PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

6-2

2017-04-12 15:02

Lennart Andersson påminner om 6 – 2. Det går inte att glömma. Jag har knappt missat ett BoISresultat sen 1928 men intresset är dämpat när man vet att det lag som har mest pengar att köpa spelare för vinner. Det var annat på tjugotalet. Landskronas spelare som mina idoler Satte, Tjodde, Buckla, Hacke och Bergsten var från stan eller omnejden och fick inte ta betalt eller köpas.

Göran Hammarström


Trygghetsskapande

2017-04-12 14:55

För att öka tryggheten i Landskrona krävs att vi får förstärkta resurser.
Fler poliser – helst lokalt förankrade. Vi i Centerpartiet Landskrona vill utöka kameraövervakningen i områden med hög kriminalitet för att minska brotten och öka tryggheten.

Man ska inte behöva oroa sig för att utsättas för bränder, våld eller sexuella övergrepp någonstans i vår stad.

Där vill vi i Centerpartiet se:

– fler lokalt förankrade poliser
– kameraövervakning i brottsutsatta stadsdelar
– bra belysning i hela staden
– vi vill även se ett krafttag i det brottsförebyggande arbetet och ett större samarbete mellan olika brottsförebyggande enheter som skola, polis och socialtjänst m.fl.
– ett större föräldraansvar där förövaren inte är myndig.

Med dessa åtgärder hoppas jag att brottsligheten ska minska och vi ska öka tryggheten i vår stad.

Att känna sig trygg är en mänsklig rättighet.

Emma Nylander (C)


Olsson ifrågasätter ökad befolkning

2017-04-10 14:39

Trots vad övriga partier vill påskina är befolkningsökningen som fenomen inte alls synonymt med något som gynnar oss ekonomiskt. Tvärtom spår SKL att skatteunderlagets tillväxt framöver kommer att minska kraftigt vilket kommer att skapa ett hålrum mellan de tillgängliga resurserna och de kommunala åtagandena. Trots en ökad befolkning på ca 2 000 personer de senaste 4 åren, har inte skattekraften ökat.

En stor del av den kraftigt förändrade demografiutvecklingen beror på den ansvarslösa invandringspolitiken. Inte ens efter 20 år i Sverige når den invandrade delen av befolkningen samma sysselsättningsnivå som infödda svenskar. Konsekvenserna av mottagandet av människor med låg skattekraft är alltså en nettoutgift för kommunerna varför SKL beräknar att vi står inför kraftiga skattehöjningar framöver.

Direktiven till stadens nämnder inför 2018 är effektivisering/besparing och jag blir inte förvånad om vi framöver kommer att se sammanslagningar av skolklasser och barngrupper, minskad personaltäthet, längre vårdköer och en försämrad äldreomsorg om ingen förändring sker. Hos övriga partier framstår det ofta som att bostadsbristen är det enda hindret för att massinvandringspolitiken ska lyckas. Också detta är fel eftersom följden av det stora flödet av nyanlända till kommunerna också blir att investeringsbehovet när det gäller exempelvis skolor är större än någonsin. Parallellt med detta krävs mycket omfattande investeringar i infrastruktur, förskolor och omsorgsboenden.

För Sverigedemokraterna är det i sak ointressant huruvida Landskrona har 40 000 eller 50 000 invånare. Det viktiga i sammanhanget är hur stor del av befolkningen som försörjer de som inte kan stå för sitt eget leverne. Grundläggande i ett välfärdssamhälle är att det finns en balans mellan intäkter och utgifter, annars blir det obalans i vårt välfärdssystem.

Vill vi ha denna balans krävs ett uttalat stopp av invandring från Migrationsverkets anvisningar och minskade incitament för personer med behov av försörjningsstöd att bosätta sig i Landskrona, genom att strypa möjligheten till försörjningsstöd till personer utan egenförsörjning som väljer att flytta till kommunen framöver. Parallellt med detta krävs förnyade ansträngningar för att öka antalet arbetstillfällen i Landskrona och utbildningsinsatser för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Läget för Landskrona stad framöver ser inte bra ut och vi vill ta ansvar för situationen. Med en åldrande befolkning som lever allt längre krävs att vi snabbast möjligt ökar skattekraften, och slutar tro på myten om att vi behöver invandring för att klara välfärden.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Lekplatser

2017-04-10 14:30

Jag är väldigt positiv till att det ska byggas fler lekplatser i vår stad.

Jag önskar också att man ser över skolorna och förskolornas utemiljö, hur deras skolgård/lekplatser ser ut och fungerar.

Emma Nylander
Centerpartiet Landskrona


Blir det en ny finanskris?

2017-04-10 13:39

FÖRTYDLIGANDE
I min insändare på temat:
”I väntan på finanskrisen? – – – eller i väntan på Godot?” (publ 2017-04-06)
citerar jag Hans Dalborg (f.d. styrelseordförande Nordea). I sin bok ”Ansvarets sköna börda” skriver Hans: ”Utvecklingen fick sedan ett ännu aggressivare förlopp genom två avregleringar, som säkert var rätt i sak och lika säkert låg fel i tid.” beträffande utvecklingen i Sverige fram till fastighets- och bankkrisen som slog till i början av 1990-talet.

Någon har blivit nyfiken och undrat: Vilka är dessa två avregleringar?

Svaret är och nu citerar jag Hans bok (sid. 28-29):
”Den ena avregleringen var, som sagt, avskaffandet av kreditregleringen. Den hade tidigare styrts av Riksbankens hårda nypor. När kreditgivningen släpptes fri, skuttade bankerna iväg som ystra kalvar och gjorde det ena misstaget efter det andra.
Den andra avregleringen var avskaffandet av valutaregleringen. Många företag och privatpersoner lade om sina lån och lånade i utlandet till lägre ränta – men var naket exponerade inför ändringar i valutan.”

Hans tillägger på sid. 29: ”Det fanns ytterligare bakomliggande faktorer till katastrofen. En sådan faktor var ett perverst skattesystem med generösa avdragsmöjligheter, där man tog hänsyn till inflationen på ett mycket anmärkningsvärt sätt genom indexuppräkning innan man beräknade realisationsvinst.”

Hur blir det nu? Blir det en ny finanskris? Hur står det till i den finansiella sektorn och i skatteregelverket?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet
samt fastighetsägare i Landskrona och Malmö


Världshälsodagen

2017-04-10 09:25

I fredags firades Världshälsodagen.

Uttrycket ”freden, vaccinet och potäterna” tillskrivs den svenske författaren och prästen Esaias Tegner. Uttrycket myntades i början av 1800-talet. Efter freden 1809 har inte Sverige varit i krig. Potatisen kom via Jonas Alströmmer från Amerika på 1700-talet och bidrog till att mätta Sveriges befolkning. Vaccinet var smittkoppsvaccinet som ledde till att denna fruktade farsoten smittkoppor kunde kontrolleras. Tre vikta faktorer som gjorde att Sveriges befolkning växte och levde i ett relativt välstånd.

De största effekterna på den förbättrade hälsan under 1900-talet var inte utvecklingen av sjukvården. Den starka utvecklingen av hälsan var i stället möjligheten att hålla sig ren och de varma bostäderna. I och med utvecklingen av kyl- och frysteknik har vi kunnat hålla oss med en matkvalitet som tidigare inte var tänkbar. Vi lever också i ett stabilt demokratiskt, rättssäkert, öppet och fungerande samhälle.

Det är lätt att ta allt detta för givet och tänker oss att det alltid ska vara så. Någon eller några flygtimmar bort kan man folk inte säga vad man vill utan att riskera fängelse.

Ledare i länder som för krig i sammanfallande och rättsosäkra länder utan hänsyn till sin befolkning. Barn gifts bort och kvinnor son inte får inte fritt välja den hon vill leva med tyngda under klaner och sekter. Infrastruktur som faller samman i länder torka, vattenbrist och svält. 

Allt detta får förödande effekter på folkhälsan med svält, nedsatt motståndskraft, sjukdomar, epidemier och död. Hälsa är så intimt förknippad med fred, tillgång till bostäder, vatten, mat och vård.

Över allt vakar ett nära nog hjälplöst FN blockerat av konflikter mellan stormakter. I många länder finns självutnämnda ledare som agerar i eget, klanens eller religionens intresse utan tanke på dem de styr över. 

De demokratiska och rättssäkra länderna har sedan andra världskriget utvecklat ett välstånd unikt i världen. Mycket av det som utvecklats t.ex. vaccin och teknik har spridits över jorden till allas gagn.

I slutet av 1800-talet bodde författaren August Strindberg i Schweiz. Han skrev ”att det politiska systemet i Schweiz är det enda som på sikt kommer att överleva”. Våra politiker har fattat för många beslut som går emot folkflertalet och undviker att prata om problem som finns. Är det detta som vi ser början på när populistiska partier breder ut sig och länder isolerar sig från varandra? Till men för folkhälsan?

Sven Svederberg (C)
Landskrona


062

2017-04-06 14:15
Denna dag för 15 år sedan fick Helsingborg ett nytt riktnummer, 062, som under hösten ändrades till 032! Vilket fotbollsår. Får vi någonsin uppleva detta igen?
 
Björn Lind

En fotbollsdag att minnas!

2017-04-06 13:09

Denna soliga dag för 15 år sedan minns alla randiga. Det var då BoIS tvålade till HIF med 6-2 i Allsvenska premiären. Jag hade åkt ner från Stockholm till matchen och efter en fin lunch med BoIS-vänner fick jag denna praktföreställning som efterrätt. Jag stod för en gångs skull på Ståplats och minna att publiken klappade i takt de sista fem minuterna.

Som avslutning på evenemanget spelades ”Kom och ta mig långt härifrån” med Helsingborgsgruppen Brandsta Släckers…

Lennart Andersson


Sveriges barnvänligaste stad om vi bara vill

2017-04-06 10:33

Vi socialdemokrater driver frågan om att Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad. En stad som planeras utifrån barnens bästa.

Det är glädjande för alla barn och föräldrar att vårt förslag nu kan få bli verklighet. Detta är ett första steg mot att bli barnvänlig.

Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Därför vill vi socialdemokrater att Landskrona satsar på lekplatser som är både roliga och säkra i alla områden i Landskrona stad.

Vi vill att det ska finnas närlekplatser, kvarterslekplatser och stadsdelslekplatser. Närlekplatserna är de minsta och passar bäst för mindre barn. Kvarterslekplatserna är lite större, där finns fler lekredskap och ofta finns det också en gräsplan att sparka boll på. Stadsdelslekplatserna är de största lekplatserna och har många olika lekredskap.

Lek och rörelse bidrar i hög grad till barns välbefinnande, utveckling och att de håller sig friska.

Barn och ungdomar i Landskrona ska ha goda möjligheter att få leka. Ett sätt är att tillgodose efterfrågan är att se till att det finns bra, funktionella och variationsrika lekplatser där både små och stora barn kan aktivera sig efter förmåga. Samtliga lekplatser i Landskrona och i ytterområdena bör ses över och vid behov byggas om med barnens säkerhet i åtanken.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Fri tolktjänst i all evighet?

2017-04-06 10:08
Flyktingar eller invandrare behöver i sina kontakter med myndigheter och annan samhällsservice tolkhjälp för att kunna göra sig förstådda och för att kunna förstå. Ibland kommer det flyktingar/invandrare som sedan länge har uppehållstillstånd men ändå inte kan göra sig förstådd på svenska språket. Jag har som läkare träffat invandrare hade bott i Sverige som längst under 37, 32 resp. 22 år men ändå begärt tolk. Att behärska språket är inte bara viktigt i kontakter med samhällsservice utan lika viktigt för en lyckad integrationen och att kunna ta del av och att kunna förstå det som händer i samhället. 
Många begär tolk mer av slentrian men som ändå kan svenska språket tillräckligt bra för att göra sig förstådd och för att kunna förstå. Inom vården har jag upptäckt att sjukvårdspersonal ofta övertolkat lagtexten om tolkanvändning. Förvaltningslagen 8 § ”När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.” 
Personal tolkar gärna lagen som att det är upp till patienten att begära tolkhjälp. I själva verket är det lagstiftarens avsikt att det  är myndigheten som beslutar om tolk behöver anlitas.
Att utveckla sin svenska gör man bäst genom att vistas med andra svenskar. För att kunna bli en del av samhället är förståelsen av det svenska språket en förutsättning. Här har också varje invandrare ett stort eget ansvar och då blir effekten att för all framtid  ställa upp med kostnadsfri tolkhjälp kontraproduktiv. Därför behöver signalerna från samhället vara entydiga. Om man bor i Sverige skall man kunna behärska det svenska språket! Tydliga signaler är i själva verket en del i den sociala omtanken. 
Frågan är när samhällets kostnadsansvar för tolktjänster tar slut och när får den enskilde själv ska stå för tolkkostnaden? Frågan är om vi idag ens har råd med dagens generösa tolkservice när annan samhällsservice krackelerar?
Tycker att det är rimligt att samhället står för kostnaden för tolkservice till och med 2 år efter uppehållstillstånd och därefter läggs ansvaret över på den enskilde 
Sven Svederberg (C)
Landskrona


Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser