PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Människors valfrihet före ideologin i en partibok

2017-09-27 11:38

Precis som Jonas Esbjörnsson påpekar har SD varit med på beslutet att konkurrensutsätta äldreboenden i Landskrona. Detta för att vi är för valfrihet.
 Istället för ett vinsttak/vinstbegränsning vill SD att skolor som vill ta ut vinster först måste lägga upp en buffert som ska kunna säkerställa att de kan slutföra undervisningen av eleverna om offentliga medel dras in. Vi politiker ska inte bestämma åt föräldrarna i vilken skola deras barn ska gå i. Den sortens socialism är jag djupt allergisk mot. SD vill i stället värna om kvaliteten, för om du håller en hög kvalité, minst lika hög som de offentliga alternativen, har jag inga som helst problem med att företag tjänar pengar. Det vi behöver är ett tydligt regelverk, en tillstånds- och en tillsynsmyndighet, och en gedigen kvalitetsuppföljning. Det betyder att man som privat företag inte får ta en vinstutdelning innan man har byggt upp en tillräckligt god buffert som garanterar långsiktigheten. Vi ska slippa det som vi såg för några år sedan att när eleverna gick till skolan på morgonen så hade skolan gått i konkurs. Därför förespråkar vi en buffert före vinst, en slags stabilitetsfond innan man får göra en vinstutdelning.

År 2005 infördes bolagsformen SVB, en aktiebolagsform med särskild vinstbegränsning. Här var det tänkt att verksamheten primärt skulle drivas i andra syften än att ge aktieägarna vinst. Reglerna innebär att vinstutdelning enbart fick omfatta motsvarande statslåneräntan plus en procentenhet. Resten skulle oavkortat reinvesteras i verksamheten. Inom skolans område har fem företag därefter fram till idag, registrerats som SVB-bolag. Ett av dem bedriver alltjämt verksamhet, tre är nedlagda och ett gick i konkurs. Om man ska dra erfarenheter av det, så är det av allt att döma svårt att bedriva verksamhet om man inte kan attrahera kapital.

Jag tvivlar på att S ens själva tror på vinsttak. Esbjörnssons argumentation handlar om populistiskt röstfiske med fett bete i grunda pölar. Det som skrämmer mig mer är att Socialdemokraterna vill styra människors val av skolor och omsorg. De sitter i knät på Vänsterpartiet som klart och tydligt inte övergivit tanken på planekonomi där ingen får tjäna mer pengar än någon annan och där staten bestämmer över individen och dennes val. För oss Sverigedemokrater är människors möjligheter till valfrihet viktigare än en ideologi i en partibok. Socialdemokraterna brukar alltid hävda att det var deras parti som byggde välfärden i Sverige, men de glömmer att det var bl.a riskkapitalisterna inom Wallenbergsfären som finansierade den.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Treklövern snedvrider debatten

2017-09-26 11:01

Frågan är om Treklövern slår svenskt rekord i konsten att snedvrida debatten. Men tydligt blir det när företrädare från Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet beskriver privatiseringen som besparingar i äldreomsorgen och att man inte hade klarat privatiseringen utan Sverigedemokraterna.

Vilket blir nästa äldreboende att sälja ut? Vilken skola står näst på tur i er privatiseringsiver att säljas ut på marknaden?

Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar. Vissa verksamheter är olämpliga för vinstjakt, som vård, skola och omsorg. 

Vad regeringen föreslår är en vinstbegränsning som syftar till att stoppa läckaget av skattemedel till privata konton och se till att strävan efter privat vinst inte tillåts gå ut över brukare, personal och kvalitet. I vårt land har vi de senaste åren tyvärr sett allt för många exempel på detta.

När äldreomsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet. Pengar som blir över går tillbaka till verksamheten. 

En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar – inte för att göra vinst. 

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Välfärden i högsätet för treklövern

2017-09-25 16:31

Omsorgsnämnden i Landskrona har under de gångna tre året beslutat att upphandla två äldreboenden, Kassakroken och Skiftesvägen, att nyupphandla Segergatan och två LSS-boenden. Detta har kunnat genomföras trots motstånd från vänsteroppositionen men med stöd från Sverigedemokraterna.

Att som Jonas Esbjörnsson (S) hävda att detta är ett tecken på att vinst går före välfärd är djupt felaktigt och speglar en stor okunnighet. Märkligt är också att många S-styrda kommuner bejakar privat drivna äldreboenden. Men inte i Landskrona – här säger (S) som vanligt nej, nej och åter nej.

Segergatans äldreboende, som drivits av Attendo, har varit en succé. Enligt Socialstyrelsens stora årliga undersökning har Segergatan ständigt kämpat i toppen när det gäller brukarnöjdhet. Förra året tog vårt kommunalt drivna boende, Solbacken, hem förstaplatsen, tätt följd av Segergatan. Den som besöker Solbacken kommer snart att märka den stolthet som finns över att vara Landskronas bästa äldreboende. Samma kampvilja finns hos Segergatan som kämpar för att återta förstaplatsen.

Detta är ett exempel på sund konkurrens som gynnar de boende.

Men enligt Esbjörnsson går ju vinsten före välfärden för de privatägda företagen. Sanningen är att stadens kostnader för att låta Attendo driva Segergatan är ca 10% lägre än vad våra egna kostnader hade varit. Denna besparing är nog så viktig. Vi i omsorgsnämnden behöver så väl pengarna till våra andra verksamheter. Men huvudsyftet är inte att spara pengar. Det är att ge våra brukare så bra boenden som möjligt.

När det gäller hemtjänsten har Landskrona under några år bara haft två aktörer på marknaden: Stadens verksamhet och det privata företaget Aktsam. Till vår glädje knackar nu flera andra företag på dörren och vill etablera sig enligt LOV (Lagen Om Valfrihet). LOV innebär att staden inte ger några som helst garantier när det gäller antalet brukare som vill anlita företaget. Det är helt upp till den enskilde att bestämma om han eller hon vill anlita stadens hemtjänst eller någon privat entreprenör. Brukarna kan också när som helst ångra sitt val. Det kallar vi för riktig valfrihet och att arbeta för våra brukares bästa.

Jan Allan Beer (L) ordförande ON
Ingrid Jerlsten (m) 1:e vice ordförande ON
Angelika Andersson (mp) ledamot ON


Tystnad

2017-09-22 15:38

För en vecka sedan skrev borgerliga företrädare att vinst ska gå före välfärd.

Då ställde jag ett antal frågor och redogjorde varför vi Socialdemokrater tycker att välfärden går före vinst.

Men svaren uteblev ifrån borgerligheten så jag tänker ställa frågorna igen.

Varför är det viktigt för er att Landskronabornas skattepengar ska gå till vinster i stället för att höja kvalitén i äldreomsorgen, skolan och sjukvården?

Aktiebolagen har som uppgift att maxa avkastning till aktieägaren. Är det viktigare än att låta fler barn få en bättre skola?

Dessa svar är ni skyldiga Landskronas medborgare som skattebetalare.

För oss Socialdemokrater går vår gemensamma välfärd före vinst.

Därför kan inte frågan om vinstbegränsning utgå från aktiebolagens perspektiv utan måste utgå från barnens behov.

Det handlar inte om rätten att välja skola, det handlar om rätten att få välja sin framtid, för barns liv går inte i repris.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Utvecklingen i centrum

2017-09-19 16:01

Jag är imponerad över allt som nu händer i centrum och nere vid hamnen. Det byggs och det renoveras. Jag har aldrig sett något liknande i Landskrona. Det är “full speed ahead” i stan.

Björn Lind


Torgregler

2017-09-18 09:53

Ett klargörande till Arne Nilsson om torghandeln.

Problemet ligger i att kommunen vill kringgå lagen och införa otillåtna föreskrifter som redan upphävts av Länsstyrelsen.

TORGHANDELN REGLERAS UR ORDNINGSSYNPUNKT

Landskrona kommun tänker, enligt uppgift, i ”Särskilda bestämmelser om torghandel” ta in lokala föreskrifter som redan granskats och upphävts av Länsstyrelsen. Föreskrifter som lägger onödigt tvång på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, något som inte är tillåtet enligt lag (1993:1617) 3 kap. Lokala föreskrifter m.m. 12 §. sista stycket.

Kommunen får reglera torghandeln från ordningssynpunkt. Någon möjlighet att meddela föreskrifter som begränsar varuutbudet har inte införts. Torghandeln utgör enligt förarbetena (prop. 1992/93:210 s. 149) en positiv konkurrensfaktor gentemot den etablerade handeln. En begränsning av varuutbudet skulle kunna få negativa effekter för prisbildningen och vara till men för konsumenterna. Därför kan varuutbudet vid torghandel endast regleras om det behövs med hänsyn till ordning och säkerhet.

Varusortimentet får alltså inte begränsas av andra skäl än hänsyn till allmän ordning. Kommunen kan inte begränsa varuutbudet under hänvisning till knappheten av torghandelsplatser eller i syfte att skydda särpräglade eller känsliga miljöer. Det är t.ex. inte tillåtet att begränsa handeln till att enbart avse sedvanlig torghandel, t.ex. livsmedel, blommor o.dyl., för att låta handeln smälta in i en viss kulturell bebyggelse eller miljö.

Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd t.ex. att alla stånd skall ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar t.ex. vagnar eller bord, kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

LÄNSSTYRELSEN UPPHÄVER FÖRESKRIFTER

Länsstyrelsen har upphävt flera punkter i sin senaste granskning av Landskronas föreskrifter. Föreskrifter som nu sägs bli återinfört i kommunens särskilda bestämmelser för torghandeln i Landskrona.

Ett exempel: ”Torghandlare är skyldiga att följa de anvisningar teknik och servicenämnden, dess tjänstemän, polisen eller andra myndigheter meddelar, samt iaktta ordning och skötsamhet”, står det i fullmäktiges beslut.

Länsstyrelsen upphäver bestämmelsen eftersom den strider mot ordningslagen och lägger onödigt tvång på allmänheten.

Också regeln att bara mat och växter får säljas på Rådhustorget får underkänt och upphävs av samma skäl. Likadant gick det för regeln som förbjöd försäljning av kemikalier.

Ursprungligen ville kommunen att alla handlare skulle ha likadana markiser på sina stånd, men av det syns inget i den nya torgstadgan. Den frågan har därför inte prövats av länsstyrelsen, men dyker nu upp i de särskilda bestämmelserna.

Handlarna på torget måste ha presenningar av plast på sidan av, över och bakom ståndet för att skydda sig, och de lagstadgade kassaapparaterna i synnerhet. Som bekant existerar inga kassaapparater som uppfyller Elsäkerhetskraven för att få nyttjas i utomhusmiljö. Skatteverket menar dock att nyttjaren har skyldighet att skydda apparaterna så att inga olyckor uppstår, genom att införa föreskrifter i de särskilda bestämmelserna omöjliggörs dock nyttjares möjlighet att på ett tillfredsställande sätt skydda kassaapparater.

Om Kommunen i Landskrona mot bättre vetande försöker kringgå lagen genom att införa och tillämpa otillåtna föreskrifter som bl.a. upphävts av Länsstyrelsen, återstår att låta Förvaltningsrätten fälla ett avgörande.

Stig Wiklund


Till utbildningsnämndens politiker

2017-09-18 09:26

Läser med förundran insändare av tre politiker i utbildningsnämnden. Antar att om man sitter i denna nämnd har man som uppgift att förvalta våra skattepengar och skapa en så bra skola som möjligt för kommunens barn och med våra skattepengar. I stället verkar dessa företrädare för Treklövern inte vara ett dugg intresserade av den kommunala skolans kvalitet utan satsar hellre våra skattepengar på Engelska skolan där en tredjedel av “vinsten” går till aktieägarna (se Engelska skolans redovisning på nätet). Sitter man som ansvarig för den kommunala skolan är det banne mig den skolans väl och ve man ska bekymra sig om och inte aktieägarnas vinster, våra skattepengar. Som kanske hamnar i Panama eller på Caymanöarna?

Lena Nilsson


Allmosor

2017-09-18 09:16

Jag blir mer och mer förundrad/förbannad när jag tar del av kommunledningens syn på den kommunala skolan. Jag har i min enfald alltid trott att en kommuns företrädare alltid skall värna om kommunens egen verksamhet. Så är tydligen inte fallet i treklöverstyrda (!!! – money talks!) Landskrona. Det kan inte vara kul att vara hårt arbetande rektor eller lärare (oavsett kategori) och veta att min högsta chef hellre satsar på en verksamhet som får pengar till behövande aktieägare än till behövande elever!

Det är oxå så att den skola som då höjs till skyarna enligt egen utsago bara har ca 50% behöriga (svensk behörighet) lärare.
Vem skulle vilja bli inlagd på sjukhus för operation om bara hälften av kirurgerna är behöriga eller flyga med ett flygbolag som bara har 50% behöriga piloter!
SKÄMS – Det får vara slut med allmosor till aktieportföljer.
Satsa i stället på högutbildade pedagoger och rektorer i den kommunala skolan.

Håkan Lans 
behörig specialpedagog, speciallärare samt med
behörighet i svenska, engelska, matematik och SO efter 40 år i yrket!


Se till barnens behov inte vinstintresset

2017-09-15 13:08

Svar till Lisa Flinth (L), Johan Sten (M) och Elvir Mesanovic (MP).

För de borgerliga företrädarna i Landskrona går vinst före välfärd. Varför är det så viktigt för er att våra gemensamma skattepengar går till vinster istället för att det ska gå tillbaka till mamma på äldreboendet? Eller till våra barn i skolan? Till sjukvården när du behöver den?

Aktiebolag har som uppgift att maxa avkastningen till aktieägarna. Är det vad de borgerliga tycker är viktigare än att låta fler blommor få blomma i skolan?

Välfärden är inte en marknad som andra. Den ska vara generell och vara öppna för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad det är avsedda till.

Välfärden finansieras gemensamt och är en grundbult i den svenska modellen. Det handlar om kött och blod. Utan en väl fungerande skola, vård och omsorg fungerar inte samhället.

Välfärden som drivs av vinstintresse riskerar också att få andra negativa effekter än att pengar försvinner ur verksamheten. Välfärdens syfte är inte att ett fåtal ägare eller investerare ska tjäna stora pengar utan att tillgodose en bra skola, äldreomsorg och sjukvård.

Därför kan inte frågan om vinstbegränsning utgå från aktiebolagens perspektiv utan måste utgå från barnens behov.

Det handlar inte om rätten att välja skola, det handlar om rätten att få välja sin framtid, för barns liv går inte i repris.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Inför kyrkovalet på söndag

2017-09-14 14:52

I Kvistofta församling med sina fem kyrkor prioriteras bland annat musiken.
Så var t ex en av körerna i Peterskyrkan i Rom förra året. Det uppmärksammades också av Landskrona Direkt och av Kyrkans Tidning
Nu är det ju Luther-jubileum passar det kanske att citera Luther. Så här sa Martin Luther om musik “Mitt hjärta flödar över av tacksamhet visavi musiken, som ofta har vederkvickt mig och räddat mig ur stor själsnöd”.
Församlingen har för övrigt ledorden sedd, berörd och engagerad som man ständigt försöker leva upp till i alla kyrkans olika grenar. Jag tror att vi i vårt alltmer sekulariserade land är både viktigt och angeläget att sprida vårt kristna budskap i vårt kristna land!
Så gå och rösta du också!

Mvh
Lennart Pettersson
NomineringsombudFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser