PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Treklövern om idrottsplatsen

2017-02-24 10:59

Efter Torkild Strandbergs m. fl. svar kan vi nu konstatera att de kommunala anläggningarna på idrottsplatsen och runt idrottsområdet skall säljas ut. Detta är ursprungligen kommunal egendom och tillhör landskronaborna för deras fritid och rekreation. Ur den synpunkten förstår vi inte alls varför man avser att sälja ut egendomen. Idrottsverksamheten lär inte bli bättre om man åstadkommer något ägarbyte på idrottsplatsen.

En annan sida av fritids- och idrottsverksamheten är att föreningslivet i Landskrona är av mycket stor betydelse för samhället i stort. Den resurs som ett starkt föreningsliv utgör är viktig att hålla kvar och stärka. Det finns ingenting som tyder på att man stärker föreningslivet genom att sälja ut idrottsplatsen. Att stärka föreningslivet kräver helt andra åtgärder. Ett sätt att gynna föreningslivet är att erbjuda dem nolltaxa när de brukar de kommunala anläggningarna. I en s-politik har det av tradition varit en mycket viktig fråga att hålla nere lokalhyrorna.

Vi har deltagit i ett kommunalt beslut om en avsiktsförklaring om förändringar på Idrottsplatsen. Detta har vi gjort för att vi inte har något emot att förändra idrottsplatsområdet. Vi har tidigare tagit fram förslag på en sådan utveckling av de befintliga anläggningarna. Däremot menar vi att de åtgärder som skall vidtas skall göras tillsamman med föreningslivet. Detta skrev vi också i ett tilläggsyrkande som borgerligheten tillsammans med sverigedemokraterna tog sig för att avslå. Däremot ingår det inte i vår uppfattning att sälja ut anläggningstillgångar. Föreningarnas deltagande tycker vi är viktigt och vi förstår inte att ett sådant förslag skulle avslås. Men tydligen är det som vanligt att den borgerliga kommunledningen planerar kommunens framtid i stängda rum och avser inte att göra en öppen planering av idrottsplatsen tillsammans med dem som är berörda. Detta är i grunden en demokratifråga och det har treklövern många gånger visat att man inte förstår sig på. Vi socialdemokrater tycker inte att detta är en bra politik och förbehåller oss rätten att påtala denna fråga.

Vi socialdemokraterna är för att utveckla idrottsområdet men aldrig på föreningarnas bekostnad.

Jenny Tillander (S)


Trumps mur - Landskronas uthyrningspolicy

2017-02-23 14:54

Sverige har nu uppmärksammats i internationella media.

Trump och undertecknad har varit kollegor i fastighetsbranschen. Trump hyr ut boende i hotell. Jag hyrde ut boende i hyreshus. Våra erfarenheter handlar om s.k. utsatta bostadsområden där det händer ”saker”.

Om jag har förstått statistiken rätt så bor det många invandrare i de områdena i olika delar av USA och Sverige.

Min fråga är: Hur kan det ha blivit så i Sverige? Frågan var ju aktuell redan för c:a tjugo år sedan.
Inget tycks ha hänt. Vad ska man ta sig till – det blir tjatigt. Skönmålas situationen i de områdena?

Trump vet vad uthyrning av hotellrum innebär för ägarens ekonomi och för kreditgivarnas. Jag har erfarenheter från bostadsmarknaden vad angår min egen ekonomi och kreditgivarnas.

I Landskrona har det blivit en uthyrningspolicy med ett de-fakto-resultat som är som en mur runt Landskrona för vissa personer.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Svar till Jenny Tillander (S)

2017-02-23 10:52

Landskrona Stad och entreprenadföretaget Serneke är överens om att under ett år i grunden utreda förutsättningarna för att tillsammans utveckla idrottsområdet i Karlslund. Målet är att Serneke ska uppföra ett nytt idrottscenter, ett äventyrsbad med tillhörande hotellanläggning, en skola, med mera. Detta skulle vara ett fantastiskt lyft för Karlslundsområdet och för hela Landskrona.

Ambitionen är att de nya anläggningarna ska locka besökare både lokalt och utanför Landskronas gränser, och bli ett lyft för idrottslivet i staden.

Det här är första steget i en omfattande satsning på Karlslundsområdet. Vi vill göra området till en regional magnet som ska lägga grunden för en rejäl och bestående förändring.

I arbetet med att undersöka förutsättningarna för denna satsning kommer föreningslivet att vara involverade. Precis som i andra utvecklingsprojekt i staden är målet och kravet att inblandade ska få minst lika bra och helst bättre förutsättningar.

När Kommunstyrelsen fattade beslut om detta var vi eniga om uppdraget. Trots att det i Kommunstyrelsen tydligt framgår att föreningslivet ska vara involverat och inbjudningar till de första samverkansträffarna redan gått ut påstår nu (S) att föreningslivet utelämnas ur arbetet. Samma skrämselkampanj som vi vant oss vid från flera av de större förändringsarbeten som genomförts i Landskrona. (S) låtsas nu att man inte vetat att ägandeförhållandena till befintliga idrottsanläggningar ingår i det som ska utredas. Märkligt, med tanke på att detta framgår i beslutsunderlaget.

Vår ambition är att förbättra förutsättningarna för idrottslivet i Landskrona, att i grunden förändra Karlslundsområdet och att skapa en regional besöksmagnet. För en stund trodde vi att (S) ville vara med i arbetet. Det höll i två veckor. Sedan tycks man ha fallit tillbaka i sitt beprövade, invanda nej-sägande. Trist!

Torkild Strandberg (L)
Birgitta Persson (M)
Mikael Fahlcrantz (MP)


Nytt kallbadhus

2017-02-22 14:51

Jag förstår inte hur man kan missa den mest självklara placeringen. Borstahusens södra pir. Nära till P-platser och buss (200 m). All service finns i området.

Bengt Nissler


Upprensning av torghandeln?

2017-02-22 09:56

Tora Broberg, tillförordnad chef på den s.k. “stadsmiljöavdelningen” tycks ha för lite arbete, i förhållande till sin chefslön, misstänker jag.
Hon ämnar nämligen “rensa upp rejält i torghandeln!”. I torghandeln???
Det har tydligen förekommit fruktskal och stånden med just frukt och grönt “måste separeras från loppmarknadsstånd”. Eftersom “Ordnung muss sein”!

Och försäljarna, som står där några få timmar lördagsförmiddagar (och några få även på onsdagar), måste i fortsättningen parkera någon annanstans! Det vill säga lasta av, köra och parkera någon annanstans, promenera tillbaka, eventuellt bli bestulen, för att så äntligen få lov att eventuellt sälja sina varor. Sen måste bilen hämtas – med mer tid för tjuvar att slå till – och så skall det som inte stulits eller sålts lastas ombord igen. Jag gissar att Tora Brobergs upprensningsaktion med med nya stadgar och vakter bara kommer resultera i att den lilla torghandel som finns kvar, allt mer kommer dö ut.

Chefen för denna kommunala instans menar även att det hela ser skräpigt och misskött ut. Men få tycks hålla med henne om detta, åtminstone har ingen annan än en “anonym röst” hittills velat hålla med Tora Broberg om alla de problem hon se i dagens torghandel. Och är det i själva verket inte lite grand meningen att just torghandeln , under några få timmar per vecka, skall vara just lite rörig och annorlunda?
Och vad som är positivt och negativt kring torghandel är i högsta grad en subjektiv fråga. Jag menar snarare att de kommunala stadgarna kring torghandeln istället borde luckras upp. Det borde både bli lättare och billigare att få sälja på torget. Kunderna hittar nog det de söker efter ändå!

Pontus Eriksson

 

SVAR DIREKT

Torghandeln har en lång tradition i Landskrona. Handeln är uppskattad, välkommen och bidrar till en levande stadskärna. Detta värnar vi mycket om i vårt dagliga arbete för att skapa en attraktiv stad.

Torghandeln hör samman med flera andra projekt som stadsmiljöavdelningen arbetar med för att locka fler boende och besökare att ta del av allt som Landskrona har att erbjuda.

Uppdraget som stadsmiljöavdelningen har avseende torgverksamheten syftar till att utveckla den för att ännu fler kunder skall lockas till handel. Samtidigt vill vi värna om ett av våra finaste rum, Rådhustorget. Markbeläggningen på torget består av en vacker mönsterläggning skapad av Frans Ekelund som har ett stort bevarandevärde och är en stor kvalitet i stadsmiljön.

Markbeläggningen är dock ömtålig vilket innebär att tunga och täta transporter bör begränsas, annars kommer mönsterläggningen inte att hålla långsiktigt.  Stadsmiljöavdelningen är därför noggrann med tillstånden för olika typer av evenemang på ytan.

När den nya stadgan har antagits hoppas vi på att fler handlare skall känna sig välkomna att använda Rådhustorget till försäljning och att traditionen med handel där skall kunna fortgå.

Tora Broberg,
avdelningschef, stadsmiljöavdelningen, Landskrona stad


IP-trams!

2017-02-22 09:41

Sälja ut IP? Så dumt. Det kommer aldrig att ske! Om kommunledningen driver frågan så kan man lika gärna avgå med omedelbar verkan. Vill man ta död på ett spirande föreningsliv, som vi har byggt upp under många år och som har ett så högt anseende i Sverige.

Sälj hellre Stadshuset, som skulle kunna tillföra Nyhamn mervärde. Rusta upp Weibullsholm och flytta byråkraterna dit.

Bengt Nissler


IP och Karlslund till salu?

2017-02-21 14:49

Uttalande: Angående Norrestads- och Karlslundsprojektet i Landskrona

Vid ett välbesökt medlemsmöte inom Socialdemokraterna i Landskrona den 20 februari behandlades den föreslagna utbyggnaden av Norrestad och Karlslundsområdet. Vid mötet närvarade affärsutvecklare Marie-Louise Svensson från Landskrona stad som informerade om projektet.

Livliga diskussioner uppstod när det blev klargjort att kommunen avser att sälja samtliga befintliga anläggningar på och kring idrottsplatsområdet såsom ridhus, idrottshall, bad, ishall och fotbollsanläggningar.

Många frågor ställdes såsom – kommer nolltaxan för föreningslivet att vara kvar? Vad är försäljningspriset? Kommer kommunen att rea ut anläggningarna? Vilket inflytande kommer medborgare, hyresgäster och föreningslivet att ha i processen? Hur kommer den framtida finansieringen att se ut?

Frågan ställdes också varför inte de politiska partierna, hyresgäster och föreningslivet deltar i en arbetsgrupp kring projektet.

Landskrona den 20 februari 2017

Socialdemokraterna

gm/ Jenny Tillander
Ordförande Landskrona Socialdemokrater


Ang. fria bussresor för 70+

2017-02-17 10:40

Jaha, då inför man en ny åldersgräns i Landskrona. Vad är det för skillnad på en 65+ och en 70+ mer än att dom kanske är färre till antalet. Kanske har man räknat på detta för att det ska bli så billigt som möjligt för kommunen. Pensionens storlek är det ju ingen skillnad på. Undrar vem som tror att dom ska vinna röster på detta?

Leif Thorsell


Mamma Teresa

2017-02-16 09:08

Så fin gest av er. Det var nog mycket uppskattat. Jag stöttar Malvan ekonomiskt inför storhelgerna. Helst med adress till ensamstående med småbarn.

Bengt Nissler


Avgiftsfri kollektivtrafik

2017-02-16 08:58

Vi Socialdemokrater har sedan 2006 drivit frågan om grattis kollektivtrafik för ålderspensionärer i Landskrona.

Förslaget har mötts med ett ständigt nej ifrån borgerligt håll.

Vi ser hur nuvarande och kommande ålderspensionärer tillhör en generation som fortsätter ett aktivt liv även efter pensionsdagen. Det är därför viktigt att vi fortsätter utveckla våra välfärdssystem för att inte bara ge en bra vård och omsorg utan också stimulera en aktiv pensionärstillvaro.

Vi ser behovet av en utbyggd äldreomsorg och satsningar för ökad livskvalitet som prioriterad. Att öka äldres möjligheter att träffa andra människor på dagcentraler, i föreningsliv eller på stan är ett viktigt steg i att bygga vidare på välfärden och öka livskvaliteten för äldre. Vi socialdemokrater vill utveckla, inte avveckla välfärden.

Vi säger JA till gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer.

 Jonas Esbjörnsson (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser