Annons

Rättspraxis går före verkligt behov

Lena Sjöwall är förlamad och kommer inte att bli bättre, trots detta ändrar kommunen hennes förutsättningar till hjälp.

Med anledning av förra fredagens artikel om att 65-åriga Venbon Lena Sjöwall nekas personlig assistans skickade vi några frågor till Jan Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden och därmed ytterst ansvarig för beslutet, samt omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg. De har dock vidarebefordrat frågorna till Senija Fehratovic, avdelningschef för uppdragsavdelningen på förvaltningen. Hon menar att man följer rättspraxis.

Annons
 

Precis som Landskrona Direkt erfar så är det, enligt Senija Fehratovic, inte möjligt för dom att svara på individnivå trots att tidningen har en skriftlig fullmakt från Lena Sjöwall, utan svaren är generella. Avdelningschefen beskriver hur det fungerar och hur myndighetsutövning går till.
– Vid en omprövning omprövas först och främst personkretstillhörigheten och därefter rätten till insats. Vid varje omprövning av beslut begärs nya intyg in just för att nuläget (som ex. förmågor) kan ha förändrats både till det sämre eller till det bättre. Detta underlag tillsammans med rådande rättspraxis är beslutsunderlag som biståndshandläggarna tar ställning till vid beslutsfattandet. Både varaktighet och omfattande behov av stöd och/eller service måste vara uppfyllda för att tillhöra personkrets 3.

Slutledning på detta är att biståndshandläggaren lutar sig mot rådande rättspraxis då Lena Sjöwall är precis lika förlamad nu som hon varit i 14 år och någon bättring på detta kommer det inte att bli.

Senija Fehratovic förnekar att det är av ekonomiska skäl som Lena Sjöwall nekas personlig assistans.
– Om den enskilde har behov kommer den att beviljas oavsett budget då det är myndighetsutövning.

Landskrona Direkt får bekräftat att det rör sig om ett rättsfall som ligger till grund för Lena Sjöwalls avslag.
– Jag vet att det rör sig om en dom i detta fall, säger Eva Örtegren, 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden, utan att kunna säga vilken dom det gäller.

Senija Fehratovic vill dock inte svara på frågan om det är en dom som ligger till grund för Lena Sjöwalls indragna hjälp.
– Då vi inte kan uttala oss i enskilda ärenden kan vi bara svara generellt att myndigheten arbetar utifrån rättspraxis i sina bedömningar och beslut.

Vi undrar vad är det som gör att en person som, exempelvis är förlamad för livet, och som tillhört en personkrets plötsligt inte tillhör någon personkrets trots att inga förändringar skett eller kommer att ske till det bättre?
– Generellt sker omprövning av tillfälliga beslut löpande och, vid varje beslut begärs nya handlingar in. Dessa tillsammans med eventuell ny praxis ligger till grund för det nya beslutet, upprepar Senija Fehratovic.

Finns det något nedskrivet i LSS-bestämmelser som preciserar vad som gäller en viss personkrets eller är det den enskilde utredaren som tar beslutet alternativt föreslår beslut till den som fattar beslut?
– Detta är reglerat i LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer, säger hon och redogör vad som gäller under punkt 3.
– Den gäller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Trots detta upprepar Senija Fehratovic än en gång att man följer praxis gällande alla beslut.
– Detta handlar om rådande praxis och att myndigheten följer de förändringar som sker i relation till tillämpning.  Här har staten tillsatt en särskild utredning för att se över lagstiftningen och tillämpningen som vi följer. Vi har varit remissinstans i detta arbete.

Yttersta ansvaret ligger hos politiken
Som vi skrivit tidigare så vill inte omsorgsnämndens ordförande, liberalen Jan Allan Beer, uttala sig trots att den nämnd som han sitter ordförande för är ytterst ansvarig. Eva Örtegren menar att varje överklagande till förvaltningen är ett misslyckande. Hon ser dock inte att hon kan göra något från sin position i nämnden.
– Det är biståndshandläggarna som tar besluten. De gör det dock på delegation av oss politiker. Det yttersta ansvaret ligger hos oss. Det är ju dock så att vi i nämnden inte har rätt kompetens att ta beslut som det fall ni refererar till, säger hon till Landskrona Direkt.

Eva Örtegren och Socialdemokraterna förespråkar en humanare biståndsbedömning generellt.
– Idag tittar tjänstemännen på domstolsbeslut och lägger detta som ett tak. Vi ska alltså idag inte betala mer än vad lagen kräver. Vi vill dock att lagen ska vara ett golv. Det vill säga att man minst ska ha det som står i lagen.

Med tanke på vad det kostar skattebetalarna när ett ärende överklagas till såväl förvaltnings- som kammarrätt så kanske det hade blivit billigare om nämnden tittat på de ärenden som överklagas.
– Nu är det ju inte säkert att vi hade tagit andra beslut. Men visst är det så att det hade varit billigare för skattebetalarna om Lena Sjöwall hade fått behålla sin personliga assistans i stället för kostnaderna som ett överklagande till olika rättsinstanser leder till, säger Eva Örtegren.

Just idag träffar Lena Sjöwall sina barnbarn. Hur det blir i framtiden med detta vet hon inte om domen från förvaltningsrätten blir att hon mister sin personliga assistans. Senija Fehratovic svarar att det finns annan hjälp att få.
– Den enskilde informeras alltid att den kan ansöka om andra insatser enligt socialtjänstlagen för stöd, säger hon.

Enligt Eva Örtegren ger socialtjänstlagen den behövande hjälp i sex timmar i månaden. Lena Sjöwalls barnbarn bor dock i Malmö och själv är hon bosatt på Ven.
– Sådan är lagen. Den tar inte hänsyn till var man bor. Det är hon själv som valt att bosätta sig på Ven, svarar Eva Örtegren.

Nu väntar alltså Lena Sjöwall på att förvaltningsrätten ska avgöra om hon ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med sitt handikapp.

Läs även: Kommunen drar in personlig assistans till förlamad

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser