Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Våra äldre är viktigare än besparingar

2019-12-04

Som socialdemokrat tror jag på människan och på en politik som hjälper alla och framförallt de som har det sämst.

Socialdemokraterna i Landskrona föreslog i sin budget att satsa ca 11
miljoner inom äldreomsorgen. Det röstade borgarna med hjälp av Sverigedemokraterna nej till. Istället gick deras besparingar inom äldreomsorgen igenom. För oss är omsorgen om våra äldre viktigare än besparingar. Vi har råd att se till att våra äldre i Landskrona får ett värdigt liv.

En av välfärdspolitikens främsta utmaningar är att långsiktigt säkerställa en god kvalitet i vården och omsorgen om äldre.
Under allt för många år har våra äldre i Landskrona fått stå tillbaka.

Socialdemokraterna tycker att det är fel! De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd, har rätt till god kvalité inom äldreomsorgen.
Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.
Vi Socialdemokrater kommer alltid att stå upp för våra äldres rätt till en värdig ålderdom.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)


Tänk på människan bakom tjänstemannen

2019-12-04

Angående diskussionen om avgående tjänstemän i staden tycker jag det viktigaste glöms bort i många insändare här och det är personen som får sparken.

Även om de får lön en period är det väl aldrig roligt att bli avvisad från sin arbetsplats oavsett position. Ett arbete innebär en trygghet för de flesta och inte minst när det är kommunala arbetsgivare. Vilka signaler sänder detta om Staden som arbetsgivare och tycker ni väljare att detta är ok?

Det talas om ”tjänstemän” som något negativt som bara är en kostnad, skärp er! Det är människor som arbetar och i de flesta fall gör sitt bästa. Att bli utslängd för minsta lilla är horribelt och skadar det förtroende en seriös arbetsgivare ska ha gentemot anställda och skattebetalarna.

Det finns något som kallas för god sed, har detta helt glömts bort? Detta leder i förlängningen enbart till politikerförakt.

Fredrik Rosengren


Svar om busstrafiken till Borstahusen

2019-12-04

Landskrona stad samarbetar med Skånetrafiken och trafikföretaget Nobina kring busstrafiken i Landskrona. Parterna diskuterar all kollektivtrafik som berör kommunen och hur den ska utvecklas.

De tre parterna har sedan ett par år tillbaka diskuterat en omläggning av linje 4. Bakgrunden är bland annat att många resande önskat en mer direkt koppling mellan Landskrona station och Borstahusen. Endast en liten del av de som reser med linje 4 har sjukhuset eller Hvilan som mål. Tillsammans har Skånetrafiken, Nobina och Landskrona stad därför studerat hur vi kan förändra linje 4. För att prova denna sträcka kommer nya hållplatser att anläggas längs Ringvägen.

I samband med ombyggnation av Strandvägen har en tillfällig bussomläggning studerats. Utmaningen i området runt Strandvägen är att det finns få gator som tillåter en omledning. Ett alternativ som lagts fram är att köra bussar på gång- och cykelvägar, men detta är inte en trafiksäker lösning och ligger inte i linje med att värna oskyddade trafikanter. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en lösning med anropsstyrd trafik för de passagerare som fått långt avstånd till närmsta busshållplats. Anropsstyrd trafik innebär att man beställer ett servicefordon senast 2 timmar innan en planerad resa. Servicefordonet kör passageraren från en avstängd busshållplats till närmsta busshållplats i bruk längs linjen. Anropsstyrd trafik erbjuds under begränsade delar av dagen. Detaljer kring detta håller på att utarbetas.

Vi har full förståelse för att det skapar frustration att Strandvägen är avstängd för trafik under en lång period. Denna lösning har vi dock ändå sett som den bästa utifrån möjligheterna i gatunätet, projektets omfattning och reseunderlaget. Statistik visar att endast 900 av de 230 000 resor som genomförs i Landskrona varje månad görs från de hållplatser som nu stängs av tillfälligt. Av dessa 900 resor görs 50 procent av skolelever och 15 procent av seniorer.

Ombyggnationen av Strandvägen börjar i mitten av januari 2020 och beräknas pågå under ca 1,5 års tid. Så fort de stora ledningsarbetena är avslutade planerar vi för att köra busstrafik  på Strandvägen igen,  åtminstone i en riktning. Vi för också fortsatt dialog för att eventuellt kunna hitta fler tillfälliga lösningar innan projektet färdigställts.

När linje 5 läggs om tillfälligt blir turutbudet på delar av sträckan större än vad som behövs då sträckningen delvis sammanfaller med linje 4. Med anledning av detta är det rimligt att prova köra linje 4 i den föreslagna nya linjesträckningen. Linje 4 omläggs därför medan Strandvägen byggs om för att prova en sträckning som är efterfrågad och utredd i trepartssamverkan. Skulle det visa sig att den nya linjen inte faller väl ut och att antalet resande blir färre behöver vi utvärdera om vi eventuellt ska återgå till befintlig linjedragning.

Tora Broberg, stadsmiljöchef, Landskrona stad

Mikael Partanen, trafikutvecklare,  Skånetrafiken

Bleron Shala, affärsutvecklare, Nobina


Faller en - faller alla

2019-12-03

Agatha Christie skrev ” Tio små negerpojkar” –  i Landskrona styr herr Torkild ” Tystnaden” Strandberg … (eller vem det nu är) och han skulle snart kunna skriva ”Tio små tjänstemän”.
Bestseller ? Knappast möjligtvis i en ny upplaga av Svenska Mad!
Detta är f-n inte klokt! Hur mycket pengar finns det i skattkistan att lägga på avgående/avpolletterade tjänstemän?
Var det inte neddragningar som gällde?

Håkan Lans


Integrationsplikt är A och O för att lyckas

2019-12-03

Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och Landskrona för att bygga sig ett eget liv här. Kommunen skall därför stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att komma in och etablera sig i det svenska samhället. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Tron på individen är stark – även när den enskilde själv tvivlar. Genom rätt individuellt stöd kortas vägen från bidrag till arbete, från utanförskap till inkludering.

Sverigedemokraterna anser att svenska språket, utbildning, arbete, en ordnad bostad, förståelse och respekt för det svenska samhällets grundläggande värderingar, är förutsättningar för integration i samhället. För att tydligt slå fast vikten av integration och den enskildes ansvar för detta måste integrationsplikten efterlevas på riktigt.  Att ställa krav handlar om att bry sig.

Integrationsplikt ska vara obligatorisk för alla nyanlända och ska ha fokus på anpassning i det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller i Sverige. En individuell etablerings- och handlingsplan skall tas fram för varje individ. Genom särskild kartläggning av individens erfarenheter och förutsättningar läggs en plan fram innehållande utbildning och åtgärder för att bli anställningsbar. I planen ingår även krav på deltagande och progression i SFI. Alla nyanlända skall dessutom delta på obligatorisk kurs i samhällsorientering som avslutas med en examination. Målet skall vara att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna samt den enskildes rättigheter och skyldigheter i Sverige. Den individuella planen ska följas upp varje månad. Att uppfylla integrationspliktens målsättningar ett minimumkrav för att få erhålla kommunalt stöd, anser SD.

Gör din plikt – kräv din rätt!

Om integrationen misslyckas kommer kommunens ekonomi att utsättas för stora påfrestningar med neddragning i välfärdstjänsterna som följd. Därför ska Landskrona stad snabbt erbjuda introduktion i det svenska språket, samhällsorientering, individuell etableringsplan och validering av utländsk utbildning som ska underlätta vägen till ett arbete och en plats i det svenska samhället för kommunens nyanlända. I Landskrona ska det vara fokus på språk och jobb från dag ett!

När kulturer och religioner möts kan värderingskonflikter uppstå. Det är då viktigt att våga ta diskussionen om vilka värderingar som vi inte kompromissar med. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är ett sådant exempel. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädsel, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. Det kan även leda till hot om våld och våld inklusive dödligt våld. Att begränsa friheten för kvinnor eller andra hör inte hemma i vårt samhälle. Socialtjänsten har ett uppdrag att ge stöd och hjälp till de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är det viktigt att personal inom socialtjänst har kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck, om vad som utmärker detta våld, hur det kan ta sig i uttryck och vilka konsekvenser det kan ha för personer som utsätts för det.

Det är viktigt och tydliggöra att skyldigheter och rättigheter hör ihop, därför är  integrationsplikt A och O för alla inblandade parter.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Chefer kommer chefer går men Teslan består

2019-11-29

Tre dagar efter att budgeten antogs i kommunfullmäktige med besparingar på över 10 miljoner inom äldreomsorgen får nu en chef lämna. Med full lön köps en chef ut för att personkemin inte stämmer. Knappt fyra månader efter att chefen började. Vi alla har snart tappat räkningen på hur många chefer som får sluta. Samtidigt ska det sparas inom äldreomsorgen för det har vi inte råd med. Men avgångsvederlag och Tesla är inget problem för kommunstyrelsens ordförande.

Jonas Esbjörnsson (S)


Den gamla vanliga visan

2019-11-29

Nu är det väl dags att syna stadshuset i sömmarna!
 Ännu en tjänsteman (Jag kan icke räkna dem alla…) slutar med full lön i sex månader som vi skattebetalare skall betala!
Det går skam på torra land!
Det skall dras ned (kallas av politiker för besparingar) på både det ena och det andra men tydligen finns det tillräckligt med slantar för  att kunna slösa på de här viset!
Det måste vara en dröm att vara hög tjänsteman i Landskrona: jobba lite, räkna fel, söka nya utmaningar, fibbla med kemin utan dragskåp och sen: Bingo! Full lön i sex månader utan att behöva arbeta!
Lätta på förlåten och lägg ingen blöt tystnads filt över detta!
Hur många fler misslyckade personkemi experiment skall vi skattebetalare i Landskrona betala?

Håkan Lans
Lena Nilsson


Busstrafiken på Strandvägen

2019-11-27

Jag kan inte se att någon av oss som protesterat mot indragningen av kollektivtrafiken på Strandvägen, har fått någon som helst respons från ansvariga vid kommunen.
Jodå, jag vet att ni hänvisar till Skånetrafiken, men det är ju inte de som gräver i gatan, de ställs ju bara inför fullbordat faktum.
Det känns som om ni kör ”strutsstuket”, huvudet i sanden så försvinner problemet.
Har ni någon lösning på problemet? För jag förutsätter att ni lyssnar och försöker göra något åt det.
Det är snart december och det lär vara många som vill ner till stan för att julhandla, de vill komma både dit och hem utan att behöva köra själva.

André Eklind


Trafikterrorist

2019-11-27

Tisdag 26/11-19, klockan 12.30 ca.
Jag körde söderut i 35-40 på Erikstorpsvägen strax efter Kalkugnsgatan korsningen.
I backspegeln upptäckte jag en grå, Mercedes Benz, kombi visade det sig senare.
Jag närmade mig en trafikdelare och jag såg inte längre Mercedesen i backspegeln utan sidan om mig i hög hastighet på väg att köra till vänster om trafikdelaren. Jag fick väja åt höger för att inte riskera att bli påkörd och hamnade då farligt nära bilar som stod parkerade på höger sida!
Inget hände som tur var mer än att jag ”lade” mig på tutan… länge!
Du fortsatte i hög fart söderut. Jag körde hem och tog reda på vem ägaren av bilen var.
Jag hoppas att du känner igen dig och aldrig kör på det viset igen!
Jag hoppas oxå att du aldrig agerar chaufför åt barn eller andra som åker med dig utan att först berätta att du kör för fort ibland, kör på fel sida av gatan; alltså ganska vårdslöst!
Va rädd om dig o kör försiktigt!

Håkan Lans


Svar direkt till SD i omsorgsnämnden

2019-11-25

Svar till
Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Christer Björklund (SD)
 
Vi socialdemokrater vill höja kvalitén inom omsorgen. Vi anser  att de som har varit med och byggt vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Vi vill höja kvalitén men varför vill inte SD det?
Beslutet som togs i Omsorgsnämnden  den 13 november gällde revidering av riktlinjer för bistånd till SOL och LSS. I de riktlinjerna finns bistånd till bland annat hemtjänst, aktiviteter, ledsagning, plats till särskilt boende m.m.
Det var vi Socialdemokrater som lade förslaget att tvätt och renbäddning ( fanns i de gamla riktlinjerna) skulle ske varannan vecka. Vilket SD också tyckte var bra. Det var på vår direkta fråga till Treklövern om de själv skulle vilja ligga i samma lakan tre veckor som Treklövern begärde ajournering. När mötet återupptogs hade treklövern ändrat sig och förslog då ändring till varannan vecka.
Men vi Socialdemokrater hade fler förslag till förändring av de nya riktlinjerna.
Vi vill att meningen om att all möjligheten till kvarboende ska vara uttömda ( den meningen fanns inte i de gamla riktlinjerna) skulle tas bort. Som det är idag lever många äldre nästan i misär innan de får plats på ett äldreboende. Det är inte värdigt. Även timmar för aktiviteter 6-8 timmar och ledsagning till fot- och hårvård 40 minuter per gång ansåg vi borde höjas ( i de gamla riktlinjerna var de inte så preciserade).
Men varken Treklövern ( som har egen majoritet) eller SD tyckte det. Varför vi Socialdemokrater röstade avslag på de nya riktlinjerna och lämnade in en reservation som vi bifogar.
Vi Socialdemokrater anser att våra äldre  har rätt till en högre kvalité än vad som finns inom omsorgen idag.
 
Fatmir Azemi
Eva Örtegren

Bifogad reservation.

 Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser