Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Svar till Torbjörn Helmuth Andersen

2016-07-14

Du frågar om det skulle vara möjligt med en tilläggsklausul i allmännyttans hyreskontrakt där man blir vräkt med omedelbar verkan om brottslig aktivitet utförs i eller omkring bostaden.
Jag delar din uppfattning att detta borde vara självklart. Som kommuninvånare, granne eller hyresgäst har vi alla en självklar rätt att förvänta oss att människor sköter sig och inte sysslar med brottsliga aktiviteter. Jag ska ta upp frågan i de organ som arbetar med detta, t.ex. Stadsutvecklingsbolagets styrelse. I min värld är det orimligt att man i en fastighet där man hyrt en lägenhet sysslar med kriminalitet eller stör, hotar eller kränker sina grannar.

Torkild Strandberg (L)


Svar till Björn Lind om trygghet

2016-07-14

Låt mig först vara tydlig: Varje brott är ett för mycket! Den kränkning en människa som utsätts för ett brott drabbas av är alltid oacceptabel. När man refererar brottsstatistik sänder det därför ibland en felaktig signal. En nedåtgående trend, en minskande brottslighet är bra, men inte tillräcklig. Bakom varje siffra i statistiken finns människor som fått sin trygghet och tillit rubbad. Det är därför bekämpandet av kriminaliteten är så viktig, och det är därför som vi i Landskrona stad gjort den till ett prioriterat målområde, vilket är mycket ovanligt bland Sveriges kommuner. I många fall saknar vi som kommun de verktyg vi behöver i detta arbete. Som med allt annat finns det delar i detta arbete som går bra, riktigt bra, och delar där vi behöver tänka om eller arbeta på ett annat sätt. Här följer statistik på ett par områden, som jag bedömer som särskilt viktiga för att stärka tryggheten i vår stad. (All statistik nedan är relaterad till befolkningsutvecklingen i Landskrona såväl som i Sverige. Källa: Brottsförebyggande Rådet.)

 Mellan 2007 och 2015 har den totala brottsligheten i Landskrona gått ned med 7 % (Motsvarande siffra i Sverige är en ökning med 7 %). Misshandelsfallen utomhus, där offret är obekant med gärningsmannen, har under samma period minskat med 41 %.  I Sverige är minskningen 29 %. Misshandelsfallen inomhus, där offret är bekant med gärningsmannen, har ökat kraftigt i Landskrona; 88 %. I Sverige är siffran en ökning med 29 %. Ökningen av denna brottskategori torde vara resultatet av att här finns historiskt ett stort mörkertal som börjar minska genom att vi har blivit bättre på att möta de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Till exempel öppnade kvinnohuset 2011. Det har alltså blivit mindre skam- och tabubelagt att anmäla denna typ av brott, vilket naturligtvis är utmärkt.

Bedrägeribrotten ökar både i Sverige och Landskrona. I Sverige med 142 % och i Landskrona med 163 %. Mycket av detta hänger direkt samman med den ökande internethandeln.

I Landskrona har bostadsinbrotten minskat med 23 % medan de ökat med 25 % i Sverige.

Varje år mäter polisen tryggheten bland oss invånare. 2007 svarade 47 % att de kände sig trygga ute en sen kväll. Motsvarande siffra 2015 är 56 %. 2007 hade 23 % avstått en aktivitet p.g.a.. otrygghet. 2015 var resultatet 15 %. 2007 upplevde 33 % ungdomsgäng som ett problem. 2015 hade denna siffra gått ned till 19 %.

Vi kommer att fortsätta att prioritera brottsligheten och vidta alla de åtgärder som vi kan och som dagens regelverk tillåter. Inte för att förbättra denna statistik utan för att skapa ett Landskrona där människor känner trygghet och tillit. Detta är en lång resa som också kräver stora regelförändringar: Moderna regler för kameraövervakning, skärpta straff för grov eller upprepad brottslighet, skärpta regler för utvisning p.g.a.. av brott och tydligare reaktioner och konsekvenser när en ung människa börjat begå brott. Vi har nått en bit på vägen, men är långt ifrån färdiga. 

Torkild Strandberg (L)


Ytterligare ett svar till Torbjörn Helmuth Andersen

2016-07-13

Jag delar den oro som människor känner och upplever i Landskrona. Människor ska kunna känna sig trygga, för trygga människor vågar.

Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i vårt samhälle. Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet. Nyrekryteringen av ungdomar till kriminella gäng måste motverkas med kraft. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla brott eller vittna i rättegång. Fler vardagsbrott måste klaras upp. Det bästa sättet att minska skadeverkningarna av brott är att hindra att brott begås. Vi socialdemokrater vill förebygga att ungdomar lockas in i kriminalitet.

Kommunens samarbete med polisen är bra och viktigt. Särskilt viktigt är att polisen har hög närvaro vid de tider och på de platser då risken att bli utsatt för brott är extra stor. Det kräver att polishuset är öppet och tillgängligt för de människor som behöver polisens hjälp och att det finns fler poliser stationerade i Landskrona. Jag förväntar mig att polisen gör allt som står i sin makt för att förhindra och förebygga brott.

Samtidigt har jag stora förväntningar på att politiken tar sitt ansvar. På längre sikt krävs helt andra åtgärder. Stadens stora klyftor måste minska. För det krävs krafttag mot den höga arbetslösheten, barnfattigdomen, utanförskapet och satsningar på ungdomars framtid.

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Vi kan aldrig tolerera att människors liv förstörs av kriminalitet, extremism, och förtryck av kvinnor eller oliktänkande.
Inte heller attacker mot polis, brandmän eller ambulanser.

För att minska segregationen kommer därför den Socialdemokratiska ledda regeringen att utveckla ett långsiktigt reformprogram. Syftet är att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt. Reformprogrammet kommer att sträcka sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på fem politiska områden.

Bekämpa brottsligheten
Knäcka långtidsarbetslösheten
Lyfta skolorna och elevernas resultat
Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet
Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar 

Jag hoppas och förväntar mig att Landskrona stad kommer att vilja vara med i detta arbetet.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar till Torbjörn Helmuth Andersen

2016-07-12

Vid kommunfullmäktigemötet den 22 juni, där budgeten för 2017 ska antas, var SD det enda partiet som hade med ordning och trygghet i debatten och i vår budget. Sverigedemokraterna tar allmänhetens oro på stort allvar när det gäller kriminaliteten i vår stad.
Under hösten och våren har stadens invånare olyckligtvis nog, fått märka av en allt mer intensiv och allmänfarlig brottslighet. Återkommande detonationer av såväl sprängladdningar som olagliga fyrverkerier har tyvärr för många blivit vardagsmat om kvällarna. Gängfejder som lett till dödskjutningar, mordförsök på öppen gata och granatattacker i bostadsområden. Den upplevda och direkta tryggheten hos Landskronaborna har verkligen fått sig en törn de senaste 12 månaderna. Höstens flyktingkaos bör nämnas, eftersom effekterna av det verkligen kändes bland stadens verksamheter och inte minst hos polisen. Beslut från regering och rikspolisstyrelse slog hårt mot lokala, resurskrävande verksamheter. Stadens kriminella märkte direkt av att polisen omprioriterade sina resurser och har tagit chansen att allt mer öppet utföra sina olagligheter.

Här har Landskrona Stad ett stort ansvar över den tid som väntar framöver. Bråk, oroligheter och brott på de HVB-hem för ensamkommande som staden driver är DET staden måste få ordning på. Dessa händelser tar tid och kraft från både polis och drivande förvaltning.

Vi Sverigedemokrater vill att Landskrona Stad tar ett betydligt större uppfostrande ansvar för de ensamkommande ungdomar som staden de facto är föräldrar till. Precis som för alla andra föräldrar så kan barn inte få göra precis vad som helst utan att det får konsekvenser, indragna privilegier eller andra disciplinerande åtgärder är något som staden måste överväga. Staden bör även säga upp och omförhandla det avtal med Migrationsverket gällande flyktingmottagandet. Situationen Landskrona befinner sig i är ohållbar på både kort och lång sikt, vi har som stad tagit ett historiskt stort ansvar för landets flyktingpolitik. Vi Sverigedemokrater anser att i tider som dessa så behövs det extra åtgärder från staden för att kunna avlasta polisen och hjälpa till med att upprätthålla den allmänna ordningen.

Det ska vara en självklarhet att man ska kunna känna sig trygg och säker i Landskrona. Så är det tyvärr inte idag. Rädslan av att drabbas av våld och brott tillhör vardagen för många landskroniter. Det hårdnande samhällsklimatet är en konsekvens av det mångkulturella samhällsförsöket, och därefter ambivalensen som råder i hur problem ska lösas. Känslan av trygghet är ett av de mest grundläggande behov vi människor har. I vårt Landskrona skall medborgarna därför få känna sig socialt trygga i vetskap om att våra gemensamma resurser fördelas rättvist och att välfärden prioriteras. Men medborgarna måste även få känna fysisk trygghet. Vi anser därför att Landskrona stad ska se över och utöka sin bemanning av ordningsvakter runt om i staden. För detta vill vi satsa 2,0 Mnkr i ökat trygghetsanslag. Vi anser även att staden ska vara offensiva och aktualisera uppsättning av övervakningskameror på offentliga platser och stråk med mycket rörelse.

Detta och en del andra förslag hade vi med i budgeten. Det är bara att beklaga att andra partier inte tyckte detta var viktigt när vi debatterade budget den 22 juni.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Var ska vi bo?

2016-07-12

Alexanderson din trovärdighet är dålig. Du tvingar fastighetsägare att inte hyra ut till personer med bidragsstöd. Skäms du inte för den människosynen?

Skäms du inte för att förnedra och tvinga bort människor som inte har de inkomster, som du och kommunstyrelsen anser Landskrona behöver dvs. det Landskrona som ni nu bygger.

Radera ut personer, inom lagens råmärke, jag är inte emot utveckling så länge den är relevant, vilket mycket av era bygge inte är!
Det finns gott om bostäder att köpa, ändå så bygger ni fler!
Det är viktigt för arbetsmarknaden att det finns hyresrätter och inte minst för ungdomar som vill flytta hemifrån. Pensionärer får hjälp med hyran upp till max 5050 allt över det tas ur egen ficka. Vad kommer tex. Sandvångens hyror att sluta på?
Var ska de med små medel bo?
Eller räknar ni med att tvinga bort oss också?

Lisbeth Wallin


Trygghet?

2016-07-12

Torkild, det är nu tio år sedan du kontaktade mig och frågade om du fick använda dig av/hänvisa till min mor Birgit. Hon, då 91 år gammal, satt en vacker dag på en bänk i Wrangelska Parken med sin rullator när en för henne, främmande man, kom fram och frågade om han fick titta i hennes tidning. Direkt därefter ryckte han till sig hennes handväska och försvann springande från platsen.

Min fråga blir då till dig Torkild: “på vilket sätt tycker du tryggheten för kvinnor, barn och äldre personer, har ökat/förbättrats under de senaste tio åren efter det att du använt min mor Birgit under valrörelsen, som ett exempel på vad du ville förbättra under de kommande åren?”

Björn Lind


Tack för svaret men...

2016-07-12

Tack för svaret Torkild.
Jag vet att det förs samtal mellan styrande och polis men det jag efterfrågar är en trygg röst som talar till landskroniterna.
Om ingen går ut och fördömer och berättar vad era planer är så låter man osäkerhet leda till oro och skräck.

Du talar om verktyg.
Vilka verktyg använder sig kommunen av idag?
Skulle en tilläggsklausul i allmännyttans hyreskontrakt där man blir vräkt med omedelbar verkan om brottslig aktivitet utförs i eller omkring bostaden vara möjlig?
Läste att man vräkt en hel familj i Malmö p.g.a. deras vuxna son trakasserade andra hyresgäster.
Klarar du som stans starke man att reda ut den skenande trenden med våldsbrott mot kvinnor?

Till närpolischef  Annelie Manelli vill jag fråga:
1. Har du statistik på hur många beslag som gjorts tillsammans med kronofogden mot skuldsatta kriminella element de senaste åren?

2. Hur aktivt punktmarkerar ni kända kriminella för att få bort vapen och knark från gatorna?

3. Varför läggs så många brott ner trots att det ibland finns både målsägande, vittnen och misstänk?

Jag har själv varit huvudvittne vid ett hot där vapen ingått och fick inte ens komma på förhör trots att misstänktes respektive erkände att vapen funnits på plats. Förundersökningen lades ner.

Till Stefan Olsson (SD) och Jonas Esbjörnsson (S) men också till dom mindre partierna vill jag fråga:
– Varför fördömer ingen av er det som händer?
– Varför låter ni Landskronas befolkning tro att ingen bryr sig om otryggheten?
– Inser ni inte att det kan hämtas politiska poäng i en sån här fråga?

Mitt första inlägg jag la här på Planket fick över 150 likes på facebooksidan “Brottsplats Landskrona”.  Hur många av er politiker fick mer än 150 kryss senaste valet?

Torbjörn Helmuth Andersen


Strandberg svarar direkt

2016-07-12

Senaste veckorna har kvinnor rånats, misshandlats och trakasserats på öppen gata i Landskrona, inte en enda gång har någon ansvarig politiker gått ut i media och fördömt detta eller kommet med några löften till stadens invånare. 
Är detta ett Landskrona Vi ska acceptera att bo i?

Torkild du som är så snabb att berätta hur mycket du gjort för staden varför känner jag att du är handlingsförlamad så fort det inte handlar om bostadsbyggande och betyg i grundskolan?

Torbjörn Helmuth Andersen

Svar direkt!

Det ska vara svårt och obekvämt att vara kriminell i Landskrona. Så obekvämt att man gärna väljer en annan ort att bo på. Det pågår ett intensivt arbete i Landskrona för öka tryggheten. Den långsiktiga trenden visar också att så sker. Men det är inte tillräckligt. Vi har kommit en bit, men mycket återstår. Alla människor har rätt att känna trygghet.
För mig är det absurt att människor avstår från att göra saker man vill, för att man känner sig rädd för att utsättas för brott. Den kränkning det innebär att utsättas för ett brott kan aldrig accepteras. Det ska kosta att hota och skrämma, skada och kränka andra. På lokal nivå kan vi göra en hel del, men de flesta verktygen finns i statens verktygslåda. Jag menar att samhällets resektioner när en ung människa slår in på brottets bara borde vara både tidigare och tydligare. Straffen för både upprepad och grov brottslighet skärpas betydligt. Reglerna för kameraövervakning moderniseras betydligt. Hur man kan anse det som en större kränkning av den personliga integriteten att filmas på ett torg än att en människa utsätts för ett brott är för mig obegripligt. Möjligheten att utvisa kriminella behöver skärpas. Detta är några exempel på vad som enligt min mening, tillsammans med betydligt fler poliser, skulle underlätta bekämpandet av kriminaliteten väsentligt. Inget av dessa verktyg finns i Landskrona stads hand, utan kräver statliga beslut och lagförändringar.

Det arbetet som bedrivs lokalt ska fortsätta och intensifieras. Våra krav och förväntningar på och vårt samarbete med polisen ska skärpas. Att bygga ett starkt samhälle inkluderar mycket. Att skolan lyckas är en del. Att vi bygger för att få till stånd tillväxt och utveckling en annan. Att företagen kommer hit för att bidra med utveckling och arbetstillfällen en tredje. I detta är också brottsbekämpningen och tryggheten avgörande grundbultar.

Därför – varje kränkning av en annan människa är en för mycket. Därför ska brottsbekämpningen präglas av fasthet och tydlighet. Som organiserat samhälle får vi aldrig acceptera att individer systematiskt kränker andra, eller att bostadsområden tas över av kriminella. De som utsätter andra för brott ska gripas, dömas och straffas.

Torkild Strandberg


Ingen 6:e massutrotning här

2016-07-12

Jag såg måndagens “Vetenskapens värld sommar” på TV2. Mot slutet framfördes att många arter utrotas genom människans utbredning därför att djurens hemområden isoleras från varandra.

Detta fick mig att minnas diskussionerna i början av 2000-talet och den nya översiktsplaneringen. Där visades kartor över hur djuren tryggt skulle kunna ströva från Landskronas södra utmarker vid Lundåkrabukten, genom Citadellområdet och parkerna, och via Granet och Excercisfältet till de norra utmarkerna uppåt Glumslöv. Och omvänt naturligtvis. Detta var seriöst undersökt och väl illustrerat på kartorna.

Ungefär samtidigt lade någon fram idén att bebygga planen mellan Granet och Exan med ett kvarter boenden för välbärgade seniorer. Jag var en av dem som protesterade mot detta, just för att det tvärt skull skära av djurens strövstigar. Många som bor i området ser ofta rådjur, rävar, grävlingar m.m.

Diskussionerna då ledde till att bygget lades på is. Och så hoppas jag att det förblir! Nu byggs det i norra Borstahusen, på Jönsaplan och så småningom på gamla flickskolan, m.m.

Det har bott människor och djur här i 9000 år (kolla i Barsebäcksverkets museum), och jag hoppas att vissa projekt inte leder till störningar av naturen, även om vi välkomnar nyinflyttade.

Sommarhälsningar
Bengt Rosengren
Civilingenjör och astronom


Alexandersson svarar direkt

2016-07-11

Christian Alexandersson, du ringde till Christer Nilsson i gruppen mot L-A-hems försäljning och sa att du står på deras sida! Är detta ett försök att eliminera gruppen?

Lisbeth Wallin

Svar direkt

Jag tog kontakt med Christer för att jag var intresserad av vad de tänkte bilda och detta mer kopplat till vårt arbete med myndighetssamordning.
Med Christers tidigare koppling till hyresgästföreningen lokalt i Landskrona och som jag lärt känna honom om det denna nya väg skulle vara ett bra sätt att den identifiera fastigheter med stort eftersatt underhåll.

Landskrona har gjort en resa med runt 1600 hyreslägenheter som bytt ägare på drygt tre år. (Detta exkluderat affären mellan Landskronahem och Stena Fastigheter på ytterligare ca 1200 lgh)
Många av de 1600 hyreslägenheter har tidigare haft fastighetsägare utan intresse för förvaltning eller haft synen på hyresfastigheter som en långsiktig investering och att vara god hyresvärd.
Vi har idag fått flera bra fastighetsägare som bryr sig om de boende och deras boendemiljöer, har en bra felanmälan och arbetar med långsiktiga underhållsplaner.
I mitt och Christers samtal var fokus på hur vi kan förbättra detta arbetssättet ytterligare.

Christian Alexandersson
Vd, Landskrona Stadsutveckling ABAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser