DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sveriges självständighet är hotad

Eva Isaksson Ståhl och Gunnel Ståhl är aktiva i fredsrörelsen i Sverige. De är båda starkt kritiska till DCA-avtalet och de har tagit ner denna stora fråga på lokal nivå.

Vill du att främmande makt får tillgång till svenska landområden där deras lagar ska gälla och där svenska myndigheter inte har rätt till kontroll och insyn? Vi tycker detta är en svindlande tanke!

De s k Tidöpartierna brukar med emfas slå fast att ” i Sverige ska svenska lagar gälla för alla!”. Nu har regeringen slutit ett bilateralt avtal med USA, det s k DCA-avtalet som undantar amerikanska militärer, deras anhöriga, civilanställda och leverantörer från detta krav. Det är en av många konsekvenser av DCA-avtalet, i vilket USA får upprätta 17 militärbaser spridda över hela Sverige. DCA-avtalet ligger utanför Nato-avtalet.
USA har ca 800 militärbaser utanför det egna landet. Sammanlagt har världens övriga länder ca 35 baser utomlands.

Precis som Natobeslutet har DCA-avtalet tagits fram snabbt och helt utan en demokratisk debatt. Vi menar att detta avtal hotar den svenska självständigheten och ökar risken för att Sverige ska få kärnvapen på svensk mark och dras in i krig. Om de amerikanska styrkorna under s k ”exceptionella omständigheter” bedömer att de hotas, får de vidta ”nödvändiga och proportionerliga åtgärder” på svensk mark utan att svenska myndigheter behöver tillfrågas. Borde det inte vara en grundlagsfråga om vi upplåter svensk mark till en främmande makt som får använda militäranläggningar och infrastruktur utifrån egna säkerhetspolitiska bedömningar? Det är åtminstone en uppseendeväckande form av underkastelse.

Avtalet saknar en mängd svar, vilket framgår av de remissvar som inkom efter en mycket kort remisstid. Enligt regeringen måste 34 svenska lagar ändras för att avtalet ska kunna genomföras, men i remissvaren ställs många frågor som förmodligen kräver ännu fler lagändringar, t ex om bolagstillstånd, smittskyddslagen, räddningstjänsten och in- och utförsel av farliga produkter.

Här har massmedia en stor uppgift att fylla – att förse oss alla med faktabaserad information, men hittills är de förfärande tysta. Frågor kan ställas om den enorma klimatpåverkan som militären orsakar såväl i övningar som i krig. Det finns även frågor kring de stora ekonomiska åtaganden som Sverige gör i avtalet. Avtalet belyser inte heller hur den amerikanska lagstiftningen kan krocka med lagstiftningen som styr kommunernas verksamhet.

Här följer en del av de frågor som vi saknar svar på.

 • Vilken miljö- och klimatpåverkan kommer en ökad militär verksamhet att innebära?
 • Kommer det att påverka Landskronas möjligheter att uppnå sina klimatmål?
 • Vem har tillsynsansvar för de koldioxidutsläpp den militära verksamheten orsakar?
 • Vilka kostnader kommer Sverige att stå för i samband med att baserna ställs iordning och när USA ställer krav på bättre svensk infrastruktur?
 • Kommer Landskrona att få ökade kostnader, t ex för räddningstjänsten?

Amerikansk militär, deras anhöriga, deras civilanställda och leverantörer, ska lyda under amerikansk lag på baserna, men även när de rör sig utanför dessa. I avtalet avstår Sverige sin rätt att ställa dessa personer inför svensk domstol, med undantag för ”specifika ärenden av särskild betydelse”, vad det nu innebär.

 • Vilka lagar gäller vid eventuella amerikanska miljöbrott, t ex utsläpp av pfas i dricksvatten?
 • Får amerikanarna gå beväpnade även när de är civila? Det är ju trots allt en grundläggande amerikansk rättighet.
 • Vilka lagar ska gälla om en amerikan kör rattfull (enligt svensk lagstiftning) och skadar en svensk medborgare?
 • Vilka lagar ska gälla om en amerikan köper sex av en prostituerad? (Prostitution och trafficking är vanligt kring amerikanska baser i andra länder.)
 • Vilka lagar ska gälla om en amerikan begår en sexuell handling som strider mot vår samtyckeslag?

Amerikanska fordon, flyg och fartyg får röra sig fritt på svensk mark, i vatten och luftrum utan att svenska myndigheter har rätt att kontrollera transporterna utan USA:s medgivande. Svenska myndigheter ska kostnadsfritt underlätta för de amerikanska styrkorna så att de utanför basernas område tillfälligt får tillgång till såväl allmän som privat mark och allmänna och privata anläggningar (inklusive vägar, hamnar och flygplatser). Många av dessa transporter kommer säkert att gälla explosiva, brandfarliga ämnen.

 • Kan den amerikanska militärens rätt att ”röra sig fritt” över Sverige innebära ett hot mot den svenska allemansrätten?
 • Vilken beredskap måste räddningstjänsten ha för diverse olyckor med tanke på att de amerikanska styrkorna får röra sig fritt över Sverige samtidigt som de kan neka insyn i transporterna?
 • Hur ska räddningstjänsten agera om en amerikansk lastbil börjar brinna ute på motorvägen när de inte vet vad lastbilen innehåller eller vem som har beslutsrätten under räddningsinsatsen?
 • Hur ska räddningstjänsten agera om ett amerikanskt fartyg lägger till i Landskrona hamn och en olycka med rökutveckling inträffar?
 • Kommer Landskrona hamn att användas av den amerikanska militären för lastning och lossning av krigsmaterial?
 • Har amerikanska fartyg företräde i Landskrona hamn eller måste de vänta på en ledig plats enligt hamnens normala planering?
 • Vilka lagar om ekonomisk ersättning gäller när ett amerikanskt transportmedel är inblandat i en olycka?

Medlemmar av de amerikanska styrkorna och deras anhöriga ska inte betala någon form av skatt, t ex moms, bränsle- och vägskatt, eller andra avgifter.

 • Varför ska en anhörig till en amerikansk militär få handla mat och sedan få tillbaka de 12 % som utgör matmomsen, medan någon som är anställd av Landskrona kommun får betala fullt pris?
 • Varför ska en svensk värnpliktig som bor på landet utanför Annelöv betala dubbelt så mycket för bensinen jämfört med den amerikanske militär som tankar sin privata bil och som slipper betala bränsleskatten?
 • Är det de svenska skattebetalarna som står för den kontroll- och administrationskostnad som följer av att amerikanarna kan få tillbaka samtliga skatter och avgifter de betalat när de handlat i Sverige? Med hur mycket ska vi subventionera världens rikaste militärmakt?

I avtalet finns inga uppskattningar av hur många personer som kommer att ingå i den amerikanska militära verksamheten och inte heller var de ska bo. Lund som ska ha en amerikansk bas på Revingehed har en stor bostadsbrist.

 • Vad gäller för sociala myndigheter i Landskrona om de får information om barnmisshandel eller andra missförhållanden i en amerikansk familj?
 • Vad krävs av kommunen vad gäller amerikanska barn i skolåldern? Skolplikt, språkundervisning, särskilt stöd med mera?

Enligt avtalet får de amerikanska försvarsmyndigheterna inrätta militärpolisenheter för att upprätthålla disciplin och ordning inom sina styrkor. Dessutom får de i samordning med svenska tjänstemän (vilka avses?) ge tillstånd till att sådana enheter används i samhällen i närheten av militära anläggningar och i områden där amerikanska styrkor befinner sig.

 • Innebär detta att amerikansk militär kan användas som polisiär styrka gentemot svensk lokalbefolkning?

Vi har ställt många frågor kring DCA-avtalet till samtliga ledamöter och ersättare i Landskrona kommunfullmäktige – ingen har svarat.

Vi anser att avtalet måste stoppas – det hotar Sveriges demokrati och självständighet och ökar risken för krig.

Eva Isaksson Ståhl
Gunnel Ståhl

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet