PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Landskrona behöver ett nytt föremålsmagasin för konst och historiska föremål

2018-07-30 12:13

Landskrona har under åren tagit emot och köpt föremål som idag utgör en del av stadens konstsamlingar och historiska samlingar. Det är allt från tavlor och annat konst till historiska föremål som speglar stadens och dess invånares historia.
Endast en liten del av föremålen finns utställda på museet och på andra platser i vår stad.
Merparten finns i de olika magasin som kulturförvaltningen förfogar över. Det är bland annat uppe på vinden och i källaren på museet och på ytterligare två platser i kommunen.
De här lokalerna är inte ändamålsenliga och klimatmässigt är de direkt undermåliga. Bland annat förvaras en stor del av stadens konst längst uppe på vinden på museet och här saknas helt en klimatanpassning. Denna varma sommar har inneburit påfrestning för dessa tavlor och långsiktigt kommer behovet av konservering att öka.

Vi moderater vill att ett nytt föremålsmagasin ska bli verklighet så fort det är möjligt. I till exempel Helsingborg har man byggt Kulturmagasinet, som idag har bra klimatanpassning och där föremålen också förvaras på ett sådant sätt att de är enkla att ta fram och arbetsmiljön är också bra för personalen. Vi vill att man skapar något liknande i Landskrona, och gärna göra magasinet mera tillgängligt för landskroniterna. Att öppna upp magasinet blir ett mervärde för många och vi får ytterligare kultur att ta del av.

Ett bra magasin bör ha en luftfuktighet på 45-55 % och en jämn temperatur på mellan 18 och 20 grader. Dessutom bör inga föremål stå direkt på golvet och det finns även andra saker att ta hänsyn till.

Vi menar att man inte behöver bygga ett helt nytt magasin, utan göra en inventering av befintliga lokaler och anpassa dem till de krav som ställs på ett modernt föremålsmagasin. Det blir en merkostnad, men fortsätta med de provisoriska magasin som vi har idag är otänkbart.

Denna varma sommar har i högsta grad aktualiserat frågan om ett nytt föremålsmagasin och oberoende av de klimatförändringar vi står inför så måste vår konst och vårt historiska arv tas hand om.

Torbjörn Brorsson (M) kommunalråd
Jan-Åke Lindström (M) ledamot i kulturnämnden


Svar till Teknik- och serviceförvaltningen angående Strandvägen

2018-07-23 12:23

Tack för att jag äntligen fått ett svar från en tjänsteman på kommunen. Jag saknar fortfarande en reaktion från ansvariga politiker i Trafiknämnden.

Enligt kommunens egna trafikmätningar ”som inte är empiriskt tillförlitliga” på Strandvägen så fortsätter trafiken att ligga på en mycket hög nivå med mer än 3000 fordon per dygn med en tillfällig svacka i samband med ombyggnaden. Enligt de bristfälliga mätningarna så ser trafiken ut att successivt öka igen. Vad jag har förstått så sökte kommunen bidrag till ombyggnaden för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Har kommunen bluffat i sin ansökan? Resultatet av ombyggnaden är precis det motsatta. Är inte kommunen skyldig att redovisa att en ombyggnad har avsedd effekt?

Min ursprungliga skrivelse till er gick just till er ”Synpunktshantering” och jag fick varken en bekräftelse på att jag hade skrivit eller något svar på mina synpunkter. Finns det diariefört?

Att ett svar funnits i HD i juni har helt gått mig förbi eftersom det verkar att endast ha publicerats på webben och aldrig i papperstidningen, vilken jag läser regelbundet.

Oavsett om trafiken har ökat eller inte så var den för hög även innan ombyggnaden. Det är framför allt efter ombyggnaden som boende har protesterat mot vansinneskörningar och Strandvägen började att kallas för en motorväg. Det är ombyggnaden med parkeringsfickor som möjliggjort det.

I svaret från Teknik- och serviceförvaltningen berörs överhuvudtaget inte det som är huvudfrågan i mina synpunkter, och det är att det inte ska vara så mycket trafik på Strandvägen. Jag har efterlyst trafikmätningar under avstängningstiden på de gator i staden (bostadsgator) som direkt och indirekt berörs av trafiken till och från Borstahusen. Jag är inte så insatt i trafikmätningar, men efter vad jag förstår är det svårt att mäta hur trafikflödena går. Ett tillfälle när man kan göra det är när en trafikled stängs av, då kan man mäta hur det påverkar andra delar av vägnätet. Gjordes det några sådana mätningar? Kan ni redovisa dem?

Jag hävdar igen: Strandvägen skulle inte ha byggts om för miljonbelopp utan den skulle helt enkelt ha stängts av för biltrafik från och till större delen av Borstahusen. Det finns alternativa vägar som Löpargatan och Hälsingborgsvägen inklusive Ringvägen som kan svälja den trafiken. Det ger mindre skada för oskyddade trafikanter och boende i andra delar av staden. Strandvägen var avstängd under flera månader, och det gick tydligen alldeles utmärkt. Borstahusen har utomordentliga förbindelser med Landskrona centrum för en bilist som ska till och från centrum eller via den södra in/utfarten. även med Strandvägen avstängd för biltrafik. Ta fram en karta och titta! Om du vill njuta av den fina utsikten får du cykla, gå eller ta bussen.

Jag skrev också att de ”trafikhinder” som nyligen satts upp är närmast patetiska, och de hindrar inte på något sätt höga farter. De består av en liten betongklump som ställts upp mitt i körbanan med en pil att det ska köras på höger sida. Kom inte och säg att det är något sånt som ska permanentas! Det är bortkastade pengar igen även om det kostar en bråkdel av vad själva ombyggnaden kostade.

Jag har andra synpunkter på trafikpolitiken i Landskrona och jag tycker att det är bra att den besvärliga situationen i Häljarp kommer upp. Jag hoppas få svar nästa gång jag skriver till ”Synpunkter” på Teknik- och serviceförvaltningens hemsida.

Jag kräver dessutom att få en reaktion från ansvariga politiker i Trafiknämnden, särskilt som det är valtider!

Per Nordlund, Landskrona


Replik till Jonas Karlsson (S)

2018-07-23 11:56

Välkommet med initiativ som inte bara gynnar Koppargården och Säby utan hela Landskrona! Men vad är det för initiativ som ligger nu som du tycker orättvist gynnar den nordöstra delen av staden?

Själv säger jag:

JA till lägre skatt
JA till gratis lördagsgodis
JA till gratis kollektivtrafik
JA till förslag som gynnar alla
JA till bättre skola för alla barn
JA till gratis vattenskotrar till alla invånare
JA till gratis tandvård för de som ätit för mycket gratis lördagsgodis
JA till ökad satsning på kustbevakningen så att de kan hämta alla som ramlat av sin vattenskoter

Men samtidigt vill jag också förtydliga:

– Jag tänker inte vara med och finansiera allt detta
– Det borde någon annan få göra
– Det är inte dåligt att presentera vad man vill göra utan att presentera hur man tänker göra det
– Det är så man vinner val!
– Inget av detta är något jag tänker genomföra för jag är inte politiker
– Har jag glömt något?

Trevlig semester!

Johan Laurin

PS. Fråga mig inte hur jag ska finansiera dessa idéerna. D.S

PPS. Ni kan inte rösta på mig


Vi säger NEJ till...

2018-07-20 11:05

Vi säger NEJ till marknadshyror.
Vi säger NEJ till att låta äldre få mindre tid med hemvårdspersonalen.
Vi säger NEJ till delade turer.
Vi säger NEJ till vinster i välfärden.
Vi säger NEJ till att endast bygga bostadsrätter i Borstahusen.
Vi säger NEJ till förslag från liberalerna och sverigedemokraterna som endast riktar sig till de mest välbärgade:

Vi säger JA till:
– Insatser som gagnar HELA kommunen och inte bara en del i nordöstra delen av staden.
– God arbetsmiljö och arbetsvillkor för kommunens anställda.
– Äldreboende utan biståndsbedömning.
– Avgiftsfri kulturskola.
– Mindre klasser och barngrupper i skolan.
– Gratis kollektivtrafik.
– Satsningar på gång och cykelvägar i hela kommunen.

Jonas Karlsson
Ombudsman
Socialdemokraterna i Landskrona


Gatuavdelningen svarar om Strandvägen och Häljarp

2018-07-19 11:17

Svar på insändare gällande trafiken på Strandvägen samt svar på replik gällande Häljarp av Per Nordlund resp. Fredrik Rosengren enligt nedan:

Gällande Per Nordlunds insändare besvarades denna även i Helsingborgs dagblad den 17/6, samma svar återfinns nedan med tillägg angående Fredrik Rosengrens replik som berör Häljarp.

Strandvägen:
Sedan trafikolyckan på Erikstorpsvägen i april har trafiköar och hastighetsdisplayer placerats ut för att minska hastigheten och öka trafiksäkerheten. Vi arbetar just nu med att utvärdera statistiken som hastighetsdisplayerna förser oss med.

Trafikräkningar görs årligen på Strandvägen och nedan återges resultaten för detta sedan 2012. Trafikräkningen för 2018 har dock inte genomförts än.

Statistiken visar inte någon markant ökning i trafikmängd, medelvärdet för de sex årens mätning är runt 3 200 fordon/dygn med högsta värdet år 2012 på 3 866 fordon/dygn och lägsta värdet år 2016 på 2 605 fordon/dygn. Andelen tung trafik ligger mellan 5-7 procent.

Man ska dock ha i åtanke att dessa mätningar utförs under en begränsad tidsperiod varför statistiken inte kan sägas vara helt empiriskt tillförlitlig. Mätningarna utförs däremot under samma årstid varje år, vilket gör att vi kan se om det sker betydande förändringar.

2012: 3 866 fordon/dygn
2013: 2 950
2014: 3 763
2015: 2 892
2016: 2 605
2017: 3 141

Att du inte fått svar på din skrivelse är givetvis inte bra och det kan vi bara beklaga såhär i efterhand. Men du är välkommen att kontakta gatu- och parkavdelningen igen om du önskar fler svar gällande exempelvis Strandvägen. Vi ser gärna att detta görs via vår felanmälningstjänst eller synpunktshantering vilka båda återfinns på vår hemsida, www.landskrona.se.

Häljarp:
Vi kan med stöd av flera mätningar under vinter och vår konstatera att medelhastigheten är för hög genom Häljarp i förhållande till gällande hastighetsbegränsningar. För att identifiera var och vilka åtgärder som är lämpliga kompletterar vi nu mätningarna, dels med hastighetsmätning och dels med trafikmätning på ytterligare platser. Därefter kommer vi att genomföra försök med fysisk åtgärd i likhet med de åtgärder vi genomför på Strandvägen och Erikstorpsvägen.

Med vänliga hälsningar,
Niklas Geidenstam
Avdelningschef
Teknik- och serviceförvaltningen,
Gatu- och parkavdelningen


Svar till Fredrik Rosengren angående trafiken på Strandvägen

2018-07-19 11:10

Tack Fredrik Rosengren för att du svarar på mitt inlägg om trafiken! Jag håller helt med dig om den märkliga trafikplaneringen i kommunen och att tydligen hur mycket pengar som helst läggs på Borstahusen och ändå fattas fel beslut. Det verkar också helt omöjligt att få veta vad utbyggnaden av Borstahusen egentligen kostar, det verkar göras på löpande räkning. Jag är lika stor motståndare som du till den förda politiken. Din liknelse med Bortstahusen som Torkild Strandbergs eget Sim City var en riktig poäng och jag skrattade gott! Den satt!

Wikipedia: ”Simcity är ett datorspel, skapat av Will Wright, som går ut på att vara borgmästare i en stad. Bland arbetsuppgifterna finns att bygga ut staden och se till att invånarna trivs. Uppgiften kompliceras bland annat av kriminalitet, avgaser och att det ibland sker katastrofer som bränder och översvämningar.”

Torkild verkar dock inte vara någon hejare på det där spelet. Om man är borgmästare i en stad borde man väl se till att alla invånare trivs och inte bara den del av staden där man själv bor? Det borde väl också ingå att staden svarar på skrivelser från invånarna?

Fredrik, du kritiserar mig för att jag gnäller över trafikförhållandena i Borstahusen. Där missar du min poäng som är att det kastas pengar på en felaktig ombyggnad av Strandvägen som leder till en försämrad trafikmiljö i andra delar av staden. Jag väntar fortfarande på att få en reaktion ifrån ansvariga politiker och tjänstemän!

Per Nordlund, Landskrona


På ruinens brant

2018-07-19 10:39

När jag tager del av inläggen här på Planket, blir jag förvirrad: Vad ska man tycka? ”Vad ska man göra?”, för att nu citera en kvinna som varit klient hos mig.
Håll ut! Eller ge upp? Kämpa vidare! Att bli en levande fegis eller en död hjälte, för att nu vara lite pratig.
På Planket möts flera verklighetsbilder. Tommy Jonasson lämnar Hôtel d’Angleterre i Köpenhamn (publ. 2018-06-25). Den 4 juli 2018 berättar jag om min vistelse i Cannes 1987 och publicerar en reklambild – en snygg tjej anländer till Hôtel Carlton i en läcker vit sportbil.
På en informationstavla vid Landskrona Station – under ständig ombyggnad – uppmanas pendlarna:
HÅLL UT! Vi gör det så fort vi kan.

Jag känner igen mig. När kronan föll 1992 och vi hyresvärdar drunknade i tomma lägenheter så gällde det att ta ett djupt andetag och ”hålla ut”. Det gick till att börja med. Men bubblan sprack när färjeförbindelsen Landskrona – Tuborg gick i konkurs. Vi hyresvärdar tvingades vara kreativa. Som en nödlösning arrangerade vi taxiresor från Landskrona till Flygbåtarna i Malmö.
Det har gått 25 år sedan danska pendlare blev strandsatta. Skam den, som ger (gav) sig, så jag vankade fram och tillbaka i min våning på Strandvägen 17 och var förbannad. Det behövs pengar och danska kronan var hårdvaluta.
Landskronabornas ”skilda världar” behandlas nu igen på Planket. Boende i byarna (Annelöv); fler billiga hyresrätter är ett måste. Två inlägg av Stefan Olsson (SD) bl.a. om marknadshyror även som ett replikskifte mellan Stefan Olsson (SD) och Jonas Esbjörnsson (S). Landskronavännen Birger Sölverud framför frågan: ”Varför finns snart inga småbutiker i Landskrona?” Det kan jag förklara: de byggdes om till bostäder. Jag kan exemplifiera.
Sen kommer Christine ”Kikki” Lenanders (V) inlägg 2018-07-12. ”En bostadspolitik för alla – inte bara för de rikaste!” Kikki skriver inledningsvis att: ”…det byggs massor av nya bostäder.” Gör det? Och byggs det verkligen för de rikaste? Som jag ser det, så är det inte särskilt imponerande för de allra rikaste.
Jag känner mig vilsen i debatten om attraktiva bostäder och stadens finanser. ”Billiga bostäder” – ja, det blir tjatigt, eller hur? Tony Petersson efterlyser en definition 2018-07-06. (”Vad menas med billiga bostäder?”)
Mitt förslag: Samla alla bostadspolitiska förståsigpåare på Ven. Låt dem stanna där tills problemen lösts.
Några ryska u-båtar och amerikanska jagare kan förhindra flyktförsök! Så får vi se hur länge de håller ut – förståsigpåare alltså!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Replik till Per Nordlund

2018-07-17 13:48

Per Nordlund och Borstahusborna gnäller över trafiken på Strandvägen, så klart bryr sig för en gångs skull även kommunstyrelsen ordförande då även han bor i områdets närhet. Det är ju hemskt om höginkomsttagarna längs Strandvägen ska behöva utsättas för trafik, vi i Häljarp har i årtionden försökt få gehör för vansinneskörningen genom byn. Ofta i  hastigheter lätt över 100km/h och hittills har aldrig varken Trafikenheten eller kommunstyrelsens ordförande velat engagera sig, man hänvisar till lagen och polisen.

Varför gör man inte det vad gäller Strandvägen då med?
Jag undrar, hur stor del av min kommunalskatt går till Borstahusen jämfört med där jag bor, i Häljarp?
Finns det någon statistik på detta?
Finns det ens någon medvetenhet bland politiker och ansvariga tjänstemän att det finns andra ställen i kommunen än just Borstahusen som har behov av trafikinvesteringar, eller Strandbergs eget Simcity-projekt bara ska få fortsätta?

Och kom inte med att vi minsann fått en ny förskolebyggnad… eller svaret “Mycket är gjort mer att göra”.

Fredrik Rosengren, Häljarp


Lika bra skolor i hela kommunen

2018-07-16 11:05

Alla barn ska känna sig sedda och trygga – inte bara de som har ”de rätta” förutsättningarna.

Landskrona är en bra plats att växa upp på för de flesta ungar här. Här finns bra bostäder och skolor, ett bra fritidsutbud och fina miljöer. Men alla barn som bor här har inte tillgång till detta. Allt för många barn växer upp under knappa ekonomiska förhållanden, med begränsade möjligheter att välja ”rätt skola” och som inte kan ta sig till eller på grund kostnaden inte kan delta i olika fritidsaktiviteter.

I ett jämlikt samhälle har alla barn samma förutsättningar till en trygg barndom, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund, plånbokens storlek eller ursprung. Barn som växer upp under otrygga förhållanden blir otrygga vuxna, och otrygga vuxna skapar ett otryggt samhälle.

Vi vill satsa mer på skolorna, alla skolor ska vara lika bra. Man ska inte behöva välja skola till sina barn utan ska kunna känna sig trygg med att den närmaste skolan är lika bra som alla andra i kommunen. Det ska finnas kostnadsfria och bra fritidsaktiviteter och mötesplatser för barn och unga. Vi vill ha en fri och fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.

Alla barn i Landskrona har rätt till en bra uppväxt. Vi i Vänsterpartiet Landskrona vill att alla barn ska känna sig sedda och trygga – inte bara de som har ”de rätta” förutsättningarna.

Christine ”Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona


Vad menas med billiga bostäder?

2018-07-16 10:48

När debatten om ”billiga bostäder” är igång , kommer alltid kravet upp att det måste byggas just billiga bostäder för vanligt folk.

Man måste då egentligen fråga sig, hur mycket, i kronor och ören, får en billig bostad kosta? Jag har aldrig, och jag följer ändå politiska debatter frekvent, hört någon som svarat det. Hur mycket skall en nybyggd tex. tvåa kosta?

Det man måste komma ihåg, är att vi har byggregler som sätter en viss standard på ett boende. Detta har framtagits över tid, för att man inte skall bygga ”vilket billigt skit ”som helst.

En annan sak som man får ha i åtanke, är att det inte går att subventionera ett boende hur som helst, så även om man vill ha en billig hyra, så är det inte gratis att bygga. Regeringsmakten har tillskjutet investeringsstöd för att få ned kostnaden för ett bygge, men det tillskottet är försumbart i sammanhanget.

Till detta tillkommer att frågan har varit på tapeten så länge jag kan minnas, och jag har aldrig hört talas om att det byggts billiga bostäder, som man kan klassa ”som vilka bostäder som helst”. Det finns projekt, men det är mera av just projektkaraktär för tex. tillfälliga boende för studenter och dylikt. Problemet med dom, är att dom ligger på oattraktiva lägen samt har, om man är snäll, minimalistiskt leverne.

Så, lägger man fram krav, eller önskemål, och sitter i politisk maktposition, så är det klädsamt att man även kan presentera en ekonomisk och väl genomtänkt plan/förslag för hur detta skall genomföras, för att bara kasta ur sig att något behövs, är inte särskilt trovärdigt. För, någon gång i tankeprocessen bör man fråga sig HUR skall detta gå till? Att skylla på att det bara byggs bostadsrätter i attraktiva områden, ger ju egentligen inte svar på frågan.

Jag läser även att V har åsikter om hyrespolicyn som Landskrona har. Man kan tycka vad man vill om den, men grundproblematiken är väl att om man inte har råd att tex. flytta till en hyreslägenhet, hur skall man då finansiera hyran? Ja , utöver hyran så har man faktiskt en hel del andra kostnader för att få livet att gå runt. Är det skattebetalarna (försörjningsstöd?), som skall per automatik gå in som finansiär? Man vill ju inte att folk skall hamna i betalningsproblem genom att inte våga ställa betalningskrav.

//Tony PeterssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser