PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Jonas Esbjörnsson förstår sig inte på avtal och avtalsbrott

2019-10-25 10:08

Under interpellationen i Landskronas Kommunfullmäktige, torsdagen den 24:e oktober upprepade Socialdemokraterna med bland annat Jonas Esbjörnsson (S) och Fatmir Azemi (S) flertalet gånger att ett av våra äldreboenden i Landskrona Kommun – Skiftesvägens äldreboende drivet av Attendo är under all kritik. Flertalet gånger medgav Jan Allan Beer (L) – omsorgsnämndens ordförande att undersökningar har varit negativa, men resultatet är på väg uppåt, och att bryta avtalet är inte aktuellt då detta skulle leda till avtalsbrott och ge tunga skadestånd med högst sannolikhet.

Som svar på detta så hävdade Jonas Esbjörnsson (S) att Landskrona då har gjort ett dåligt avtal, Jan Allan Beer (L) yttrade att det krävs mycket mer, enligt förvaltningens bedömning, för att det ska vara en saklig grund för att tillåta avtalsbrott.

På detta ställde Jonas (S) frågan, om alla de äldre som har skadat sig, blivit dåligt behandlade på äldreboendet och de dåliga uppvisade resultaten inte utgör en saklig grund, vad är då en saklig grund? För det första vill jag här säga att jag kan personligen tycka att det är arrogant av Jonas
Esbjörnsson att anse att han vet bättre vad saklig grund är i jämförelse med förvaltningen och dess bedömning i frågan om saklig grund för att bryta kontrakten finns.

Jag må inte vara en advokat eller jurist, men när jag lyssnade på detta från åhörarläktaren som en student på Malmöuniversitet inom ämnet förvaltningsrätt blev jag oerhört frustrerad. ”Saklig grund” är inte bara tomma ord inom juridiken. Det är inte heller vad politiker eller medborgare tycker. Saklig grund är något som bestäms genom juridisk praxis – det vill säga med hjälp av lagstiftarnas förarbeten såsom propositioner och med avgöranden från våra domstolar, bland annat högsta förvaltningsdomstolen. Det finns alltså avgöranden om vad saklig grund innefattar, och oavsett vad vi tänker och tycker om detta så är lagen det som gäller.

Jag har personligen inte läst lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, och det hade varit arrogant av mig att försöka analysera vad saklig grund skulle innefatta inom denna lag utan kunskapen som behövs men jag kan ta ett jämförande exempel från kommunallagen som till och med berörde ett tidigare beslut från Kommunfullmäktige i Landskrona år 1993.

I fallet RÅ 1996 ref. 9 ville Landskrona kommun införa lägre färdtaxa för venborna med Ventrafiken AB i jämförelse med övriga kommuninvånare. Fullmäktige ansåg att de hade gjort ”sakliga överväganden” för att förbise likställighetsprincipen (KomL 2 kap. 2 § i dåvarande kommunallagen. 2
kap. 3 § i nuvarande), då det var betydligt dyrare för venbor att ta sig in till Landskrona och använda kommunal service i jämförelse med övriga kommunalinvånare.

Regeringsrätten (idag högsta förvaltningsdomstolen) höll inte med, eftersom den dåvarande kommunfullmäktige inte hade anfört ”sakligt skäl” för att inte låta övriga kommunalinvånare åtnjuta samma rabatt på färdtaxan som Venborna fick ta del av. Detta demonstrerar att sakligt skäl alltså
inte är något man kan debattera om, det är något som domstolarna avgör om det finns eller ej genom praxis. Om förvaltningen bedömer att det inte finns saklig grund, så bör vi lita på detta. Även om vi leker med tanken att Landskrona Kommun väljer att bryta avtalet och ta på sig kostnaden
som avtalsbrott hade innefattat, vad har Socialdemokraterna, eller någon annan för den delen, för garantier att servicen på skiftesvägens boende faktiskt hade blivit bättre om det hade återigen blivit kommunalt? Och om det inte finns någon garanti för att det hade blivit bättre, vad har Landskrona kommun, de boende på skiftesvägen, eller Landskronas invånare tjänat på att bryta avtalet, framförallt med de dyra kostnaderna som det kommer att innebära?

Staffan Blonde (M), Student vid Malmöuniversitet


Svar till Lilian Håkansson om återvinning

2019-10-22 10:37

Svar till Lilian Håkansson om P-återvinning

Lilian Håkansson skriver, att det i slam finns ämnen som vi inte vill ha i vår livsmedelsförsörjning. Vidare att vårt slam innehåller för höga halter av metaller. Det är sant, att slamkvaliteten ännu inte är riktigt uppe på den nivå, som en certifiering kräver trots de stora förbättringar som gjorts. Det är fullt möjligt nå dit, men KRAV och MP vill inte ha slam oavsett kvalitet.

VA SYD har drivit fältförsök med olika kombinationer av slam och gödselmedel i mer än 20 år. Man har bland annat funnit, att innehållet av mikroplast och läkemedel inte påverkar grödan. KRAV, MP och regeringen kräver en giftfri miljö. Det skall tolkas så, att om man överhuvudtaget kan analysera ett giftigt ämne i exempelvis slam så kan det inte godkännas. Du kan köpa ett äpple, som är fullt godkänt som livsmedel, men det innehåller kadmium. Det gör alla våra livsmedel i små koncentrationer. Är äpplet dåligt i smaken och det kastas på ett fält, så anses det ha för hög halt av kadmium.

Det finns kadmium i all mark, odlad eller inte. Globalt kan det variera mellan 300 och 3000 g kadmium/ha. I Sverige ligger vi på ung 550 g kadmium/ha. De givor och de halter, som är aktuella kan ge en ökning eller minskning med max 1 g kadmium/ha.

Att återvinna fosfor är ännu viktigare än klimatfrågan. Det finns inga alternativ. Men vi skall också bli fossilfria. En del slam runt städer, där det inte finns tillräckligt med jordbruksmark, så måste slammet brännas, men i Skåne som exempel måste slammet kunna användas i jordbruket.

Förbränning av slam kostar mer fossil energi (vi har inte överskott på biobränslen ) och förbränning av ammoniumkväve kan ge klimatskadliga utsläpp. Om vi eldar upp kväve i slammet, så måste vi använda mer gödselmedelskväve. Ammoniak produceras idag av naturgas. Det har producerats genom elektrolys av el, men det är en lång väg innan vi är där igen. Idag ökar vårt klimatavtryck kraftigt om vi bränner allt slam.
Förbränns slammet, så finns fosforn i en olöslig form i askan. Det vet vi sedan 200 år, att det inte fungerar. Det kan också vara så, att metallerna finns i askan. Askan måste processas i en form av gödselmedelsfabrik och KRAV och MP gillar inte fabriker.

Det är inte rimligt att lägga pengar på en certifiering av slam i Landskrona, om vi inte vet att det finns en marknad . Tyvärr !!

Björn O Persson (M)


Svar till Björn O Persson

2019-10-21 09:26

Fakta om slam från Lundåkra  reningsverk.
Idag klarar inte reningsverket de gränsvärde som finns för att återföra slammet till jordbruksmark.
Slammet innehåller för höga halter av kadmium, bly och zink. Det innehåller också läkemedelsrester,organiska ämnen och mikroplaster. Detta vill vi inte ha i kretsloppet för livsmedelsproduktion eller sprida det i naturen.
På regeringsnivå pågår en utredning som syftar till att fasa ut spridning av avloppsslam och ersätta med tekniker där fosforn återvinns.
Utredningen ska vara klar 10 januari 2020

Lilian Håkansson (MP)
Ordf. Miljönämnden Landskrona

*  * *

Läs Björn O Perssons debattartikel: Visst borde avloppsslammet återföras till jordbruket


Häcklandets ädla konst

2019-10-18 10:46

Med Thomas H Johansson inlägg och Lans/Nilsson slutreplik tar denna diskussion en annan vändning.
Det är demokratibegreppet, häcklande och till sist politiker.

Lans/Nilsson och Johansson har naturligtvis helt rätt, demokrati skall tåla kritik, synande och även häcklande. Även beröm som båda inläggen gör gällande.

Politiker skriver båda. Här har jag en kritik för jag anser att man är inte ärlig i sin argumentation (i alla fall Lans/Nilsson).  Jag anser att det är makthavare, inte enbart politiker, som skall synas, kritiserar häcklas och berömmas. Jag hoppas att det är det de menar för annars har ju stadsdirektören drabbats oavsiktligt. Men om det är makthavare så blir även Johansson och Lans/Nilsson även makthavare. Visserligen i en mycket mindre skala. Det är naturligtvis en ojämlik skala men den finns.

Till sist häcklandets ädla konst. Smaken är ju delad som bekant. Det som faller vissa i smaken kanske andra ogillar. Jag finner Lans/Nilssons häcklande som plumpt och elakt och inte minst ointressant. Johansson, om det är samma signatur, som skrev ”sagan” i debattinlägg på Direkten, för några år sedan, så var den mer sofistikerad, dock ganska elak.

Det ”djupa vatten” som vi har begett oss ut på handlar ju även den ton som förs här på Direkten. Ifall Lans/Nilsson, eller någon annan för den delen, tar sig hög ton i sitt häcklande, eller har fel i sin kritik så öppnar de själva upp att drabbas. Det är klart att Lans/Nilsson skall kritiseras, häcklas och även berömmas. Det är publikens dom och Landskrona Direkts redaktion som avgör när någon går över gränsen. Ju större makthavaren desto mer får man tåla men det ger inte Lans/Nilsson immunitet.

Mikael Fahlcrantz 


Slutreplik

2019-10-17 10:52

Vi vill först och främst tacka för det stöd och den uppmuntran vi fått av kända och okända, både här o på stan! : Tack!
Vi förstod nog inte hur många som håller med oss men inte heller hur  många som har ”ömma tår”.
Vi kommer att fortsätta att trampa på tår, gissla, kritisera men oxå berömma när man så förtjänar!
En demokrati som inte tåler att nagelfaras, skojas med eller på annat sätt synas i kanten är bara en skendemokrati eller ingen demokrati alls!

Håkan Lans
Lena Nilsson


Att förhålla sig till sanningen

2019-10-17 10:49

Visst är det bra om våra styrande politiker granskas. Det råder det inga tvivel om från min sida. Men granskningen bör inte vara falskheter. Det har varit mycket debatt här, men Håkan och Lena eller någon annan av deras supportrar har inte gett replik på mitt inlägg. 

Att i sitt inlägg ljuga om att TS ljuger är inte att recensera, granska eller kritisera.

Kanske kan vi gemensamt höja nivån på inläggen, annars riskerar verkliga granskningar att hamna i skymundan om trovärdigheten på debattörerna är låg.

Johan Laurin


Terrorbalans

2019-10-16 14:16

Mikael Fahlcrantz och Tony Petersson samt Johan Laurin trampar i aningen för djupt vatten när de angriper ”Lena Nilsson och Håkan Lans”. Politiker ska, oavsett partifärg, nagelfaras, kritiseras, ifrågasättas, och i viss mån även häcklas, men givetvis också berömmas. Ett grundläggande fundament i en liberal samhällsordning.

Det är när man bekvämt (läs tyst) lutar sig tillbaka klimatet börjar bli farligt på riktigt. Den som är nöjd tenderar att stagnera.

Därför uppmanar jag ”Lena Nilsson och Håkan Lans” att fortsätta analysera Landskronas lokalpolitik. Inte för att jag nödvändigtvis alltid håller med dem. Utan för att de – om uttrycket tillåts – upprätthåller en viss terrorbalans. Tystnad är skadligt.

Thomas H Johnsson


Slutreplik till Mikael Fahlcrantz

2019-10-16 11:27

Hej igen Mikael,
du kunde alltså inte själv visa vilka falsarier som framfördes!
Det hade jag ju förväntat mig av någon som mer eller mindre påstår stå för fakta vad gäller hur de besluten tas i Landskrona.
Här kan jag nämna att det bl.a. är delegerat till Torkild Strandberg att skriva avtal om nya anställningar, vem minns inte hans överskridande av sina
befogenheter vad gäller stadsdirektörens lyxbil Tesla.
Sedan så tycker jag det  är tråkigt du inte tycks se skillnaden mellan ironi och åsikter!

Mvh/Kjell Andersson


Slutreplik till Kjell Andersson

2019-10-16 09:45

Hej Kjell och slutreplik.

Åter igen Kjell förstår du inte eller rättare sagt vill inte förstå. Det är en klassisk härskarteknik för att tala nyspråk .(Dessutom är det härskarteknik att påpeka att det är härskarteknik J)

Läs mitt inlägg igen och om du inte förstår vet jag faktiskt inte vad jag skall göra.

1.     Jag kritiserar inte i mitt tidigare inlägg deras åsikter.
2.     Jag kritiserar deras sätt att argumentera dem.

Här är bara några exempel:
När det gäller falsarier så låter jag åter Laurins text tala för sig själv, du kanske inte håller med men det har inte med saken att göra. Dåligt underbyggda argument det är ju bara ta vilket inlägg som helst av Lans och Nilsson. I sitt inlägg ”Besparingskrav” av Lans och Nilsson så argumenterar de raljant med förslag att komma till rätta med budgeten.

”Varför inte låta Torkild Strandberg och hans handgångne män och kvinnor jobba med den typ av elevassistentarbete som sker inom den pedagogiska verksamheten och låta lärare undervisa, som tänkt var. Och Christian Alexandersson kan ju i stället för att”köra folk” köra elever i sin Tesla, så kan städarna städa?
Eller så kan städarna köra Tesla och Alexandersson städa?
Lisa Flinth å sin sida kan ”kompetensväxlas” till att svarva kulramar åt tjänstemännen på utbildningsförvaltningen. En bra ”grej”?”

Jag tycker det är pinsamt dåligt argumenterar av Lans och Nilsson det är inte ett seriöst förslag för att hitta en lösning, bara ett försök att vara elak mot folk som inte kan försvara sig i detta forum. Du tycker uppenbarligen det bra eftersom du verkar vara blind för denna argumentation.

Jag bugar för dina inlägg det har skapat glädje.

Mvh Mikael Fahlcrantz


Svar till Mikael Fahlcrantz

2019-10-15 15:16

Hej Mikael,

att engagera sig är inte fel!
I mitt inlägg ställde jag ju frågor till dig som du lämnade obesvarade! Åjo, jag har läst inläggen av dig, Lena Nilsson och Håkan Lans!
Du får göra ett nytt försök och beskriva vad det är för falsarier och dåligt underbyggda argument de framför. Det kan du säkert om du ger dig lite tid, eller? Du har ju mer eller mindre låtit påskina att de inget begriper.

Mvh/Kjell AnderssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser