för Treklövern och Centern i deras besparingsiver.

Hade vi (SD) varit i majoritet så hade inte digital tillsyn varit första val. Det hade i stället varit tillsyn av personal. Om brukare särskilt önskat digital tillsyn, helt eller delvis, så hade det självklart beviljats.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)


Svar till SD om bidrag till studieförbund

2021-05-25 11:38

Ibn Rushd är ett av flera Studieförbund med verksamhet i Landskrona. Det är bidrag till Studieförbundens lokala verksamhet vi fördelar.
Alla Studieförbund utan undantag har kopplingar till någon religion eller något politiska parti.

Att neka ett studieförbund verksamhetsbidrag lokalt 2021 på grund av felaktigheter som begåtts centralt och/eller i en annan region fram till 2018, ställer inte treklövern i kulturnämnden sig bakom idag.

Självmant informerade Ibn Rushd lokalt nämnden 2019 att de på grund av genomlysning som gjordes 2018 av hela studieförbundets verksamhet och dess samarbetspartners både internt och externt, brutit med en församling i Landskrona som de inte ville samarbeta mer med på grund av extremism.

Alla Studieförbund i hela landet har genomgått en granskning på uppdrag av Folkbildningsrådet, inte bara Ibn Rushd. Fokus har varit på att ringa in risker vid verksamhet där enskilda personer har haft ett ovanligt högt deltagande i verksamheten eller deltagit i mer än ett studieförbunds verksamhet under samma år. Även verksamhet där studieförbunden har gjort omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till en samarbetspartner eller där en enskild verksamhetsutvecklare har haft ansvar för stora verksamhetsvolymer har granskats.  

Felaktigheter i flera olika studieförbund har uppmärksammats. Det har i sin tur lätt till att åtgärder efter granskningarna redan görs, så som att samköra data mellan studieförbunden för att säkerställa och kontrollera verksamheterna.
Det pågår också ett nationellt reformarbete kring hur reglerna för bidrag till Studieförbund ska vara utformade i framtiden och vem som ska fördela dessa både centralt, regionalt och lokalt.

Men så länge arbetet med det nationella regelverket inte är på plats, fördelar Kulturnämnden i Landskrona verksamhetsbidrag till de tio Studieförbund som är aktiva lokalt och där vi har insyn.
Vi har minst ett dialogmöte med lokala representanter för de olika studieförbunden varje år.

Alla Studieförbund har folkbildning för vuxna som sin främsta uppgift. Detta sker i form av studiecirklar, annan folkbildning eller kulturprogram. Många studieförbund samarbetar med olika typer av föreningar andra organisationer och kommunala verksamheter, såsom äldreboenden församlingar och bibliotek. De lokaler som används kan vara datasalar, verkstadslokaler och studielokaler/replokaler. Medlemsorganisationernas lokaler används också, liksom offentliga lokaler, vid kulturprogram.  Studieförbunden har en viktig roll i folkbildnings- och i demokratifrågor.

Line Hovrind Aslaksen
Ordförande i Kulturnämnden (L)


Ge äldre rätt att väja

2021-05-25 09:41

När Omsorgsnämnden tog beslut om Digital hjälp, frågade både S och SD om de som behövde hjälpen, kunde tacka nej till hjälpen och i stället få personlig hjälp. Svaret vi fick var att så var fallet. Men till vår förvåning är det inte så. Här har Treklövern gjort en egen tolkning av vårt beslut.

Man måste ta hänsyn till de människor det gäller. Detta är äldre människor som i många fall inte känner till eller litar på tekniken. Det Treklövern nu gjort är att dela upp de äldre i ett A lag och ett B lag. De som accepterar det digitala och känner sig bekväma med tekniken har en lägre ribba för att få hjälp, medan de som inte känner sig trygga med tekniken har en högre ribba.

Vi Socialdemokrater anser att det alltid skall vara behovet som skall styra och att den enskilde själv skall kunna välja om de vill ha digital hjälp eller personlig hjälp.
Vi tror på att människor gör ett rationellt val utifrån sina förutsättningar och sin känsla av trygghet.

Eva Örtegren (S)


Landskrona ger grönt ljus för fortsatt kommunalt bidrag till organisationen Ibn Rushd

2021-05-24 13:34

Ännu en gång ger Treklövern och Socialdemokraterna grönt ljus till Ibn Rushd. Det skulle vara mycket intressant att få ta del av motiven till ett godkännande av stöd för denna organisation.

Studieförbundet Ibn Rushd granskades i en ny rapport från Folkbildningsrådet, denna pekar på en rad punkter som inte följer de riktlinjer för Folkbildningsrådets kriterier om ekonomiskt stöd.
På kommunal nivå har politiska företrädare sedan länge insett att Ibn Rushd ska lämnas utan stöd. Så sent som den 23 februari beslutade t.ex. socialnämnden i Göteborgs stad att avslå organisationens ansökan om folkbildningsstöd för föregående år. Detta på grund av Ibn Rushds extremistkopplingar och dennes klandervärda hantering av tidigare erhållet stöd. Fler kommuner måste dra lärdom av Göteborgs exempel om indraget stöd.

Även Folkbildningsrådet bör dra lärdom av fallet Göteborg. Det är hög tid att man tar av sig skygglapparna och tar till sig av den forskning som finns på området och av de exempel på inbjudningar av hatpredikanter som gjorts. Detta är en organisation med direkta kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket terrorexperten Magnus Ramstorp har fastslagit. Bilden är en organisation som gång efter annan ”råkar” bjuda in välkända antisemitiska, homofobiska och kvinnofientliga föreläsare och predikanter.

Vidare måste insynen i, och granskningen av, rådets verksamhet öka. Lämpligen görs detta genom att ge Folkbildningsrådet myndighetsstatus. På så vis skulle verksamheten omfattas av offentlighetsprincipen och därmed bli föremål för offentlig insyn och granskning, något som inte är möjligt i dag.

Det är en liten skara individer som styr Ibn Rushd och medlemsorganisationerna som ofta kopplas till Stockholmsmoskén. Denna grupp av individer har en agenda att upprätthålla och sprida sin ideologi; En islamistisk, salafistisk och egyptisk tolkning av sunniislam.

Personer som Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, intervjuat på Folkbildningsrådet riktar kritik mot att det råder en antisemitisk kultur inom Ibn Rushd.
Ibn Rushd har kritiserats för att ha bjudit in judefientliga talare sedan 2011 och fram till 2018.

De har återkommande bjudit in föreläsare vars övergripande budskap innehåller grov antisemitism. När detta har påtalats har dess tidigare ordförande Omar Mustafa till en början ifrågasatt att föreläsarna har antijudiska uppfattningar, beskrivit judehatet som Israelkritik och anklagat kritikerna för islamofobi. Först när hans plats i Socialdemokraternas partistyrelse stod på spel medgav Mustafa på ett otvetydigt sätt att två av de inbjudna gästerna givit uttryck för antisemitism. Sanningen är att det är ett nonchalant studieförbund som bara tar sig an problem när omvärlden belyser dem.

All fakta ligger på bordet. Det kan inte fortsätta så här. Landskrona stads skattebetalare ska inte finansiera sådan verksamhet som i längden undergräver demokratin. Vi kan inte tillåta att skattepengar hamnar i fickorna på religiösa patriarkat som hånar kvinnors rättigheter. Detta verkar Sverigedemokraterna vara ensamma om att tycka i Landskrona och det beklagar vi.

Stefan Olsson (SD)
Daniel Engström (SD)
Lars Andersson (SD)


En anständig sorti

2021-05-24 09:33

Oppositionsrådet Fatmir Azemi (S) har på debattplats ifrågasatt Attendos vara eller icke vara i Landskrona (2021-05-04). Detta utifrån den kritik som riktats mot Attendos verksamhet inom äldrevården, som bl.a. även medfört att vite (600.000 kr) blivit aktuellt.

Enligt Azemi (S) har kvalitén i Attendos verksamhet varit undermålig under många år.
Jag förstår Azemi (S) så att brukarna/vårdtagarna inte fått det de betalat för. Detta är anmärkningsvärt.
Varför betala? I min värld håller man inne betalningen om entreprenören (i detta fall Attendo) inte presterar enligt avtal. Är det så att ”gamlingarnas” anhöriga inte vågar sätta makt bakom kritikorden? Sen spelar det ingen roll om tjänsteutövaren är privat eller statlig/kommunal.
Privata aktörers vara eller icke vara i vårdbranschen hör således inte hemma här. Här handlar det om att Attendo ska göra rätt för sig vis á vis vårdtagarna – d.v.s. betala tillbaka till dem som drabbats. En klumpsumma 10.000.000 kronor är lagom.

Azemi (S) lyfter även fram ”tystnadskulturen” som ett problem. Personalen (aktörer inom vårdbranschen) vågar inte föra fram sina klagomål. Vad värre är, är att de inte vågar vittna i domstol om omständigheter av betydelse, för värdering i pengar av de missförhållanden som förevarit på ett äldreboende. Jag har ett par exempel i den genren. Här blir det väldigt skarpt i och med att myndigheter blir inblandade. Sekretessproblem etc. etc.

Ovanstående skrevs innan Attendo fick ”förnyat förtroende” att driva äldreboendet på Skiftesvägen. Det beslutet påverkar inte min uppfattning. Att lova bot och bättring hjälper inte!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar på SD:s insändare om digital tillsyn av hemtjänstens brukare

2021-05-21 09:34

SD:s representanter i omsorgsnämnden har gravt missuppfattat den information nämnden fick under onsdagens sammanträde.

Där berättades om att hemtjänsten inför digital tillsyn med hjälp av en kamera som slås på och av vid tillfällen som hemtjänsten och brukaren kommit överens om.

En nymodighet som uppskattas av många. Ribban för att få digital tillsyn är lägre än ribban för personlig tillsyn. Viktigt är att slå fast att det ha inte blivit svårare att få personlig tillsyn nu än före den digitala teknikens intåg.

Omsorgsförvaltningen genomför alltså nu utökade möjligheter för våra brukare att få tillsyn. Före kamerans intåg kunde det alltså bli så att brukaren nekades tillsyn helt och hållet. Nu kan man få kameratillsyn om man inte uppfyller kriterierna för personlig tillsyn. Detta är en tydlig förbättring för våra omsorgstagare. Vi i Treklövern och Centerpartiet trodde att även oppositionen skulle tycka att detta var något mycket bra som gynnar våra gamla. Till vår sorg märker vi att politik går före omsorgen av våra äldre, att man tillåter sig betrakta sanningen som något man kan använda sig av om det passar den egna politiska agendan.

Jan Allan Beer (L), ordförande omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M), vice ordförande omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP), ledamot omsorgsnämnden
Sven Svederberg (C), ersättare omsorgsnämnden


Kamera istället för människa

2021-05-20 13:10

Alla människor behöver träffa och umgås med andramänniskor. Annars riskerar ensamheten att bli tärande och kan bryta ner den starkaste av oss. Det har inte minst Coronapandemin visat. Ensamboende människor med hemvård men som inte har närstående nära sig blir helt beroende av dagliga besök, som tillsyn, från hemvården. Eftersom det ger en möjlighet till samtal och gemenskap.

I vår digitala värld ska nu digital tillsyn, alltså tillsyn via en digital kamera, erbjudas de brukare inom hemvården som vill ha och behöver tillsyn. Sverigedemokraterna har tidigare fått den uppfattningen att digital tillsyn är frivilligt för brukaren att använda sig av. Brukare skulle då kunna välja digital tillsyn på natten för att inte bli störda under nattsömnen och välja tillsyn av personal på dagen. 

Nu har det kommit till vår kännedom, av Treklövern och Centern som är i majoritet i omsorgsnämnden, att erbjudandet om digital tillsyn kommer att bli förstahandsval vid biståndshandläggning. Det betyder att det så kallade erbjudandet om digital tillsyn inte självklart går att tacka nej till, för att i stället räkna med att få besök av omsorgspersonal. Det kommer att bli en biståndshandläggare som avgör om behovet av tillsyn av omsorgspersonal behövs, i stället för digital tillsyn.

Anledning till att ersätta omsorgspersonal med en digital kamera beskrivs med fina ord som ”Business Case” eller ”Effektivisering”, av Treklövern. Vi kallar det för vad det är, en ren Besparing. 

Kostnaden för en digital kamera som används året runt är helt enkelt betydligt lägre än kostnaden för en undersköterska. Med digital tillsyn sparar den styrande majoriteten på personalkostnader.

Vi anser däremot att kostnaden för mänskligt lidande och ensamhet kommer att bli betydligt högre än den ekonomiska ”vinst” som Treklövern och Centern räknar med vid införande av digital tillsyn.

Hade Sverigedemokraterna varit i majoritet så hade brukarna själva fått välja vilken typ av besök/tillsyn de vill ha, och när de vill ha den.

Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot omsorgsnämnden


Framtida nybyggen

2021-05-17 11:00

Jag tittade igenom lite av den planerade nybyggnationen i våran stad. Det skall tydligen sättas nytt höjdrekord för Landskrona, nere vid gamla flickskolans parkeringsplats. Ser ut att bli 15-16 våningar. Exteriört är det många som stör sig på sådant i större småstäder. Och det är liksom bara ett höghus. Ingenting annat. En fastighet som h.o.h. kommer märkas mycket just enbart pga antalet våningar.

Själv föredrar jag från mellan tre och fem våningar, samt stora kvarter, vilka uppdelas i mindre innergårdskvarter. Väldigt levande boulevarder korsas av mindre alléer. Generösa (men egentligen bara logiska) P-regler. Blandade bostadsrätter, hyresrätter och ett mellanting (där man köper lägenheten och själv underhåller den – vid flytt lämnas lägenheten tillbaka mot det värde den hade vid inflyttning. Det skall inte gå att renovera upp priserna på denna lägenhetstyp.

De som lämnar en lägenhet eftersatt, förlorar en del av köpekapitalet. Ca en tredjedel av varje bostadstyp. Stadsbyggnadskontoret borde ta en 4-5 dagars arbetsresa till Berlin och t.ex. studera PRENSLAUER BERG. Gör det före man definitivt beslutar om ett “Elinebergare” mitt i Landskronas centrum.

*

Tittade också längre ut – och projektet “Hemmaplan” har alla förutsättningar att fortsätta vara ett “polisiärt katastrofområde”. Gråa tegelhus – med absolut förbud mot franska dörrar som alternativ till ett enda rum och den direkt otrevliga kombinationen “köket vid TVn, inga böcker, eller tavlor på väggarna”.

Skjutbara innerdörrar med spröjsade småfönster – och ett avsides kök helt för sig självt. (Med plats för 4 personer – men nog vill väl folk äta t.ex. sin november gås/kalkon på annan plats än där frukosten intages ?) 

Inredningsarkitekterna bör återgå till att se bostadsrätten huvudsakligen som ett HEM mer än en investering.

Pontus Eriksson


Självklart ska samarbetet med Attendo avslutas

2021-05-17 09:56

Vi Sverigedemokrater är inte principiella motståndare till privata aktörer inom kommunen, till skillnad från Socialdemokraterna. För oss är inte det viktigaste vem som är utförare av en verksamhet utan hur verksamheten utförs. Är brukarna nöjda och trygga med sitt boende så är också vi (SD) nöjda och trygga, oavsett om utföraren av verksamheten är privat eller offentlig. I fallet Attendo ställer vi oss dock helt bakom Fatmir Azemis (S) debattartikel på Landskrona Direkt.

På äldreboendet Skiftesvägen är de boende inte nöjda med verksamheten. De är inte nöjda med kosten och de känner sig inte trygga på boendet. Så har situationen varit under minst ett år tillbaka för de boende. Trots det så förlängde Treklövern avtalet med Attendo för ganska precis ett år sedan. 

Sedan dess har Attendo fått flera chanser för att förbättra bristerna på boendet. Med alla de resurser och möjligheter som Attendo getts under senaste året av Treklövern så borde äldreboendet ligga i topp vad gäller nöjdhet, men så är inte fallet. Attendo har inte lyckats åtgärda de mest primära problemen som missnöjet med kosten, bristen på trygghet och nöjdhet.

Nu vill Treklövern återigen förlänga avtalet med Attendo. 

Vi (SD) vill inte att avtalet med Attendo förlängs. Vi skulle helst se att deras verksamhet på Skiftesvägen avslutas så fort som möjligt och att boendet övergår i den kommunala verksamheten. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden


PRO sätter hoppet till i höst

2021-05-14 09:02

PRO Västra fortsätter p.g.a rådande coronaläge att ställa in bokade aktiviteter, dock ej de utomhus.
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar och hoppas att vi åter kan ses till hösten, då förhoppningsvis nästan alla är vaccinerade och restriktionerna ändrade.

Eva Holm, sekr. PRO VästraFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser