Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Ängeln på Gamla begravningsplatsen

2016-09-06

De ståtliga almarna som tidigare fanns på begravningsplatsen drabbades under 1990-talet av almsjuka och dog efterhand. Den sista almen togs ner under 2004. Av den sista almstubben  utformades en ängel av motorsågskonstnären Daniel Andersson i slutet av december 2004.

Förmultningsprocessen i den gamla almstubben hade gått så långt att vi bestämde oss för att ta ner den av säkerhetsskäl.

Med vänlig hälsning
Leif Alfredsson
Kyrkogårdschef
Landskrona församling


Efterlysning av ängel

2016-09-06

angel

Hej på er Landskrona Direkt-läsare!
Det är fler med mig som saknar ett konstverk, nämligen ängeln Gabriel.
En vit trädskulptur som stod stolt vid gamla begravningsplatsen.
Efterlysning utförs.
Var rädda om er!

Vid pennan: Geula “Viola” Lesén
Foto: min ängel


Svar till Jonas Esbjörnsson och Jenny Tillander

2016-09-05

Som företrädare för ett parti som använder rättegångar som en normal väg för att försöka få igenom sin politik när demokratiska vägar inte fungerar, verkar ni veta förvånansvärt lite om lagen.

Tillåt mig därför att upplysa er!

Den 22 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och hyressättningen.

De nya reglerna i korthet

Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs:

Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Den nuvarande utdelningsbegränsningen ersätts av en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag.

Förändringar i hyreslagstiftningen
Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande. Hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ska inte längre vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror vara normerande, oavsett avtalsparter.
Ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar

Och sen kan jag inte förstå argumenten om dubbelbeskattning och nedmontering av välfärden.

Om man inte begär en avkastning från de kommunala bolagen så innebär detta att de bolagens kunder får det bättre än de invånare som inte är kunder.

Jag anser tvärt om emot er att avkastningskravet ger den kommunala kassan ett tillskott som givetvis ska gå till just välfärd för alla i Landskrona.

Samma resonemang kan också appliceras på Landskrona Energi AB.

Detta bolag som nu är öppet för kunder som inte alls är knutna till Landskrona Stad alls. Ska då dessa kunder få fördelar genom att det inte finns avkastningskrav på bolaget och det där igenom kan snedvrida konkurrensen med en onormalt låg prisbild.

Och sen vad har detta med affären med kronjuvelerna kan man undra förutom att den lag som ER regering varit med om att rösta igenom innehåller ett gott skydd emot det som ni här i kommunen körde som skrämselpropaganda att enorma hyresökningar var att vänta.

Lars Ekvall (SD)
Fullmäktigeledamot


Svar till Per Eriksson

2016-09-02

Den borgerliga kommunledningen i Landskrona sålde ut kronjuvelen Sandvången och Pilängen med stöd av SD. Det var ingen fara för allt skulle bli så bra, bara det fick bli privat.

Under tio år har samma borgerlighet gjort nerskärningar i välfärden med 50 miljoner.

Varför ska Landskronaborna tro på er nu?

Per Eriksson (L) kan här få redovisa var miljonerna ifrån bolagen ska tas ifrån när avkastningen ska betalas. Är det från höjda hyror i Landskronahem? Är det ifrån höjda avgifter i Landskrona Energi?

Någonstans ska pengarna tas ifrån.

Jenny Tillander (S)


En nya (s)aga

2016-09-01

Pomporipo(s)sa, är den satiriska sagan skriven av vår älskade Astrid Lindgren, och skrevs som ett uppmärksammat inlägg i debatten om de höga socialdemokratiska marginalskatterna. Jonas Esbjörnsson är inte Astrid Lindgren, men han har nu ändå påbörjat en saga. Om än en dålig sådan!

Han kastar sig över den nya föreslagna organisationsstruktur och menar i sitt inlägg att detta är ett försök att dubbelbeskatta Landskronaborna. Detta genom att ägaren (Landskrona stad) i sitt föreslagna koncernstyre, skall komma att kräva fyra (4) procents årlig avkastning av sina kommunala bolag.

Nu skall det bli spännande att följa nästa kapitel i Jonas dåligt påbörjade saga, eller rättare sagt (S)kröna. Där han för oss alla skall förklara hur han kom fram till denna ”knivskarpa” slutsats, att fyra (4) procents avkastning är lika med att dubbelbeskatta Landskronaborna.

Per Eriksson (L)


Lagstifta om äldres rättigheter

2016-08-31

Uttalande antagit av Landskrona S-kvinnor 20160830

Majoriteten av alla som får hemtjänst är kvinnor. Majoriteten av de som vårdar en anhörig är kvinnor. Majoriteten av de som är anställda i äldreomsorgen är kvinnor. Med andra ord kan man konstatera att en väl fungerande äldreomsorg i allra högsta grad är en kvinnofråga.

Under de närmaste årtiondena som följer kommer antalet äldre i vår befolkning att öka. De äldres standard och den äldreomsorgen som vi från samhället erbjuder måste hålla jämna steg med välståndsökningen och samhällsförändringar i stort. Det är en fråga om solidaritet och medmänsklighet. Det är också i allra högsta grad en fråga om förtroendet för välfärden – kan vi lita på att våra anhöriga och vi själva får en god vård och omsorg när detta behov blir aktuellt i vår egen vardag?

Regeringen har tagit initiativ för att förbättra äldreomsorgen och de äldres trygghet. Äldreomsorgen saknar dock det rättsliga stöd som många andra kommunala verksamheter har. T ex är barnomsorgen reglerad i skollagen och rätten till stöd vid vissa funktionsnedsättningar i Lagen om stöd och service. Stödet till äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där den är vagt formulerad. Detta leder till en obalans i samhället där det finns en påtaglig risk att det är lättare att göra besparingar inom äldreomsorgen än inom andra kommunala ansvarsområde.

Barnomsorgen har byggts upp och utvecklats tack vare stöd i lagen och det samma gäller stödet för personer med funktionsnedsättningar. En väl utvecklad och förbättrad äldreomsorg kräver mer resurser och utbildad personal. De äldre måste få större inflytande över sin egen vardag och de insatser som görs, men det räcker inte.
Vi behöver en lagstiftning som ger äldre lagstadgade rättigheter.

Alinda Zimmander
ordförande
Landskrona S-kvinnor


Nu kommer dubbelstöten

2016-08-31

I juni 2016 valde den borgerliga kommunledningen att sälja ut stora delar av Landskronahem.  Med stöd av SD såldes Sandvången och Pilängen ut. Nu presenteras ett förslag på att skapa ett koncernbolag var i samtliga kommunala bolag i Landskrona ska ingå.

Med detta förslag kommer makten att koncentreras till en liten grupp som är nära allierade med kommunstyrelsens ordförande. För oss socialdemokrater är det viktigt att kommunen är nära förankrad med människorna i Landskrona.

Samtidigt ska koncernbolaget göra en avkastning till ägaren, det vill säga kommunen varje år. Det kommer att innebära dubbelbeskattning för Landskronaborna.

Det är boende hos Landskronahem och kunderna i Landskrona Energi som får betala detta. Vår gemensamma välfärd finansieras genom skatter och inte genom avgifter.

Stora delar av samhällets välfärd sker i kommunen. För Landskronabornas trygghet är det därför av avgörande betydelse att kommunernas verksamhet bedrivs på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. Den borgerliga kommunledningen har under sina tio år vid makten verkat för en nedmontering av väsentliga välfärdsområden med 50 miljoner som allvarligt skadat vår gemensamma välfärd i Landskrona.

Den nyliberala politiken som bedrivs präglas av privatisering och utförsäljning av allmännyttan, skolan samt vård och omsorg som på ett allvarligt sätt vidgat klyftorna.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Var är Ralph?

2016-08-15

ralph_nyqvist

Hej på er läsare!

Landskrona Foto Festival står på schemat.
Vet ni vad?
Även i år skäms jag för arrangörerna.
Varför är inte Ralph Nykvist med?
Många Landskroniter med mig tycker att Ralph är värdig att representera vår stad. Han är en ambassadör för Landskrona och foto.
”Ralph Nykvist är fotografernas fotograf”, så lät det i motiveringen när han 2003 fick Claës Lewenhaupt- stipendiet. Ett stipendium som årligen delas ut genom Landskrona fritids- och kulturförvaltnings försorg. Ralph borde ha en självklar plats i sin hemstads fotofestival  inte bara för att han tagit fantastiska bilder utan också för att han skolat en generation fotografer.

Arrangörer: Jag utmanar er att överraska mig år 2017.

Vid pennan och kameran:
Geula “Viola” Lesén 


Nej betyder alltid nej!

2016-08-10

Hur kommer det sig att Sverige ett av världens mest jämställda länder inte tar vålds- sexualbrott på större allvar?

Varje dag runt om i vårt avlånga land, i vår stad,vår hemkommun utsätts tjejer/kvinnor för trakasserier,övergrepp och misshandel.

Men straffen är låga eller i många fall blir gärningsmannen aldrig dömd. På grund av att tjejen hade kjol på sig eller hon var för full.

Men betyder inte Nej alltid nej?

Självklart, nej betyder alltid nej. Det är nu hög tid att se över straffskalan för  Våld-och sexualbrott.  Hela den straffskalan bör skärpas så att strängare straff kan utdelas.

När det är fler gärningsmän som begår brott ska alla gärningsmän genomgå en rättslig prövning.

Vi måste stå på brottsoffrens sida,kvinnorna och barnen. Vårt rättssamhälle måste värna om dem som behöver dem mest.

Det behövs fler poliser på våra gator och torg för att öka tryggheten  och för att fler brott ska klaras upp.

Det är dags att sätta ner foten för jämställdhet,frihet och allas lika rätt och värde. För ett nej betyder alltid nej!

Emma Nylander
Centerpartiet Landskrona


Karnevalstider

2016-07-26

Hej på er Landskronabor!
Ja, det var länge sedan jag skrev.
Med tanke på att karnevalveckan står på glänt,
skriver jag dessa ord:
“På en karneval har alla män rätt att vara så löjliga som deras fruar annars gör dem.”
Peter Glonn

Må väl!

geula_karneval
Geula “Viola” LesénAnnonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser