PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Svar till Claes Glader

2016-10-17 15:11

Arbetsmiljölagen är mycket tydlig; att ta sitt arbetsmiljöansvar innebär att arbetsgivaren ska bedöma riskerna i arbetsmiljön och om man kommer fram till att det finns risker ska man inte låta anställda utsättas för dem. Detta gäller alla arbetsgivare och naturligtvis samtliga postoperatörer.

PostNord gör systematiskt en översyn av brevbärarnas arbetsmiljö under utdelningsturerna. En väsentlig del i detta är just översynen av postinkast och postlådor samt ljusförhållanden i trappuppgångar. De brister som upptäcks påpekar man för fastighetsägarna. I de allra flesta fall enas postoperatören och fastighetsägaren om en åtgärdsplan. Fastighetsägaren väljer vilken lösning som passar, som att åtgärda inkasten, sätta upp postlådor eller installera fastighetsboxar.

Eftersom varken PostNord, eller övriga postoperatörer i Sverige, äger postinläggen har vi inte heller möjlighet att själva åtgärda arbetsmiljöproblemen. Då behöver vi hjälp av fastighetsägarna.

John McCormick


Varför omvägar?

2016-10-11 11:52

En fråga till Alinda Zimmarnder (och andra som undrar över saker här i livet) –Varför frågar du Jan Allan Beer någonting  genom Planket , när du hade fått svar på dina frågor genast , om du hade kontaktat honom direkt , utan omvägen till nämnda forum.

Kan man ana att själva frågan är sekundär , och dina egna åsikter det primära?

Mvh//Tony Petersson, Asmundtorp


Är Landskrona Postnords testkommun?

2016-10-10 15:20

Postnord vill avskaffa rätten att få sin post levererad till bostaden!
När kommer regeringen att agera!

I reklamen säger Postnord i en vacker trailer att de levererar post. Detta gäller inte Landskrona och andra städer i Sverige! De har lyckats att missa utdelning till hushållen veckovis, det har gått så långt att landskronabor fått inkassokrav pga. att fodringar inte kommit i tid. Andra har blivit avstängda från A-kassan pga. att Postnord inte levererat post. De vägrar självklart att betala för dessa kostnader som drabbar hushållen.

Nu verkar det som de hittat en väg ur sin oförmåga att dela ut post i den omfattning som deras uppdrag innebär. Det är fel på brevlådorna, belysningen och trapporna. De ämnar sluta dela ut post till över 400 hushåll från den 1 november. De hävdar att det är av arbetsmiljö skäl som de slutar dela ut post till hushållen. Om det är så borde skyddsombudet stänga av utdelningen och sedan borde arbetsmiljöverket få ta ställning till om det är ett arbetsmiljöproblem och sedan komma med åtgärder som säkerställer arbetsmiljön, enligt min uppfattning. Jag tror att detta är en klassisk avledare från fokus att man inte klarar av att fullfölja sitt uppdrag leverera post till medborgarna.

Så här ser postlagen ut:

1 § Den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kraven att
1. det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser,
2. expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas,
3. de bestämmelser om befordringstider efterlevs, som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Postnord har under lång tid inte fullgjort sitt uppdrag enligt punkt 1. Det som står i punkt 2 skall staten godkänna skäl för undantag. Detta har inte skett. Tror Postnord att de står över lagen? Postnord anser tydligen att det är okej att bryta mot postlagen och utan beslut från arbetsmiljöverket stoppa utdelning av post till hushållen i Landskrona.

Post och telestyrelsen ger Postnord rätt enligt den tolkning som den borgerliga regeringen gjorde. Peter Eriksson som är ansvarigt statsråd borde ändra direktiven till post och telestyrelsen och garantera postutdelningen till alla hushåll i vårt land och att de följer postlagens bokstav! Har statens uppgift blivit att skydda näringslivet och inte Sveriges medborgare i detta fall rätten att få sin post utdelad till bostaden?

Vill Postnord göra som i Danmark låta hushållen komma och hämta post på deras företagscenter? I Danmark handlar det inte om arbetsmiljö utan om girighet! Är Landskrona ett test hur långt man kan gå?

Jag undrar om det är rimligt att använda hushållen som gisslan i en konflikt med hyresvärdarna. Samt är det rimligt att vi skall transportera oss 3-4 kilometer för att hämta vår post, varje dag. Jag tänker på hur de människor som skall ta sig till utlämningsplatsen med gåstol varje dag. Vi har under flera hundra år fått vår post utdelad till vår bostad!
Är det slut med detta nu? Varför betalar vi porto om inte posten levererar till bostaden?

Anser Postnord att hushållen är till för dem och inte som andra serviceföretag tillfredsställa kunden?

Tänk, tanken om det hade varit strejk i vården – då hade regeringen ansett strejken samhällsfarlig och förbjudit den och tillsatt en medlare för att lösa konflikten. Jag anser att Postnords agerande är samhällsfarlig och att regeringen skall tillsätta en medlare för att säkerställa postutdelningen eller att Postnord befrias från sitt uppdrag. Vi måste kunna lita på att posten!

Kan det vara så att Postnord har smittats av liberalerna och SD som styr Landskrona och deras förhållnings sätt mot medborgarna i staden? De har inte reagerat! De ställer bara krav på medborgarna men aldrig på företag i Landskrona.

Hur tänker regeringen säkerställa medborgarnas rätt att få posten levererad till bostaden?

JO borde med omedelbar verkan granska Postnords fatala brott mot postlagen!

Claes Glader


Värna gamla och sjuka

2016-10-07 15:06

I ett värdigt samhälle tar man hand om sina gamla och sjuka. 

Det gör vi för att visa vår omtanke och respekt inför äldre generationers hårda arbete för att bygga upp den välfärd som vi andra nu har del i.

Just detta, att vi alla är förvaltarna av äldre generationers slit och arbete, får vi aldrig glömma eller försumma.

Av den anledningen tar vi Sverigedemokrater det på största allvar när sjuka och gamla människor med hemtjänst uttrycker att de känner sig otrygga och oroliga beroende på en för hög personalomsättning inom hemtjänsten.  

När det gäller personalkontinuitet så får den genomsnittlige brukaren i Landskrona besök av omkring 15 personer från Omsorgsförvaltningen i Landskrona under en tvåveckorsperiod.

Vi Sverigedemokrater i Omsorgsnämnden (ON) har också uppmärksammat att hemtjänsten i Landskrona fått mindre tillfredsställande betyg i Socialstyrelsens stora undersökning 2015.

Samstämmiga undersökningar visar att en faktor för framgång är att prioritera och förbättra kontinuiteten genom att ha så lågpersonalomsättning som möjligt.

Därför yrkar Sverigedemokraterna på att Omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder som förbättrar kontinuiteten i Landskrona Stads hemtjänst.

Att sjuka och äldre blir nöjda och trygga med hemtjänsten i Landskrona, är högprioriterat för Sverigedemokraterna, på riktigt!

Ulf Karlsson (SD)
Kerstin Stein Sandell (SD)


Du kommer att få svar, Alinda

2016-10-07 14:10

I en interpellation till mig har Alinda Zimmander ställt exakt samma frågor som nu ställs i dessa spalter. Frågor som kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige den 31 oktober. Eftersom Alinda har valt interpellera mig vill jag inte förekomma debatten genom att besvara frågorna nu. Däremot vill jag gärna redovisa min generella uppfattning om ett så kallat trygghetsboende.

Det är bra för Landskronaborna i allmänhet och Omsorgsförvaltningens klienter i synnerhet när vi får ett trygghetsboende. Många av dem som söker plats på ett äldreboende skriver att otrygghet och oro är de viktigaste skälen för deras ansökningar. För denna grupp seniorer skulle ett trygghetsboende vara en bra lösning samtidigt som trycket på våra äldreboenden skulle minska.

Ett trygghetsboende bör ligga i ett område som Landskronaborna upplever som tryggt. Upplåtelseformen bör vara i form av hyresrätt med en hyra som en majoritet av Landskronaborna kan klara av.

Trygghetsboendet ska innehålla gemensamma utrymmen för social samvaro och en värd/värdinna som bekostas av Omsorgsförvaltningen.

Trygghetsboendet ska inte administreras av Omsorgsförvaltningen. Däremot ska vi givetvis samarbeta med den privata eller kommunala fastighetsägare som kommer att driva Landskronas första trygghetsboende.

Alinda Zimmander kommer, precis som tidigare skett, att tillsammans med Ulf Karlsson (SD) inbjudas till diskussioner med fastighetsägare gällande start av trygghetsboende.

Jan Allan Beer (L)
Ordförande Omsorgsnämnden


Trygghetsboende. När?

2016-10-07 09:12

När ska Landskrona få ett Trygghetsboende för äldre Jan-Allan Beer?
När vi Socialdemokrater lämnade in en motion om ”Trygghetsboende för äldre fattades det beslut i politisk enighet om att detta skulle verkställas, trots det har inget sådant boende kommit till stånd. Åren går men inget ”Trygghetsboende” kommer till stånd.
Denna höst, närmare bestämt den 16 november släpper vår Socialdemokratiskt ledda regering nya riktlinjer och direktiv för stöd till denna typ av boende.
Vi socialdemokrater undrar nu följande:
Känner omsorgsnämndens ordförande till de nya riktlinjerna och direktiven för stöd till att skapa ”Trygghetsboende” för äldre?
Kommer omsorgsnämndens ordförande att se till att vi äntligen får till stånd ett ”Trygghetsboende” i Landskrona?
Tycker omsorgsnämndens ordförande att de lokaler som nu snart blir lediga när Hotell Öresund ska flytta skulle kunna byggas om till ”Trygghetsboende” för äldre i Landskrona?

Alinda Zimmander (S)


Ord om nattetid

2016-10-06 09:11

brodera

Hej på er Landskrona Direkt läsare!
Att jag är uppe om natten och ugglar, är säkerligen inte något nytt för er.
Fann dessa kloka ord, på en brodyr:
Ord om nattetid…
“Dröj, o frid, dröj i mitt tjäll
bliv bästa gästen min
ty dagen skrider – det blir kväll
och natten bryter in”.

Vid pennan:
Geula Viola Lesén

P.s Snälla kom ihåg att ta på reflexen, så att ni syns i mörkret!
Tack för ordet.


Svar till Jonas Esbjörnsson

2016-09-29 16:28

De kostnader gällande avkastningskraven som du pratar om är lagstadgade och därför inget som någon vill införa av ondo. Alltså kommer detta att införas koncernbildning eller inte, för du menar väl inte att du tycker att vi politiker ska rösta igenom något som är lagvidrigt? Sen att vi kan svara åt varandra tyder väl på en viss samsyn kanske?

Dessutom så kräver ni många svar utan av att ens göra en ansats att ge några svar själva.

Eftersom ni i vanlig ordning återemitterade ärendet så tog vi Sverigedemokrater inte debatten med er men det innebär att vi har mycket roligt att se fram mot på nästa Kommunfullmäktige!
Sen när beslutet är fattat kommer ni i vanlig ordning att försöka åsidosätta demokratin med ett överklagande till förvaltningsdomstolen eller?
Det känns för mig som om denna debatt går i långbänk nu och därmed drar jag för min del streck i den.

Lars Ekvall
Ledamot av kommunfullmäktige


Tänk före efter!

2016-09-29 10:42

Hej på er, Landskrona Direkt-läsare!

Jag tänker som ni redan vet.
Jag tänker väldigt mycket just nu.
Jag tänker på Landskrona: “landets krona”
Vi Landskronabor konsumerar och kapitaliserar precis som alla andra som lever och bor.
Fakta är att det är fler och fler av oss, konsumerar och kapitaliserar utanför vår stad.
VARFÖR???
Som ni redan vet så är 1+1=2.
Om vi inte handlar här och nu, så slår affärerna igen p.g.a olönsamhet och nedläggningar blir fakta.
Det är dags att tänka om!!!
Tänk före, efter!

guela_agg

Tack för ordet!
Vid pennan och kameran: Geula Viola Lesén


Svar till Torkild Strandberg

2016-09-27 11:50

När jag ställde frågor till Lars Ekvall (SD) svarade Per Eriksson (L) och när jag frågade Stefan Olsson (SD) svarade Torkild Strandberg (L) och tvärtom. Någon som är förvånad?

Jonas Esbjörnsson (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser